herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr II / 06

Protokół Nr II / 06
z II Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r. - sala Urzędu Gminy
w godz. od 1430– 1600
 

 

Obrady II Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1430 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Woś Marka, Z-cę Wójta – Arkadiusza Łysika, Skarbnika Gminy – Agatę Baran, radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego Piotra Paczkowskiego, sołtysów, zaproszonych gości – P. Genowefę Piskorz oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, w sesji uczestniczyło 15 radnych - wobec ustawowego składu Rady 15 radnych - co można obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad ( porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji -porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu), który przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 24.11.2006 r.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 6. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady;
  1. komisji budżetu i rozwoju gospodarczego:
   • zgłaszanie kandydatów,
   • podjęcie uchwały.
  2. komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska:
   • zgłaszanie kandydatów,
   • podjęcie uchwały.
  3. komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych:
   • zgłaszanie kandydatów,
   • podjęcie uchwały.
  4. komisji rewizyjnej
   • zgłaszanie kandydatów,
   • podjęcie uchwały.
 7. Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej / spośród członków komisji /;
  • zgłaszanie kandydatów,
  • podjęcie uchwały.
 8. Informacja o stanie finansowym gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 24.11.2006 r.

Do protokołu z dnia 24 listopada 2006 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń ( protokół był doręczony radnym wcześniej do zapoznania).
- za jego przyjęciem głosowało 15 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu z dnia 04.12.2006 r.

Ad. 3 Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.

Przewodniczący Rady - K.Mendak poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej P.Barbara Nidzińska odczytała treść zawartą w zaświadczeniu a następnie wręczyła nowo – wybranemu Wójtowi Gminy Stare Czarnowo P. Woś Markowi zaświadczenie o wyborze na Wójta.
Zaświadczenie o wyborze na Wójta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Złożenie ślubowania przez Wójta.

Następnie Wójt Gminy Marek Woś (stojąc) złożył ślubowanie wobec Rady Gminy o następującej treści:

„ Obejmując Urząd Wójta Gminy Stare Czarnowo, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.  Tak mi dopomóż Bóg ”.

Z chwilą złożenia ślubowania nastąpiło objęcie obowiązków przez Wójta.

Treść złożonego ślubowania Wójta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

(W imieniu Rady Gminy - radna Cioch wręczyła Wójtowi P.Woś Markowi wiązankę kwiatów życząc mu dużo pomyślności, sukcesów i dobrej współpracy z obecną Radą).

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójta M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 24 listopada b r. do dnia dzisiejszej sesji; stwierdził, że był to okres krótki, lecz do najważniejszych spraw należy zaliczyć m.in:

 • dokonaliśmy otwarcia oferty na budowę sali gimnastycznej w Kołbaczu w dniu I sesji Rady Gminy – 24.11.06 r. Jest to oferta odbiegająca od naszych oczekiwań tzn. kwota wyższa niż przewidywał kosztorys. Odbywają się negocjacje celem spowodowania obniżenia tej kwoty. Przy spodziewanym naszym finansowaniu w wysokości 4.300.000 zł ta oferta opiewa na kwotę 5.200.000 zł. Jest to duża różnica a my nie mamy zabezpieczenia finansowego na taką kwotę. Jest taka ewentualność, gdyby Rada zgodziła się na zaciągnięcie kredytu, lecz uważa, że jest na to jeszcze za wcześnie. Mamy 60 dni na zawarcie umowy a w tym czasie na pewno ukonstytuuje się sejmik województwa zachodniopomorskiego. Uczestniczy w sesji radny sejmiku i myślę, że będzie nas wspierał. W tej chwili mamy z sejmiku zapewnione dofinansowanie w kwocie 1.500.000 zł na 2007 – 2009 r. Gdyby się znalazł jeszcze 1.000.000 zł. nie byłoby już problemu. Innym rozwiązaniem byłoby unieważnienie przetargu i ogłoszenie następnego ( tutaj w niczym nam to nie będzie przeszkadzało, gdyż to co jest zaplanowane w przyszłym roku w tym zakresie do zrobienia zostanie wykonane w ramach kwoty 1.500.000 zł). Mam zamiar ponownie wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie złagodzenia niektórych wymogów, gdyż ten obiekt znajduje się w Kołbaczu i musi być wkomponowany w obiekty zabytkowe. Na budowę sali gimnastycznej już jest pozwolenie, można się z tym zapoznać.
 • posunęła się dalej sprawa dot. planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Binowo. Powinniśmy ten plan uchwalić około miesiąca styczeń – luty 2007 r. Wówczas przystąpimy do realizacji miejscowego planu dla miejscowości Stare Czarnowo. Taka była kolejność realizacji planów ustalona w tym roku.
  * została uruchomiona siłownia w Kołbaczu w „Domu Konwersów”. Całość zakupu sprzętu prawie sfinansował P.Piotr Nocoń ( osobiście mu podziękował).
  * również w Kołbaczu zawiązała się grupa Pań, która uprawia ćwiczenia rehabilitacyjne na obecnej sali gimnastycznej. Wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie, gdyż uważa, że jest ta inicjatywa bardzo korzystna dla społeczeństwa.

