herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/19/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6, w miejscowości Stare Czarnowo najemcom.

UCHWAŁA NR IV/19/07

UCHWAŁA NR IV/19/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6, w miejscowości Stare Czarnowo najemcom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym:
lokali mieszkalnych na nieruchomości – działce nr 494/6, o powierzchni 1105 m2, w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Szkolnej nr 6 w miejscowości Stare Czarnowo najemcom.

  • lokal mieszkalny nr 1 o pow. 77,97 m2
  • lokal mieszkalny nr 2 o pow. 62,79 m2

§ 2. Przy sprzedaży lokali o których mowa w § 1 stosuje się zapisy uchwały  Rady Gminy Stare Czarnowo nr IV /17/ 98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom.

§ 3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wycena  nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazecie, opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
0do uchwały nr IV/19/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości działki nr 494/6 o powierzchni 1105 m2  położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, oraz właścicielem budynku mieszkalnego przy ulicy Szkolnej oznaczonego numer porządkowym 6. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego, działka ta oznaczona jest symbolem 12 M,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych. W rejestrze gruntów posiada symbol użytku B – tereny mieszkaniowe. W lokalu nr 1, o pow. 77,97 m2  są zameldowani Marzena, Łukasz, Ewelina i Adam Kałuccy, którzy użytkują lokal na podstawie umowy najmu , zawartej z Wójtem Gminy Stare Czarnowo, dnia 27 października 2006 r. Wyżej wymienieni złożyli wniosek o kupno części zamieszkałej nieruchomości.  W lokalu mieszkalnym nr 2 o pow. 62,79 m2 mieszka Elżbieta Kotylak, na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego z Wójtem Gminy Stare Czarnowo , od dnia 27 października 2006 r. w/w złożyła wniosek o kupno części zamieszkałej nieruchomości.  Najemcy lokalu nr 1 użytkują swoje mieszkanie od 30.01.2003 r, a nr 2 od 7.08.1975 r.
Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 , w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym, pierwszeństwo w ich nabywaniu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 w/ w ustawy, uzasadnione jest udzielenie bonifikaty zgodnie z uchwałą, przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży, w wysokości 80%.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 17:32