herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr V/07
z V Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 2 lutego 2007 r. - sala Urzędu Gminy
w godz. od 1400– 1700

Obrady V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 14?? Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów, zaproszonych przedstawicieli PUWIS Nowogard w osobach; Prezesa P.Piotra Tomków i Dyrektora P.Helenę Mordzak oraz pozostałych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał ( w sesji nie uczestniczył radny Róg Zenon).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad ( porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji - porządek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ), porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad V sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji tj. z dnia 17.01.2007 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa  pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo ( druk nr 1).
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych za rok 2006 ( druk nr 2).
  1. dyskusja
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2007 ( druk nr 3)
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 ( druk nr 4).
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo ( druk nr 5).
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.( druk nr 9)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2006 r.  (druk nr 6)
  1. dyskusja
 12. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji  na terenie gminy w 2006 r. ( druk nr 7)
  1. dyskusja
 13. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w  2006 r. ( w tym; wykonanie budżetu), druk nr 8)
  1. dyskusja
 14. Informacje z działalności sołtysów w okresie kadencji sołtysa.
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnosił Wójt Gminy Marek Woś tj. wprowadzenie:

 • projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Glinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W uzasadnieniu podaje, że jest to mieszkanie niezamieszkałe, przejęte od Instytutu Kołbacz wraz z innymi lokalami mieszkalnymi w Glinnej. Proponuje, by je sprzedać w przetargu nieograniczonym. Z uwagi na to, że były problemy z wyceną tego lokalu, dlatego tak późno jest ta sprawa przedkładana na Radę. Jest już ustalony termin u notariusza ( 06.02.07 r.) w sprawie sprzedaży 18 mieszkań w Glinnej ( lokal niezamieszkały będzie 19 mieszkaniem).

W związku z powyższym przewodniczący Rady prosił o wprowadzenie do porządku obrad powyższego projektu uchwały po pkt 10 - jako pkt 11 ( kolejne punkty porządku przyjmą dalszą, kolejną numerację).
- za przyjęciem takiej zmiany w porządku głosowało 14 radnych
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Porządek po zmianie przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z IV sesji tj. z dnia 17.01.2007 r.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa  pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo ( druk nr 1).
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych za rok 2006 ( druk nr 2).
  1. dyskusja
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2007 ( druk nr 3)
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 ( druk nr 4).
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo ( druk nr 5). 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.( druk nr 9)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w Glinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2006 r.  (druk nr 6)
  1. dyskusja
 12. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji  na terenie gminy w 2006 r. ( druk nr 7)
  1. dyskusja
 13. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo  w 2006 r. ( w tym; wykonanie budżetu), druk nr 8)
  1. dyskusja
 14. 15. Informacje z działalności sołtysów w okresie kadencji sołtysa.
 15. 16. Zapytania sołtysów.
 16. 17. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 17. 18. Wolne wnioski.
 18. 19. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji tj. z dnia 17.01.2007 r.

Do protokołu z dnia 17 stycznia 2007 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń ( protokół był doręczony radnym wcześniej do zapoznania).
- za jego przyjęciem głosowało 14 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przed przystąpieniem do kolejnego pkt przewodniczący Rady prosił przedstawicieli PUWIS w Nowogardzie o poinformowanie o swojej firmy (jaki zakres działania), gdyż 60 % radnych jest nowych a następnie szczegółowe omówienie proponowanych taryf za wodę i ścieki ( taryfy wody i ścieków są w porządku dzisiejszej sesji).

Prezes P.Piotr Tomków m.in. stwierdził – Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. Z O O. w Nowogardzie na terenie Gminy Stare Czarnowo zajmuje się utrzymaniem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnymi ( za wyjątkiem m. Kołbacz ) - są to cztery oczyszczalnie ścieków; w Dębinie, Glinnej, Żelewie i Kartno – Żelisławiec oraz systemami wodociągowymi. Na terenie Nieznania, Żelewa, Kartna, Żelisławca, St.Czarnowa, Dobropola, Binowa, Kołowa - zajmujemy się eksploatacją, produkcją, poborem wody, uzdatnianiem itp. Zakup wody dla m. Żelewo dokonujemy z ujęcia Miedwie. Przedsiębiorstwo działa w oparciu o umowę dzierżawy z tutejszą gminą. oraz na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która obowiązuje i reguluje wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa wobec odbiorcy wody i dostawcy ścieków. Do tego aktem wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Budownictwa, które określa, w jaki sposób ma następować kalkulacja opłaty za wodę i ścieki. Nie tylko działają na terenie Gminy Stare Czarnowo, lecz łącznie ok. 13 gmin m.in. Banie, Osina, Wolin, Nowogard, Kamień Pomorski, Przybiernów, Brojce. Taryfy dot. wody i ścieków kształtują się różnie w poszczególnych gminach w zależności od stanu technicznego przejętych do eksploatacji urządzeń wodociągowych czy kanalizacyjnych. Większość obiektów, urządzeń jest z roku 74/75 i tam zazwyczaj większych inwestycji nie ma, nie wykonuje się, lecz częściej ulegają one awariom. W związki z tym i koszty są z tego tytułu większe. Poza tym 70% kosztów stałych jest niezależne od przedsiębiorstwa i niezależne od ilości produkowanej wody. Wynikają tutaj koszty jakby z dozoru technicznego. Również zmiana ustawy – Prawo wodne spowodowała, że woda, którą płuczemy filtry jest traktowana jako ścieki przemysłowe i to wymaga badań na zawartość metali ciężkich. Częstotliwość tych badań wymagana jest co 2 miesiące, mimo tego, że odprowadzamy do zbiornika 20 -30 m?. Tę analizę co drugi miesiąc musimy wykonać , gdyż z tego względu są naliczane opłaty za tzw. gospodarcze korzystanie ze środowiska – jest opłata za pobór wody 1 m? z ziemi i za ładunek zawarty w tych odprowadzanych ściekach. Koszt jednej analizy - to 600 zł. Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium, ale w zakresie metali ciężkich nie jesteśmy w stanie tej analizy przeprowadzić, z uwagi na duży koszt zakupu aparatury. Ustawa narzuca również obowiązek, że analizy wody czy to uzdatnionej czy surowej czy ścieków oczyszczonych powinny wykonywać laboratoria posiadające udokumentowany system jakości bądź akredytowane metody oznaczeń zanieczyszczeń. Jesteśmy na etapie wdrażania akredytacji ( wkrótce mamy uzyskać akredytację metod oznaczeń szczególnie tych metod), które wpływają na wielkość opłat czyli wyliczamy wielkość ładunku i za to musimy odprowadzać. We wcześniejszym okresie nie były tak przestrzegane warunki badań i można było sobie częstotliwość tych badań rozłożyć na dłuższy okres np. raz w roku. Obecnie Sanepidy działają już w oparciu o zweryfikowane nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia badając przydatność wody do picia a w szczególności chodzi o bakteriologię i o zawartość żelaza i manganu. Przy ściekach płacimy za ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Jest to zależne od stopnia oczyszczenia ścieków na danym obiekcie, gdzie mamy różne technologie. W m. Dębina wymieniamy system napowietrzania ( m.in. został tam jeden walec wyremontowany, w tym miesiącu będzie zamontowany ), podobnie na oczyszczalni Kartno – Żelisławiec ( w miesiącu lutym br. zostaną zamontowane dwa zakupione przez przedsiębiorstwo nowe aeratory powierzchniowe z powodu awarii starych). Inwestycje te są niezbędne, by utrzymać proces technologiczny. W każdej chwili mogą wspólnie z radnymi objechać stacje wodociągowe i oczyszczalnie ścieków na terenie gminy i poinformować o ich stanie technicznym i wykonanych inwestycjach. Także koszty są znaczne z tego względu, że są pełne technologie, wszystkie urządzenie muszą o określonym czasie pracować, określonej mocy, natomiast przepływy w rozbiciu na ilości są minimalne; np. w Żelewie mamy 12 m? średnio na dobę przepływ, w Dębinie od 45 – 60 m? ( jest to uzależnione od aury – podczas opadów trafia tam woda opadowa, która jest tam wliczana). Również na podstawie liczników zamontowanych u odbiorców jest wyliczana ilość ścieków. Dużo wód opadowych trafia także do oczyszczalni ścieków Kartno – Żelisławiec, gdzie licznik mierzy tą ilość odprowadzaną do zbiornika i z tego wyliczany jest ładunek, za który płacimy. Jednym z najpilniejszych problemów do rozwiązania jest słabe ciśnienie wody przy dużym rozbiorze w Kołowie. Przebadali tam wszystkie ciśnienia, jakie są przy zamontowanych urządzenia przy tym rozbiorze i wszystko się zgadzało. W związku z tym będziemy miesili w tym roku w porozumieniu z Wójtem wykonać tam dwustopniowe pompowanie ( wykonać retencję wody w całej miejscowości a następnie zamontować pompę, która będzie z tej retencji uzupełniała składu wody i roztwór ).