Ad. 6 Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady;

a/ komisja budżetu i rozwoju gospodarczego:

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów do składu komisji budżetu i rozwoju gospodarczego.

Do składu komisji zostali zgłoszeni następujący radni;
- Cioch Bogumiła,
- Rusinek Joanna,
- Żerebecki Andrzej,
- Piątkowski Mieczysław
W/w kandydaci wyrazili zgodę do składu komisji.

Z uwagi na brak dalszych kandydatów Przewodniczący Rady zamknął listę a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w proponowanym składzie (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;

- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr II / 3/ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b/ komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska:

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów do składu komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska.

Do składu komisji zostali zgłoszeni następujący radni;
- Froncala Bożena,
- Dudziński Mieczysław,
- Drwal Marcin,
- Grzywiński Wiesław,
- Dobrzański Władysław.
W/w kandydaci wyrazili zgodę do składu komisji.

Z uwagi na brak dalszych kandydatów Przewodniczący Rady zamknął listę a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, rzemiosła i Ochrony Środowiska w proponowanym składzie ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr II / 4 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c/ komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych:

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów do składu komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych.

Do składu komisji zostali zgłoszeni następujący radni;
- Cymerman Danuta,
- Marczewska Renata,
- Pączka Wiesław,
- Róg Zenon.
W/w kandydaci wyrazili zgodę do składu komisji.

Z uwagi na brak dalszych kandydatów Przewodniczący Rady zamknął listę a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych w proponowanym składzie ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr II / 5 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d/ komisja rewizyjna:

Przewodniczący Rady ( przed przystąpieniem do powołania składu komisji rewizyjnej) stwierdził, iż jest propozycja, by skład komisji rewizyjnej stanowili przewodniczący poszczególnych stały komisji. W związku z tym ogłasza 15 minutową przerwę, celem ukonstytuowania się powołanych już uchwałami komisji tj. dokonania wyboru przez członków danej komisji przewodniczącego komisji).

Po przerwie – stwierdzono, iż w dwóch komisjach tj. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska członkowie komisji wybrali przewodniczącego komisji ( radną Cioch i radną Froncala), natomiast nie dokonano wyboru przewodniczącego w Komisji Zdrowa, Oświaty i Spraw Społecznych ( tutaj członkowie komisji proponowali dwóch kandydatów na przewodniczącego komisji tj. radną Cymerman i radnego Roga. W wyniku przeprowadzonego głosowania w samej komisji każdy kandydat otrzymał po 2 głosy.

