herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VI/41/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR VI/41/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2007 r.


w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych / Dz. U. Nr 264, poz. 2208 r. / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V / 39 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005r. Nr 24, poz. 481 ), wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 104 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „ 2) sołectwo Dobropole Gryfińskie – obejmujące miejscowości: Dobropole  Gryfińskie , Sosnówko”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VI/41/07 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo.

W obrębie geodezyjnym Śmierdnica Las znajdują się nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 20/5 oraz 115. Nieruchomości te dotychczas funkcjonowały pod nazwą odpowiednio „Szczecin ul. Dobropole 8 i Dobropole 9”. Mimo że znajdują się na terenie Gminy Stare Czarnowo, nie przynależą do żadnego sołectwa.
W wyniku czynności administracyjnych przeprowadzonych za zgodą Rady Gminy, Urząd Gminy Stare Czarnowo pismem G.G. 7413/10/05 z dnia 21.03.2005 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy urzędowej osadzie leśnej położonej na ww. nieruchomościach.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 264 poz. 2208 z 2005 r. ) osadzie została nadana nazwa „Sosnówko”.
Położenie i połączenia drogowe wskazują iż osadę należy przypisać do obszaru działania sołectwa Dobropole Gryfińskie.

W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany w Statucie Gminy.

Sporządził:
Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-03-2007 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-04-2007 13:29