herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/26/07 Rada Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

UCHWAŁA NR IV/26/07
Rada Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Działając na podstawie art. 18, ust 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 82 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 2, pkt 2 i art. 9, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.). Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Gmina Stare Czarnowo wyemituje do 24 (słownie: dwudziestu czterech) sztuk obligacji o wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
 2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez proponowanie nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100.
 4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
 5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

§ 3.

 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2007 w seriach:
  1. seria A na kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) nie później niż w  dniu 31.12.2007 r.,
  2. seria B na kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) nie później niż w  dniu 31.12.2007 r.,
  3. seria C na kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) nie później niż w  dniu 31.12.2007 r.,
  4. seria D na kwotę 200.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) nie później niż w  dniu 31.12.2007 r.,
  5. seria E na kwotę 100.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) nie później niż w  dniu 31.12.2007 r.
 2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 50.000 zł.
 3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
 4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2007-2009

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stare Czarnowo w latach 2007-2009.

§ 5.

 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Stare Czarnowo w następujących  terminach:
  1. po upływie 1 roku od daty emisji obligacji serii A,
  2. po upływie 1 roku od daty emisji obligacji serii B,
  3. po upływie 2 lat od daty emisji obligacji serii C,
  4. po upływie 2 lat od daty emisji obligacji serii D.
  5. po upływie 2 lat od daty emisji obligacji serii E.
 2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
 3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
 4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i  obliczane oraz wypłacane w trzymiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.
 3. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie: opublikowanej zmiennej co trzy miesiące stawki WIBOR 3M dla depozytów trzymiesięcznych ustalonej przed rozpoczęciem danego trzymiesięcznego okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów nie większej niż 0,6%.
 4. Oprocentowanie wypłaca się w trzymiesięcznych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
 5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankiem.
 6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7.

 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi, który jest upoważniony do  dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 2. Upoważnia się również Wójta, aby czynności związane z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostały powierzone w drodze umowy Bankowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 01-02-2007 07:34