herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr IV/07
z IV Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 17 stycznia 2007 r. - sala Urzędu Gminy
w godz. od 1300– 1530

 

Obrady IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, w sesji uczestniczy 15 radnych - wobec ustawowego składu Rady 15 radnych - można obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad ( porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji -porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu), który przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad IV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji tj. z dnia 21.12.2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu II sesji – 04.12.06 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo  na 2007 r. (druk nr 1)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2007 r. (druk nr 2)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju  Gospodarczego na 2007 r. (druk nr 3)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,  Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2007 r. (druk nr 4)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty  i Spraw Społecznych na 2007 r. (druk nr 5)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6 w  miejscowości Stare Czarnowo najemcom (druk nr 6)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w  Kołbaczu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 7)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2007 r. Gminy Stare  Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu  terytorialnego (druk nr 8)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w  szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  Stare Czarnowo (druk nr 9)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy z  P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (druk nr 10)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych  (druk nr 11).
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. (druk nr 13) 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo  oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 14)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. (druk nr 12)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 21.  Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych (druk nr 15)
  1. zgłaszanie propozycji
  2. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej  dla Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo  (druk nr 16)
  1. zgłaszanie propozycji
  2. podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów (druk nr 17
  1. zgłaszanie propozycji
  2. podjęcie uchwały.
 24. Zapytania sołtysów.
 25. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z III sesji tj. z dnia 21.12.2006 r.

Do protokołu z dnia 21 grudnia 2006 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń ( protokół był doręczony radnym wcześniej do zapoznania).
- za jego przyjęciem głosowało 15 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu z dnia 17.01.200 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 21 grudnia 2006 r. do dnia dzisiejszej sesji; stwierdził, że do najważniejszych spraw należy zaliczyć m.in.:

