herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr VI / 07
z VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 26 marca 2007 r. w godz. od 1300– 1500
- sala konferencyjna – byłego Gminnego Ośrodka Kultury Stare Czarnowo ul. Świętego Floriana 10.

Obrady VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, nowo – wybranych sołtysów, koordynatora ds. ochrony zdrowia Starostwa w Gryfinie P. Jarosław Witeńko, komendanta Policji w Starym Czarnowie oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w tym czasie w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał (w sesji nie brał udziału radny Mieczysław Dudziński, natomiast spóźniła się radna Marczewska Renata ). Ogółem w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad ( porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji - porządek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ), porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad VI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji tj. z dnia 02.02.2007 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. - druk nr 1/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej ( dot. dz.nr 23/3  położonej w Starym Czarnowie ) - druk nr 2/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie – druk nr 3/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – druk nr 4/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie  za 2006 r. ( w tym wykonanie budżetu) – druk nr 5/VI
  1. dyskusja
 11. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie–  - filia w Kołbaczu za 2006 r. ( w tym wykonanie budżetu) ) – druk nr 6/VI
  1. dyskusja
 12. Zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnosił Wójt Gminy Marek Woś tj. wprowadzenie dwóch projektów uchwał:

 • projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo.
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobropole Gryfińskie.

W uzasadnieniu podał, że została utworzona osada leśna o nazwie Sosnówko, którą należy przypisać do obszaru działania sołectwa Dobropole Gryfińskie. Procedura w tej sprawie trwała od dwóch lat i w wyniku czynności administracyjnych przeprowadzonych za zgodą Rady ( wystąpiono do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy urzędowej osadzie leśnej położonej na nieruchomościach o numerach 20/5 i 115 ) na podstawie wydanego rozporządzenia osadzie została nadana nazwa Sosnówko. Zamieszkujący tam ludzie uważali, że zamieszkują w Szczecinie, jednak okazało się, że jest to teren Gminy Stare Czarnowo. Dlatego należy wprowadzić zmianę w Statucie Gminy Stare Czarnowo i statucie sołectwa Dobropole Gryfińskie.
W związku z powyższym przewodniczący Rady proponował, by do porządku obrad wprowadzić powyższe projekty uchwał po punkcie 9 - jako pkt 10 i pkt 11 ( kolejne punkty porządku przyjmą dalszą, kolejną numerację).
- za przyjęciem takiej zmiany w porządku głosowało 13 radnych
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Porządek po zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z V sesji tj. z dnia 02.02.2007 r.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 3. Informacja o stanie finansowym gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. - druk nr 1/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej ( dot. dz.nr 23/3  położonej w Starym Czarnowie ) - druk nr 2/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie – druk nr 3/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – druk nr 4/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo  -druk nr 7/VI.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobropole Gryfińskie  - druk nr 8/VI.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie  za 2006 r. (w tym wykonanie budżetu) – druk nr 5/VI
  1. dyskusja
 12. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie–  - filia w Kołbaczu za 2006 r. ( w tym wykonanie budżetu) ) – druk nr 6/VI
  1. dyskusja
 13. Zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przed przystąpieniem do kontynuacji ustalonego porządku obrad przewodniczący Rady ponownie powitał nowo – wybranych sołtysów sołectw na terenie gminy a następnie Wójt Gminy Marek Woś wręczył zaświadczenia o wyborze na sołtysa, gratulując wyboru ( odczytanym kolejno przez przewodniczącego Rady sołtysom, Wójt wręczał zaświadczenia).

Zaświadczenia otrzymali sołtysi z następujących sołectw:

 1. Baryła Małgorzata Stare Czarnowo,
 2. Geldner - Łapecińska Kamila Żelisławiec,
 3. Jaskólska Marzanna Nieznań,
 4. Kopczyńska Stanisława Kołbacz
 5. Kozber Urszula Dębina,,
 6. Łuczak Józef Glinna,
 7. Mielnicki Czesław Dobropole Gryfińskie,
 8. Sadkowska Iwona Binowo,
 9. Szymocha Piotr Kartno,
 10. Świętek Henryk Żelewo,
 11. Źygadło Halina Komorówko.

Zaświadczenia nie otrzymał sołtys sołectwa Kołowo Kotuła Andrzej, z uwagi na jego nieobecność na sesji.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z V sesji tj. z dnia 02.02.2007 r.

Do protokołu z dnia 02.02.2007 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń ( protokół był doręczony radnym wcześniej do zapoznania ).
- za jego przyjęciem głosowało 13 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 2 lutego 2007 r. do dnia 26.03.2007 r. tj. dnia dzisiejszej sesji; stwierdził, że do najważniejszych spraw należy zaliczyć m.in.:

