herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/15/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

UCHWAŁA NR IV/15/07

UCHWAŁA NR IV/15/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.

P L A N P R A C Y

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo
na rok 2007.

I. kwartał 2007 r.

 1. Ocena wydatków finansowych gminy w IV kwartale 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał przed sesyjnych.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2006 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
 4. Ocena wykonania inwestycji prowadzonych przez gminę:
  • - remont świetlicy w Starym Czarnowie i Dobropolu,
  • - remont GOK-u w Starym Czarnowie.

II. kwartał 2007 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2007 r.
 2. Ocena funkcjonowania jednostek gminy w zakresie opieki społecznej, oświaty, kultury i sportu a w szczególności kontrola wydatków.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrywanie spraw związanych z funkcjonowaniem gminy w tym zgłaszanych przez radnych i obywateli.
 5. Ocena wykonania inwestycji prowadzonych przez gminę:
  • remont budynku GOK - u w Starym Czarnowie,
  • stopień zaawansowania prac związanych z budową hali widowiskowo-sportowej w Kołbaczu.

III. kwartał 2007 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.
 2. Ocena przygotowania placówki oświatowej do roku szkolnego 2007-2008.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 4. Kontrola stanu zaawansowania remontu dróg gminnych:
  • Dębina – Komorówko,
  • Binowo-Kołowo.
 5. Sprawy różne dotyczące funkcjonowania Gminy Stare Czarnowo.

IV kwartał 2007 r.

 1. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2007 r.
 2. Ocena wykonania budżetu w 2007 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 4. Sprawy różne dot. funkcjonowania gminy w tym zgłaszane przez obywateli.
 5. Przygotowanie projektu planu pracy komisji na 2008 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Grzywiński Wiesław - Przewodniczący komisji
 2. Froncala Bożena - Członek komisji
 3. Cioch Bogumiła - Członek komisji
 4. Cymerman Danuta - Członek komisji
 5. Róg Zenon - Członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 17:27