 • prowadził rozmowy z przedstawicielami agencji nieruchomości rolnej w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów ( jest dzisiaj na sesji przedstawiona uchwała w tym zakresie ). Jest umowa zawarta w 2001 r. i teraz staramy się porządkować sprawy, by wiedzieć co jest nasze a co będziemy musieli oddać a co sprzedać.
 • odbył kilka spotkań celem dopracowania umowy odnośnie budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu ( w tym zakresie jest również dzisiaj przedłożony projekt uchwały.
 • na zaproszenie starosty uczestniczył w spotkaniu wspólnie z wójtami, burmistrzami powiatu gryfińskiego, które dotyczyło stanu dróg powiatowych i ich utrzymania.Na ten rok starostwo w swoim budżecie posiada na utrzymanie i remont tych dróg kwotę 2.500.000 zł z czego ok. 1.000.000 zł będzie kosztowało zlikwidowanie zarządu dróg powiatowych w Baniach. Likwidacja zarządu jest planowana na koniec czerwca tego br., natomiast wszystkie agendy, merytoryczne sprawy będzie załatwiał odpowiedni wydział w starostwie powiatowym. Ma to z kolei przynieść w przyszłym roku wymierne efekty finansowe.
 • spotykał się z przedstawicielami samorządowego stowarzyszenia współpracy regionalnej. Dwa lata temu Rada Gminy podejmowała uchwałę o przystąpieniu do tego stowarzyszenia. Było to z inicjatywy Miasta Szczecina, Urzędu Marszałkowskiego. Działalność tego stowarzyszenia ma prowadzić do harmonijnego rozwoju Miasta Szczecina i sąsiadujących gmin takich jak: Police Goleniów, Kobylanka, Stare Czarnowo, Gryfino, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska. Składka członkowska roczna jest niewielka ok. 3.500 zł, natomiast mamy duży wpływ na wszystkie decyzje dotyczące terenu gminy ( np. gdzie i jak ma przebiegać szlak transportowy, szlaki rowerowe, wspólne przedsięwzięcia typu „Dni morza”, gdzie mieliśmy okazje się wystawiać itp.
 • również brał udział w spotkaniu w sprawie inicjatywy wprowadzenia jednolitego systemu wodociągów dla Gminy Miasta Szczecin, Kobylanki, Starego Czarnowa i Gryfina. Został podpisany list intencyjny przez przedstawicieli tych gmin w dniu 08.11.06 r. Będzie zaproponowany program  rozbudowy sieci wodociągowej i na pewno to będzie z korzyścią dla każdej ze stron.
 • jak wcześniej wspominał w Kołbaczu w „Konwersach „ została zorganizowana siłownia, wyposażona w sprzęt zakupiony przez sponsora. Początkowy, duży zapał ze strony osób ćwiczących się nieco zmniejszył. Każdy chętny uczestniczy tam na własne ryzyko. Chcemy jednak, by to odpowiednio zorganizować Są tam dwie osoby kończące kurs instruktorski, które by to odpowiednio prowadzili i na pewno będzie część komercyjna, gdyż nie będzie tego utrzymywała gmina. Jest proponowana kwota 30 za miesięcznie za karnet i uważa, że jest to niewielka kwota. Czas pokaże jak to będzie funkcjonowało i się rozwijało.
 • są prowadzone w Kołbaczu także zajęcia korekcyjne dla Pań, gdzie jest duże , zainteresowanie i zaangażowanie, gdyż nawet w dwóch grupach ćwiczą. Zajęcia prowadzi profesjonalna rehabilitantka pracująca w Szpitali w Zdunowie ( sołtys St.Czarnowa poinformowała, że w St.Czarnowie również jest grupa Pań, która ćwiczy aerobik ). O tym mówiliśmy już dwa lata temu - wyjaśnił Wójt.
 • chce się pochwalić, że nasza drużyna w piłce nożnej ( halowej) zajęła I miejsce w wspólnie zorganizowanym turnieju w Gminie Löcknitz, który odbył się w dniu 12.01.07r. Na organizowane trzy takie turnieje nasza drużyna zwyciężyła dwukrotnie ( zwycięska drużyna otrzymała 200 EURO nagrody – dodał przewodniczący Rady).
 • wpłynęły już z urzędu wojewódzkiego pieniądze na dofinansowanie modernizacji stadionu, na które czekaliśmy. Także będziemy w tym roku dalej te roboty na stadionie kontynuować.
 • pojawił się nowy system telefonii internetowej, który daje bardzo duże oszczędności. Jeden jest już w siedzibie urzędu testowany. Nie mamy zamiaru więcej tutaj instalować, gdyż ma nadzieję, że do tego końca półrocza przeniesiemy się do nowej siedziby. Został do ogłoszenia ostatni przetarg, także przewiduje, że ten ostatni etap rozpoczniemy pod koniec lutego br. Sala konferencyjna w porównaniu do tej obecnej( ciasnej, niewygodnej) jest o wiele większa, jest klimatyzacja założona i na pewno będzie musiała być z radiofonizowana.
 • odbyło się spotkanie na temat monografii, którą wydajemy wspólnie z Gminą Lötnick. Będzie to dot. naszego rejonu, natomiast wniosek o dofinansowanie do Unii europejskiej tym razem złożyła Gmina Löcknitz a my uczestniczymy materiałami.
 • w dniu 15.01.07 r. odbyło się spotkanie noworoczne również w Gminie Löcknitz, gdzie delegowany był jego Z-ca A.Łysik.
 • w dniu 22.01.07r. odbędzie się spotkanie w Pasewalku dot. obozu młodzieżowego, tradycyjnego. Już po raz trzeci jest to wspólne organizowane ( pierwszy był w Gm. Löcknitz, drugi w naszej gminie – w Gryfinie ). Zgłosiło się już chętnych 20 osób z terenu naszej gminy. Jest taka wymiana młodzieży potrzebna, doskonalą się w języku.Obie strony e kontakty młodzieży sobie chwalą.
 • są już prowadzone ostatnie ustalenia z notariuszem odnośnie sprzedaży mieszkań w Glinnej.
 • w Dębinie ruszyła sprawa sprzedaży mieszkań dla najemców ze strony Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. Przypuszcza, że nasza sprzedaż w Glinnej to spowodowała.
 • otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym zaproszenie, by wydelegować przedstawiciela gminy do uczestniczenia w warsztatach na temat „Natura 2000”, itp. Okazuje się, że takie warsztaty odbyły się w dniach od 15 -17.12.2006 r. (pismo jest z dnia 22.12.2006 r. a dotarło do gminy 17.01.07 r.). W ślad za tym wystosował pocztą internetową protest ( zapoznał z treścią pisma). Zaraz otrzymał od nich odpowiedź, gdzie nas przepraszają że nie mają wpływu na funkcjonowanie poczty. Chcą nam to jakoś zrekompensować poprzez wysłanie eksperta biorącego udział w warsztatach, celem przekazana nam informacji w tym zakresie.

