herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VI/38/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie kupna nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR VI/38/07

UCHWAŁA NR VI/38/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2007 r.


w sprawie kupna nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 7 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do rozpoczęcia czynności  administracyjnych mających na celu kupno działki nr 23/3 o powierzchni 0,1530 ha z zasobów Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie kupna nieruchomości gruntowej.

Gmina Stare Czarnowo jest w trakcie przygotowań do realizacji projektu mającego na celu kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy. Kupno działki nr 23/3 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, której właścicielem jest PKP S.A. ma na celu poszerzenie działki przyległej nr 23/8, która stanowi własność Gminy Stare Czarnowo.
Z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu budowy gminnego systemu kanalizacyjno – ściekowego teren ten przeznaczony będzie na główny skład materiałowy oraz bazę sprzętową podmiotu realizującego przedsięwzięcie.
Po zakończeniu inwestycji, wykorzystanie nieruchomości będzie adekwatne do potrzeb i planów Gminy, jednakże z uwagi na jej lokalizację oraz zapisy w Studium Uwarunkowań dla gminy Stare Czarnowo, należy przeznaczyć ją do sprzedaży w celu zintensyfikowania rozwoju działalności komercyjnej w miejscowości Stare Czarnowo. 
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządził:
Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-03-2007 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 11-04-2007 13:11