herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VI/37/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR VI/37/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 113.272 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 3.000 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 3.000 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 110.272 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 110.071 zł
  § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 110.071 zł
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 201 zł
  § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 201 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 113.272 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113.272 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 113.272 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113.272 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 1.200.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.200.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne 1.200.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000 zł

§ 4. Zmniejsza się wysokość planowanych przychodów pochodzących z  emisji obligacji - § 911 – Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym o kwotę 1.200.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-03-2007 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 11-04-2007 13:11