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r.
przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2006 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:
Po stronie dochodów - 8.023.632 zł
Po stronie wydatków - 8.843.632 zł

Budżet gminy zwiększył się po zmianach po stronie dochodów i wydatków o kwotę 981.1234 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Dochody budżetowe w okresie od stycznia do 31 grudnia 2006 r. zostały zrealizowane w 105,26 % tj. do kasy wpłynęło 8.445.537,47 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 32,56 %, z subwencji z budżetu państwa 23,97 %.
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, to 14,18 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 8.062.387,74 zł co stanowi 91,17 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną sport - 31,61 %, na administrację publiczną - 18,11 %, na opiekę społeczną  19,29 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca grudnia 2006 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 383.149,73 zł. Jest to nadwyżka budżetu.
Na dzień 31.12.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym widnieje kwota 122.967.25 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.400.000 zł. tj. o 100.000 zł mniej niż było dwa tygodnie wczesnej, gdyż  musieliśmy jedną lokatą zakończyć, by mieć pieniądze na pokrycie wydatków  bieżących.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  na dzień 31.12.2006 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Dyskusja – brak.

Ad.5 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu II sesji – 04.12.06 r.

Przewodniczący Rady przypomniał treść interpelacji złożonej na piśmie na  II sesji tj. w dniu 04.12.2006 r. przez radnego Władysława Dobrzańskiego.
Dotyczyła ona oświetlenia ulicznego w Dębinie.
Następnie zapoznał z treścią pisma, odpowiedzią Wójta na powyższą interpelację, która została przesłana radnemu oraz do wiadomości przewodniczącemu rady w  określonym terminie tj. w ciągu 21 dni.

Odczytana interpelacja radnego oraz szczegółowa odpowiedź Wójta stanowią  załączniki nr 6 i 7 do niniejszego do protokołu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radna Cioch:

 • czy jest szansa, by do biblioteki w Kołbaczu zakupić czwarty komputer. Jest miejsce, jest stolik, lampka itp. Są teraz trzy komputery ( dwa zakupione przez gminę a jeden darowany) i ten czwarty byłby potrzebny, tym bardziej, że zbliżają się ferie zimowe ( Wójt dodał, że jeden komputer w bibliotece podarowała radna Cioch).
 • czy jest możliwość odświeżenia, odmalowania wnętrza tej biblioteki. Jest tam taka potrzeba.

Radny Dobrzański ;

 • podjąć działania w sprawie nieodpłatnego przejęcia klubu w Dębinie. Jeśli sprzedają mieszkania, to dlaczego nie mogą pozbyć się klubu?
 • jeśli zlikwidują zarząd dróg powiatowych, to nie ma co marzyć o zrobieniu nakładki na drodze Kołbacz – Dębina. Chodzi o to, by wiedział co powiedzieć ludziom, jak będą się pytali o to ( będziemy dążyć do tego, żeby dziury były załatane na drogach. Natomiast o żadnej nakładce nie było nigdy mowy na tej drodze – odpowiedział Wójt).

Radna Marczewska;

 • czy jest możliwość naprawy drogi Dobropole –Śmierdnica. Jest krótsze połączenie ze Szczecinem. Ludzie chcą tej drogi. Wcześniej zgłaszał tę sprawę również poprzedni radny Dobropola.

Radny Róg;

 • w dniu dzisiejszym złożył pismo w imieniu zarządu klubu Fagus do Wójta odnośnie wyjazdu drużyny Fagusa na rozgrywki do Gminy Löcknitz. Wójt na pewno jeszcze się z tym pismem nie zapoznał. Chodzi to, że trener wystawił zawodników do tego wyjazdu zarejestrowanych w Fagusie, natomiast Prezes Klubu na te rozgrywki zabrał swoich „kolesiów” i praktycznie żaden z drużyny ani trener nie pojechali. W związku z taką sytuacją zarząd klubu wystosował pismo w tej sprawie do Wójta, natomiast on miał o tym poinformować na dzisiejszej sesji.