 • wykonując uchwałę Rady odnośnie przejęcia niektórych dróg - jest umówiony na spotkanie w najbliższą środę z P.Mielewską z oddziały szczecińskiego w sprawie doprecyzowania niektórych naszych wniosków,
 • braliśmy udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Kołbaczu. Jesteśmy na dobrej drodze, gdyż z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mieli dofinansowanie w kwocie 1.5 miliona zł. Szukamy innych źródeł dofinansowania, by zdobyć ogółem ok. 6 milionów zł. Chcę powiedzieć, że w tym roku mamy 1.5 miliona zł wkładu własnego i już prace się rozpoczęły. W dniu dzisiejszym o godz. 1500 ma być oficjalne, symboliczne otwarcie budowy sali gimnastycznej, na które wszystkich zaprasza.
 • opiniowaliśmy wspólnie z Dyrekcją Parków Krajobrazowych wnioski dot. zezwoleń na wycinki drzew na ternie gminy ( wniosków było dużo).
 • odbył się przetarg w dniu 08.03.2007 r. na remonty dróg powiatowych. Zostały częściowo załatane dziury na naszych drogach. Będą te remonty prowadzone.
 • w ramach współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył dokumenty na rekultywację działki nazywanej „ wysypiskiem śmieci” w St.Czarnowie. Zobaczymy jaki będzie efekt, gdyż chciałby, żeby jak najszybciej było to zlikwidowane.
 • brał udział w walnym zgromadzeniu Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej - został tam wybrany na sekretarza. Każda gmina ma tam swojego przedstawiciela.
 • Urząd Marszałkowski zorganizował spotkanie w sprawie zespołu patronalnego, powitalnego czyli stowarzyszenia pracy regionalnej, co swoim zakresem działania sięga aż do Stargardu Szczecińskiego, Nowego Warpna.
 • wraz z służbami konserwacji zabytków oraz regionalnym biurem badań dokumentacji zabytków brał udział w spotkaniu najpierw w Szczecinie a następnie w Kołbaczu. Zostały naniesione uwagi w protokole m.in. dot. stanu „Domu Opata”. Protokół został przekazano właścicielowi Prezesowi P.Malinowskiemu. To jest zaprojektowane w nowe strefy zabytków. Nawet chciano naszą nową szkołę w tę strefę umieścić.
 • wystąpiłem do Telekomunikacji Polskiej SA o zmianę sieci telefonicznej dla miejscowości Kołowo (często brak jest tam łączności zarówno telefonicznej jak i internetowej).
 • prowadził rozmowy z Leśnictwem Klinisko w sprawie ewentualnego przejęcia pasa drzewostanu w Żelewie znajdującego się pomiędzy posesjami prywatnymi a jeziorem (teren podmokły).
 • w dalszym ciągu prowadzi rozmowy na temat sprzedaży sieci gazowniczej z Wielkopolskimi Zakładami Gazowniczymi w Poznaniu (był tam na rozmowach). Uważa, że dobrze by było tę sieć sprzedać, by mogła być dalsza jej rozbudowana.
 • odbyło się zebranie zarządu Zlewni Jeziora Miedwie w sprawie naszego wniosku o dofinansowanie budowy systemu kanalizacyjnego. W dniu jutrzejszym o godz. 900 ponownie spotyka się zarząd w tej sprawie. Natomiast na godz. 1100 jest zwołane spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w sprawie
 • odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Euroregionu Pomerania, na którym do zarządu został wybrany z naszego terenu P.Szabałkin.
 • została przeprowadzona kontrola w naszym Urzędzie dot. spraw związanych z informacjami niejawnymi. Okazało się, że nie mieliśmy się czym „pochwalić”.
 • chce wyjaśnić, że nie ma takiej możliwości formalnej, by do komisji przetargowej włączyć dwóch radnych ( był w tej sprawie wniosek komisji rewizyjnej). Jednak zaprasza na każdy przetarg ( jako obserwatorów), który się będzie odbywać. Najbliższy odbędzie się w dniu 12.04.2007 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w sprawie remontu II piętra tego budynku, remontu dachu, elewacji i zagospodarowania terenu. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się w nowej sali konferencyjnej po wykonanym remoncie parteru i I piętro, by radni mogli zobaczyć co jest już zrobione. Na pewno warunki pracy tutaj będą o wiele lepsze. Chce powiedzieć, że ten remont był zaplanowany trzy lata temu. Została przeprowadzona szczególna analiza co do kosztów i przydatności obiektu. Budynek ten był budowany wcześniej jako dom kultury i OSP. Także została OSP i częściowo część kultury, bo jest biblioteka. W zamian za ten obiekt, w którym organizowano zabawy, dyskoteki itp. rekompensata jest wyremontowana świetlica. Na parterze budynku znajduje się ładna biblioteka, choć niektórzy uważają, że jest tam za mało miejsca. Jeżeli cały księgozbiór zostanie zinwentaryzowany, to okaże się, że tak nie będzie. Jest miejsce na czytelnie, stanowiska komputerowe ( będzie to zrobione w niedługim czasie).
 • brał udział w spotkaniu w Pasewalku w sprawie obozu młodzieżowego, który odbędzie się w okresie wakacji od 30.07. – 12.08.2007 r. w m. Eggesin. Z terenu naszej gminy pojedzie 15 osób. Taka wymiana młodzieży odbywać się będzie już po raz trzeci.
 • uczestniczył w odprawach Powiatowej Policji w Gryfinie i Powiatowej Straży Pożarnej. Chce powiedzieć, że nasze OSP (łącznie cztery OPS działają na terenie gminy) na ogólną liczbę interwencji w 2005 r. - 1134 - przeprowadziło 46 interwencji, natomiast w 2006 r. na 1421 interwencji – było 78 naszych interwencji. Również była wykazana sprawność jednostek OSP w poszczególnych gminach odnośnie czasu dojazdu do zdarzenia ( Wójt szczegółowo zapoznał z ilością dojazdów OSP w danych przedziałach czasowych).
 • chce również powrócić do sprawy azbestu ( było to poruszane na wspólnym posiedzeniu komisji ). Był przekonany wówczas, że program, który został uchwalony w 2002 r. jest realizowany. Jednak okazuje się, że nie ma na to pieniędzy. Dlatego też azbestu nie można samemu ruszać, mogą eternit zdejmować z dachu tylko specjalistyczne firmy. On musi być utylizowany na koszt właściciela danej nieruchomości. My natomiast chcemy zinwentaryzować wszystkie obiekty, na których jest położony eternit, stworzyć swój program a następnie wystąpić o dofinansowanie.
 • Wójt pokazał kilka zdjęć (wyświetlonych na tablicy ) dot. stwierdzonego przez niego faktu wywożenia szamba przez jedną z firm na terenie gminy m.in. zdjęcie dot. zimy 2005 w Binowie - ta sama firma wywoziła tam ścieki komunalne. Jednak nie można było im tego faktu udowodnić, gdyż nie złapano na gorącym uczynku. Kolejny przypadek – zdjęcie z dnia 02.03.2007 r. gdzie na całym nieużytku teren był zalany ściekami komunalnymi ( dot. tej samej firmy). Firma ta posiadająca zezwolenie na takie usługi powinna wywozić ścieki komunalne, nieczystości do oczyszczalni ścieków ( za takie usługi płacą im mieszkańcy). Ten przypadek miał miejsce ok. 150 m od budynków mieszkalnych. Stwierdzony fakt został zgłoszony do organów ścigania. Chce powiedzieć, że około 2 lat wcześniej osobiście zastał taką sytuacje ( za cmentarzem ), lecz z uwagi na to, że było to po raz pierwszy ostrzegł te firmę informując jednocześnie, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji zostanie to zgłoszone organom ścigania. Więc to zostało obecnie uczynione.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Starostwa w Gryfinie o omówienia przedłożonych do zaopiniowania dwóch projekty uchwał dot.
- likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital  Powiatowy w Gryfinie,
- zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