Następnie Dyrektor PUWIS P.H.Mordzak m.in. wyjaśnia: - w dniu 16.08.2006 r. weszło nowe rozporządzenie w sprawie projektowania taryf o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiana tego rozporządzenia wymusiła zmiana ustawy, z której jednoznacznie wynika, że rozporządzenie, które weszło w życie w 2002 r. obowiązuje tylko przez 1 rok od zmiany ustawy. Te nowe rozporządzenie określa, jak powinny być ustalane ceny wody i ścieków. Wg tego rozporządzenia kalkulację czyli taryfy dot. wody i ścieków ustala się na bazie wykonania kosztów roku obrachunkowego z uwzględnieniem zmian ekonomicznych i technicznych, które będą obowiązywały w okresie nowej taryfy. To rozporządzenie również wprowadziło zmianę dot. opłat abonamentowych. Stare rozporządzenie mówiło o opłacie stałej i nie podawało jakie koszty należy do tej opłaty przyjmować. Natomiast § 5 nowego rozporządzenia wyraźnie określa, że stawka opłaty abonamentowej jest w rozliczeniu z odbiorcą o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Następna opłata jest w rozliczeniach z osobą korzystającą w lokalu w budynku wielolokalowym i trzecia opłata abonamentowa tj. w rozliczeniach odbiorcy na podstawie przeciętnych norm zużycia wody wprowadzonych w 2002 r. przez Ministra Infrastruktury i do dzisiaj nie zostały zmienione. Tym samym rozporządzenie zostały ustalone podstawy i rodzaje kosztów, jakie powinny być uwzględniane w kalkulowaniu tej opłaty abonamentowej ( mówi o tym § 13 rozporządzenia). Są to koszty związane z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, koszty rozliczenia należności za wodę i ścieki. Nowością tutaj są koszty dot. gotowości urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych ( mówi o tym szczegółowo § 2 ust. 12 rozporządzenia). Definiując te koszty gotowości ustawodawca dał tutaj górny pułap wzięcia tych kosztów eksploatacji w opłatę abonamentową. Z rzeczywistych analiz, faktów jakie są w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych przeciętnie od 70 - 80% kształtują się koszty stałe, które bez względu na wielkość sprzedaży, produkcję one muszą być poniesione. Projektując taryfy, które przedłożyliśmy tutaj do zatwierdzenia i weryfikacji właśnie przyjęliśmy takie rozwiązania i te podstawy, o których tutaj mówiłam. Stare rozporządzenie nie definiowało, że opłata abonamentowa też dot. ścieków. W naszym przypadku była ustalona taka stawka ale dotyczyła tylko i wyłącznie odbiorców, których rozliczaliśmy z tytułu ścieków dot. Dębiny. Były tam ponoszone jedynie koszty rozliczenia i odczytu wodomierzy. Natomiast nowe rozporządzenie wprowadziło tą samą zasadę, co przy wodzie – tutaj nie bierze się pod uwagę kosztów odczytu wodomierza. Ustawa wprowadziła to, że umowę na budynki wielolokalowe zawiera się z właścicielem nieruchomości lub zarządcą tej nieruchomości. Na każdą nieruchomość musi być zamocowany wodomierz główny, który będzie mierzył zużytą wodę przez wszystkich lokatorów budynku wielolokalowego. Z tego będzie rozliczany zarządca bądź właściciel tej nieruchomości. Osoby te mogą wystąpić do przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego o zawarcie umów dodatkowych na rozliczenie poszczególnej osoby korzystającej z lokalu w tym budynku z uwzględnieniem określonych w ustawie warunków . Stąd też pojawiała się w taryfie ta opłata za rozliczenie osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych. Instalacje techniczne na obiektach nie spełniają wymogów określonych w ustawie. Dlatego są przyjmowane rozwiązania jak najmniej kosztowne.

Dyskusja;

Radny Piątkowski;
- czy przedsiębiorstwo płaci za uzdatnianie wody, jeśli chodzi o dostawę do Żelewa. Bo tak wynikało z wypowiedzi Prezesa, że są wysokie koszty uzdatniania wody dla wsi Żelewo, Nieznań itp.
- czy przedstawiana stawka za wodę i ścieki dot. całej gminy, czy to jest w jakiś sposób zróżnicowane.
- w informacji przedstawianej przez Panią Dyrektor była mowa o liczniku głównym i dodatkowym – co to znaczy?

Prezes PUWIS wyjaśnia - mówiłem o zakupie wody z ujęcia Miedwie dla Żelewa, natomiast mamy tam system do rozprowadzenia. Jest to jedyna miejscowość , która nie posiada stacji uzdatniania wody. Przedłożona taryfa na wodę i ścieki obejmuje wszystkie koszty z wszystkich urządzeń na terenie jednej gminy. Czyli nie jest to taryfa dla każdego systemu wodociągowego i każdego systemu kanalizacyjnego. Posiadamy zestawienie, w którym są przedstawione koszty w utrzymaniu poszczególnych systemów - w niektórych koszty są mniejsze a w niektórych większe niż przedstawiona taryfa - dlatego jest ustalona jedna, wspólna taryfa wody i ścieków dla wszystkich systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Jeżeli chodzi o liczniki to; główny licznik, to miejsce wydania rzeczy w myśl kodeksu cywilne, gdzie odpowiada przedsiębiorstwo za jakość, ciśnienie itp. a dodatkowy wodomierz, to jeżeli właściciel nieruchomości spełni wymagania techniczne na rozliczanie tzw. wody bezpowrotnie zużytej. Jest to tam, gdzie są systemy kanalizacyjne, gdzie są odprowadzane również ścieki (występują ludzie o licznik dodatkowy np. do podlewania ogrodu). Taki wodomierz wówczas montuje właściciel nieruchomości i ta opłata zgodnie z rozporządzeniem jest pobierana tak jak za odczyt ( radny Piątkowski uważał, że podlewanie ogrodu jest w sezonie, natomiast opłata stała jest cały czas ).

Radny Grzywiński - czuje się tutaj przeszkolony w pewnym sensie z tego rozporządzenia, chociaż niewiele z tego wywnioskowałem. Szczególnie chodzi nam i o to, dlaczego są proponowane tak wysokie stawki wody i ścieków. Corocznie są one podwyższane. Można zrozumieć, że wzrosła cena wody bo wzrosła cena energii, są pewne awarie itp., Dziwi go jednak , dlaczego wzrosła stała opłata abonamentowa za odczyt licznika - prawie o 100 % (bo z 4.44 zł na 8,48 zł )– skąd to się wzięło?
Poza tym mówi się zawsze o inwestycjach przez PUWIS , jak już jest ustalona stawka za wodę i ścieki a później się o tych sprawach nie mówi. Był opracowany projekt w 2002 r. odnośnie remontów, inwestycji w tym zakresie, które miały być przeprowadzone w poszczególnych latach na terenie gminy ( zapoznał z tym projektem wiceprzewodniczący Rady na wspólny posiedzeniu komisji). M.in. w Starym Czarnowie miał być przeprowadzony remont hydroforni. Okazuje się, że nic nie jest tam zrobione. Z tego co wie filtry są tam porcelanowe, popękane od x lat, nikt tam nie zagląda. Także ma duże zastrzeżenia co do usług przedsiębiorstwa a ceny są wysokie, chyba najwyższe w województwie. Usługi polegają jedynie na usuwaniu awarii, natomiast w przypadku wykonania innych większych robót będzie obciążana gminna ( tak jak wyjaśniał nam Wójt). Należy ustalić na jakich zasadach będziemy współpracować, żebyśmy nie musieli się przekonywać, że ta woda musi być w takiej cenie a nie innej. Jesteśmy nie zadowolenie z takiej sytuacji.

Radny Żerebecki – czy opłata stała została, czy zastąpiła ją opłata abonamentowa?

