herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr  I / 2002 z  I  Sesji  IV  kadencji  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 20 listopada 2002r.

P r o t o k ó ł Nr I / 2002

P r o t o k ó ł Nr  I  /  2002 z  I  Sesji  IV  kadencji  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 20 listopada 2002 r. w  godz.  14.00  -  14.40 

 
Obrady I Sesji IV kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył i prowadził do  czasu  wyboru  przewodniczącego  rady  gminy  najstarszy  wiekiem  radny Jan Zacharski. Powitał nowo – wybranych radnych oraz Wójta P. Woś Marka, sołtysów, gości przybyłych na  sesję /w tym Księdza St. Suzynowicza/

Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
 4. Ślubowanie radnych.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
 7. Ślubowanie Wójta.
 8. Zakończenie  obrad  I Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.

Po zapoznaniu z porządkiem obrad sesji stwierdził, że jest quorum– obecnych  15 radnych. Można obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gmina stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3  Wręczenie  zaświadczeń  o wyborze radnych.

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie P.Wanda Skorupka  wręczyła nowo-wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego / radną / Gminy Stare Czarnowo, po wcześniejszym odczytaniu treści zawartej  w zaświadczeniu.

Zaświadczenia otrzymali następujące osoby:

Zacharski Jan, Smykla Piotr Wacław, Mielnicki Czesław Andrzej, Mendak Kazimier Henryk, Gorczyca Jacek, Cioch Bogumiła, Ruszczycki Dariusz, Kałucki Władysław, Chudak Jacek, Róg Zenon, Małecka Grażyna Halina, GrywińskiWiesław, Łoś Maria Dorota, Kotylak Bartosz Sławomir, Piechowski Edward.

P.Skorupka życzyła radnym dużo sukcesów, by ich działania w obecnej pracy służyły całemu społeczeństwu.

Ad. 4 Ślubowanie.

Nowo – wybrani radni złożyli  ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał  radny Jan Zacharski  o  następującej  treści :

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców 

Można było  dodać zdanie „ Tak mi dopomóż Bóg”

Następnie wywołani kolejno radni wg listy obecności, stojąc wypowiadali  słowo „ ślubuję ”. 

Niektórzy radni dodawali  zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”

Ślubowanie złożyło 15 radnych.

Przystąpiono do kolejnego punktu.

Ad. 5  Wybór  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo.

Została powołana komisja skrutacyjna do przeprowadzeniawyborów na przewodniczącego rady w  następującym składzie:

 1. Małecka Grażyna.
 2. Cioch Bogumiła.
 3. Grzywiński Wiesław.

/po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez w/w osoby/.

Następnie zgłaszano kandydatów na przewodniczącego rady .

Radna Małecka zgłosiła kandydaturę  Mendaka Kazimierza / wyraził zgodę na kandydowanie /. W  uzasadnieniu podała, że  jest to osoba godna  zaufania i merytorycznie przygotowana do pełnienia funkcji przewodniczącego rady.

Z uwagi na brak dalszych propozycji komisja skrutacyjna przystąpiła do procedury związanej z  przygotowania kart do przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

W wyniku przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo został wybrany radny Mendak Kazimierz /głosów za„ 14 „przeciw”1/.

Została  odczytana  uchwała  Nr I  /1 / 2002  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo  z dnia 20 listopoda 2002r.  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo  i stanowi ona  załącznik  nr 3  do protokołu.

Ad. 6  Wręczenie  zaświadczenia  o  wyborze  Wójta.

W dalszej  kolejności  prowadzący dotychczas obrady  radny P.J.Zacharski  poprosił  wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo P.Kazimierza Mendaka o dalsze prowadzenie sesji. Przewodniczący Rady P.Kazimierz Mendak podziękował za wybór, obdarzenie go zaufaniem. Obiecywał w 100%  wypełniać przysięgę, którą złożył i dołożyć wszelkich starań , by nie zawieźć mieszkańców tej gminy. Poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze  Wójta. P.Skorupka  wręczyła P.Markowi Woś zaświadczenie o wyborze  na Wójta Gminy Stare Czarnowo, życząc mu dużo sukcesów na tym stanowisku, dobrej współpracy z obecną radą gminy i wyborcami. Ad. 7  Ślubowanie  Wójta. Przewodniczący Rady P.Mendak poprosił  Wójta P.Marka Woś  o złożenie ślubowania.  Wójt P.Marek Woś złożył ślubowanie / stojąc / o treści następującej:

„ Obejmując  urząd  Wójta  Gminy  uroczyście ślubuję , że  dochowam wierności prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i  pomyślności mieszkańców gminy . Tak mi dopomóż Bóg ”

W imieniu Rady Gminy Stare Czarnowo  najstarszy radny P.J. Zacharski wręczył  P.Woś Markowi kwiaty,  życząc dużo sukcesów  i dobrych wyników na tym stanowisku i  żeby społeczeństwo i obecna tutaj rada gminy po okresie 4 lat stwierdziła, że jest lepiej i coś zostało zrobione w tej gminie. Kwiaty wręczył również P.Lucjan Siciński w imieniu elektoratu„KW Marek Woś „   Dołączył się do życzeń Przewodniczący Rady życząc dobrej współpracy dla dobra tej gminy i żeby w podobnym składzie spotkali się ponownie po kolejnych wyborach.  Wójt P.Marek Woś podziękował za życzenia i obiecał, że dokona wszelkich starań, żeby tak się stało.

Ad. 8  Zakończenie  obrad  I  Sesji  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo.

Przewodniczący Rady  P.Kazimierz  Mendak  ogłosił zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. Poinformował, że następna sesja odbędzie się w dniu 25.11.2002r. o godzinie 13.00. Porządek sesji zostanie ustalony i przesłany radnym. 

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 08:46