W/w projekty są ujęte w punktach; 8 i 9 porządku sesji.

P. Jarosław Witeńko – koordynator ochrony zdrowia ( który przybył na sesję w zastępstwie Starosty Powiatu w Gryfinie ) stwierdził m.in. Rada Powiatu wraz z Zarządem Powiatu w Gryfinie kontynuuje proces naprawczy Zakładu Opieki Zdrowotnej. Proces ten rozpoczął się w 2005 r. - zasięgano już w tym zakresie opinie Rad IV kadencji - w sprawie ograniczenia działalności szpitala. Chce wyjaśnić, że słowo „likwidacja” należy rozumieć jako przekształcenie i wynika to z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Od momentu utworzenia do chwili obecnej szpital przeszedł proces restrukturyzacji zarówno w sferze organizacji jak i zatrudnienia. W rzeczywistości jest to proces przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Gryfinie w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Podmiot Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z założeń zarządu powiatu będzie wyłoniony w drodze przetargu dot. dzierżawy nieruchomości, wyposażenia szpitala. Z wybranym podmiotem w wyniku przetargu będzie podpisana umowa na realizację bezpłatnych świadczeń - w tym samym zakresie co wykonywał szpital – z możliwością rozszerzenia tych usług w zależności od zgody NFOZ. Obecny kontrakt szpitala Z NFOZ podpisany na lata 2007 – 2009 zostanie na podstawie cesji przepisany na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. To, że są podejmowane takie uchwały wynika ze złej sytuacji finansowej szpitala. Jest to związane z nie dofinansowaniem NFOZ a zarazem ukróceniem jego niektórych świadczeń medycznych np. w zakresie podstawowych usług ortopedii, gdzie na koszt szpitala trzeba przewozić pacjentów do innego szpitala, który ma zawarty kontrakt z NFOZ na te usługi. Mimo przeprowadzenia różnych programów naprawczych, skorzystania z ustawy restrukturyzacji szpitala, spłaty zaciągniętej pożyczki ze skarbu państwa, skorzystania z ustawy 203 ( wg której należały się pieniądze dla pracowników szpitala) – szpital w dalszym ciągu się nie finansuje. Zarząd wraz z Radą Powiatu w Gryfinie szukają podmiotu niepublicznego, który jak wynika z doświadczeń realizowanych w Polsce w jakiś sposób się finansują te podmioty i są te usługi dostępne, bezpłatne.
W przypadku drugiej uchwały (zmieniająca wcześniejszą uchwałę) jest to w dalszym ciągu proces naprawczy, szukanie pewnych oszczędności w zakresie ochrony zdrowia. Chce tutaj nadmienić, że do 2006 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie świadczył usługi medyczne dla mieszkańców z zakresu Poradni Zdrowia Psychicznego nie mając zawartego kontraktu z NFOZ na te świadczenia. Było to finansowane z budżetu powiatu w ramach dotacji celowej. Rada Powiatu podejmowała uchwały w tej sprawie i przez 3 lata było dofinansowanie w kwocie 40.000 zł rocznie. W latach 2004 -2006 był realizowany „Program Profilaktyki Uzależnień” oraz „Program Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej „ Na rok 2007 w budżecie powiatu jest zaplanowana kwota 60.000 zł na dalszą realizację tych programów. Na lata 2007 – 2009 WNFOZ zakontraktował usługi w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „INTERMED” z siedzibą w Nowogardzie, który prowadzi swoją działalność medyczną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28 oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej CHROBRY przy ul. B. Chrobrego 52.
Realizując proces naprawczy oraz możliwość zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu przez w/w podmioty, Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął uchwałę o zaprzestaniu finansowania poradni i przeznaczeniu dodatkowych środków na spłatę wierzycieli zespołu. Biorąc powyższe uzasadnienie pod uwagę zasadne jest dokonanie zmiany w uchwale o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie poprzez zakończenie prowadzenia działalności Poradni Zdrowia Psychicznego i Działu Promocji Zdrowia.