Dyrektor P.Mordzak informuje – jeśli chodzi o wzrost opłaty abonamentowej, to tak jak wcześniej mówiłam przytaczałam przepisy rozporządzenia, które diametralnie wskazują, jakie koszty należy uwzględniać w tej opłacie abonamentowej. Wcześniej ( zgodnie ze starymi przepisami ) wliczano w tę opłatę abonamentową ewentualne koszty odczytu oraz rozliczenia i zamontowania wodomierza. Taka były przyjmowana podstawa w taryfie. Natomiast nowe rozporządzenie dołożyło dodatkowo ( oprócz w/w kosztów) koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych ( inaczej koszt eksploatacyjne). Także jeśli zmienia się podstawa kosztowa do kalkulowania to automatycznie ta stawka wyjdzie wyższa. Nie jest to nasz wymysł, lecz wprowadzenia nowych przepisów, gdzie dla nich było to również wielkim zaskoczeniem ,rozczarowaniem, gdyż przedsiębiorstwa też muszą prowadzić jakąś politykę taryfową. Mają tą świadomość i nie jest im obojętny aspekt społeczny, lecz muszą działać zgodnie z przepisami. Nie ma opłaty stałej , gdyż zastąpiła ją opłata abonamentowa.

Radna Cioch – jakie są brane koszty przy ustalania ceny za m? wody. Gdyż niepokoi mnie taka sytuacja, że przy ustalaniu ceny wody w kosztach mogły być wliczane koszty eksploatacji urządzeń itd. I jeśli te koszty weszłyby do ceny wody i jeszcze raz weszłyby do opłaty abonamentowej, czy do utrzymania gotowości , to czy te koszty nie zostały podwójnie ujęte w cenie wody.
W odpowiedzi Dyrektor wyjaśnia – nie ma takiej możliwości , gdyż 100 % ustalonych kosztów eksploatacji utrzymania jest pomniejszane do ceny 1 m? o tyle procent, ile procent zostało przyjęte do opłaty abonamentowej ( radna Cioch – tam jest napisane, że nie więcej niż 15 % kosztów eksploatacji i rozumie, że te 15% zostało ujęte do ustalenia ceny gotowości a 85 % kosztów poszło do ceny wody). Tak to wygląda z założenia. Natomiast faktycznie w drodze weryfikacji, która wynika z przepisów ustawy przy opłacie abonamentowej za wodę przyjęto 10% a 90% poszło w cenę 1 m? , natomiast przy stawce za ścieki koszty gotowości przyjęto na poziomie 4,08 % a 95,92 % w cenę 1m?. Nie ma możliwości, żeby te same koszty były podwójnie brane do ustalania dwóch różnych stawek.

Radny Dudziński – podczas budowy wodociągu do każdego gospodarstwa były budowane zawory, którymi można było odciąć wodę w razie potrzeby ( np. coś naprawić w swoim gospodarstwie itp.). Dzisiaj trzeba iść do oczyszczalni, żeby tam zakręcić wodę, bo żaden z tych zaworów nigdzie nie działa. Ma u siebie problem, gdyż w każdej chwili może pęknąć pordzewiała rura i zalać piwnicę itp. Zgłasza tę sprawę już od ok. 3 lat do osób, które tam przyjeżdżają z przedsiębiorstwa i nic nie jest robione mimo, że tę sprawę zapisywali. Należy te zawory sprawdzić i naprawić, jeśli to możliwe. Hydrantów też nie można ruszać, bo będzie się lała woda. Chce również wrócić do naliczania za opadowe wody o których tutaj mówiono. Rzeczywiście, jak padają deszcze, to leje się woda tymi urządzeniami kanalizacyjnymi i już kilka razy zalało mi piwnicę. Również studzienki znajdują się za nisko w niektórych miejscach i też woda tam się leje. Jednak nie rozumie, dlaczego my mamy płacić za tę wodę opadową.

Radny Piątkowski – podobnie jak w Kartnie z tymi zaworami jest w Żelewie, jest to nagminne. By odciąć wodę, to trzeba odcinać całą wieś ( był taki przypadek przy świetlicy i wiele innych). Te zasuwy są pozałamywane, umiejscowione w gruncie, na które najeżdża koło samochodu i jest to niszczone. Nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek to robił. Około 70% hydrantów w Żelewie jest nieczynnych.
W dalszej dyskusji radny zapytał – czy na wysokość tych taryf miały wpływ koszty naszej gminy, czy koszty wszystkich obsługiwanych miejscowości przez przedsiębiorstwo?

W odpowiedzi Dyrektor wyjaśnia – przepis rozporządzenia i ustawy wodociągowej odsyła do ustawy o rachunkowości. Przedsiębiorstwo nie może sobie inaczej alokować kosztów powstających w jednym miejscu np. jednej hydroforni w Gminie Nowogard żeby je zaksięgować na Gminie Stare Czarnowo. Nie ma takiej możliwości. Mamy do tego wprowadzone konkretne zasady mówiące o lokowaniu kosztów. Na każdy system wodociągowy , system kanalizacyjny dla każdej gminy, dla każdej miejscowości mamy oddzielnie prowadzoną ewidencję księgową zarówno kosztową jak i ewidencję przychodów uzyskanych z tej działalności. Są jednak takie koszty pod pojęciem kosztów ogólnozakładowych , których w momencie poniesienia można przepisać bezpośrednio do poszczególnych gmin. Ustawodawca też o tym pomyślał i wprowadził zasadę, że te koszty, których nie można przypisać ( koszty ogólnozakładowe) do konkretnego miejsca należy je rozliczać strukturą ilościową sprzedaży ( ok. 3 - 4 % kosztów ogólnozakładowych trafia do tutejszej gminy w te taryfy). Każda gmina ma inne taryfy. Wg nowe rozporządzenie przedsiębiorstwo ustala taryfową grupę odbiorców w ten sposób, że ma być to podyktowane różnicą kosztów ,łatwością i możliwością przypisania kosztów do konkretnego miejsca powstawania. My każdą gminę traktujemy jako oddzielną taryfową grupę odbiorców.
Nie jest zakazane prawem , by w konkretnej gminie wprowadzić różne taryfy w poszczególnych miejscowościach ( np. w m. St.Czarnowo 2 zł, w m. Nieznań 6 zł itd.)