Radny Żerebecki:

 • przy wyjeździe z Kołbacza za dawnym przejazdem kolejowym była kiedyś duża  dziura i została załatana. Wykopano tam rów, gdzie woda przy większych  opadach tam nie spływa a stoi na jezdni. Może należałoby wykopać ten rów  głębszy, by ta woda tam spływała.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare  Czarnowo na 2007 r.

Przewodniczący Rady zapoznał z proponowanym planem pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2007 r.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2007 r. ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /14 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2007 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Grzywiński zapoznał z proponowanym planem pracy komisji rewizyjnej na 2007 r.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /15 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego na 2007 r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego B.Cioch zapoznała z proponowanym planem pracy komisji budżetu i rozwoju gospodarczego na 2007 r.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji budżetu i rozwoju gospodarczego na 2007 r. ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /16 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2007 r.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska B.Froncala zapoznała z proponowanym planem pracy komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska na 2007 r.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych ( 1 radny nieobecny w czasie głosowania).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /17 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2007 r.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych D.Cymerman zapoznała z proponowanym planem pracy komisji zdrowia, oświaty i sprawa społecznych na 2007 r.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /18 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po podjęciu uchwały j/w Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych zapoznała z opinią i wnioskami komisji z przeprowadzonego przeglądu niektórych świetlic na terenie gminy m.in. stwierdziła, że komisja nie dokonała przeglądu wszystkich świetlic „ odbędzie jeszcze jedno posiedzenie wyjazdowe w tej sprawie...” jednak chce zapoznać co stwierdzono. Celem tego posiedzenia, które odbyło się w dniu 04.01.07 r. było poznanie stanu świetlic, stwierdzenie stanu faktycznego lokalu, estetyki wnętrza i otoczenia i działalności kulturalnej i opiekuńczej, wychowawczej i ich roli dla integracji środowiska lokalnego, potrzeby i dobór kadr. Komisja dokonała przeglądu świetlic i wnioskuje;

 • Dobropole ( m.in. jest brak zaplecza i wyposażenia - szafki, naczynia, zakupić gry, komputer, sprzęt nagłaśniający, bilard, 2 kosze na śmieci. Zabezpieczyć szafkę, w której znajdują się korki energetyczne, zabezpieczyć drzwi boczne – zamki, wyposażyć w sprzęt ppoż. przeanalizować ewentualne podwyższenie wynagrodzenie dla świetlicowej, udostępnić pomieszczenie sklepu na zaplecze – chodzi o to, że aktywność KGW nie jest w pełni wykorzystana, z uwagi na brak zaplecza, nie można tej sali wypożyczyć na różne uroczystości itp. ).
 • Kołowo ( m.in. zakup kominka do ogrzania pomieszczenia świetlicy ( przewodniczący Rady informuje, że już jest zakupiony), wyposażenia w kuchenne szafki, zmienić zgodnie z przepisami ujęcie wody i elektryczne podgrzewanie termy, naprawa drzwi wejściowych i realizacja wniosków w zakresie uaktywnienia społeczeństwa lokalnego itp. Ta aktywność już jest, mieszkańcy remontują tę świetlicę).
 • Binowo ( m.in. budynek świetlicy jest w bardzo złym stanie ( zerwana podłoga, dziurawy dach itp.), remontowanie jego jest bezcelowe, z powodu dużych nakładów. Obecny stan budynku nie kwalifikuje go do dalszej eksploatacji. Widać aktywną działalność świetlicy, która odbywa się w małym pomieszczeniu. Jest konieczność istnienia tej świetlicy, ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne. Jednak nie może to się odbywać w istniejącym budynku. Konieczna i nagląca jest budowa nowego budynku.
 • Żelisławiec ( m.in. dzierżawca dokonuje remontu i napraw świetlicy i prowadzi jej działalność. Ogrodzenie wokół świetlicy jest w stanie szczątkowym bądź nie ma go w ogóle. Należy ogrodzić budynek ogrodzeniem trwałym, estetycznym co podniesie estetykę miejscowości, obok przebiega droga wojewódzka do Gryfina. Jest propozycja wykonania ogrodzenia betonowego ( Wójt przypomniał, że mamy elementy siatkowe ogrodzenia pozyskanego z Kołbacza i takie chcemy tam zamontować wokół świetlicy w Żelisławcu po odpowiednim zespawaniu itp. Będzie ono wystarczające).
 • Kartno ( m.in. dokonano przeglądu baraku przeznaczonego na świetlicę – jest on w stanie katastrofalnym, nie nadaje się na świetlicę a jedynie do rozbiórki. Z uwagi na bliską odległość miejscowości do Żelisławca komisja nie widzi potrzeby budowy w Kartnie świetlicy. Jest tutaj wybudowana wiata i boisko sportowe dla obu miejscowości w celu wspólnej rekreacji). Komisja ponownie dokona przeglądu tej świetlicy na kolejnym posiedzeniu wyjazdowym, w związku z pewnymi uwagami radnego Dudzińskiego, który w czasie przeglądu nie uczestniczył.