Dyskusja:

Radny Dobrzański uważał, że jeśli karetka pogotowia przyjeżdża do danego pacjenta, to on decyduje, do jakiego szpitala ma być przewieziony; czy do Gryfina, Pyrzyc czy Zdunowa. Może sobie wybrać szpital, gdyż ma takie prawo.
W odpowiedzi P. Witeńko wyjaśnił, że jest to zależne od danego przypadku. Pogotowie jedzie do osoby, by ratować jego życie. W karetce nie ma lekarza , lecz tylko jest ratownik, który wiezie pacjenta do najbliższego szpitala. Dopiero lekarz, już na miejscu w szpitalu decyduje czy dana osoba ma być przewieziona do innego szpitala, czy pozostaje w tym szpitalu..
Po szczegółowym omówieniu przedłożonych projektu uchwały przez przedstawiciela starostwa przewodniczący rady poinformował, że sprawa ta będzie przez Radę omawiana w przewidzianych w porządku punktach.

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 28 lutego 2007 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwała Nr III/ 12/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r.

budżet gminy na rok 2007 przedstawiał się następująco:

Po stronie dochodów - 8.826.208 zł
w tym; dotacje celowe 1.201.600 zł
Po stronie wydatków - 10.426.208 zł
w tym; zadania zlecone 1.201.600 zł

Po wprowadzonych zmianach trzema uchwałami Rady Gminy na dzień 28.02.2007 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:
Po stronie dochodów - 8.826.708 zł
Po stronie wydatków - 11.628.708 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z lokat w kwocie 1.500.000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ; w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 1.200.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie od stycznia do 28 lutego 2007 r. zostały zrealizowane w 17,25 % tj. do kasy wpłynęło 1.523.255,53 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z subwencji z budżetu państwa 42,12 %, z podatków i opłat lokalnych tj. 28,17 %.
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, to 13,46 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 1.239.031,23 zł co stanowi 10,65 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną sport - 35,64 % ogółu wydatków, na administrację publiczną - 46 %, na  opiekę społeczną 18,69 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca lutego 2007 r. dochodami a  wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 284.224,30 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Na dzień 28.02.2007 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych,  wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł 0,00 %.
Na rachunku bankowym widnieje kwota 413.137,95 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną  kwotę 1.400.000 zł.

Dyskusja – brak.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  na dzień 28.02.2007 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radny Dobrzański :

 • jakie działania są już zrobione odnośnie przejęcia klubu w Dębinie ( od Instytutu Zootechniki) przez gminę,
 • Wójt w swoim sprawozdaniu informował, że były łatane dziury na drogach. Jednak na drodze z Kołbacza do Dębiny są nadal dziury. Nie było nic robione przez drogowców, nikt ich nie widział zarówno na tej drodze jak i w samej Dębinie,
 • wnioskuje, by wykonawca drogi St.Czarnowo – Dębina dokończył remont tej drogi w ramach gwarancji. Uważa, że ta droga nie jest do końca zrobiona, wymaga poprawek,
 • by w Zespole Szkół w Kołbaczu pomyśleć o tzw. monitoringu szkoły - kamery itp.
 • postawić na granicy Gmin Szczecin a Stare Czarnowo nasze logo. Wcześniej jadąc od strony Płoni stało takie logo, obecnie nie ma go.

Radny Róg:

 • wszcząć rozmowy z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia odnośnie zamontowania progów zwalniających na ul. Bogusława w Kołbaczu. Tę sprawę poruszał już niejednokrotnie zarówno na sesji jak i osobiście rozmawiał z Prezesem, jednak jest to nadal bez skutku. Tym bardziej jest to niezbędne obecnie, kiedy jest rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.

Radna Froncala;

 • wnosi o przeprowadzenie kontroli w zakresie zatruwania środowiska przez firmę DROGMAL w St.Czarnowie. Są skargi mieszkańców, że są tam spalane jakieś odpady (szczególnie w godzinach nocnych) i ulatnia się nieprzyjemna woń. Mieszkańcy nie mogą otworzyć okien, czy przejść spokojnie ulicą.

Radny Żerebecki;

 • chodzi o cmentarz w Starym Czarnowie. Dużo prac już zrobiono – ścieżka, ogrodzenie, podcięte drzewa itp. jednak szczególną uwagę należy zwrócić na kopanie grobów przez grabarza. Groby są krzywo kopane, marnowany jest częściowo teren i pomniki są później nierówno ustawiane. Dlatego należałoby wytyczyć odpowiednio teren pod te groby, żeby były one równo kopane.

Radny Grzywiński:

 • odniósł się do sprawy wywozu szamba; min. stwierdził, że ładnie została ta sprawa udokumentowane przez Wójta, lecz myśli, że nie o to tutaj chodzi, żeby robić tzw. „polowanie na czarownice”. Bo znaczne ma odczucie w tej sytuacje,tylko dlaczego mówi się o tym, w tym czasie, dlaczego nie wcześniej, skoro takie sytuacje się już zdarzyły. Takie wyłapywanie firm, osób do niczego nie prowadzi.
  Istotne jest to, że ten problem jest szerszy, istotny. Rozmawialiśmy na temat kanalizacji wielokrotnie na posiedzeniach komisji i myślę, że w końcu zrealizujemy tę sprawę. Jak zostanie skanalizowane Stare Czarnowo, wówczas problem samoistnie się rozwiąże i nie będzie trzeba nikogo podglądać, fotografować, nie będziemy musieli krzywo na siebie patrzeć. Dlatego bardzo prosi o poważne zajęcie się w tej kadencji sprawą kanalizacji Starego Czarnowa. On ze swojej strony i radni będziemy w miarę swoich możliwości pomagać w realizacji tego problemu. Jesteśmy gminą położoną blisko Szczecina i nie możemy rozwiązać tej sprawy. Tym bardzie, że tyle lat to trwa, dużo było obiecywane, dużo propozycji i nadal nic nie zrobiono w tym zakresie. Jakoś z innymi miejscowościami żeśmy sobie poradzili. Wprawdzie oczyszczalnie wymagają remontu, lecz są. Natomiast St.Czarnowo – centrum gminy nie ma kanalizacji i na razie się na to nie zanosi. Na komisji na ten temat rozmawialiśmy, nawet burzliwie w pewnym momencie, że byłem, jestem przeciwnikiem budowy hali widowiskowo - sportowej. Nigdy tak nie powiedziałem, tylko, że najpierw powinniśmy robi te najważniejsze, najpotrzebniejsze zadania ( potrzeby), inwestycje w gminie ( a taką jest kanalizacja) a później się „bawimy” w pewnym sensie. Bo wybudowanie hali widowiskowo - sportowej (jak budowa zostanie zakończona), to sprawa formalna - będą się tam odbywać jakieś imprezy, rozgrywki itp. Ale, jeśli w gminie jest nieciekawie, to jaki będzie sens do zabawy, sporu – nie ma żadnego. Dlatego prosi o poważne podejście do problemu kanalizacji, do jego rozwiązania.

