herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/23/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

UCHWAŁA NR IV/23/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Gdyńska 28a, wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, celem wykonania budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Kołbaczu, upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do jej zawarcia.

§ 2. Zobowiązanie finansowe wynikające z warunków umowy pokryte zostanie w 2007 roku z budżetu gminnego w wysokości 1 500 000 zł, a w pozostałych latach z budżetu gminnego oraz planowanego wsparcia finansowego z pozyskanych źródeł zewnętrznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E 

Umowa z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie ul. Gdyńska 28a podpisana zostanie w celu budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu. Zrealizowane w ten sposób zostanie jedno z zadań drugiego celu strategicznego gminy jakim jest podniesienie standardów życia mieszkańców gminy. Powyższy cel został zapisany w Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo /załącznik do uchwały Nr X/68/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 07.07.2003 r./ oraz w Planie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo 2004 - 2013 /załącznik do uchwały Nr XIX/136/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2004 r.
Planowana inwestycja zgodnie z warunkami zawartymi w umowie zrealizowana ma zostać do 2009 roku. W roku bieżącym tj. 2007 inwestycja realizowana będzie ze zgromadzonych na ten cel środków własnych Gminy Stare Czarnowo. W latach pozostałych tj. 2008 - 2009 docelowo planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji celem jej zakończenia oraz uzyskania określonego projektem standardu. Niewykluczone jest , iż pozyskane zostaną środki również w roku bieżącym o ile procedury wymagane przez instytucje wspierające na to pozwolą i umożliwią. Nowo powstała sala gimnastyczna służyć będzie społeczności zamieszkującej teren Gminy Stare Czarnowo oraz innym osobom bądź podmiotom pragnącym upowszechniać oraz rozwijać kulturę fizyczną i sport. Powstały obiekt zaspokoi potrzeby sportowo – rekreacyjne Gminy Stare Czarnowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 01-02-2007 07:34