herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr III / 2002 z III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 12 grudnia 2002r.

Protokół Nr III

Protokół Nr III / 2002 z III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 12 grudnia 2002 r. w godz. od 13.00 – 18.00

Obrady III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył Przewodniczący Rady Gminy P. Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, przybyłych gości. Stwierdził, że jest guorum - obecnych w tym czasie było 14 radnych / spóźnił się radny Mielnicki/. Ogółem w sesji brało udział 15 radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie oddał głos uczniom ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołbaczu, którzy w imieniu wszystkich uczniów i nauczycieli zaprosili Radę Gminy na spotkanie pn. „Magia grudniowych dni ”. Odbędzie się ono w szkole w dniu 15.12.02r.o godzinie 16.30. Uczniowie zaproszenie złożyli na ręce Przewodniczącego Rady. Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady prowadził obrady sesji /zgodnie z porządkiem obrad / dostarczonym wcześniej radnym /, który przedstawiał się następująco :

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 25.11.2002r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Wystąpienie Dyrektora pola golfowego Binowo – Park.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
  a/ dyskusja
  b/ podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2003 oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia tryby i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2003.
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2003.
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/276/2002 Rady Gminy z dnia 15 marca 2002r./dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 240.000zł/,
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały w sprawie: zmiana budżetu / dot. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 190.660zł/.
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały w sprawie: zmiana budżetu / dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 80.000zł/.
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, dotyczącej budowy wschodniego obejścia miasta Szczecina w ciągu drogi krajowej nr 3.
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały w sprawie wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo,
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 25.11.2002r.

Do protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 25.11.2002r. / doręczonego radnym przed dniem sesji / nie wniesiono żadnych uwag i poprawek/. Został on poddany do przegłosowania przez Wiceprzewodniczącego Rady tj.
 • za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych

/ 1 radny nieobecny/

Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 4 do protokołu z dzisiejszej sesji tj z dnia 12.12.2002r.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójt P. Marek Woś poinformował, że jest tych spraw do załatwienia bardzo dużo, więc wymieni te najważniejsze tj.
- rozwiązał problem dowozu dzieci z Binowa, Kartna i Żelisławca do Szkoły w Gardnie i Gimnazjum w Gryfinie.
Zostały zakupione przez tut. gminę bilety miesięczne na m-c grudzień br.Jest wstępnie umówiony z Burmistrzem Gryfina w sprawie kompleksowego rozwiązania dowozu tych dzieci. Wójt uważał, że ten problem wymknął się spod kontroli, prawdopodobnie ze względu na złą wolę oraz brak osoby odpowiedzialnej za koordynowanie tej sprawy z ramienia gminy.
Chciałby rozwiązać sprawę dowozu szczególnie z tych 4-ch miejscowości tj. Kołowo, Binowo, Kartno i Żelisławiec , by powiązać transport z Gminą Gryfino. Chodzi o to , żeby autobusy nie jeździły z pustymi przewozami. Ponadto załatwiał sprawy dowozu dzieci z Komorówki i Kołowa. Musiał podpisywać umowy z przewoźnikami , którzy zostali zatrudnieni na dowóz tych dzieci, a nie były podpisane jeszcze z nimi umowy pomimo, że już dowozili. Stwierdził, że jest ciągłość władzy, należało te umowy podpisać i tym ludziom zapłacić za wykonywane usługi. Jeszcze w tym tygodniu zostaną wysyłane prośby o składanie ofert na dowóz dzieci i młodzieży z miejscowości, gdzie jest to potrzebne. Na zasadzie tych ofert zostaną wybrani przewoźnicy.
przeprowadził rozmowę z Dyrektorem PKS w Szczecinie a następnie wystosował pismo w sprawie przywrócenia kursów autobusu oraz zastosowania bonifikaty do biletów miesięcznych.
Jeśli chodzi o uzyskanie bonifikaty, to nie udało się jej uzyskać, gdyż ceny są ustalone dla wszystkich jednakowe. Jest tam w tych biletach miesięcznych już uwzględniona zniżka. Natomiast jedna linia autobusowa została przywrócona, a drugi kurs / o godz.9.02/ do Szczecina jeszcze nie został uruchomiony.
Z uzyskanych informacji wynika, ze te kursy autobusu zostały zabrane z uwagi na małą frekwencję. Co z kolei spowodowane jest tym, że pasażerowie wolą zapłacić prywatnemu przewoźnikowi niż PKS-owi. Także jeśli się zmieni sytuacja kurs zostanie przywrócony.
-uczestniczył w spotkaniu odnośnie realizowanej inwestycji nad Jeziorem Glinna w Ośrodku Głosu Szczecińskiego.
Prowadzona jest ta sprawa przez Starostwo Gryfino. Finał będzie taki , jak ustali to nadzór budowlany.
-w Żelisławcu rozpatrywał sprawę dot. remizy OSP i klubu.
Wójt stwierdził, że w zawartej umowie jest zobowiązanie użytkownika na ogrzewanie całego obiektu. Tak się nie dzieje i dlatego będzie musiał wystąpić do osoby posiadającą umowę najmu, gdyż nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
- uczestniczył w spotkaniu w Szkole Nr 49 w Szczecinie, gdzie uczniowie z naszych szkół brali tam udział w konkursie „ Wiedzy o Szczecińskim Parku Krajobrazowym” Brało udział 10 szkół. Uczennica z Binowa, która uczęszcza do Szkoły w Gardnie zajęła 3 miejsce, natomiast ze Szkoły w Kołbaczu 6 miejsce.
Wójt uważał, ze jest to dobry sukces naszych uczniów.
- brał udział w spotkaniu zaproponowanym przez Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, które to opracowuje nam plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Wg informacji Dyrektora P.Kowalskiego „studium „ ma być opracowane w połowie 2003r. Wiąże się to z pieniędzmi, które nie są zabezpieczone .
Wójt apelował do sołtysów, by ewentualne jeszcze wnioski dot. zmian w planie składać jak najszybciej, gdyż po kompleksowym opracowaniu będzie coraz trudniejsze to i droższe.
- w dniu 3 grudnia 2002r. uczestniczył w sympozjum organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. funduszy pomocowych.
- w tym samym dniu uczestniczył w rozprawie sądowej dot. P.J.Zyburtowicz z Glinnej. Chodziło tutaj o wypłatę ekwiwalentu za urlop oraz należnej odprawy. Wójt ma nadzieję, że ta sprawa zakończyła się definitywne, trwająca od maja br.
Jest to dobry zwiastun na zakończenie innych spraw, w różnych instancjach, z różnymi instytucjami, których jest ponad 20; m.in. z Gminą Szczecin dot. ZWiK, z Firmą EKO-WARK, która zakończyła II etap gazyfikacji ponad 2 lata temu.
Faktury leżą nie zapłacone i sprawa została skierowana przez tę firmę do Sądu /dot. to kwoty 190.000zł/. Wójt poprosił o spisanie projektu porozumienia, żeby zastanowić się co z tym zrobić. Chodzi o to, żeby nie brnąć w dalsze koszty sądowe.
O tych sprawa będzie informować Radę szczególnie.
- prowadził rozmowy z Dyrektorem ZZD Kołbacz P.Malinowskim E. w sprawie zakładowego OSP, wodociągu w Nieznaniu oraz świetlicy.
Jest sugestia, żeby tę straż gmina w całości przejęła, gdyż działa ona przy gminie. Sprzęt zostanie przekazany nieodpłatnie gminie, natomiast pomieszczenie przekazane zostanie w użyczenie bez odpłatności.
Również zostanie przekazany nieodpłatnie wodociąg w Nieznaniu.
Wójt uważał, że sprawa dot. świetlicy dla Kołbacza jest nie do przyjęcia przez gminę. Potrzeba ok.2.400zł miesięcznie, gdybyśmy chcieli dysponować tym budynkiem Domu Konwersów. Do tego musiałoby dojść ogrzewanie, także wyniosłoby to gminę ok.4.000zł miesięcznie. Wójt jest jednak przekonany, że znajdzie się inny sposób zorganizowania w tej miejscowości świetlicy czy klubu w dość szybkim terminie. Jest to tam niezbędne.
- poinformował, że chce zorganizować dla dzieci i młodzieży w okresie ferii otwarcie pomieszczeń w szkole, czy przedszkolu w Kołbaczu. I nie tylko w Kołbaczu, mówi to hasłowo. Chodzi o to, żeby te dzieci miały zajęcie w dni wolne od szkoły.
- w dniu 5.12.2002r. odbyło się zebranie Zarządu Gminnego OSP w St.Carnowie zwołane z jego inicjatywy. Zostało to krytycznie przyjęte przez Zarząd OSP z uwagi, że Wójt nie jest kompetentny do tego, lecz ZG OSP.