Szczegółowy protokół z posiedzenia komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych  stanowi załączniki nr 18 do niniejszego do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6 w  miejscowości Stare Czarnowo najemcom.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, światy i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6 w m. St.Czarnowo.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6 w miejscowości Stare Czarnowo najemcom (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /19 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w Kołbaczu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu położonego na działce nr 45.
Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /20 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2007 r. Gminy  Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami  jednostek samorządu terytorialnego.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany program współpracy na 2007 r. ( w tym; przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych poinformowała, że ta sprawa została umieszczona w planie pracy jej komisji).
Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2007 r. Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /21/ 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez  Gminę Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany regulamin wynagradzania nauczycieli.
Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 25 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /22 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia  umowy z P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie  Szczecińskim

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały upoważnienie Wójta do zawarcia umowy z Firmą j/w dot. budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu – po zapoznaniu się z treścią umowy.

Dyskusja;

Wójt M.Woś prosił o wprowadzenie do projektów umów, które radni otrzymali do zapoznania się pewnych poprawek. Są one kosmetyczne, lecz musi o nich poinformować przed podjęciem uchwały upoważniającej go do podpisania umowy z P.B.MARBUD sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim dotyczącej budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu „mówił wcześniej, że mogą być jeszcze pewne poprawki...” Jest tych poprawek ogółem 10. Wójt zapoznał z wprowadzonymi zmianami,które ; m.in. dot. nazwy przedsiębiorstwa ( winno być S.P.B MARBUD), ulicy ( winna być ul. Gdyńska 28a), nr w rejestrze sądowym, zmiany brzmienia w §1 pkt 4 – tutaj również dodaje się pkt 5, w § 2 pkt 2, w § 8 pkt 1, pkt 2, pkt 3, w § 12 pkt 2 – ppkt 2, dodaje się § 13 a kolejne paragrafy otrzymują dalszą numerację.

Radny Grzywiński stwierdził, że wg otrzymanej informacji od inspektora d/s budownictwa na posiedzeniu komisji rewizyjnej ta inwestycja ( dot. budowy sali gimnastycznej) będzie wyższa m.in. z uwagi na wymianę gruntu. Na czym ta wymiana gruntu miałaby polegać?

Wójt wyjaśnił, że dokładnie pamięta, jakie było wówczas pytanie - dlaczego ta inwestycja jest taka droga. Było powiedziane, że ok. 600.000 zł jest za wymianę gruntu. Wcześniej w miejscu, gdzie ma być budowana sala było staro rzecze, tam składano różnego rodzaju materiał, niesprawdzony, niezbadany i to było zasypywane. Teraz istnieje konieczność, by w obrysie tego fundamentu ok. 1m a może więcej wywieźć ten materiał a na to miejsce nawieźć jakieś kruszywo typu piasek, żwir itp. Dotyczy to fundamentu, inaczej nie można by było tam budować tej sali. Podobna sytuacja była z budowa kościoła w Dębinie.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (projekt stanowi załącznik nr 27 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /23 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości  gruntowych

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały podjecie działań w zakresie nieodpłatnego przejęcia proponowanych w projekcie uchwały nieruchomości gruntowych.
Dyskusja- brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych (projekt stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 29 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /24 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany w budżecie na 2007 r. m.in. stwierdziła; zmiana polega na przesunięciu w budżecie dochodów gminy z § 0450 na § 0610. Zmiana ta wynikła w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o opłacie skarbowej, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła taką zmianę, że Rada Gminy utraciła swoje uprawnienie i nie może wprowadzać opłaty administracyjnej. Stąd należy dokonać takiego przesunięcia w budżecie.- dot. kwoty 5.000 zł.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie gminy.

