herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VIII/49/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR VIII/49/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 250.800 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250.800 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 250.800 zł
  § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 250.800 zł

 § 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 250.800 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250.800 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 250.800 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.800 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 2007-04-02 została podpisana umowa nr 21/DRW-II/40-07/07 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Pana Norberta Obryckiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Stare Czarnowo reprezentowaną przez Pana Marka Wosia, Wójta Gminy na dofinansowanie przebudowy drogi Dębina – Komorówko ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie udzielone zostało do kwoty 130.800 zł poniesionych nakładów. Łączny planowany koszt przebudowy drogi wynosi 265.000 zł

Również w dniu 2007-04-02 podpisana została umowa nr 15/DRW-II/41-04/07 na dofinansowanie z tegoż Funduszu przebudowy drogi Binowo - Kołowo. W tym przypadku dofinansowanie udzielone zostało do kwoty 120.000 zł. Łączny planowany koszt przebudowy drogi wynosi 250.000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-05-2007 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2007 14:58