Wójt stwierdził, że nie mógł dłużej czekać z tym przed uchwalenie budżetu na 2003r. aż Zarząd to zrobi i zacznie współpracować z Wójtem. Zostały wydane wszystkie pieniądze, także za zakupiony płyn do chłodnic do samochodu OSP będzie trzeba zapłacić w przyszłym roku.
Zebranie zakończyło się na deklaracjach o chęci współpracy z nimi i ma nadzieję, że zostało to przyjęte taką chęcią współpracy z drugiej strony.
- był również problem związany z budynkiem /po byłej szkole / w Binowie, w którym zamieszkuje jedna rodzina. Ogrzewany był cały budynek przez tą rodzinę /była taka poprzednia decyzja, że gmina kupuje węgiel, a oni opalają budynek/. Obecnie należy ten problem inaczej rozważyć.
- odbył spotkanie z Prezesem EKO-WARK-u ,gdzie gmina zalega im pieniądze za wykonane prace z zakresu gazyfikacji gminy .
- spotkał się / z swojej inicjatywy/ z Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych z Nowogardu , które to obsługuje wszystkie gminne wodociągi i kanalizacje. Poprzedni Zarząd podpisał z nimi umowę na okres od 2000 –2027r.
Wójt stwierdził, że to nie jest jeszcze takie szokujące, tylko to, że np. rozpoczęcie kanalizacji w St.Czarnowie planuje się w 2010r, a w Binowie w 2011r. Jest to nie do przyjęcia i będzie to zweryfikowane bądź zostanie wypowiedziana im umowa. Nie można tak długo przeciągać takiej inwestycji dla gminy.
- byli także przedstawiciele /szefostwo/ ZWiK ze Szczecina w sprawie działek wodociągowych. Z tą firmą jest związanych 5 procesów sądowych.
Wójt stwierdził, że ten problem chcą wspólnie rozwiązać, by nie krzywdzić żadnej ze stron. Taka jest intencja obu stron tj. ZWiK oraz jego jako reprezentanta tej gminy , jak również Przewodniczącego Rady /który w tym uczestniczył na jego prośbę/ . ZWiK ma przedstawić gminie propozycje, które będą wspólnie analizowane i jeśli dojdą do porozumienia, wówczas będą sprawy w tym zakresie po kolei wycofywane z Sądu. Obecnie jest ta sprawa bardzo skomplikowana i zagmatwana .
- Wójt stwierdził, że również bardzo zagmatwana jest sprawa z dokończeniem gazyfikacji. W ciągu 2 lat było kilka koncepcji i umowy były podpisane; m.in. z KB GAZ była podpisana umowa zobowiązująca tę firmę do wpłaty kaucji w 2-ch ratach po 100.000zł /jeszcze w 2001r.w m-c wrześniu i listopadzie/.
Nie została ta kaucja wpłacona, natomiast w między czasie wybudowano punkt pomiarowy w Nieznaniu , który kosztował 76.000zł. W tym czasie również Zakład Gazowniczy w Szczecinie wystąpił o zwrot kwoty 100.000zł, za którą zostały zakupione materiały z zakresu gazyfikacji / w 2000r. Wielkopolskie Zakłady Gazownicze przekazały taką kwotę darowizny gminie, którą teraz nie akceptują /. Następnie została rozwiązana umowa z KB GAZ i firma ta żąda od gminy zapłaty za punkt pomiarowy, natomiast gmina żąda od nich podatek od nieruchomości.
Wójt uważał, że tę sprawę należy teraz dobrze rozwiązać, rozsupłać. Było to celowe wprowadzanie gminy na równie pochyłą. Jest to sytuacja kuriozalna i bardzo ciążąca na finansach gminy. Przypomniał, że poprzednio gmina zapłaciła odszkodowanie w kwocie 215.000zł dla firmy EKO-WARK , gdyż nie wywiązała się ze swoich zobowiązań dot. budowy gazociągu w Kołbaczu.
Teraz jest podobny problem. Wójt ma jednak nadzieję, że jest „mocny” przy tej Radzie, która pomoże mu rozwikłać ten problem do końca.
Widzi , że w prowadzonych rozmowach z prezesami i dyrektorami tych firm ,jedna i druga strona chce to doprowadzić do jakiegoś finału.
- jest w kontakcie z Dyrektorem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jest wstępnie umówiony z nim na spotkanie na dzień 17.12.2002r.
Chce by umożliwiono uprawę ziemi przez rolników m. Kartno i Żelisławiec ich gruntów, które obecnie są wydzierżawione firmie.
Wójt ma nadzieję, że obecnie urzędujący tam dyrektor pomoże nam w tej kwestii.
- odbyło się spotkanie z Dyrektorem Binowo Park.
Nie będzie informował o tej sprawie, gdyż są na dzisiejszej sesji przedstawiciele tej firmy i poinformują o tym.
- ponadto załatwiał inne sprawy związane z odpowiedziami na zgłaszane wnioski i zapytaniami sołtysów m.in. wspólnie z Przewodniczącym Rady był w Komorówce, Nieznaniu. Podjęto już tam pewne ustalenia, działania.
Załatano już niektóre dziury na dogach. Wójt stwierdził, że jest to tylko prowizorka i nie należy tego traktować, że sprawa jest już załatwiona do końca. Wszystko będzie robione, lecz drobnymi krokami.
Również byli na działce własności P.Drejasa, na której to znajduje się punkt czerpania wody dla m. Żelisławiec i Kartno. Jest to tak od lat i nikt do tej pory nie doprowadził do tego, żeby P.Drejasa albo wywłaszczyć, albo to wykupić.
Wójt uważał, że właściciel tej działki ma słuszne pretensje, że na ich działce gmina się gospodarzy. Poinstruowano tego właściciele, że ma prawo żądać od gminy za okres 20 lat za wodę co była pobierana. Żąda on od gminy ogółem 140.000zł /odszkodowanie plus wykup działki przez gminę/.
Wójt stwierdził, że jest to kwota zdecydowanie za wysoka i należy negocjować te ceny. Wycena tej działki 8 arowej wynosi 7.800 zł.
- Wójt przedstawił Panią Piskorz Genowefę, która została zatrudniona w tut. Urzędzie od 2.12.2002r. jako Z-ca Wójta.
Natomiast od 16.12.2002r. chce zatrudnić osobę, która będzie koordynowała działalność gminy i szkół w tut. Urzędzie / P.Piskorz w uzupełnieniu Wójta poinformowała, że prowadzić będzie ta osoba sprawy oświaty, kultury i sportu /.
Wójt stwierdził, że praktycznie dotychczas nikt nie zajmował się oświatą, która zajmuje połowę budżetu. Jest bardzo dużo spraw w tym zakresie nie uporządkowanych, nie kontrolowany dowóz. Długi rosną a realizacja nie jest skoordynowana i kontrolowana.