Prezes PUWIS informuje – rozpoczynając działalność w 2001 r. w momencie wejścia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązane było przedsiębiorstwo do przedstawienia wieloletniego planu inwestycyjnego na urządzeniach wodociągowych. Został taki plan opracowany, złożony i zatwierdzony w gminie na bazie całej struktury sieci wodociągowej i stacji jako plan inwestycyjny na przyszłość. Jakie inwestycje mają być wykonane, by obniżyć koszty i podnieść jakość usług. Każda inwestycja, jaką przedsiębiorstwo chce wykonać jest uzgadniana z Wójtem. Jest to na takiej zasadzie, że wykonanie danej inwestycji np. kapitalny remont oczyszczalni ścieków w Glinnej – jest to określony koszt. Ten koszt w tej chwili nie wchodzi w taryfę jako koszt inwestycyjny, lecz przedsiębiorstwo go późnej wkłada w taryfę jako odpis amortyzacyjny lub ewentualnie, jeśli zaciągnie kredyt bądź pożyczkę w WFOŚ, to oni jeszcze ten odpis amortyzacyjny doliczają jako odsetki czy ratę spłaty tego zobowiązania. Na takich zasadach to się odbywa . Wszystkie czynności wykonywane na stacjach traktowane są jako obsługa czyli bieżąca konserwacja. Prawo budowlane określa, co to jest modernizacja, inwestycja czy remonty. Wcześniej przyjmowana ilość ścieków wprowadzanych do kanalizacji wynosiła 150 -180 litrów na osobę, natomiast na dzień dzisiejszy mamy ich 65 litrów. Także te pompy eksploatujemy do tego momentu dopóki one jeszcze się nadaje do remontu. Bo są sytuacja jak na oczyszczalni w Żelisławcu, że tam pracuje pompa już 11 lat , dziury powstały i ona się już nie nadaje do naprawy. Nowa pompa tej samej wielkości kosztuje ok. 12.000 zł. Wiec też przedsiębiorstwo uzgadnia koszt zakupu, lecz przeliczamy to na rzeczywiste wydajności z tym związane. Tutaj radny z Kartna wspomniał o deszczówce, za którą muszą płacić. Wszyscy płacą za to, przy dużych opadach ta woda dostaje się do systemu kanalizacji, nawet przez te otwory we włazach kanalizacyjnych. Rozporządzenie Ministra budownictwa przewiduje określenie takiej taryfy za wody opadowe z terenów utwardzonych. Drogowcom musimy płacić corocznie opłatę za umieszczenie w drodze urządzeń wodociągowych. A za to ,że odwadniam drogę płaci społeczeństwo danej gminy – co trudno jest wyegzekwować.
Jeżeli chodzi o te nawiertki – generalnie w eksploatacji podstawowymi rzeczami powinno być otwieranie i zamykanie zaworów. Natomiast przy tych nawiertakach rzadko się to robiło, gdyż ulegało to zaraz uszkodzeniu. Następowało albo uszkodzenie wodociągu albo uszkodzenie samej nawiertki. W tej chwili nie ma problemu z zamknięciem zaworu, są nowe urządzenia nowego typu, nowej generacji. W związku z tym chcę przeprosić radnego z Kartna, że przez trzy lata nie zrobiono tego, pomimo zgłaszania (zapisał tę sprawę) . Przy każdej umowie dot. dostawy wody i na rachunku za wodę i ścieki jest podany telefon przedsiębiorstwa i można zgłaszać sprawy. Chce powiedzieć, że cały system wodociągowy , kanalizacyjny obsługuje jedynie trzech ludzi. Także te osoby przy tak złym stanie urządzeń czy samych stacji wodociągowych nie dają rady, są dość częste awarie. Jeśli chodzi o remonty – to było m.in. w Starym Czarnowie wymieniane złoże. Początkowo była sytuacja, że woda była złej jakości i próbowano to wypłukać. Nie odpowie czy była wymiana dennic, czy nie, bo nie jest pewien w tej chwili (o tym poinformuje osobiste, jak uzyska informację na ten temat). W tej chwili sytuacja się zmieniła w terenie, w inny sposób są umiejscawiane wyprowadzenia czyli te spięcia na nawiertkach, zasuwach. Również drogi są inaczej usytuowane. To przyłącze jest własnością właściciela nieruchomości chyba, że zostało to przekazane na majątek gminy ( radny Piątkowski stwierdza – rozumie, że do licznika głównego to sprawa wodociągu). Własność przyłączy wodociągowych a urządzeń wodociągowych to są dwie różne rzeczy. Przyłączenie do sieci głównej czyli urządzenia wodociągowego nie jest tożsame z tym, że przejmuje na własność gmina i że staje się to własnością systemu wodociągowego, za który odpowiada PUWIS. Jeżeli jest dokument, że przeszło to na własność gminy, wówczas wodociągi mają to wszystko wykonywać ( radny Dudziński stwierdza - rozumie, że skoro płacimy abonament, to do licznika głównego obsługuje PUWIS - usuwa wszystkie awarie, natomiast dalej poza licznikiem powinny to robić właściciele nieruchomości. Ja nie mam możliwości naprawy tego zaworu, gdyż to wszystko znajduje się około 2 metrów pod ziemią). W nowo budowanych jest nawiertka na sieci głównej a wodomierze na nieruchomości czy w samym budynku , to ta część przyłącza jest dalej własnością właściciela nieruchomością, mimo tego że licznik na podstawie którego jest sprzedana woda jest własnością przedsiębiorstwa. Za powstałe awarie między siecią a licznikiem czy instalacją właściciela odpowiada właściciel nieruchomości ( radny Piątkowski – okazuje się , że mamy płacić za to, że na mojej rurze jest licznik wodociągu). Prawo budowlane jasno określa, w jaki sposób ma być przyłączana nieruchomość ( radny Dudziński - w moim przypadku będzie musiał w takim razie zapłacić za naprawę). Nie będzie Pan musiał płacić za naprawę. Zakładamy, że te wszystkie przyłącza co były wybudowane do 1991 r. są własnością gminy i koszty z tym związane ujmowane będą w przedsiębiorstwie. Natomiast jeśli po 1991 r. nikt nie przekazał tego odpowiednim dokumentem na własność gminy ( bo tylko gmina może to przejąć nieodpłatnie ) odpowiada właściciel nieruchomości. (w takim razie to gmina wystąpi o naliczanie abonamentu za umieszczenie liczników na rurach gminnych - stwierdził radny Piątkowski).

Wójt P.M.Woś uważa, że musimy sprawdzić , czy były te przyłącza przekazane. Jednak myśli, że nie jest możliwe, by uwłaszczać właścicieli, użytkowników zasuwami – byłaby to paranoja. Sprawdzimy, jak to wygląda formalnie.

Radna Cioch – jaki jest stosunek kosztów bezpośrednich do wartość sprzedaży na terenie Gminy Stare Czarnowo? ( w odpowiedzi Dyrektor wyjaśnia –że w tej chwili nie może udzielić odpowiedzi, z uwagi na brak tutaj niezbędnych materiałów. Natomiast wyliczyła tutaj koszty pośrednie, ogólne – przy wodzie jest 15 % a przy ściekach 9 %). Radna prosiła, by informację na zadane pytanie przedłożyła do wiadomości Wójtowi.

Sołtys Kartna Golec - wnioskuję o obniżenie ceny wody i ścieków w Kartnie.
W odpowiedzi Prezes informuje – taryfa jest określona ogólna dla systemu całej gminy. Zestawienie wszystkich kosztów wszystkich urządzeń wodociągowych eksploatowanych daje nam taryfę uśrednioną w całej gminie.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom PUWIS za udział w sesji i ogłosił przerwę.

Po przerwie powitał Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu – P. Grażynę Łogin, Prezesa i W-ce Prezesa GKS Fagus tj. P. Henryka Andrzejewskiego i Grzegorza Pacha oraz P. Marzenę Grzywińską ( odpowiadającą za sprawy rekreacji na terenie gminy).
W związku z prośbą w/w osób o wcześniejsze przedstawienie swoich informacji, ( które są ujęte w porządku sesji jako pkt 12 i 13) przewodniczący Rady w pierwszej kolejności poprosił Prezesa Fagusa o przedstawienie swojej informacji.

Ad. 13 Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i  rekreacji na terenie gminy w 2006 r.

Informację z działalności GLKS Fagus Kołbacz przedstawił P Grzegorz Pach, który m.in. stwierdził; że do czasu uprawomocnienia się nowo - wybranego zarządu klubu spełnia jeszcze obowiązki Prezesa Fagusa ( w nowym zarządzę pełni funkcje wiceprezesa). Piłkarze rozpoczęli przygotowania do sezonu wiosennego 2006 już od miesiącu grudniu 2005 r. do miesiąca marca 2006, co wpłynęło na zajęła trzeciego miejsce w rozgrywkach halowych TKKS Szczecin. Z uwagi na złe warunki pogodowe drużyna prowadziła mecze kontrolne na wynajętym stadionie w Policach ze sztuczną nawierzchnią. Rozgrywki wiosenne rozpoczęto od miesiąca marca 2006 r. , gdzie drużyna rozegrała 14 meczy ( w tym siedem meczy wyjazdowych). W wyniku tych rozgrywek drużyna zajęła jedenaste miejsce zapewniając sobie utrzymanie w V lidze. W sezonie jesiennym ( rozpoczynającym się od miesiąca sierpnia 2006 r.) drużyna rozegrała ogółem 16 meczy w tym; 4 mecze wygrano, 3 zremisowano i 9 przegrano. Po tej rundzie drużyna uplasowała się na miejscu 12 z 15 punktami. W ramach przygotowań do sezonu wiosennego 2007 r. drużyna została zgłoszona do zimowych rozgrywek halowych. Chce podziękować władzom gminy za współpracę i pomoc, także sponsorom. Niektórych wyróżniających się zawodników wynagrodzono.
W okresie 2006 r. tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. na działalność GLKS Fagus Kołbacz wydatkowano z budżetu gminy kwotę 68.533,40 zł w tym: na wynagrodzenia - 24.059,67 zł, sprzęt sportowy i wyposażenie – 21.323,09 zł, wynajem hali i boiska ,turnieje halowe – 4.645,50 zł, transport gimbusem i dodatkowy transport – 6.560,70 zł, opłaty różne ( usługi, ubezpieczenia zdrowotne, badania lekarskie, składki i opłaty regulaminowe itp.) – 6.117,34 zł, pozostałe wydatki (energia, materiały budowlane, paliwo itp.) -5.827,10 zł. Budżet w tym zakresie został wykonany w 100 %.

Dyskusja;

Radny Żerebecki – kogo dotyczył ten dodatkowy transport.?

W odpowiedzi P. Pach wyjaśnił, że to dotyczyło transportu P. Dyby oraz transportu ze Szczecina.