Dyskusja- brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. (projekt stanowi załącznik nr 31 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /25 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare  Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowaną uchwałę m.in. stwierdziła; by do wcześniej przedłożonego projektu uchwały wprowadzić dodatkowe zmiany tj. w § 3 ust. 1 dodać lit. e) dot. serii E na kwotę 100.000 zł, natomiast seria D lit. d) będzie wynosiła kwotę 200.000 zł ( było 300.000 zł). Taka zmiana jest powodem tego, że emisje obligacji odbywają się tylko w tych seriach. Z tą zmianą wiąże się zmiana w § 5 ust. 1 poprzez dodanie lit. e) dot. obligacji serii E. Również zmieniła się treść § 2 od poprzedniego, zbyt szczegółowego zapisu na brzmienie ” środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżety gminy. Jest to zgodne z zapisem ustawy o finansach publicznych. Zamysł nasz jest taki, by te obligacje w 2007 r. wyemitować i w tym samym roku je ponownie wykupić. Jest nawet taki zapis w projekcie uchwały w § 5 ust. 4.
Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany projekt w sprawie j/w.

Dyskusja- brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare
Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(projekt stanowi załącznik nr 33 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /26 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany w budżecie na 2007 r. m.in. stwierdziła; że ta uchwała jest konsekwencją poprzednio podjętej uchwały dot. obligacji. Chcemy te pieniądze przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych. W związku z tym zwiększamy wydatki budżetu o kwotę 1.200.000 zł w dz. 600 – Transport i Łączność rozdz. 60016 - drogi publiczne i gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki budżetowe nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1.200.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji - §911 – przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 r.

Dyskusja- brak;
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poinformował szczególnie sołtysów, że w większości te pieniądze są przeznaczone na drogę asfaltową z Dębiny do Komorówki oraz remont drogi między Binowem a Kołowem a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. (projekt stanowi załącznik nr 35 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /27 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych.

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie propozycji dot. wysokości diety dla radnego.

Radny Grzywiński zgłosił propozycje w imieniu komisji rewizyjnej oraz komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska tj. dietę dla radnego. w kwocie 130 zł, natomiast dla przewodniczącego komisji stałej w kwocie 150 zł.
Dyskusja- brak;
Z uwagi na brak innych propozycji oraz dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla radnych - z proponowaną kwotami diety dla radnego – 130 zł i przewodniczącego komisji stałej – 150 zł (projekt stanowi załącznik nr 37 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /28 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 22 Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia miesięcznej diety  zryczałtowanej dla Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego Rady  Gminy Stare Czarnowo

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie propozycji w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Radna Cioch stwierdziła, że w poprzedniej kadencji Rady przewodniczący Rady miał ustaloną dietę w wysokości 10 diet radnego, natomiast wiceprzewodniczący Rady w wysokości 5 diet radnego. Takie były podjęte uchwały. W związku z tym proponuje utrzymanie takich samych diet miesięcznych w tej kadencji.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w § 3 proponowanej uchwały jest zapis, że wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca kwoty określonej w art. 25 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast ten art. mówi o ty, że wysokość diet przysługującym radnym nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtora krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe. Rada Ministrów określa w swoim rozporządzeniu maksymalną wysokość diet dla radnych w ciągu miesiąca uwzględniając liczby mieszkańców. Są takie trzy podziały. Kwota bazowa 100 % może być dla radnych zamieszkujących w miastach, gminach – powyżej 100.000 mieszkańców, 75 % kwoty bazowej dot. radnych zamieszkujących od 15.000 – 100.000 mieszkańców i 50% kwoty bazowej dla radnych zamieszkujących poniżej 15.000 mieszkańców. Na rok 2006 kwota bazowa wynosi 1.726,74 zł.Także po przeliczeniu daje nam kwotę 1295,06 zł. Także propozycja 10 diet radnego dałaby 1.300 zł i przekroczyłaby tę kwotę. Nie może być taka dieta. Dlatego jest propozycja, by do uchwały wprowadzić konkretną kwotę - 1.250 zł.