Ad.5 Wystąpienie Dyrektora pola golfowego Binowo – Park.

Następnie Przewodniczący Rady P.Mendak poprosił Dyrektora pola golfowego Pana Sławomira Pińskiego o przedstawienie informacji na temat działalności pola golfowego w Binowie.

P.Piński poinformował, że wraz z nim uczestniczy w sesji Dyrektor P.Maria Wichrowska, która będzie go wspomagała podczas prezentowania i przedstawiania ich argumentów. Stwierdził, że przedstawiono obecnej tu Radzie / na piśmie / uzasadnienie tego o co chcą się ubiegać ; a mianowicie chodzi tutaj o zmniejszenie obciążeń podatkowych od nieruchomości w roku 2003 do kwoty nie przekraczającej 100.000zł PLN oraz rozłożenia płatności podatków w ratach miesięcznych: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik.
Jest to proces, który trwa już od dłuższego czasu. Z poprzednim Wójtem , Zarządem Gminy współpraca się w tym zakresie nie układała. Ich uzasadnienia, poglądy i argumenty nie były brane pod uwagę. M.in. poinformował, ze sytuacja finansowa firmy Binowo Park nie wygląda dobrze. Z jednej strony działają bardzo prężnie, reklamują się, podejmują dużo działań marketingowych , także firma się rozwija.
Niemniej koszty pola golfowego są olbrzymie ; w szczególności koszt utrzymania maszyn, koszt utrzymania dużego zespołu pracowników / restauracja , obsługa pola golfowego itd./. Jeśli chodzi o liczby to wygląda to następująco:

 • w 2001r. straty wynosiły ponad 1 milion zł. z działalności operacyjnej.
 • w 2002r. jest już wiadomym, że starty wyniosą minimum 800 tyś. zł.

