herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/21/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA NR IV/21/07

UCHWAŁA NR IV/21/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy na 2007 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
  1. organizacji pozarządowych;
  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie  przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej  Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych  oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe  obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jest realizacją ustawowego wymogu uchwalania programu współpracy na kolejne lata, jak również wyrazem woli kontynuacji - przez miejscowe władze - wieloletniej polityki, przyjaznej dla aktywnych obywateli, kształtujących w sposób pozytywny wizerunek Gminy.
 

 

 

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.

 

P R O G R A M
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ
STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2007

 

 

STARE CZARNOWO 2007

Rada Gminy Stare Czarnowo, mając na względzie zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej, przyjmuje poniższy program działań na 2007 rok.

 

ROZDZIAŁ I

1. Celem programu jest:

 1.  umocnienie działających i stworzenie warunków do powstania nowych struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej.
 2. aktywizacja środowisk lokalnych w zakresie zadań publicznych przewidzianych w  art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu programu, celem wypracowania  rocznego modelu współpracy jako elementu długoterminowego programu.
 4. umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji projektów  konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Urząd Gminy  Stare Czarnowo.

ROZDZIAŁ II

2. Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala roczny program współpracy z:

 1. organizacjami pozarządowymi;
 2. osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy pospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

3. Gmina Stare Czarnowo, dążąc do jak najszerszego zaspokojenia potrzeb społeczności  lokalnej, wspierać będzie realizację swoich zadań poprzez organizacje pozarządowe.

4. Rada Gminy w corocznym budżecie będzie zapewniać środki na realizację zadań Gminy  przez organizacje pozarządowe.

ROZDZIAŁ III

5. Gmina realizuje zadania publiczne o których mowa w Ustawie o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Formy współpracy to:

 1. powierzenie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na  finansowanie ich realizacji;
 2. wspieranie zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

6. Zlecanie zadań publicznych odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanego z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, zamieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

7. Ogłoszenie konkursu winno zawierać informacje o:

 1. rodzaju zadania;
 2. wysokości środków przeznaczonych na realizację;
 3. zasadach przyznawania dotacji;
 4. terminach i warunkach realizacji zadania;
 5. terminie składania ofert;
 6. terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;
 7. realizowanych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami i dotacjami przekazanymi na ich  realizację.

8. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządza się pisemną umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego.

9. W czasie wykonywania zadania publicznego, Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania pod kątem stanu jego realizacji, efektywności, rzetelności, jakości oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzonych dokumentacji.

10. Podmiot realizujący zadanie, jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z jego wykonania w terminie 30 dni po upływie terminu na który została zawarta umowa.

11. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć Wójtowi Gminy ofertę  realizacji zadania publicznego.

12. Gmina opiera swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  i jawności.

13. Działalność organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności statutowej, powinna wspierać Gminę w realizacji jej zadań publicznych.

ROZDZIAŁ IV

Obszary współpracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku:

14. Działalność charytatywna:

 1. zacieśnianie współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem,
 2. wspieranie inicjatyw organizacji Caritas w Kołbaczu,
 3. organizowanie imprez dochodowych celem pozyskania środków z ukierunkowaniem na dożywianie dzieci.

15. Ochrona i promocja zdrowia:

 1. profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym formom uzależnień,
 2. propagowanie zdrowego stylu życia.

16. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. wspieranie inicjatyw mających na celu integrację ze środowiskiem osób  niepełnosprawnych,
 2. wspieranie inicjatyw pod hasłem „ Starość nie musi oznaczać samotności „.

17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 1. wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich,
 2. profilaktyka i edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony p-poż.

18. Krajoznawstwo, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:

 1. wspieranie inicjatyw na rzecz krajoznawstwa i rozwoju turystyki,
 2. wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych.

19. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 1. współzawodnictwo sportowe,
 2. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,

20. Ochrona środowiska:

 1. wspieranie akcji „ Sprzątanie Świata – 2007 „
 2. wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej.

21. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. wspieranie inicjatyw popularyzujących wiedzę o Unii Europejskiej,
 2. wspieranie inicjatyw pod hasłem „ Nauka języków obcych kluczem do poznania Europy „.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 17:35