Przewodniczący Rady stwierdził, że z uwagi na to, że nie został wybrany przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych nie będzie można powołać komisji rewizyjnej z przewodniczących poszczególnych komisji, tak jak to proponowano wcześniej. Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych będzie musiała się i tak wybrać swojego przewodniczącego. Może to zrobić na swoim posiedzeniu, Rada nie może w to ingerować, jest to sprawa wewnętrzna komisji – zgodnie ze statutem gminy. W związku z tym prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej.

Radny Grzywiński proponował, by w takim razie powołać z Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych dwóch radnych tj. radną Cymerman i radnego Roga. Międzyczasie komisja się na pewno ukonstytuuje.

Radny Dudziński proponował, by powołać 3 osobowy skład komisji rewizyjnej, dopóki Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych nie wybierze przewodniczącego komisji (radny Grzywiński przychylił się do propozycji radnego Dudzińskiego, odstąpił od swojego wniosku.)

W związku z tym, że radny Grzywiński wycofał się ze swojej propozycji i przychylił się do propozycji radnego Dudzińskiego - Przewodniczący Rady nie poddał w/w wniosków do przegłosowania. Wyjaśnił, że w tej chwili nie możemy mówić, czy ktoś wchodzi do komisji czy nie. Procedura przy każdym projekcie uchwały jest taka sama. Niezależnie, czy dana osoba jest wybrana na przewodniczącego komisji czy nie należy zgłaszać kandydatów do komisji rewizyjnej i musi poddać to pod głosowanie po wyrażeniu zgody przez kandydata. Następnie poprosił o zgłoszenie 3 kandydatów do składu komisji rewizyjnej.
Do składu komisji rewizyjnej zostali zgłoszeni następujący radni;
- Froncala Bożena,
- Cioch Bogumiła,
- Cymerman Danuta,
- Grzywiński Wiesław,
- Róg Zenon.
W/w kandydaci wyrazili zgodę do składu komisji.

Z uwagi na brak dalszych kandydatów Przewodniczący Rady zamknął listę. Wyjaśnił, że zostało zgłoszonych 5 kandydatów, tak Rada zadecydowała i nie musi to być wiążące z wcześniejszymi rozmowami. Kandydatury zostały zgłoszone a kandydaci wyrazili zgodę. Mógłby poddać poszczególne osoby pod głosowanie i wówczas kandydat, który otrzymałby najmniej głosów nie wszedł by do składu komisji. Jednak nie będzie to zgodne z wcześniejszą procedurą uchwalania poprzednich uchwał o składach komisji.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej w proponowanym składzie ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr II /6/ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej / spośród członków komisji /;

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej spośród członków komisji rewizyjnej.

Na przewodniczącego komisji rewizyjnej zgłoszono radnego;
- Grzywińskiego Wiesława ( zgłosił tę kandydaturę radny Róg stwierdzając, że radny Grzywiński w poprzedniej kadencji sprawdził się, jest niezależny i sprawny ).
W/w kandydat wyraził zgodę.

Z uwagi na brak dalszych kandydatów Przewodniczący Rady zamknął listę a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr II / 7 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W czasie obrad - już po powołaniu składów komisji oraz wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej ukonstytuowała się Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – na przewodniczącego komisji została wybrana radna Cymerman Danuta.

Ad. 8 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 listopada
2006 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXXI /236/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005 r. budżet gminy na rok 2006 przedstawiał się następująco:
Po stronie dochodów - 7.035.248 zł
Po stronie wydatków - 7.855.248 zł
Do dnia 30.11. 2006 r. Rada Gminy wprowadziła zmiany w planie budżetu 7 uchwałami a Wójt 26 zarządzeniami.

