herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/28/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla radnych.

UCHWAŁA NR IV/28/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie diet dla radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6 – 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym / tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ w związku z § 63 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Za udział w pracach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji radnemu przysługuje dieta w wysokości 130 zł.
  2. Radnemu pełniącemu funkcję przewodniczącego stałej komisji Rady Gminy za udział w pracach Rady oraz posiedzeniach komisji, której jest przewodniczącym przysługuje dieta w wysokości 150 zł.

§ 2. W przypadku, gdy radny uczestniczy w danym dniu w posiedzeniach  dwóch komisji, których jest członkiem, bądź uczestniczy w posiedzeniu komisji i sesji Rady Gminy radnemu przysługuje jedna dieta w wyższej wysokości, określona w § 1 ust. 1 lub 2.

§ 3.

  1. Podstawą dokonywania wypłaty diety jest obecność na posiedzeniu,  potwierdzona podpisem radnego na liście obecności.
  2. Radny jest zobowiązany do pobrania i pokwitowania odbioru diety.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI / 45 / 03 Rady Gminy w Starym Czarnowie  z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie diet dla radnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 01-02-2007 07:35