Radna Rusinek:

 • o wyremontowanie drogi, ul. Okrężnej w Żelisławcu. Droga jest tak dziurawa, że nie można przejechać.

Radny Kałucki ;

 • czy toczą się rozmowy w sprawie terenów pod przyszłe inwestycje budownictwa mieszkaniowego; Kołbacz, Żelewo, Stare Czarnowo, na jakim jest to etapie – czy to ma być ewentualne kupno, czy ogłoszony przetarg przez Instytut Kołbacz?.

Radny Piątkowski;

 • jak wygląda w tej chwili sprawa przywrócenia funkcji cmentarza w Żelewie?.
  Takie zapytanie było zgłoszone zaraz na początku kadencji i miało być przeprowadzone rozeznanie w tej sprawie w Ochronie Środowiska w Szczecinie.
 • czy Wójt już rozeznał sprawę uwłaszczenia tych przyłączy z zasuwami?. Chodzi tutaj o wodociągi w Nowogardzie.

Radna Marczewska;

 •  przypomina o remoncie drogi polnej (na wysokości OSP) w Dobropolu. Droga jest nieprzejezdna, są bardzo duże dziury, a po opadach deszczu nie można przejść, gdyż są kałuże.
 • jest wiosna i można zauważyć przy drogach dużo rozsypanych śmieci. Należałoby się tym zająć.

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. - druk nr 1/VI.

Skarbnik Gminy omówiła proponowaną uchwałę dot. zmiany budżetu gminy na 2007 r. m.in. stwierdziła, że proponuje się zwiększyć dochody ogółem o kwotę ogólną 113.272 zł w tym ; w dz. 750 – Administracja Publiczna o kwotę 3.000 zł ( są to odsetki uzyskane z lokat w Bank Spółdzielczy Chojna Oddz. St.Czarnowo) w dz. 758 - Różne Rozliczenia o kwotę 110.272 zł ( część subwencji oświatowej – 110.071 zł i część równoważąca subwencji ogólnej - 201 zł) Ogólną kwotę 113.272 zł przeznaczyć na zwiększenie wydatków w dz. 750 – Administracja Publiczna - wydatki inwestycyjne - z przeznaczeniem na remont GOk.W związku z tym, że zmieniła się konstrukcja remontów dróg - proponuje się zmniejszyć wydatki w dz. 600 - Transport i Łączność o kwotę 1.200.000 zł. Jednocześnie zmniejszyć o taką samą kwotę przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym ( nie będziemy realizować tych obligacji).

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. Stanowiska komisji stanowią załączniki nr 6,7,8,9 do niniejszego protokołu.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr VI / 37 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej (dot.  dz.nr 23/3 położonej w Starym Czarnowie ) - druk nr 2/VI.

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi tutaj o wykup działki o nr 23/3 z obrębu Starego Czarnowa, która jest własnością PKP i przylega do naszej działki nr 23/8. Działka może być nam użyteczna w momencie realizacji inwestycji „ kanalizacja Stare Czarnowo”. Z uwagi na to, że działka będzie sprzedawana w drodze przetargu, w tej chwili nie można określić ceny zakup. Myśli jednak, że w granicach 40.000 zł będziemy mogli zainwestować w tę działkę.

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały projekt uchwały; z zastrzeżeniem komisji budżetu i rozwoju gospodarczego oraz komisji rewizyjnej - by zakup działki mieścił się w granicach kwoty do 40.000 zł, natomiast, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych – by zakup działki mieścił się w granicach kwoty 40.000 zł.

Dyskusja;
Przewodniczący Rady Mendak uważał, że takie sformułowanie do kwoty 40.000 zł na pewno utrudni Wójtowi możliwość kupna tej działki w momencie minimalnego przekroczenia tej kwoty.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej- dz. nr 23/3. (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu ) i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr VI / 38 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie – druk nr 3/VI.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji odstąpiliśmy od stanowisk poszczególnych komisji w tej sprawie. Został zaproszony na dzisiejszą sesję przedstawiciel Starostwa w Gryfinie, celem omówienia przedłożonych przez Radę Powiatu projektów uchwał do zaopiniowania przez tutejszą Radę.
Z uwagi na to, że radni na początku obrad sesji zapoznali się już z wyjaśnieniami przedstawiciela starostwa - P.Witeńko J. w sprawie tych dwóch uchwał, dlatego nie przewiduje dyskusji, lecz przechodzimy do głosowania nad projektami uchwał.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu – druk nr 3/VI ) i uchwała została przegłosowana i tak;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 7 radnych,
- wstrzymało się od głosowania 7 radnych,
- głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr VI /39 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

(Te uchwałę przegłosowano 2 – krotnie, z uwagi na mylnie policzone głosy).