W związku z powyższym budżet gminy po zmianach na dzień 30.11.2006 r. przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów - 7.993.376 zł
Po stronie wydatków - 8.813.376 zł

Budżet gminy zwiększył się po zmianach po stronie dochodów i wydatków o kwotę 958.128 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 820.000 zł, który planowano sfinansować z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 360.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie do końca listopada 2006 r. zostały zrealizowane w 96,06 % tj. do kasy wpłynęło 7.678.415,15 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 32,92%, z subwencji z budżetu państwa 25,89 %.
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, to 15,06 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 7.075.248,49 zł co stanowi 80,28 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę   fizyczną sport – 32,93 %, na administrację publiczną – 18,36 %, na opiekę społeczną 19,19 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca listopada 2006 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 603.166,66 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu.
Na dzień 30.11.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych,  dlatego wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł w końcu listopada 0,00 %.
Na rachunku bankowym widnieje kwota 343.670,16 zł. 
Są założone dwie lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.500.000 zł.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  na dzień 30.11.2006 r. stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Brak dyskusji w tym zakresie.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Proponowane zmiany budżetu na 2006 r. omówiła Skarbnik Gminy Agata Baran. m.in. wyjaśniła, że proponuje się zwiększyć dochody i wydatki gminy o kwotę 11.904 zł; w tym kwotę 4.950 zł otrzymaliśmy z tytułu lokat w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddz. Stare Czarnowo – jako odsetki, natomiast kwota 6.954 zł stanowi zwiększoną część oświatową subwencji bieżącej. Tę ogólną kwotę 11.904 zł proponuje się przeznaczyć na rezerwę ogólna. Z tego względu, ze trwają prace nad zakończeniem budżetu gminy, rozliczeniem go do końca.
Na dzień dzisiejszy trudno jest nam powiedzieć, gdzie tych pieniędzy zabranie, a są takie sytuacje, nie planowane wydatki i wówczas Wójt będzie mógł te wydatki pokryć z tej rezerwy.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr II / 8 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Wolne wnioski.

Wolne wnioski zgłaszali:

Radna Cioch ;

 • o zainstalowanie w komputerach w bibliotece w Kołbaczu stacji dysków (na dyskietki, CD). Nie ma tam możliwości nagrania, przegrywania itp.
 • zakup lampek na biurka, stanowiska komputerowe w bibliotece. Znajdujące się tam oświetlenie u góry jest niewystarczające. Jest szkoda wzroku młodzieży.
 • by w przejętym od Instytutu budynku w Kołbaczu ( pomieszczenia, w którym wcześniej wydawano mleko i sprzedawano mięso) otworzyć punkt pocztowy. Należałoby wejść w kontakt z Dyrekcją Poczty w tej sprawie. Uważa, że jest to dobre miejsce na utworzenia takiej fili.

Radna Marczewska;

 • czy byłaby możliwość prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych przez Panią rehabilitantkę w świetlicy w Dobropolu raz w tygodniu, jak to ma miejsce w Kołbaczu. Są chętne osoby, jest miejsce, są materace itp.

Radna Froncala;

 • na ulicy Szkolnej w St.Czarnowie jest brak oświetlenia ulicznego i jest ciemno w godzinach wieczornych. Zamieszkuje tam ok. 3 rodzin; w tym jedna osoba starsza, są też małe dzieci). Dlatego wnioskuje o zamontowanie tam lampy oświetleniowej.

Radny Dobrzański;

 • w imieniu mieszkańców Dębiny składa interpelację (na piśmie) w sprawie oświetlenia ulicznego - brakuje tam co najmniej 7 lamp ( mieszkańcy powołują się na wypowiedzi Wójta ze spotkania z mieszkańcami – że ta sprawa zostanie szybko załatwiona).
  Interpelacja stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Radny Dudziński;