Duży wpływ na takie wyniki miała sytuacja ekonomiczna w Polsce, w szczególnie w rejonie województwa zachodniopomorskiego.
Dyrektor przypomniał, co gminie, temu regionowi daje fakt istnienia takiego pola golfowego m.in.
-zatrudniają 25 osób / to zatrudnienie w sezonie się zwiększa/.
Wiele osób z teren tut. gminy ma zapewnione w całości bądź dużej mierze byt.
W granicach 40-50 % młodych ludzi dodatkowo dorabia sobie na tym polu i te pieniądze są również wydatkowane z ich budżetu, a tym samym wspomagają ich domowe budżety.
-z ich polem współpracują zazwyczaj małe firmy świadczące im usługi jak:
P.Cembika, Skrzypy, Kukli itp. Mają podpisywane z nimi umowy, co wchodzi w politykę działalności firmy.
- fakt istnienia tego pola golfowego jest to promocja gminy a przede wszystkim Binowa, które jest dzięki temu znane w całej Polsce
Już w tej chwili można zaobserwować większy ruch, jeżeli chodzi o kupno-sprzedaż nieruchomości na tym terenie. Wiele terenów jest już zgłoszonych do przekwalifikowania w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Są także tym zainteresowani.
-są większe obroty w sklepach, wydatki związane z zasilaniem gminy jak zwiększenie ilości wydawanych koncesji na alkohol itp.
Także widać tutaj, że pole golfowe musi współgrać i współistnieć z gminą. Poinformował, że na ich pole golfowe w ciągu roku przyjeżdża w granicach 4-5 tysięcy graczy. Są to osoby z zagranicy, golfiści z całej Polski. Są to poważni ludzie, potencjalni inwestorzy. Myśli, że otwiera się tutaj jakiś obszar do współpracy z nimi. Chciałby im zaproponować stworzenie w części jakiegoś prospektu .W dalszej wypowiedzi P.Piński ustosunkował się do podatków jakie płacą w stosunku do ich strat. Uważał, ze płacone przez nich podatki w skali roku w wysokości ponad 180.000zł jest dużym składnikiem ich strat. Jest to sprawa strategiczna dla nich i bardzo istotna. Chcieliby, żeby poprzez wysokość tych podatków lokalnych przekazać im jakiś sygnał, w jaki sposób dalej będą funkcjonować i rozwijać się. Obecna sytuacja finansowa firmy jest ciężka, są zakwalifikowani do wysokiej grupy ryzyka. Mają zaciągnięty kredyt bankowy i z uwagi na taką sytuację przenoszą terminy spłaty raty kredytu na drugi rok. Także przeniesienie tej spłaty na kolejny rok może spowodować już problemy w tym banku. Jeszcze w ubiegłym roku rozważano sprawę zamknięcia tego pola golfowego i ma nadzieję, że ten temat już nie wróci w tym roku. Podjęto już pewne działania oszczędnościowe m.in. zamknięta została restauracja, gdzie w ślad za tym poszły wypowiedzenia.
Uważał, że oni jako pole golfowe mogą zabiegać i pomóc w stworzeniu mocnego lobby dla tego terenu. Od kilku lat czynią starania o remont drogi ze Szczecina do Binowa. W przyszłym roku organizują ogólnopolskie targi, gdzie ich część będzie się odbywała w Binowie. Jest wiele innych tematów i spraw, w których mogą pomóc np: kanalizacja, która ich również dotyczy.
Dyrektor stwierdził, że oczekują tej współpracy z obecną władzą oraz bardzo nalegają o to, by ich argumenty przedstawione tutaj oraz zawarte w ich uzasadnieniu wzięte zostały pod uwagę. Tym bardziej, że przybywa ciągle liczba klientów i gości i dlatego należy przetrwać trudny okres. Rok 2003 jest takim rokiem, gdzie wszystko musi się wyjaśnić. Zapraszał do swojego biura, gdzie mogą udostępnić wgląd do ich ksiąg, które przedkładają Urzędom Skarbowym, Bankom, jeśli ktoś jest tym zainteresowany.
Na zakończenie swojej wypowiedzi złożył życzenia świąteczne zapraszając wszystkich jako klientów na pole golfowe, jak również zorganizowania tam sesji wyjazdowej. Wręczył radnym kalendarze z wizerunkiem pola golfowego w Binowie.

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi pola golfowego i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad sesji. Pismo Zarządu Binowo Park stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Ad.6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informacje o stanie finansowym przedstawiła Skarbnik Gminy P.G.Aksamitowska stwierdzając, że na dzień 12.12.2002r.

- saldo na rachunku bankowym wynosi 216.000zł / w tym znajduje się do rozliczenia pożyczka, którą Rada wprowadzi a pozostała część zostanie przeznaczona na wynagrodzenia do wypłacenia w m-cu grudniu br/.

-zaległości bieżące /mówi w tysiącach/:

 • za m-c maj - 102.000zł
 • za m-c czerwiec - 11.000zł
 • za m-c lipiec - 31.000zł

Poinformowała, że są to trzy miesiące do rozliczenia wyłącznie z Zarządem Miasta i Gminy Gryfino. Jest to subwencja wyrównawcza nie rozliczona za 2001r. oraz subwencja wyrównawcza za I i II kwartał 2002r. oraz trzy miesiące nie zapłacone dowożenie za dzieci Żelisławiec, Binowo i Kartno.

 • za m-c sierpień - jest uregulowany
 • za m-c wrzesień - 86.000zł / ZUS-64.000, Paan-Bus-18.000,droga Binowo-2.000/
 • za m-c październik 97.000zł/ZUS-72.000,Paan-Bus-20.000/
 • za m-c listopad - 139.000zł/Paan-Bus-17.000,chodnik w Glinnej-21.000, dodat.mieszk.-9.000, Spół.Miesz.ogrzew.-15.000,ZUS-63.000/
 • za m-c grudzień /do 12.12.2002r. - jest już do uregulowania w tym m-cu kwota 32.000/w tym:dod. mieszk./,

Razem zaległości bieżące wynoszą - 499.688zł

-zaległości inwestycyjne w zakresie gazyfikacji:

 • EKO-WARK - 129.303 należność główna
 • KB GAZ - 50.000 wykonanie i montaż stacji pomiarowej
 • PP PROGAZ - 8.000 wykonanie projektu na stację pomiarową
 • ZAKŁADY GAZOWNICZE Szczecin - 60.000 zakup materiałów.
Razem zaległości inwestycyjne 247.000zł.

-zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2002r./ Dwie raty zostały przesunięte na następny rok /

 • WFOŚ - 80.000 zł WFOŚ - 1.060.000zł
 • Bank w Koszalinie -100.000zł
 • Bank Chojna - 200.000zł

Razem zaległości z tytułu j/w - 1.440.000zł

Ad.7 Interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.