W dalszej części na temat rekreacji informacji udzieliła P. M. Grzywińska ( pracownik UG. m.in. ds. kultury fizycznej ). Poinformowała o imprezach i konkursach, które się odbywały w 2006 r. m.in. odbyło się spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie tzw. Jasełka, konkursy pn. ”Najładniejsza, najwspanialsza palma wielkanocna w Gminie St.Czarnowo”, XI Sportowy Turniej Miasta i Gmin ( udział 744 uczestników)),puchar Wójta, turnieje siatkowe, III edycja gminnego konkursu pn. ”Historia i walory przyrodnicze Gminy St.Czarnowo, Dzień seniora, festyn dydaktyczny, gminny konkurs recytatorski, pn.” Czy znasz Szczeciński Park krajobrazowy „Puszcza Bukowa” ,organizowano ferie zimowe, program archeologiczny, itp. W wielu miejscowościach gminy organizowano różne imprezy, doposażono place zabaw a także zadbano o boiska sportowe.
Łącznie na kulturę fizyczną – rekreację w 2006 r. wydano kwotę ogólną 34.586,93 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych w budżecie funduszy.

Dyskusja;

Radny Dudziński – ma pytanie odnośnie wyposażenia placu zabaw. Czy był na to przeprowadzony przetarg, czy ktoś to robił z tzw. wolnej ręki?

Wójt wyjaśnia - odbywało się to na takiej zasadzie, że mamy kilka złożonych ofert, kilka propozycji katalogów takich urządzeni. Tutaj można udzielić zwolnienia zamówień publicznych. Wybiera się ofertę najtańszą, najbardziej estetyczną i posiadającą atest.

Radna Cioch zwróciła się z zapytaniem do P.Grzywińskiej - czy akceptuje wszystkie wydatki związane z kulturą fizyczną (Wójt akceptuje a ja analizuje – wyjaśnia P.Grzywińska). W związku z tym, dlaczego wyraziła Pani zgodę, żeby z kultury fizycznej i sportu poszły pieniądze na badania archeologiczne pod budowę sali gimnastycznej. To jest inwestycja i na to są zadania inwestycyjne. Nie powinny być pieniądze wydatkowane z tego działu. Powinna nie dopuszczać do takich sytuacji.

P. Grzywińska wyjaśniła, że była dyskusja w tej sprawie z P.Wójtem pod koniec roku, nie było większych zapotrzebowań , natomiast sprawa ta wynikła w ostatniej chwili ( Wójt poparł to, dodając iż archeolog przypomniał sobie o tym przed świętami a faktura wpłynęła do zapłaty 30 grudnia 2006 r. i dlatego tak wyszło). Dalej wyjaśniła, że Wójt idzie także na ustępstwa i z innych działów są pieniądze przeznaczane na działalność kulturalną, także praktycznie jedno w drugie weszło.

Szczegółowa informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie gminy w 2006 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu z dnia 02.02.2007 r.

Ad. 12 Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2006 r.

Informację z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2006 r. przedstawiła Dyrektor Grażyna Łogin; m.in. stwierdziła - plan wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w roku 2006 wynosił 2.741.650 zł a wykonanie 2.472.064,56 zł - co stanowi 90,17 % zrealizowania budżetu. W okresie sprawozdawczym zakupiono pomocy dydaktycznych, książek i zabawek na łączną ( zgodnie z potrzebami nauczania i wychowania) na kwotę 6.977,03 zł - co stanowi 99,5% zaplanowanego budżetu na ten cel. Baza szkolna wzbogaciła się o neostradę do sali informatycznej oraz telewizor i dvd do przedszkola, meble do dwóch klas lekcyjnych oraz częściowe wyposażenie do kuchni przedszkola. W okresie wakacji został wykonany remont oświetlenia na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły. Drobne naprawy i remonty wykonał konserwator szkolny. Łącznie na remonty wykorzystano kwotę 75.368,92 zł co stanowi 95,88% planowanych środków na ten cel. Swoje umiejętności oraz swoje kwalifikacje nauczyciele doskonalili poprzez studia podyplomowe, szkolenia, kursy itp. – wykorzystując kwotę 8.780,48 zł co stanowi 67,54 % planowanych środków.
Budżet zaplanowany na 2006 r. był realizowany zgodnie z zaplanowanymi wydatkami, gdzie środki wydatkowano zgodnie z potrzebami.
W ujęciu procentowym w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco: szkoła podstawowa – 84,28%, przedszkole – 99,96%, gimnazjum -97,87%, dowożenie – 99,68%, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 67,64%, świetlica szkolna – 64,31 % tj. wykonanie łączne 90,17%.
Następnie omówiła załączoną informację w ujęciu tabelarycznym ze szczególnym uwzględnieniem takich paragrafów jak : 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4240 – zakup pomocy dydaktycznych książek ,4300 – zakup usług pozostałych.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2006 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Dyskusja;

Radna Cioch – nie zgadzam się z tym, co w tej informacji jest napisane m.in. plan wydatków w oświacie i wychowaniu na 2006 r. wynosił 2.545,090 zł a nie jak tutaj Dyrektor podaje w informacji 2.741.650 zł. - dlatego ma pytanie;
– z czego wynikła ta różnica między planem wydatków , który Rada uchwaliła a planem wydatków wykazanym w informacji ? dlaczego on się zmienił.

W dalszej dyskusji:

– czy nie jest za dużo wydanych pieniędzy na artykuły biurowe (w tym tusze do drukarek ) – łączna kwota wynosi 5.838 zł tj. miesięcznie ok. 647 zł.
W związku z tym ma pytanie;
– ile jest drukarek w szkole , do których są potrzebne tonery?, czy to są drukarki atramentowe, czy laserowe?
– kolejne pytanie dot. środków czystości, gdzie łączna kwota wydatkowania wynosi 9.500 zł ( w tym na szkołę podstawowa wydatkowano kwotę 7.500 zł a na przedszkole 1.833 zł) tj. ok. 1.000 zł miesięcznie biorąc 10 miesięcy. Jest to szokująca kwota
- czy w szkole istnieje serwer, jest tutaj konserwacja i instalacja serwera

Dyrektor szkoły wyjaśnia – ta różnica wynika z wydruku, który dostaje z księgowości Urzędy Gminy. To jest plan końcowy. A zmienił się dlatego, że na sesjach jest on zmieniany uchwałami Rady ( tutaj radna Cioch wyjaśnia, że Skarbnik przedstawia sprawozdanie finansowe, informuje Radę o zatwierdzonym planie budżetu a następnie o jego zmianie poprzez zarządzenie Wójta, uchwały Rady. Także udzielona odpowiedź ją nie satysfakcjonuje). Dalej Dyrektor informuje, że nie ustala budżetu, lecz go realizuje. .
Jeśli chodzi o drukarki, to posiadają ; 1 drukarkę laserową i 4 atramentowe ( radna Cioch uważa, że co miesiąc nie są tonery wymieniane i dlatego powinna się tym zając komisja rewizyjna). Dalej wyjaśnia, że szkoła składa się z trzech placówek – jest gimnazjum, przedszkole i szkoła podstawowa. Bardzo dużo materiałów trzeba kserować, również są dokonywane inne działania typu: diagnozy wstępne, sprawdziany i egzaminy próbne, testy, pomoce dydaktyczne itp. Także pochłania to dużo papieru. Jak są wątpliwości to zaprasza radną do szkoły. Radna nigdy nie zaszczyciła swoją obecnością w szkole zarówno w tej kadencji jak i w poprzedniej mimo zaproszeń.
Jeśli chodzi o środki czystości – jest bardzo dużo wydawanych obiadów ( 100 obiadów), gdzie trzeba zmywać, sprzątać, dezynfekować itp. Musimy kupować takie środki , które mają odpowiedni składnik dezynfekujący, wystarczający dla sanepidu. Takie środki są m.in. kupowane hurtowo w Firmie ELTE i u P.Rogackiego , gdzie mamy stały rabat , które jest jednocześnie naszym sponsorem na organizowany „Dzień Dziecka” Wszystkie środki czystości są kupowane dla Zespołu Szkół w Kołbaczu na fakturę – Urząd Gminy w Starym Czarnowie. Te środki są dzielone proporcjonalne w zależności od potrzeb na bazę przedszkola i szkoły. One muszą być tak rozdzielane, gdyż na zakup wyposażenia np. w przedszkolu była zaplanowana dana kwota i nie znaczy to, że tych środków wykorzystano tam mniej . W szkole jest serwer, który zainstalowano na koniec 2006 r. i jest podłączony do sali 109.