W związku z taką sytuacja radna Cioch proponuje kwotę 1.290 zł ( przewodniczący Rady proponuje, by pozostawić zapis w proponowanej uchwale tj. dietę w wysokości 1.250 zł, jest to równa kwota. Nie chciałby przegłosowywać tego, proponuje, by radna Cioch wycofała się ze swojej propozycji). Radna stwierdziła, że nie wycofa się ze swojej propozycji. Wyjaśniła, że jej uzasadnienie jest następujące zarówno dot. diety da radnego jak i dla przewodniczącego Rady – kiedyś było inaczej, gdyż dany radny pracujący np. w Kołbaczu miał zarobki mniejsze niż dieta radnego i nie tracił na wynagrodzeniu. Natomiast obecnie ma w swojej komisji osoby, które są wykształcone, pracują na odpowiedzialnym stanowisku i będąc na posiedzeniu komisji budżetu tracą na swoich zarobkach. Ich dzienna stawka wynagrodzenia wynosi więcej niż 100 zł. Nie chciałaby, żeby ktoś nie uczestniczył w posiedzeniu komisji, bo mu nie pasuje a tak naprawdę, to chodzi o pieniądze. Dlatego poparła propozycję komisji rewizyjnej - 130 zł, której jest również członkiem. Zarówno to uzasadnienie dot. członków komisji budżetowej jak i przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Nie chodzi tutaj o nazwisko, lecz zajmowane stanowisko. Na pewno przewodniczący czy wiceprzewodniczący częściej przebywają w urzędzie. Dlatego utrzymuje, żeby ta kwota diety przewodniczącego była całkowicie zbliżona do dotychczasowej diety i wynosiła 1.290 zł.

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał do przegłosowania (proponowaną przez radną Cioch) miesięczną dietę zryczałtowaną dla przewodniczącego Rady w kwocie 1.290 zł i tak:
- za taką dietą głosowało 8 radnych,
- wstrzymało się 5 radnych.
W wyniku głosowania ustalono dietę w wysokości 1.290 zł.

W dalszej części przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie propozycji w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla wiceprzewodniczącego Rady. W projekcie uchwały proponowana jest dieta w kwocie 630 zł.

W wyniku dyskusji ;

Radny Grzywiński proponował dietę w wysokości 645 zł tj. 50% diety przewodniczącego Rady.

Radna Cioch proponuje dietę w wysokości 650 zł.

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał do przegłosowania proponowaną miesięczną dietę zryczałtowaną dla wiceprzewodniczącego Rady w kwocie 650 zł i tak :
- za taką dietą głosowało 14 radnych,
- wstrzymało się 1 radny,
W wyniku głosowania ustalono dietę w wysokości 650 zł.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo z przegłosowanymi wcześniej kwotami diety dla przewodniczącego – 1.290 zł i wiceprzewodniczącego Rady – 650 zł (projekt stanowi załącznik nr 39 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /29 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad. 23 Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie propozycji dot. wysokości diety dla sołtysów.

Radny Grzywiński zgłosił propozycję wysokości diety dla sołtysa w kwocie 70 zł. Podtrzymuje propozycję zaproponowaną na posiedzeniu komisji. Dalej poinformował, że w niektórych gminach sołtysi mają taką samą dietą co radni.

Dyskusja- brak;
Z uwagi na brak innych propozycji oraz dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów - z proponowaną kwotą diety 70 zł (projekt stanowi załącznik nr 41 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IV /30 /07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Ad. 24 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys Żelewa – Hoduń;

 • podziękowała za stoliki i krzesła do świetlicy. Brakuje jeszcze ogrzewania.

Sołtys Glinnej – Zaremba;

 • czy już coś jest wiadomo na temat świetlicy w Glinnej, czy będzie ona w tym roku.

Sołtys Dębiny – Bas;

 • podziękował za ogrzewanie i stoliki do świetlicy w Dębinie.