 • ile miejscowości ma już opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, kto ponosi koszty z tego tytułu?
 • słyszy, że tutaj się nic nie zmieniło, każdy zgłasza jakiś wniosek do wykonania dot. lampy, drogi itp. On może również zgłosić swój wniosek, lecz nie ma konkretnej odpowiedzi czy to będzie zrobione czy nie będzie.
  Dlatego wnioskuje, by każdy z radnych złożył zapotrzebowanie na wykonanie danych prac w miejscowości, czy na komisjach ustalić wspólnie jakie są potrzeby czy to w zakresie oświetlenia, remontów dróg itp. Wówczas Rada by to wszystko zebrała w jedną całości i dokładnie przeanalizowała wykonanie, ustalając wydatki, termin wykonania itp. A na sesjach zgłaszać sprawy bieżące do wykonania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Dudziński poruszył ważny temat. Wkrótce Rada rozpocznie pracę nad budżetem. Można tutaj dużo mówić, obiecywać a za chwilę wszyscy radni będą wiedzieli co jest w budżecie, jakie ruchy można tam wykonać w poszczególnych działach, gdzie możemy pieniądze przenieść, skąd odebrać a gdzie dołożyć. Wówczas możemy w styczniu 2007 r. się przymierzyć do takich całościowych rocznych porządków w poszczególnych miejscowościach.

Odpowiedzi na powyższe wnioski i zapytania udzielił Wójt Gminy Marek Woś i tak:

 • sprawa stacji dysków, lampek, punkt pocztowy ( zgłaszała radna Cioch);
  Jest zaskoczony, że nie było tych stacji dysków w komputerach w bibliotece. Ta sprawa jest do załatwienia, również lampki na biurka.
  Jeśli chodzi o punkt pocztowy, to był on planowany właśnie w bibliotece – tutaj Poczta wyraziła zgodę. Oni mają swoje określone warunki. Chcą, by ktoś kto prowadzi swoją działalność prowadził dodatkowo usługi pocztowe.
 • oświetlenie uliczne ( zgłaszali radni: Froncala, Dobrzański);
  Na temat oświetlenia w ogóle chce powiedzieć, że gmina racjonalizując oświetlenie tzn. stosując we wszystkich miejscowościach energooszczędne lampy w 2004 r. Sołtysi, radni mieli obowiązek zgłoszenia do końca 2005 r. zapotrzebowania na dodatkowe punkty oświetleniowe w danych miejscowościach. Także te wszystkie dodatkowe punkty oświetleniowe (poza przejściem przez rzekę Płonia w Kołbaczu ) zostały załatwione. Nawet przyjmowano takie wnioski po tym terminie. Zrobimy również za rzeką, o tym nie zapomnieliśmy, lecz tutaj chodziło o większe koszty ( też należy zrobić w Binowie przy Domu Dziecka – przypomniał przewodniczący Rady).Także będzie to oświetlenie w dalszym ciągu racjonalizowane. Jest decyzja Rady z 2004 r. o przystąpieniu do programu w tym zakresie i dzięki temu można zauważyć już zmniejszenie wydatków ( radny Dudziński zapytał, czy można jeszcze zgłaszać wnioski na dodatkowe lampy, gdyż w Kartnie są takie potrzeby). Dalej Wójt wyjaśnia – że radny w poprzedniej kadencji zgłaszał takie wnioski tam i częściowo zrobiono a jeśli są takie potrzeby obecnie, to należy zgłosić taki wniosek na piśmie i będziemy rozpatrywać.
 • plany miejscowe, zapotrzebowania do budżetu ( zgłaszał radny Dudziński);
  Jest już opracowany plan miejscowy na razie dla miejscowości Binowo. Dla Kołowo ukończenie planu miejscowego zbliża się już ku końcowi.
  Na przełomie stycznia - lutego 2007 r. powinniśmy już ten plan zatwierdzić. Następny etap to miejscowy plan Starego Czarnowa – taka była kolejność. Jest już uchwała o przystąpieniu do tego planu. Chce jednak powiedzieć, że brak miejscowego planu danej miejscowości nie ogranicza żadnej inwestycji. Jeżeli ktoś chce inwestować, to zgłasza taką potrzebę i my na zasadzie decyzji o warunkach zabudowy wydajemy. Jest to o wiele szybsza ścieżka niż opracowanie miejscowego planu. Nie ma takiej możliwości, by jednoczesnej opracować plany miejscowe. Jest to proces ciągły. Koszty związane z tymi planami pokrywa gmina, ale jest także udział osób prywatnych ( właścicieli ), którzy wykupują mapy. Tak było w przypadku Binowa (tutaj było ok. 40 osób – dodał Przewodniczący Rady).
  Jeśli chodzi o sprawy związane z budżetem, wniosków – to jak powiedział Przewodniczący Rady, to radni będą decydowali jakie zadania należy ująć w budżecie na 2007 r.( o drobnych zakupach to na pewno sam zdecyduje).
 • sprawa ćwiczeń rehabilitacyjnych ( zgłaszała radna Marczewska)  musi sprawę rozeznać, nie może udzielić dzisiaj w tej sprawie odpowiedzi).