Radny Grzywiński ustosunkował się do przedstawionej informacji Skarbnika dot. stanu finansowego gminy. Stwierdził, że w każdym dziale brakuje środków na wydatkach. Z tego wniosek, ze albo budżet został źle skonstruowany, zaplanowany albo coś tu jest nie tak.

Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie za mało zaplanowano środków w wydatkach od samego początku. Gmina ma dochody tylko z podatków, sprzedaży mienia a subwencja przechodzi przez Ministerstwo. By zaplanować budżet w pełnej wysokości gmina musiałaby zaciągnąć np. duży kredyt na uregulowanie zaległości, które ciągną się cały czas. Skarbnik uważała, że to Rada zdecyduje, w jaki sposób te zaległości uregulować i uchwalić budżet na 2003r.

Wójt P.M.Woś nie zgodził się z wypowiedzią Skarbnika Gminy, że dochody gminy to tylko podatki i subwencje. Mogą być dochody również z sieci gazowej, która ma dużą wartość - 2.500.000zł. Uważał, że podpisanie odpowiedniej umowy na korzystanie z tej sieci nie tylko może lecz musi gminie przynieść niezły dochód.
To samo dot. gospodarowania siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy.

Radna Cioch stwierdziła, że nie wszyscy radni zdążyli sobie zanotować niektóre sprawy z przedstawionej informacji przez P.Skarbnik. Jest to powiedziane na sesji, nikt nie jest przygotowany do zadawania pytań. Proponowała, żeby takie krótkie sprawozdania finansowe były przesyłane radnych wraz z innymi materiałami przed każdą sesją, w celu dokładnego zapoznania się .
Radna poinformowała, że podobna sytuacja wynikła podczas posiedzeń komisji. Po otrzymaniu materiałów w zakresie stawek podatków na 2003r. dokładnie je przeanalizowała, poszukała materiałów, a na posiedzeniu Komisji Budżetu otrzymuje następne nowe dwie uchwały, do których nie jest przygotowana a ma podejmować decyzję. Ponadto na posiedzeniu komisji otrzymali od P.Skarbnik informacje nie rzetelne, nie prawdziwe. Dot. to stawek od środków transportowych obowiązujących w 2002r. i stawek podanych w uchwałach / Skarbnik odpowiedziała na zadane zapytanie, że stawki przedstawione w projekcie uchwały są najniższe, takie jak były w 2002r. roku /. Okazało się, że jest to nieprawda, w jednej stawce np. różnica wynosi aż 800 zł. Także ich 4,5 godzinne posiedzenie poszło na marne. Podobna sytuacja wynikła na Komisji Rolnictwa. Dopiero na Komisji Oświaty okazało się że informacje Skarbnika są nie rzetelne. Wówczas Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej na swoje posiedzenie musiała zaprosić przewodniczących stałych komisji /jako gości zaproszonych, bez diet /, które już odbyły swoje posiedzenia, by ponownie przeanalizować te sprawy. Ona następnie zwołuje posiedzenie swojej komisji, by poinformować ich o wprowadzeniu w błąd komisji przez Skarbnika Gminy. Radna uważała, że takich sytuacji więcej nie może być, jest to niedopuszczalne. Druga sprawa, to autobus szkolny. Na posiedzeniu Komisji Budżetu zapytała P.Skarbnik „ czyj jest autobus, na czyjej ewidencji ”. Uzyskała odpowiedź „ na niczyjej”. Jest to dla radnej nie zrozumiałe, że Skarbnik Gminy nie zadbała o to, żeby mieć w posiadaniu dokumenty tego autobusu. Dlatego też w obecności Rady wnosiła o udzielenie informacji przez Skarbnika Gminy „ na jakiej podstawie został przyjęty autobus do gminy, na czyim jest on wyposażeniu, na jakiej podstawie zaliczyła koszty utrzymania tego autobusu w koszty dojazdu?

Prosiła o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania i realizację jej wniosków.

W odpowiedzi Skarbnik Gminy P.Aksamitowska wyjaśniła, że w przedstawionych załącznikach dot. stawek podatku od środków transportowych były przygotowane najniższe stawki w danej tabeli. Na zapytanie „czy w ubiegłym roku były najniższe stawki ? - udzieliła informacji, że nie były a mogły być niższe. / z tą wypowiedzią nie zgodziła się radna Cioch, gdyż Skarbnik wówczas odpowiedziała, że stawki te były najniższe, członkowie komisji mogą to potwierdzić/.

Wójt P.M.Woś stwierdził, że jest odpowiedzialny m.in. za pracę Skarbnika Gminy i zapytał „czy taka informacja o stanie finansowy gminy przedstawiona na dzisiejszej sesji byłaby dzisiaj już potrzebna na piśmie dla radnych, czy ma to być na przyszłość”

Radna Cioch uważała, że te sprawy, które poruszała i o które wnioskowała dotyczą już przyszłości gdyż i tak nie zdąży się już przygotować do pytań.

