herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/34/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR V/34/07

UCHWAŁA NR V/34/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w sposób  następujący:

  1. cena za 1 m3 wody w wysokości 2,71 zł,
  2. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w wysokości 6,46 zł/m-c,
  3. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w wysokości 3,00 zł/m-c,
  4. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w wysokości 4,74 zł/m-c.

§ 2. Ustala się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w sposób następujący:

  1. cena za 1 m3 ścieków w wysokości 6,74 zł,
  2. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w wysokości 5,26 zł/m-c.

§ 3. Do opłat wymienionych w § 1 i 2 doliczony będzie podatek VAT w wysokości  ustawowej.

§ 4. Taryfy wymienione w § 1 i 2 dotyczą urządzeń eksploatowanych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie.

§ 5. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla odbiorców z gospodarstw domowych w wysokości 1,75 zł netto do każdego m3 odprowadzonych ścieków.

§ 6. Dopłata określona w § 5 ma zastosowanie do odbioru ścieków dokonanych w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r.

§ 7. Dopłata, o której mowa w § 5, będzie przekazywana z budżetu Gminy   Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, miesięcznie po przedłożeniu faktury VAT wraz z rozliczeniem odprowadzanych ścieków.

§ 8. Taryfy obowiązują przez 1 rok.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXII/245/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z .o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 1 marca 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-02-2007 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2007 12:34