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – druk nr 4/VI.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu - druk nr 4/VI) i uchwała została przegłosowana i tak.
- za podjęciem tej uchwały głosowało 7 radnych,
- wstrzymało się od głosowania 7 radnych,
- głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr VI /40 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo  -druk nr 7/VI.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ta uchwała i kolejna w porządku uchwała zostały dzisiaj wprowadzone do porządku sesji na wniosek Wójta, który uzasadniał to utworzeniem nazwy osady „Sosnówko”. Należy tę miejscowość wprowadzić odpowiednio uchwałami do statutów.

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo wraz z uzasadnieniem ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu ) i uchwała została przegłosowana i tak;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych, Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr VI /41 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie j/ w i wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobropole  Gryfińskie - druk nr 8/VI.

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobropole Gryfińskie wraz z uzasadnieniem ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu ) i uchwała została przegłosowana i tak;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr VI /42 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie j/ w i wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym  Czarnowie za 2006 r. ( w tym wykonanie budżetu) – druk nr 5/VI

Przewodniczący Rady zapoznał z informacją z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie za 2006 r. (radni otrzymali informację do wiadomości na piśmie). Następnie prosił o pytania, gdyż jest na sesji obecna P.Sarna Bożena – bibliotekarka ze St.Czarnowa.

Dyskusji – brak

Szczegółowa informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym  Czarnowie za 2006 r. stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym  Czarnowie – - filia w Kołbaczu za 2006 r. ( w tym wykonanie budżetu) – druk nr 6/VI

Przewodniczący Rady zapoznał z informacją z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie – filia w Kołbaczu za 2006 r. (radni otrzymali informację do wiadomości na piśmie). Następnie prosił o pytania, gdyż jest na sesji obecna P.Smykla Danuta – bibliotekarka z Kołbacza.

Dyskusji – brak

Szczegółowa informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym  Czarnowie za 2006 r. stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Starego Czarnowa– M.Baryła poinformowała, że złożyła do przewodniczącego Rady pismo na niewłaściwe zachowanie radnej St.Czarnowa po ostatnich wyborach na sołtysa, które wygrała. Swoim zachowaniem obraziła ją wypowiadając nieprawdziwe opinie. Jest to kłamstwo i prosi o ukrócenie takich sytuacji. Chciałaby zapoznać z tym pismem.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że z tym pismem zapoznał radnych na wspólnym posiedzeniu komisji.

Wójt poinformował, że został skierowany protest grupy mieszkańców do niego odnośnie wyborów sołtysa w Starym Czarnowie. Został on nie uwzględniony, gdyż przedstawione tam argumenty nie miały miejsca podczas wyborów. Nie chciał tego tematu rozwijać, gdyż jest to temat nieprzyjemny dla wszystkich. Chce jeszcze dodać, że w niektórym miejscowościach była bardzo duża walka o funkcje sołtysa, aż go to zadziwiało. Miejscowość potrafi się podzielić na pół a nawet mniejsze części z tego powodu. Nie chce przedłużać, gdyż w dniu dzisiejszym mamy napięty porządek sesji a o godz. 15 ?? ma odbyć się oficjale otwarcie rozpoczęcia budowy sali w Kołbaczu.

Radny Grzywiński wyjaśnił, że Rada nie ma tutaj żadnej mocy prawnej. Przyjęliśmy to pismo do wiadomości i na tym się nasza rola kończy. Ani przewodniczący Rady ani Rada nie może podjąć żadnej interwencji. Jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony może wystąpić na drogę sądową.

Sołtys Sołectwa Dobropole – Cz.Mielnicki;

 • składa na ręce Wójta pismo KGW w Dobropolu w sprawie świetlicy ( zaplecza itp.)
 • sprawa śmieci ( radna Dobropola już wspominała o tych śmieciach). Jest nagminne wyrzucanie śmieci gdzie się tylko da. Wywożą śmieci wszędzie; przy drogach, w lesie itp. Proponuje, żeby w tej sprawie wejść w kontakt wspólnie z lasami, ochroną środowiska i powołać specjalną grupę do kontroli, do uprzątnięcia tego. Wygląda na to, że na terenie gminy jest brak gospodarza.
 • w internecie są powypisywane różne rzeczy na temat jego i najbliższej rodziny. Czy byłaby możliwość z Urzędu wykreślenia tego?

Sołtys Sołectwa Kartno – P. Szymocha:

 • postawienie krzyża przy kościele( było to już zgłaszane za jego poprzednika),
 • dokończenie remontu drogi łączącej pola z Gminą Gryfino,
 • zlikwidować dużą kałużę, która znajduje się za boiskiem,
 • zrobić boki przy wiacie (chcieliśmy tam zorganizować dzień dziecka).

Sołtys Sołectwa Żelewo – H. Świętek;

 • jest prowadzony remontu świetlicy w bardzo wolny tempie. Są wstawione okna, lecz brak jest tam wykończenia ( podmurówka, są dziury itp.)
 • miejscowość się rozbudowała, są przestawione znaki do nowego osiedla.
  Natomiast droga jest tam tragiczna i brak jest oświetlenia. Dlatego wnioskuje o zrobienie tej drogi i zamontowanie tam oświetlenia,
 • jest wiosna, są tereny zielone typu; boisko, plac zabaw, plaża, parking i nie mają czym tego kosić. Dlatego wnioskuje o zakupie kosiarki do koszenia i przekazać to pod opiekę np. OSP itp.

Wójt wyjaśnił, że cała grupa remontowa się rozchorowała, mają zwolnienie i dlatego roboty przy świetlicy zostały przerwane. Wkrótce prace się znów rozpoczną.