Radna Cioch – wg informacji wykonanie budżetu w oświacie wynosi 90 % , jednak chce uzyskać informację skąd wzięła się ta zmiana kwoty, różnica ok. 200.000 zł . Czy była jakaś dotacja na oświatę.

W odpowiedzi Dyrektor szkoły – jest to pytanie do Skarbnika gminy, do księgowości Urzędu. Ona dostaje plan budżetu jaki był realizowany w roku 2006 i taki stan otrzymała ( radny Grzywiński rozumie, że dostała wydruk z księgowości i na podstawie tego sporządziła informację ).

Radna Cioch – wykonanie jest przedstawione zgodnie z tym co otrzymała Dyrektor z księgowości, lecz chodzi o to, dlaczego uległ zmianie budżet w planie.
Dyrektor szkoły wyjaśnia dalej – nie wiem skąd jest taka różnica, otrzymując budżet na 2006 r. również miała inna kwotę i być może uległ on zmianie w ciągu roku. Rada powinna wiedzieć, gdyż zatwierdzała zmiany. Także nie może rozliczyć budżet podany na początku roku, tylko budżet, środki przeznaczone na cały 2006 r. Więc musiała ująć wszystkie środki. Nie może nie rozliczyć tych środków, które zostały wydatkowane i wpisane w budżet ( radny Grzywiński zapytał, czy wnioskowała o zmianach w budżecie?). Nie wnioskowała o zmianę w budżecie, jednak pamięta, jak podczas przygotowywania sprawozdania za 2004 r. czy 2005 r. nie zgadzała jej się kwota i nie mogła tego sprawozdania zrobić. Okazało się , że w trakcie roku budżetowego były wprowadzone zmiany, gdzie zwiększono środki w dziale oświata i wychowanie i o tym fakcie nie wiedziała. Obecnie wie, ile było uchwalonego budżetu na oświatę, ile środków było w ciągu roku i na koniec roku. Ten wydruk, który otrzymała z księgowości Urzędu – to plan wydatków na kwotę 2.741,650 zł. To wszystko jest do sprawdzenia

Radny Żerebecki uważał, że choć był zmieniony w ciągu roku budżet oświaty do kwoty 2.741.650 zł, to i tak przy planie na kwotę 2.545,090 zł dyrektor szkoły zmieściła by się z wydatkami.

Dyrektor szkoły - rzeczywiście plan nie jest przekroczony, wydatkuje środki zaplanowane, gdyż obliguje ją dyscyplina finansowa. Współpracuje z księgowością Urzędu ( z P.Mular, która zajmuje się tymi sprawami).Pilnuje tych wydatków, co miesiąc konsultuje się, ile środków jeszcze posiada do wykorzystania, szczególnie na koniec roku, ile może jeszcze wykorzysta środków, co może a czego nie. Natomiast przesunięć wewnętrznych nie dokonuje , jest to kompetencja Wójta a nie dyrektora szkoły. Ona jest tylko realizatorem wydawanych właściwie środków a o każdej proponowanej zmianie informuje Skarbnika Gminy.

Przewodniczący Rady stwierdził, że patrząc na wykonanie budżetu w oświacie nie wydaje mu się zasadne zwiększanie tego budżetu o kwotę 200.000 zł a następnie nie wykonanie jego. Dzisiaj nie ma na sesji Skarbnika Gminy i trudno mu powiedzieć, co z tymi pieniędzmi niewykonanymi mogliśmy zrobić, mogły one być przeznaczone na coś innego – nie wykonane jest w granicach 200.000 zł. (Dyrektor szkoły wyjaśniła, że nie zostały wykonane prace inwestycyjne i tam pozostało najwięcej niewykorzystanych środków).

Radna Cymerman poinformowała, że niedawno była w szkole i w jej obecności nauczyciel języka angielskiego kserowała podręczniki dla uczniów z Domu Dziecka, gdyż nie posiadają tych książek ( Wójt uważał, że kserowanie materiałów typu podręczniki jest przestępstwem. Należy te sprawy w inny sposób rozwiązać).

Dyrektor szkoły wyjaśnia - nauczyciele nie kserują podręczników jako całość, czasami jest taka potrzeba że muszą skserować daną lekcję z ćwiczeń. Podręczniki i ćwiczenia językowe mają dużo różnego rodzaju zdjęć i to pochłania dużo więcej papieru. Chce powiedzieć, że wykorzystują ksero na tyle, ile muszą. Na posiedzeniach rady pedagogicznej zawsze mówi nauczycielom , by kserowali to co muszą , co jest niezbędne. A jeśli chcą nauczyciele czy dzieci mieć więcej materiałów kserowanych, to są ustalone wewnętrznie pewne składki przez uczniów w porozumieniu z rodzicami i wówczas przynoszą papier i w ten sposób zmniejszają koszty. W szkole jest ponad 420 dzieci i 34 nauczycieli i są różnego typu zajęcia, gdzie są potrzebne pomoce. Są zajęcia wyrównawcze czy korekcyjne, gdzie wykonuje się ćwiczenia specjalistyczne i tutaj także potrzebne są pomoce. W tych zajęciach zazwyczaj uczestniczą dzieci z rodzin ubogich.

Radna Marczewska zapytała , dla kogo jest przeznaczona jest woda –Dar Natury, która jest wykazana w informacji ( woda jest przeznaczona dla pracowników szkoły wyjaśniła P.Łogin ). Radna stwierdziła, że w jej szkole nie mają tego.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przystąpiono do kolejnego punku w porządku.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 17 stycznia 2006 r. do dnia dzisiejszej sesji; stwierdził, że do najważniejszych spraw należy zaliczyć m.in:

 • została podpisana umowa na budowę sali gimnastyczne w Kołbaczu. Został przekazany plac budowy. Wg informacji wykonawcy wejdzie on na plac budowy jeśli tylko ustabilizuje się pogoda. Wcześniej ogrodzą ten plac i przystąpią do realizacji.
 • uczestniczyłem w obchodach 60 lecia Koła Łowieckiego „Orzeł” Śmierdnica. Koło to dzierżawi największy teren naszej gminy , gdzie realizuje hodowlę zwierząt. Cała ta uroczystość odbywała się w Glinnej pod wiatą (był tam święcony sztandar, odbywała się msza).
 • opiniował wnioski o przedłużenie umów dzierżawnych dla kół łowieckich tj. „ Grzywacz” -. od trójki w stronę Miedwia i „Orzeł” Śmierdnica - od trójki do drogi Binowo i dla koła łowieckiego „Dublet” . Wydał trzy opinie pozytywne. Uważa, że gospodarka łowiecka jest na dobrym poziomie. Koła łowieckie działają, teren jest wydzierżawiony.
 • brał udział w spotkaniu w Pasewalku i Eggesin w sprawie obozu młodzieżowego, który będzie się odbywał w okresie wakacji od 30.07. – 12.08.2007 r. w m. Eggesin. Zakwaterowanie naszej młodzieży ( 15 osób) będzie w szkole ( oglądał to miejsce), gdzie warunki są dobre. Taka wymiana młodzieży odbywać się będzie już po raz trzeci. Opłata się nie zmieni, będzie taka sama jak w ubiegłym roku – 50 euro.
 • był wspólnie z Panią Skarbnik i P.Nowickim na negocjacjach w Nowogardzie w sprawie taryf wody i ścieków . Dzisiaj ta sprawa jest w porządku sesji.
 • uczestniczył w walnym zgromadzeniu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Było to pierwsze posiedzenie po wyborach, gdzie odbyły się wewnątrz związku wybory - Prezesem związku został Wójt Gminy Stargardu Szczecińskiego P.K.Sarżanowicz, Prezesem zarządu – Burmistrz Pyrzyc P.K.Lipiński, jego z-cą został Burmistrz Barlinka P.Siarkiewicz, członkiem zarządu – Wójt Gminy Stare Czarnowo P.M.Woś.
 • pod koniec miesiąca mieliśmy burzliwe rozmowy na temat modernizacji dróg rolniczych ( przebudowy dróg). Na poprzedniej sesji była podjęta uchwała dot. obligacji. Okazało się po podsumowaniu, że Urząd Marszałkowski zwróci nam tylko 100.000 zł do kilometra wykonanej drogi - czyli wyszłaby kwota 418.000 zł. Był przekonany, że będzie zwrotu 75% a teraz okazuje się, że tak nie będzie. Musieliśmy podjąć decyzję do końca stycznia b r. m.in. odnośnie kategorii wykonawstwa drogi z A (asfaltowej ) na C – tłuczniową ( dot. drogi do Komorówki i Kołowa). Będzie to technologia tłuczniowa odnośnie tych dwóch dróg. W tym przypadku będzie zwrot ok. 70 % kwoty. Urząd Marszałkowski preferuje wykonawstwo dróg asfaltowych , lecz za te pieniądze zrobilibyśmy tylko km drogi. Dlatego uważa, że lepiej zrobić na razie drogi tłuczniowe z wykorzystanie płyt jombo, które są do Komorówki. W przyszłości na pewno znajdą się pieniądze z różnych programów, które będzie można włożyć w dywaniki asfaltowe. Zmieścimy się wtedy w tym pierwotnym budżecie czyli mieliśmy w granicach 506.000 zł na wszystkie drogi a dostaniemy zwrotu wg mojego wyliczenia 220.000 zł ( przewodniczący Rady stwierdził, że nie będzie to 75%). Wójt wyjaśnia dalej -zrobimy drogi taniej , bo ta kwota jest na wszystkie drogi, na całe zadania związane z drogami. Są dwie możliwości; 1 - jest regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego , gdzie zwrot wynosi 75 %. Tutaj trzeba przygotować studium wykonalności i wstępny projekt. 2 - jest drugi program rozwoju obszarów wiejskich , gdzie można do tego włożyć infrastrukturę ( do tej pory nie można było infrastruktury wliczać) i ma być to uruchomione od miesiąca czerwca br. Tutaj trzeba mieć pełną dokumentację czyli projekt wykonawstwa i pozwolenie na budowę. Obecnie należy się zastanowić, które drogi będziemy wykonywać. Bo chce zrobić dodatkowo dwie drogi , które są zaplanowane na przyszły rok tj. Żelewo i Żelisławiec. Uważa, że to rozwiązanie będzie lepsze ( oczywiście wycofując się z obligacji, nie będzie realizował tej uchwały, która została podjęta w dniu 17.01.07 r. ). Będzie można zrobić jeszcze o dwie drogi więcej . Myśli, że tutaj Rada go poprze w tym rozwiązaniu ( Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada na pewno poprze to, gdyż była to prośba Wójta o podjęcie uchwały dot. obligacji. Tymbardziej teraz, skoro ten projekt upadł i zrobimy dwa razy więcej z pieniędzy, które już są w budżecie i jeszcze odzyskamy 200.000 zł ). Wójt uważa, że to rozwiązanie daje więcej korzyści dla gminy ( radny Dudziński proponował, by poczekać na te programy i zrobić porządną drogę asfaltową do Komorówki ). Wójt uważa, że szkoda tych 120.000 zł, a możliwe że w przyszłym roku - jak zrobimy Żelewo i Żelisławiec - wystąpimy z tym programem i zrobimy nawierzchnie asfaltowe. Jest to tylko kwesta przesunięcia w czasie ( tylko, żeby nie był taki tłuczeń , jak położono na drogę do Drzenina – stwierdził radny Grzywiński ). To jest droga rolnicza, która nie jest przystosowana do jazdy samochodami osobowymi z prędkością 120 km/godz. Jednak jest już ta droga cztery lata przejezdna.
 • podjęto decyzję , by jeden samochód OSP ( Star) poddać tzw. karasacji – zmiana nadwozia. Nowszy Star trafi do Kołbacza i będzie podlegał tej karasacji w przyszłym roku. Koszt – 50.000 zł ( połowę kosztów pokrywa Zarząd Wojewódzki OSP).
 • zakupiliśmy komputer do biblioteki i dodatkowo dowieziono głośniki.
 • w dniu dzisiejszym odbywa się montaż stołów w sali konferencyjne w przyszłej siedzibie Urzędu Gminy. Planował , by obrady dzisiejszej sesji odbyły się w nowej sali ( jest tam już nagłośnienie, klimatyzacja, projektor itp. ) , lecz nie dowieziono na czas blatów na stoły ( obecnie je montują). Myśli jednak, że następną sesję Rady zrobimy już w nowej sali konferencyjnej.
 • został zlikwidowany w Urzędzie Gminy 1 etat w gospodarce nieruchomościami Jest to spowodowane na prośbę pracownicy P.J.Pawlewskiej, która chce pójść na pomostową emeryturę.
 • przyjęto w drodze konkursu nowa pracownicę - jako inspektora ds. rozwoju lokalnego i promocji tj. P. Adamska Dorota, która od dnia 1 marca b r. pracuje na tym stanowisku.
 • wystąpił z wnioskiem do Instytutu Zootechniki w Krakowie o przekazanie nieodpłatne świetlicy w Dębinie. Jeśli chodzi o remont świetlicy w Żelewie i Kołowie - proszę o trochę cierpliwości,
 • podjął działania dot. oświetlenie w Dębinie i ma nadzieje, że wkrótce tam zabłysną lampy. Będzie zamontowanych 16 nowych lamp.
 • zostały wyremontowane dwa przystanki – Kołbacz i Dębina (w Kołbaczu brakuje jeszcze ławki).

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radny Dobrzański:

 • Wójt mówi, że będą nowe lampy a co będzie ze starymi lampami w Dębinie. Jak długo będziemy jeszcze chodzić w ciemności?

Radna Marczewska ;

 • chodzi o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w Dobropolu ( na wysokości posesji P. Burakowskich i za posesją P. Podgorskich).

Radna Froncala;

 • zauważyła, że tereny po byłych torowiskach są porządkowane, odkrzaczane i jest coraz ładniej. Dlatego chciałaby uzyskać informację ,czy może będzie tam budowana ścieżka rowerowa?

Radny Drwal;

 • chodzi o zorganizowanie w pomieszczeniu u P.Gizunia dla dzieci imprez, zabaw w okresie ferii zimowych.

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady  Gminy Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z  zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr V / 31 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych za rok 2006.

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy radny otrzymał i zapoznał się z tym sprawozdaniem, więc prosi o pytania w tej sprawie.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu w porządku.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr V /32 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr V /33 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w  Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji- brak;

Dyskusja;

Radna Cioch - po dzisiejszych wyjaśnieniach Prezesa i Dyrektora PUWIS Nowogard jej zdaniem należy zatwierdzić proponowane stawki wody i ścieków. W przeciwnym wypadku automatycznie Urząd Gminy nie będzie mógł dokonać dopłaty w wysokości 1,75 zł do m? ścieków i będzie to ze szkodą dla mieszkańców gminy. Niezależnie czy my będziemy chcieli je zatwierdzić czy nie i tak te taryfy wejdą. W związku z powyższym myśli, że komisja budżetu pozytywnie opiniuje tę uchwałę. Szkoda by ta dopłaty dla mieszkańców była utracona.

Radny Piątkowski - generalnie nie zgadzamy się z ich uzasadnieniem. Cytowanie przepisów prawa, ustawy , rozporządzeń itp., to żadne uzasadnienie odnośnie proponowanych taryf wody i ścieków.

Radny Dudziński - co grozi gminie, gdyby dzisiaj nie została podjęta ta uchwała?

Radny Żerebecki uważał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie umowy z Nowogardem.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ten problem mamy już od około 6 lat i tak będzie do czasu rozwiązania sprawy kanalizacji na terenie gminy. Natomiast stawki te i tak wejdą i wówczas nie będzie tej dopłaty do ścieków. Będą one droższe o 1,75 zł. Poprzednio nie podejmowaliśmy takich uchwał, bo nie było takich dopłat. Były jednak takie momenty , że umorzyliśmy im 80.000 zł podatku i była to taka rekompensata. Obecnie takich sytuacji już nie ma a jest dopłata ( Wójt dodał, że my musimy im udowodnić, że te taryfy są za wysokie, a to jest niemożliwe. Oni mogą nas zaskarżyć do Wojewody).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 9 radnych,
- wstrzymało się 4 radnych,
- przeciw głosował 1 radnych
Uchwała została podjęta .
Jest to uchwała Nr V /34 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Przewodniczący Rady poinformował, że ta uchwała dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2.500 zł dla OSP.( na zakup specjalnego urządzenia).

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany budżetu.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr V /35 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w Glinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ta uchwała dot. lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 25 klatka A – dz. nr 288/6 w Glinnej.

Dyskusja;

Radna Froncala - jak duże jest to mieszkanie, jaka powierzchnia?

Radny Grzywiński - jaka jest wartość mieszkania po wycenie?

Wójt wyjaśnia - jest to mieszkanie trzypokojowe o pow. 67,81 m?. Nie mamy jeszcze wyceny. Będzie ona wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę (przewodniczący Rady uważał, że ta wycena będzie na pewno mniejsza, gdyż w to mieszkanie od lat nie inwestowano). Wójt uważał, że to nie ma znaczenia.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Glinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr V /36 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 i 13 – były analizowane wcześniej.