Radny Sejmiku Woj. Zach. Piotr Paczkowski stwierdził, że już na zebraniach informował społeczeństwo, że niezależnie kto zostanie Wójtem będzie starał się pomagać. Chodzi tu szczególnie o środki pozabudżetowe gminy, o środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego, fundacji amerykańskiej itp. Jest tych środków dużo. Chce przyjechać tutaj z prawnikiem Urzędu Marszałkowskiego, by przedstawić swoje propozycje, w jaki sposób można te środki wyegzekwować. Myśli, że zarówno Rada jak i Wójt nie odmówią takiej pomocy. Uważał, że te środki, które posiada gmina powinno się podzielić i wydatkować na podstawowe cele w gminie a na ważniejsze zadania, inwestycje sięgać po środki pozabudżetowe. Następnie zwrócił się do przewodniczącego Rady, że nie poinformował radnych (nie usłyszał tego), że mogą brać udział w więcej niż jednej komisji. (w odpowiedzi Przewodniczący Rady wyjaśnił, że to wynika ze statutu).

Wójt M.Woś wyjaśnił, że gmina przez całą kadencję korzystała i korzysta ze środków pozabudżetowych.
Przewodniczący Rady podziękował radnemu sejmiku, że na takim quorum zobowiązał się nam pomagać, będzie trzymać za słowo. Następnie przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych oraz dot. działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania tj. do dnia 24.12.06 r. – ustalono termin do dnia 22.12.2006 r. z uwagi na okres świąteczny ( druki oświadczeń radni otrzymali w dniu dzisiejszym w swoich teczkach). Jeśli ktoś będzie miał problem z wypełnieniem, to pomocy udzieli pracownica d/s obsługi organów gminy. Dodatkowo przygotowany jest wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym w tym zakresie, z którym radni winni się zapoznać. Poinformował, że kolejną sesję budżetową zrobimy jeszcze w miesiącu grudniu w okresie między świętami a nowy rokiem. Proponuje, by przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie komisji w sprawie budżetu, gdyż nie będzie już czasu na posiedzenia samych komisji.

Radny Dudziński zapytał, w jakim okresie winno się uchwalić budżet na 2007 r.?

Skarbnik Gminy A.Baran wyjaśniła, że przepisy mówią, że budżet należy uchwalić do końca roku kalendarzowego tzn. do 31 grudnia 2006 r. a w sytuacjach szczególnych można go uchwalić do 31 marca następnego roku. Jeśli nie uchwalimy do końca marca wówczas taki budżet, prowizorium uchwali Regionalna Izba Obrachunkowa. I teraz należy rozważyć, czy wybory są szczególny przypadkiem – pewnie tak i to tylko zależy od radnych czy ten budżet uchwalimy do końca roku. My jesteśmy przygotowani na to, by był on uchwalony jeszcze w tym roku. Materiały w tym zakresie zostały przesłane radnym do zapoznania i wszystko zależy od Rady. Na pewno będzie chciała na początek zrobić takie wprowadzenie – co to jest budżet, skąd się biorą środki, na co mogą być przeznaczone itp. a następnie szczegółowo omówi proponowany budżet.

Ad. 11 Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad II Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1600.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

P r o t o k o ł o w a ł a
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-01-2007 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 09:49