Sołtys Sołectwa Kołbacz –St. Kopczyńka;

 • zadbać o teren targowiska. Jest wspólna propozycja z radą sołecką, by na części tego tereny zrobić parking dla samochodów. Dlatego, że prawie cała ulica Szarych Mnichów jest nieprzejezdna, gdyż ustawiane są przy poboczu wzdłuż drogi samochody.

Sołtys Sołectwa Nieznań – M.Jaskólska;

 • znajdują się dziury na drodze od strony Bielkowo – Kołbacz.

Radny Róg w uzupełnieniu poinformował, że najgorsza i niebezpieczna jest ta droga na samym zakręcie ( jest tam ona zapadnięta ).

Sołtys Sołectwa Komorowki– H.Żygadło;

 • w jakim terminie rozpocznie się remont drogi do Komorówki?,
 • jest nieprzejezdna droga Komorowko – Gizyń. Szczególnie chodzi o odcinek drogi około 200 m, który jest zarośnięty. Mieszkańcy muszą jeździć polami Kołbacza.

Sołtys Sołectwa Dębina– U. Kozber;

 • wnosi o remont drogi z Kołbacza do Dębiny. Szczególnie są duże dziury na wysokości trafostacji i w samej Dębinie.
 •  zlikwidować wysypisko śmieci w miejscowości. Podejrzewa, że tam wywożą śmieci nie tylko mieszkańcy, lecz także osoby z okolicznych miejscowości.
 • zrobić oświetlenie.

Członek Rady Sołeckiej w Kołowie – R. Mielnik;

 • remont drogi Kołowo w kierunku Klęskowa. Żeby te drogę zrobić. Chodzi o bruk na ul. Chłopskiej.

Przewodniczący Rady prosił sołtysów, żeby swoje wnioski konsultowali z radnymi, by były to wspólne wnioski czy interpelacje. Najlepiej spotkać się przed sesją i uzgodnić to.

Ad. 15 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał Wójt M.Woś i tak;