Ad. 14 Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare  Czarnowo w 2006 r. ( w tym; wykonanie budżetu),

Informację z działalności przeciwpożarowej za 2006 r. przedstawił Z-ca Wójta A. Łysik.

Dyskusja - brak.

Szczegółowa informacja z działalności przeciwpożarowej w 2006 r. stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Informacje z działalności sołtysów w okresie kadencji sołtysa.

Informacje z działalności sołtysów w okresie mijającej kadencji sołtysa przedstawili sołtysi ;

Sołtys sołectwa Glinna – B.Zaremba;

 • przedstawiła sprawozdanie za 2006 r. (sprawozdania za lata 2003 -2005 przedstawiała corocznie na Radzie); m.in. podziękowała za pomoc i wsparcie Radzie Gminy , Wójtowi, radzie sołeckiej, koleżankom z KGW Bukowianki, radnemu Zacharskiemu a także sołtysom za czteroletnia współpracę.

Sołtys Sołectwa Żelewo – H.Hoduń,

 • przedstawiła sprawozdanie z całej kadencji sołtysa, dziękując za współpracę i pomoc Wójtowi, Radzie Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcji Zespołu Szkół w Kołbaczu, radzie sołeckiej a szczególnie nieżyjącemu już P.Kosińskiemu.

Sołtys Sołectwa St.Czarnowo – M.Baryła,

 • przedstawiła sprawozdanie z całej kadencji sołtysa, dziękując za współpracę KGW , OSP, byłemu Ks. St. Suzynowiczowi, radzie sołeckiej, Radzie Gminy poprzedniej kadencji , Wójtowi.

Sołtys Sołectwa Dębina – T.Bas.

 • przedstawił sprawozdanie z całej kadencji sołtysa, m.in. stwierdził, że współpraca między sołectwem, sołtysem i Wójtem układała się prawidłowo. Zostały zrealizowane wszystkie postulowane wnioski i zadania.

Szczegółowe informacje j/w stanowią załączniki nr 21, 22, 23, 24 do niniejszego protokołu. 
Pozostali sołtysi uczestniczący w sesji nie przedstawiali informacji.

Ad. 16 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Żelewo – H.Hoduń wnioskowała;

 • o zamontowanie dwóch lamp w kierunku kanału ( tam mieszkają ludzie, jest ciemno, jest zła droga),
 • o przestawienie znaku drogowe dot. nazwy miejscowości ( znajduje on się na wysokości posesji P.Gruszki a dalej zamieszkują mieszkańcy).

Sołtys Sołectwa Glinna – B.Zaremba wnioskowała;

 • o zamontowanie dwóch lamp ( jedna w kierunku P.Stütza a druga w kierunku P.Baranowskiego B.). Były te sprawy ujęte w jej zapotrzebowaniu do budżetu na 2007 r.

Ad. 17 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał Wójt Gminy M.Wos i tak;

- lampy w Dębinie ( zgłaszał radny Dobrzański);

 • Chcę powiedzieć, że radny swoimi działaniami w tym kierunku tylko zagmatwał sprawę. Osobiście musiał bardzo mocno „odkręcać” ten temat . Dlatego proszę, by radny Dobrzański nie pomagał mi w załatwieniu tej sprawie, by zostawił to w spokoju. Również chce, by te lampy świeciły w Dębinie.
 • lampy, świetlica w Glinnej ( zgłaszał radny Drwal, sołtys Zaremba);
  Musi się zorientować, jaka jest wrażliwość techniczna usytuowania tam lamp. Odpowie na to pytanie po rozpoznaniu sprawy. Chce powiedzieć, że zlokalizowanie lamp to jest inwestycja , lecz bardziej ważniejsza jest dla niego świetlica oraz chodnik w Glinnej , który miał być wykonany w poprzedniej kadencji. Musimy także poprawić chodnik w Starym Czarnowie z jednej strony.
  Jeśli chodzi o świetlicę - widzi, że radny ma duży zapas energii i działajcie. P.Gizuń zmienił już stosunek do stanu posiadania, sprawa jest załagodzona. Tylko należy go namówić , żeby to pomieszczenie otworzył ( bo tak naprawdę tej świetlicy jeszcze tam nie ma ) i można już działać. Jeśli są potrzebne jakieś materiały, niezbędne do tych działań, trzeba to rozpoznać i zakupimy. Chce powiedzieć, że jednak wrócimy do zlokalizowania tej świetlicy u P.Gizunina, gdyż na naszej działce nie można jej wykonać. Musielibyśmy zrobić tam zrobić jakieś dojście itp.
 • lampy ( zgłaszała radna Marczewska);
  Również musi rozpoznać warunki techniczne oświetlenia.
 • znak, droga, lampy ( zgłaszała sołtys H.Hoduń);
  Rzeczywiście droga do znaku jakoś wygląda , natomiast dalej to tragedia, trzeba ją remontować. To samo dot. lamp, musi zbadać warunki techniczne. Jeśli się okaże, że będzie ta inwestycja bardzo droga , to nie będzie to robione w tym roku. W przypadku P.Osińskiej trwało to kilka lat , ale w końcu przyjęto jego koncepcję i wykonano za kwotę 3.000 zł ( a nie za 30.000 zł).
 • ścieżka rowerowa ( zgłaszała radna Froncala);
  Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, to w pierwszej kolejności musza być tam położone rury kanalizacyjne a dopiero później będzie robiona ścieżka (radna poinformowała, że pytają o tę ścieżkę niektórzy mieszkańcy , kiedy będzie).

Ad. 18 Wolne wnioski.

Wolne wnioski zgłaszali;

Radny Grzywiński;

- wnioskował, by wywieszać informację dla mieszkańców St.Czarnowa, kiedy będzie wyłączana woda – podać konkretny dzień w danym miesiącu i przewidywane godziny ( np. w przypadku pukania rur itp.). Ma skargi mieszkańców w tej sprawie ( sołtys Baryła wyjaśniła, że w transformatorze znajdującym się na ul. Słonecznej odpowiedzialnym za dostawę prądu do hydroforni bardzo często się coś dzieje i wyłącza się prąd. Okazuje się wówczas, że w St. Czarnowie jest prąd , natomiast ul. Słoneczna i w hydroforni nie ma prądu. Tak było ostatnio. Natomiast przy płukaniu nie jest wyłączana woda).
- wymienić tablicę ogłoszeń, która jest bardzo zniszczona ( P. Baryła dodała - by była tablica zamykana).

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że są zamówione nowe tablice dla wszystkich sołectw. Następnie nawiązał do głosowania nad stawkami wody i ścieków. Zauważył, że nie wszyscy radni zrozumieli nad czym głosują. W przyszłym roku będzie za tym, żeby te dopłaty do ścieków zlikwidować. Gmina dopłaca do tego rocznie 70.000 zł a teraz Ci radni, którzy z tych dopłat korzystają głosowali przeciwko. Uchwała została podjęta tyko dzięki tym radnym, którzy nie są tym zainteresowani. A te 70.000 zł można z budżetu przeznaczyć np. na wykonanie połowy świetlicy w Kartnie

Radny Grzywiński stwierdził, że być może przewodniczącego propozycję poprą. Jeśli on np. ma zapłacić 100 zł, to również może zapłacić 110 zł a środki w budżecie, które miały być na dopłaty wykorzystać na inne ważne zadania. Uważa, że jeżeli jest coś niepewne, wówczas należy przygotować dwa projekty uchwał dot. taryf wody i ścieków ; w tym jeden z dopłatą a drugi bez dopłaty. Jesteśmy tutaj postawieni pod tzw. ścianą i mamy głosować „ za” a jeśli nie, to są pretensje.

Radny Piątkowski stwierdził, że w innych miejscowościach, gminach są o wiele niższe stawki niż u nas , jak to się dzieje?

Wójt uważał, że nie można tak mówić jak radny Grzywiński, gdyż w budżecie jest uchwalona kwota na dopłaty i powinniśmy się tym chwalić. Informować o tym mieszkańców gminy. Są na to określone przepisy i musimy działać zgodnie z prawem. A dlatego mamy takie wysokie koszty, gdyż 20 lat temu wybudowano dwie oczyszczalnie, które muszą być drogo eksploatowane. To zaszłość i niestety musimy z tego tytułu ponosić takie duże koszty.

Ad. 19 Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad V Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1700.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-04-2007 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2007 08:25