herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR IV/29/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6 – 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym / tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ w związku z § 63 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną dla Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo w wysokości 1.290 zł ; z zastrzeżeniem § 3.

§ 2 .Ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo w wysokości 650 zł ; z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca kwoty określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póżn. zm /.

§ 4. Tracą moc uchwały ;

  1. Nr II /9 /2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie dnia 25 listopada 2002 r. w  sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.
  2. Nr XXII /166 /05 Rady Gminy w Starym Czarnowie dnia 31 stycznia 2005 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  od dnia 1 lutego 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 01-02-2007 07:35