 • świetlica, remont dróg, monitoring, logo (zgłaszał radny Dobrzański);
  Jak wcześniej już informował jest złożony wniosek do Instytutu w Krakowie w sprawie przekazania świetlicy w Dębinie na mienie gminy. Czekam w tej chwili na decyzję.
  Dziury na drogach są już łatane i prosi o trochę cierpliwości tych wszystkich, którzy o to wnioskowali. Sukcesywnie są te drogi remontowane, łatane.
  Jeśli chodzi o drogę Stare Czarnowo - Dębina, to jest ona na gwarancji i w ramach gwarancji będzie to wyegzekwowane od wykonawcy. Tylko należy pamiętać, że tydzień temu skończyła się zima.
  Uważa, że o monitoringu Dyrektor szkoły na pewno myśli, również Minister Dycha. Możliwe, że zlokalizowane logo Gminy Starego Czarnowa na granicy z Gminą. Szczecin zostało skradzione. Pomyślimy o nowym.
 • progi zwalniające ( zgłaszał radny Róg);
  W tej sprawie będzie rozmawiał z Prezesem Spółdzielni, gdyż jest to ich własność.
 • spalanie odpadów ( zgłaszała radna Froncala);
  Sprawa ta zostanie rozeznana. Tutaj liczy na pomoc mieszkańców, by wskazali konkretnie w jakim czasie te ekscesy się odbywają.
 • cmentarz w St.Czarnowie ( zgłaszał radny Żerebecki);
  W tej chwili jest przeprowadzana inwentaryzacja cmentarza – termin zakończenia jej koniec marca br. Nigdy wcześniej nie było to robione. Wówczas będzie można uporządkować te sprawy.
 • wlewanie szamba, kanalizacja zgłaszał radny Grzywiński);
  Jestem bardzo zaskoczony wystąpieniem radnego. Myślę, że to może wynikać z tego, że niektórzy jako radni czy sołtysi nie uczestniczyli w procesie projektowania czy przystąpienia do prac związanych z kanalizacją. Bardzo poważnie traktuję tę sprawę i nie tylko ja,lecz wspólnie z dziewięcioma innymi gminami. Staramy się, by jak najszybciej ta inwestycja ruszyła. Cały czas całą poprzednią kadencję Rady informowałem, jakie działania były czynione. Chce powiedzieć, że z WFOS i GW w Szczecinie uzyskaliśmy ponad 500.000 zł na sporządzenie studium wykonalności. Wniosek został złożony w Ministerstwie Środowiska oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – to jest bardzo dużo materiału, nad którym obecnie pracują w Ministerstwie. Dlatego też proszę, by nie traktować tego, nie ogłaszać, apelować do mnie, bym tę sprawę poważnie traktował. Traktują ją bardzo poważnie. Proszę również, by nie łączyć tych dwóch inwestycji tj. inwestycji pn. ”kanalizacja gminy „ i inwestycji pn. ” budowa sali gimnastycznej”. Są to dwie odrębne sprawy. Na budowę sali gimnastycznej mamy zapewnioną kwotę ze środków zewnętrznych w w wys. 1.500.000 zł i jest to ? potrzebnej kwoty. Natomiast na kanalizację mamy tylko kwotę w wys. 220.000 zł i jest to na wycinek dot. Binowa, Kołowa i Komorówki.
  Pyzatym jako gmina jesteśmy przygotowani - jako udział własny, który będzie wynosił 3.500.000 zł na kanalizację. Cieszę się, że spotkałem na gorący uczynku tego kogoś. To nie jest „polowanie na czarownice” jako to radny powiedział. To, że ktoś kandyduje na Wójta nie upoważnia go do tego, by wylewał szambo pod „nosem „ członków rady nadzorczej. Chce dla przykładu poinformować o ilościach przywożonych nieczystości do oczyszczalni ścieków w 2006 r.– dane uzyskał od PUWIS Nowogard. Są trzy firmy posiadające koncesje na wywóz nieczystości i tak;
  - Firma Transportowa Skrzypa Zbigniew - wpuścił 5.800 m3 ścieków,
  - MPO Szczecin - 3.600 m3 ścieków,
  - SKR St.Czarnowo - 88 m3 ścieków.
  „to gdzie są te tysiące m3 ścieków SKR? a no właśnie po sąsiedzku…”. Wszystkie wsie, które obsługuje SKR są zalane szambem. Przypuszcza, że ta firma obsługuje około połowy rynku, także można policzyć, ile to wyniesie. Są to różne ścieki z których każde zawierają coś innego. Pierwsze przypadki były około 100 m od posesji.Czy ktokolwiek ma prawo legalizować to? Będą konsekwencje wyciągnięte, jest prowadzone poważne śledztwo. A P. radny publicznie usiłuje to usprawiedliwiać. Chcę powiedzieć, że nie jesteśmy taką zapadłą gminą, gdyż około 70 % mieszkańców ma możliwość odprowadzania ścieków do kanalizacji. np. Szczecin duże miasto nie posiada oczyszczali ścieków.
 • ul. Okrężna ( zgłaszała radna Rusinek);
  O tej sprawie już mówiłem, będzie robiona jak pozostałe drogi.
 • tereny od Kołbacza (zgłaszał radny Kałucki);
  Zostało wysłane pismo do Instytutu w Krakowie około 3 miesiące temu odnośnie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Jest już odpowiedź, że ta sprawa jest w załatwianiu, mają to na uwadze.
 • przywrócenie cmentarza, przyłącza ( zgłaszał radny Piątkowski);
  Jest taka możliwość, żeby ten cmentarz reaktywować. Jeśli jest zdecydowane podejście mieszkańców do tego, to sprawę przyśpieszy.
  W sprawie przyłączy z zasuwami musi się jeszcze upewnić, skonsultować.
 • drogi, śmieci ( zgłaszała radna Marczewska);
  Tak jak mówił wcześniej drogi będą remontowane, również ta droga przy remizie.
  Została przeprowadzona akcja sprzątania i zrobiło się o wiele czyściej, jaśniej w Kołbacu, Glinnej, Binowie itp. Śmieci zostały złożone w jednym miejscu i będą wywiezione.
 • internet, śmieci ( zgłaszał sołtys Mielnicki );
  Nic nie może poradzić na to, co jest wypisywane w internecie. Po prostu radzi, żeby nie wchodził na tę stronę. Wielu z nas tam opisują i na razie nie widzi możliwości, by tutaj coś zaradzić.
 • krzyż, droga, kałuża, wiata ( zgłaszał sołtys Szymocha);
  Krzyż to prywatna sprawa mieszkańców. Już ok. 3 lat temu mówiłem, że się krzyż przewróci i tak się stało. Jeśli pomogę, to również prywatnie. Dotychczas wszystkie zgłoszone do mnie sprawy związane z krzyżami zostały pozytywnie załatwione.
  Wiata jest wiatą i się jej nie będzie obudowywać, gdyż zmieni swój charakter.
 • świetlica, osiedle, oświetlenie, kosiarka ( zgłaszał sołtys Świątek)
  Te wszystkie problemy w Żelewie znamy. Wszystko jest do załatwienia.
 • targowisko ( zgłaszała sołtys Kopczyńska );
  Teren targowiska jest własnością Instytutu w Kołbaczu. Opłaty są zbierane przez gminę i jest to niezależne na jakim terenie jest ten handel prowadzony, czy jak ten plac wygląda. Postara się przeprowadzić negocjacje z Prezes Malinowski odnośnie uporządkowania terenu tego terenu.
 • droga do Komorówki, Gizyna ( zgłaszała sołtys Żygadło);
  Musi być najpierw przygotowany projekt remontu drogi do Komorówko a następnie budowa drogi. Jest to już wszystko w przygotowywaniu. Chodzi o to, żeby tę drogę zrobić dobrze.
 • droga, wysypisko, oświetlenie ( zgłaszała sołtys Kozber;
  O tych sprawach już mówił – będą remontowane drogi, będzie sprzątanie.
 • remont drogi ( zgłaszał członek rady sołeckiej R.Mielnik);
  Dot. j/w

Ad. 18 Wolne wnioski.

Wolne wnioski zgłaszali;

Sołtys Szymocha stwierdził, że będzie chciał zaprosić Wójta na „Dzień Dziecka”, żeby zobaczył jakie są na tej wiacie przeciągi.

P. Mielnik uważał, że jest za mało wydawanych zezwoleń na wywóz szamba. Czy nie można tego rozszerzyć?.

Radny Grzywiński stwierdził, że nie chce polemizować z Panem Wójtem. Tylko chce wyjaśnić, że nie chwaliłem wywozu szamba gdzieś na „lewo” tylko stwierdzam, że jest problem i należy go rozwiązać. Ponieważ również traktuję swoją funkcję poważnie, dlatego ciągle wspominam o tej sprawie, bo to mnie „boli”. Mam możliwość publicznego wypowiadania się i będę się wypowiadać, bo nikt tego mi nie zabroni. Jeśli powiedziałem coś nie po myśli Pana Wójta, to nie znaczy, że mam tego nie powiedzieć Nic takiego nie powiedziałem, by kogoś urazić. Na razie obowiązuje demokracja, wolność słowa i wyznania.

Wójt stwierdził, że nie czuje się urażony.

Ad. 19 Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad VI Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo. Sesja zakończyła się o godzinie 1500.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-05-2007 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2007 14:49