Przewodniczący Rady P.Mendak wnosił, żeby Skarbnik Gminy przygotowała się do udzielenia odpowiedzi w pkt.19 porządku dot. odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.

Wiceprzewodniczący Rady P. Piechowski przypomniał, że jeśli nie można udzielić informacji na sesji, która się odbywa, wówczas należy to zrobić w ciągu 7 dni, pisemnie. Uważał, że taka sytuacja zaistniała i należy radnemu takiej informacji udzielić, wyjaśnić pisemnie dlaczego takie dane zostały podane. O tym mówi statut gminy i należy tego przestrzegać.
W dalszej swojej wypowiedzi poruszył sprawy:
- gazyfikacji.
Stwierdził, że obecny Wójt P.M.Woś rozpoczął przerwaną gazyfikację po ustępującym Wójcie P.L.Szymanowiczu. Dobrze się stało, że te prace zostały rozpoczęte. Lecz w trakcie realizacji tej inwestycji nastąpiły pewne zawirowania, nieprawidłowości i praktycznie trwa ta gazyfikacja do dzisiaj. Praktycznie w terenie jest ona zakończona, natomiast w dokumentach nie. Chodzi radnemu szczególnie o rozliczenia całej inwestycji.Rozumie, ze 1.200.000zł jest to pożyczka zaciągnięta na zakończenie gazyfikacji w WFOŚ i GW, 100.000zł pomniejszone o wkład jaki Zakład Gazowniczy włożył w tą inwestycję , więc wyniesie to ogółem 1.150.000zł. Podjęta uchwala Zarządu Gminy pod przewodnictwem Wójta P.M.Woś o opłatach za przyłącze gazowe na terenie gminy w wysokości 500zł. Tutaj radny uważał, że ta uchwała była podjęta niezgodnie z prawem /zajmował już stanowisko w tej sprawie/, ponieważ nie zostały podjęte uchwały sołectw poszczególnych wsi. Ludzie nie byli zorientowani i wpłacali te pieniądze. Później nastąpiło zawirowanie w Radzie Gminy, odwołano P.Wójta i kolejny następca ustalił opłaty za przyłącza po 250 zł pozostawiając nie ruszone dotychczasowe opłaty tj. po wpłacane 500zł. Kolejny następca wprowadził odpowiednie umowy na budowę przyłączy, które opiewały od kilkuset zł do kilku tysięcy zł./ ponad 2-3.000zł/. Poszczególni mieszkańcy, właściciele nieruchomości znowu po wpłacali te pieniądze, które prawdopodobnie były przyjmowane jako darowizna. Do dzisiejszego dnia te przyłącza nie zostały wykonane. Zapytał co mają dalej robić teraz Ci ludzie.

P.Piechowski stwierdził, że występuje w tej chwili jako radny, jako Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Walczył o to, żeby nie wpłacać tych 500zł od lokalu mieszkalnego za przyłącze. Wpłacone pieniądze do Spółdzielni przez mieszkańców Kołbacza pozostały w Spółdzielni i decyzją Rady Nadzorczej zostały wykorzystane do wykonania instalacji wewnątrz budynków.

W związku z powyższym ma pytania do P.Wójta
- jak zostaną zrealizowane roszczenia właścicieli tych nieruchomości, do których przyłącza nie zostały wykonane, jak zostaną zrealizowane przyłącza, które nie wzięto pod uwagę ze względu na błędnie wykonany podkład geodezyjny na terenie tut. gminy jak : posesja P.Froncali, Pietrzyk itd.
Został zobowiązany przez mieszkańców niektórych wsi do pilnowania tej sprawy. Uważał, że należałoby zrobić bardzo dokładne rozliczenie - jaka kwota wpłynęła do gminy tzw. darowizny i jak to zostanie rozliczone.
Wnioskował, żeby przygotować to na następną sesję bądź w najbliższym czasie.
Jest mu też wiadomym, ze niektóre osoby zwracały się o zwrot wpłaconych pieniędzy, ewentualnie zaliczenie tej kwoty na poczet podatku. Ta sprawa szczególnie dot. m.Żelewo, gdzie sołtys a zarazem radna w tej miejscowości zbierała te opłaty , a teraz współczuje jej mieszkać w tej miejscowości.