Ad. 25 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał Wójt Gminy Marek Woś i tak;

 • komputer, malowanie biblioteki ( zgłaszała radna Cioch),
  Sprawa zakupu czwartego komputera do biblioteki jest możliwa, tutaj nie widzi dużego problemu. Natomiast jeśli chodzi o wymalowanie wnętrza biblioteki, to musi sprawdzić, czy tutaj nie powinna być opinia konserwatora zabytków.
 • przejąć świetlicę ( zgłaszał radny Dobrzański ),
  O przejęciu tej świetlicę myśli, dlatego gmina w nią inwestuje. Będzie to dobra wola Instytutu, by ją gminie przekazać.
 • droga do Osetnego (zgłaszała radna Marczewska),
  Sprawdzał tę drogę osobiście, jadąc od krzyżówki w kierunku Kołowa, Kołbacza i Osetnego Pola do wylotu ul. Nauczycielskiej; jak również jadąc drogą z Dobropola w stronę Kołowa, droga do Glinnej a następie w Śmierdnicy wyjeżdżając na ul. Nauczycielska. Także różnica w odległości wynosi 1.400 m. Wcześniej tłumaczył, że gmina teraz nie ma tyle pieniędzy, by tę drogę wyremontować, po to by skrócić o 1.400 m drogę dla mieszkańców. Tam jedynie jeden z mieszkańców ma większą odległość. Jest zrobiona tam ładna droga z udziałem funduszy unijnych. Nie miał by sumienia, żeby robić drogę do Osetrnego Pola a nie robić np. drogi do Komorówki ( radna rozumie, że droga od Kołowa w stronę bruku będzie łatana). Ta droga będzie robiona – dalej wyjaśnił Wójt.
 • sprawa Fagusa ( zgłaszał radny Róg)
  W tej sprawie proponuje spotkanie zarządu w siedzibie urzędu, jeszcze przed walnym zebraniem klubu Fagus.
 • woda na drodze ( zgłaszał radny Żerebecki),
  Sprawdzi to w terenie i coś z tym zostanie zrobione.
 • świetlica w Glinnej ( zgłaszała sołtys Zaremba),
  Uważa, że proponowana wcześniej lokalizacja tej świetlicy na terenie kotłowni nie będzie dobra, nie jest to nasz teren. Dlatego przejściowo możemy ją zlokalizować u P.Gizunia albo pomyśleć o zlokalizowaniu jej na terenie osiedla, wybudować nową świetlicę.
 • podziękowania ( sołtysi; Hoduń i Bas),
  Miło mu słyszeć takie podziękowania.

Ad. 26 Wolne wnioski.

Wolne wnioski zgłaszali;

Radny Dudziński:

 • nawiązał do posiedzenia wyjazdowego komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych dotyczącego przeglądu świetlic na terenie gminy. Nie zgadza się z wnioskiem komisji, że w Kartnie nie jest potrzebna świetlica. Jego zdaniem jest potrzebna. Dlatego chce uczestniczyć w następnym posiedzeniu wyjazdowym komisji w Kartnie.
 • druga sprawa, to boisko. Należałoby je doprowadzić do porządku, gdyż dookoła jest nieporzadfek rośnie nie wiadomo co.
 • zgadza się na takie ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żelisławcu.
 • wnosi, żeby wysłać fachowca do Kartna, by odszukał dreny odprowadzającej wodę od bruku, gdyż ta woda wchodzi prawie w progi mieszkania.

Kilka lat temu osobiście kopał obok P.Bigusa pola i szukał dreny, która tę wodę odprowadza i jej nie znalazł ( Wójt na pewno te sprawę sobie przypomina). Tam trzeba coś zrobić, jest ta sprawa bardzo pilna.
- komisja rolnictwa chce wyjechać w teren na drogi.

Przewodniczący Rady stwierdził, że z uwagi na to, że komisja rolnictwa wybiera się na teren gminy chciałby Wójtowi zaproponować zmniejszenie kosztów remontu drogi Kołowo - Binowo i nie ponosić kosztów na drogę asfaltowa. By część tych pieniędzy przeznaczyć na przełożenie kilku metrów bruku w Kołowie przy kościele, gdzie już nie można przejechać ( Wójt wyjaśnił, że nie ma tutaj żadnego związku, wniosek został zaopiniowany). Dlatego prosi komisję o zwrócenie uwagi na tę drogę, która wymaga remontu na kilku metrach (ostatnio mieszkaniec Kołowa zgubił tam miskę olejową i cały olej się wylał).

Sołtys Hoduń:

 • wnosi o załatanie dziur na drodze do Żelewa.

Radny Grzywiński;

 • przypomina o zamontowanie lampy na ul. Szkolnej w St.Czarnowie.

Ad. 27 Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad IV Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1530.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-02-2007 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 02-04-2007 08:25