herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/18/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2007 r.

UCHWAŁA NR IV/18/07

UCHWAŁA NR IV/18/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2007 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik
do uchwały Nr IV/18/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.

 

 

P L A N P R A C Y

Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych
na rok 2007.

I. kwartał 2007 r.

 1. Opracowanie planu pracy.
 2. Wyjazdowe posiedzenie Komisji celem wizytacji świetlic na terenie gminy, opracowanie wniosków do dalszej pracy świetlicy.
 3. Poznanie działalności bibliotek:
  • w Kołbaczu,
  • w Starym Czarnowie i ocena ich pracy wychowawczej i kształcącej.
 4. Włączenie do pracy świetlic, bibliotek, szkół współpracy z organizacjami samorządowymi: z PCK, Caritas w Kołbaczu.
 5. Poznanie warunków pracy Zespołu Szkół.
 6. Ocena sytuacji bieżącej dotyczącej problemu alkoholizmu i narkomanii, stopień zagrożenia środowiska szkolnego (w oparciu o informację dyr. Zespołu Szkół lub pedagoga szkolnego).
 7. Bezpieczna szkoła-realizacja zaleceń.
 8. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół za rok 2006.
 9. Działalność klubu sportowego FAGUS (przed sezonem) wykonanie budżetu w 2006 r.
 10. Informacja dotycząca zabezpieczenia placówki oświatowej, świetlic, bibliotek w sprzęt p.poż. (udział przedstawicieli Straży Pożarnej).
 11. Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 12. Pomoc w dożywianiu dzieci.
 13. Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich.
 14. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży.
 15. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

II. kwartał 2007 r.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez Biblioteki w Kołbaczu i w Starym Czarnowie.
 2. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży (wspieranie inicjatyw społecznych).
  • poznanie siedziby gminy i okolic w myśl hasła „Cudze chwalicie, swego nie znacie „ itp.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
 4. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w I półroczu.
 5. Wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej.
 6. Wspieranie akcji „Sprzątanie Świata”.
 7. Informacja o stanie zdrowia obywateli w gminie, działalność Ośrodków Zdrowia (informacje lekarzy i pielęgniarki środowiskowej).
 8. Działalność świetlic i klubów sportowych – sprawozdanie z ich działalności.
 9. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

III. kwartał 2007 r.

 1. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, wykorzystanie budżetu gminy przez szkołę.
 2. Działalność klubu sportowego FAGUS – sprawozdanie z działalności stowarzyszeń sportowych.
 3. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury i rekreacji (przedstawi p.M.Grzywińska).
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

IV. kwartał 2007 r.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w jednostkach oświatowych, kulturalnych i innych.
 2. Stan zdrowotny obywateli i działalność jednostek zdrowia na terenie gminy.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa.
 4. Przygotowanie do opracowania planu komisji na rok 2008.
 5. Przeanalizować i opracować tabelę wynagrodzeń dla pracowników obsługi w oświacie.
 6. Przeanalizować możliwość pozyskania dodatkowych pomieszczeń koniecznych do realizacji zadań oświatowych oraz uzyskania oszczędności finansowych.
 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

 

Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych w składzie:

 1. Cymerman Danuta - Przewodnicząca komisji
 2. Marczewska Renata - Członek komisji
 3. Pączka Wiesław - Członek komisji
 4. Róg Zenon - Członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 17:31