herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/33/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.

UCHWAŁA NR V/33/07

UCHWAŁA NR V/33/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 )) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  Stare Czarnowo na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/266/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  3 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały Nr/33/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.

 

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2007

DLA GMINY STARE CZARNOWO

 

 

 

WSTĘP

O uzależnieniu mówimy wówczas, gdy brak określonego środka powoduje występowanie dolegliwości fizycznych i psychologicznych, powoduje dyskomfort psychiczny. Wszystkie narkotyki mają zdolności wywoływania uzależnień oraz mniej lub bardziej degradują organizm człowieka. Zdają się o tym nie wiedzieć osoby sięgające po raz pierwszy po narkotyk, a nawet, jeżeli wiedzę posiadają nie odnoszą niebezpieczeństwa do własnej osoby. Najczęściej są to ludzie młodzi (coraz to młodsi), więc nie trudno domyśleć się skąd ten brak zainteresowania skutkami, człowiek młody, podatny na oddziaływania grup rówieśniczych, panującą modę, szukający dopiero pomysłów na życie, nie będzie zastanawiał się, co będzie za kilka miesięcy, lat. Osobowość młodego człowieka dopiero się kształtuje popełnianie błędów jest rzeczą naturalną, dlatego też, gdy mówimy o zapobieganiu narkomanii nie możemy kierować działań tylko do ludzi młodych, ale także do tych, którzy kształtują osobowość młodego człowieka, przede wszystkim do rodziców, nauczycieli, trenerów, instruktorów, pracowników świetlic środowiskowych. Posiadanie wszechstronnej wiedzy o działaniu narkotyków, rozpoznawanie pierwszych symptomów uzależnienia, zdolność dotarcia do instytucji profesjonalnie zajmujących się pomaganiem jest bardzo ważna, gdy mamy obowiązek i chcemy pomóc.
Zadania komisji nałożone przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii są zbieżne z tymi wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminne komisje dopiero drugi rok mają obowiązek uwzględnia w swojej pracy także problem narkomanii. Jednak już w latach ubiegłych, zwłaszcza w profilaktyce i edukacji te dwa rodzaje uzależnień były łączone. Niewątpliwie dla wielu potrzebne jest zdobycie dodatkowej wiedzy na temat zapobiegania narkomanii i samego zjawiska narkomanii. Nie wątpię jednak w to, iż osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem wiedze taką posiadają. Gminna komisja dołoży wszelkich starań aby zapewnić w miarę posiadanych możliwości i kompetencji pomoc osobom, których dotknie problem narkomanii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na niemal wszystkie sektory działalności publicznej obowiązek rozwijania i popierania działalności edukacyjnej, zapobiegawczej i wychowawczej w celu zapobiegania narkomanii.

ZADANIE, CELE I PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

CELE

  1. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
  2. Promocja zdrowego stylu życia.
  3. Zmotywowanie do leczenia osób uzależnionych od narkotyków.

Art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii mówi, iż do zadań własnych w zakresie przeciwdziałania narkomani należą:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Osoba uzależniona od narkotyków i także zagrożona uzależnieniem ma prawo do szukania pomocy. Istnieje cała sieć placówek zajmujących się leczeniem, terapią i pomaganiem narkomanom, jednak nie zawsze osoba potrzebująca pomocy w porę dotrze do informacji o miejscach gdzie powinna szukać pomocy. Na terenie naszej gminy brak jest placówek profesjonalnie pomagających osobom uzależnionym od narkotyków, musimy, więc zadbać o rozpowszechnianie informacji o adresach placówek, ich programie, formach terapii. Ponieważ nie posiadamy punktu konsultacyjnego należy informacje w postaci ulotek, plakatów itp. udostępniać w miejscach publicznych oraz tam gdzie przypuszczalnie narkotyki są używane.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

Rodziny osób uzależnionych od narkotyków potrzebują pomocy w zakresie specjalistycznego poradnictwa prawnego, terapeutycznego i psychologicznego. Nie mogąc zapewnić takiej pomocy na terenie gminy będziemy pogłębiać i rozpowszechniać wiedzę o instytucjach i ośrodkach wsparcia . W planach pozostaje utworzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie gminy.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Na terenie naszej gminy istnieje jedna szkoła podstawowa i gimnazjum oraz dom dziecka. są to miejsca gdzie należy skierować w najszerszym zakresie działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową. Wzorem lat ubiegłych będziemy finansować szkolne programy profilaktyczne, współpracować ze szkołą w organizowaniu imprez promujących zdrowy styl życia oraz kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii. Działania jednak nie mogą skupia się tylko na szkole, potrzebne jest zaangażowanie rodziców i organizacji młodzieżowych. Należy dążyć do rozszerzenia działalności świetlic środowiskowych, pozyskania większej grupy osób chętnych do korzystania z zajęć w świetlicach wiejskich, współpracujących z m.in. komisją w kwestii edukacji i profilaktyki w zakresie uzależnień.
Komisja nadal będzie finansować wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych patologią, a więc i wszelkimi uzależnieniami na obozy, kolonie gdzie realizowane są profesjonalne programy pomocowe i edukacyjne.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Współpraca z instytucjami opierać się powinna na wymianie doświadczeń, informacji o możliwościach pomocy, zdobywaniu wiedzy o sposobach służących rozwiązywaniu problemów, które powstały wskutek uzależnienia od narkotyków.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Podobnie jak osoby uzależnione także ich rodziny maja prawo do pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów, i są to nie tylko problemy z leczeniem, ale te wszystkie które powstają w rodzinie dysfunkcyjnej. Należy też pamiętać o tym, iż rodzina dotknięta patologią jest często nie zdolna do podejmowania nawet prostych zadań, cechuje ją bezradność w sprawach codziennych nie mówiąc już o podejmowaniu ważnych i trudnych decyzji. Tu ważna role odgrywają pracownicy socjalni, gdyż bardzo często ośrodek pomocy społecznej jest pierwsza instytucja gdzie trafia rodzina osoby uzależnionej. Zadaniem komisji jest współpracować z OPS w St.Czarnowie w zakresie pomocy osobom uzależnionym, przekazywać informacje o potrzebie interwencji.

Środki na realizacje Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholach, zgodnie z art. 18 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczegółowy plan wydatków jest określony w preliminarzu wydatków. Wszelkie zmiany wynikłe w ciągu roku nanoszone są bez porozumienia z Radą Gminy.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH -PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

na rok 2007

Lp.

Nazwa zadania

Zadania szczegółowe

klas.budż. Dział 851 Rozdział 85153

Przewidziany koszt (w zł)

I.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

1. Dojazdy do wybranych Ośrodków Terapii dla uzależnionych

§ 430

200

2. Zakup materiałów (książki, ulotki) § 421

100

     

Razem

 

300

II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

1. Zwrot kosztów dojazdu do wybranych Ośrodków Terapii  dla współuzależnionych

§ 430

200

2. Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych

§ 421

100

     

Razem

 

300

IV

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1.  Kolonie letnie z programem profilaktycznym

§ 430

2.500

2. Dofinansowanie wycieczek z programem profilaktycznym

§ 430

  500

3. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych

§ 421 

1.600

4. Lokalne imprezy –zakup nagród , upominków

§ 421

1.200

5. Szkolenia dla różnych grup zawodowych

§ 430

1.000

6. Delegacje –dojazd na szkolenia

§ 441

100

7.  Spektakle szkolne

  § 430

2.500

     

Razem

 

9.400

       

RAZEM

     10.000

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-02-2007 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2007 12:33