Wiceprzewodniczący Rady postawił wniosek – zajęcia się tą sprawą przez Komisję Rewizyjną. Uważał , że to jest w gestii tej komisji, powinna ona wyjaśnić tę sprawę. Uważał, że ten wniosek powinien być przegłosowany przez Radę Gminy w późniejszym czasie.
sprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków.
Poinformował, ze z dniem 14.01.2003r. wchodzi ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, która zobowiązuje podmioty zaopatrujące w wodę i odprowadzające ścieki do uzyskania koncesji z gminy na prowadzenie takiej działalności. Jest mu wiadomym, że na terenie tut. gminy działa Spółka z Nowogardu, która prowadzi taką działalność. Nie wie czy otrzymała koncesję z gminy i czy jest opracowany regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Poinformował, że taki problem występuje na terenie Kołbacza, gdzie właścicielem oczyszczalni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Kołbacz /oczyszczalnia jest całkowicie zamortyzowan
a/. Spółdzielnia nie wystąpi o wydanie koncesji na odprowadzanie ścieków z uwagi na brak możliwości technicznych. Wiadomym jest z ustawy, ze ta działalność należy do statutowym obowiązków gminy. Wcześniej Spółdzielnia występowała o przekazanie tej oczyszczalni gminie i zajęcie się tą sprawą / chodziło tutaj o modernizację itp. gdyż Spółdzielnia nie jest wstanie zrealizować inwestycji za 1.5 miliona zł /. Poinformował, że z uwagi na bardzo niski stopień redukcji zanieczyszczeń, zbierane opłaty za odprowadzanie ścieków nie pokrywają kosztów opłat za ochronę środowiska i podatków, które tutaj zostały uchwalone / nie mówi już o energii elektrycznej i obsłudze/.
Od 1 grudnia br. została podwyższona opłata za ścieki, która nadal nie będzie pokrywała tych opłat. Taka sama sytuacja wygląda z wodą, gdzie dostawcą wody na terenie Kołbacza jest ZZD. Sieć na terenie osiedla jest też Kołbacza.
Spółdzielnia płaci im od tej sieci podatek nie prowadząc działalności w zakresie dostarczania wody. Jest wiele takich przykładów i dlatego tym sprawami powinna zając się gmina.
Radny przypomniał, że do wydania koncesji pozostało tylko 35 dni, a w ciągu 45 dni od wydania koncesji powinna firma posiadać już zatwierdzoną taryfę na temat wysokości opłat za wodę. Jego zdaniem nie zostało to wykonane.
W związku z powyższym postawił wniosek, by zobowiązać Wójta do pilnego uregulowania tej sprawy. Może dojść do tego, że opłaty i kary za odprowadzenie ścieków tak szybko rosną, że mieszkańcy Kołbacza nie będą wstanie tego płaci. Opłata za ścieki powinna wynosić 2,85zł / a wynosi 2,35zł/ i nie ma z czego tego pokryć. - sprawy finansowe
Radny stwierdził, że przyglądając się tym wszystkim zobowiązaniom, zaległościami jest przerażony. Zapytał Skarbnika Gminy ;
- ile z tych wszystkich zaległości i zobowiązań przejdzie na budżet 2003r. , na jaką kwotę zostanie uszczuplony budżet w poszczególnych działach gospodarki finansowej.

Z uwagi na brak dalszych wniosków i zapytań ogłoszona została przerwa.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Przewodniczący Rady P.Mendak poprosił Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie projektu uchwały w sprawie j/w.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski wyjaśnił, że do tych wzorów formularzy dot. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /co radni otrzymali/ dojdzie jeszcze formularz dot. podatku od środków transportowych . W tej chwili Min. Fin. ma to w uzgodnieniach międzyresortowych i wkrótce się ma ukazać.

Skarbnik Gminy poinformowała, że po raz pierwszy w tym roku wprowadzono takie formularze, które określa Rada Gminy / wcześniej określało to Ministerstwo/.Jeśli chodzi o wzór formularza dot. podatku od środków transportowych będzie to określone przez Ministerstwo, nie Radą Gminy/ w tej chwili jest on faktycznie w uzgodnieniach/.

Następnie Wiceprzewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i przegłosowano uchwałę:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr III / 12 / 2002r. Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12.12.2002r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu stanowiącej podstawędo obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok2003 oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określeniainkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Stanowiska komisji.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady tj. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej zapoznali ze składem swoich komisji, a następnie ze stanowiskami w sprawie ustalenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2003r.

Wszystkie 4 komisje zaakceptowały cenę skupu żyta proponowaną przez Wójta tj. 28 zł za 1 q oraz wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso w wys.5 % / Komisja Rolnictwa początkowo proponowała cenę 27 zł, lecz po dokładnym przeanalizowaniu przychyliła się do stanowisk pozostałych komisji.
Będzie ta cena niższa o 2 zł od ceny ustalonej na 2002r. /.

Dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski zacytował zapis z czasopisma „ finanse, samorząd ...” dot. podatku rolnego. Mówi się tam m.in. że uchwała Rady Gminy powinna zawierać cenę żyta przyjętą dla celów podatku rolnego na terenie gminy oraz wysokość stawek na podatek rolny. Stwierdził, że projekt uchwały zawiera jedynie podstawę obliczenia podatku rolnego tj. 28 zł za 1 q , natomiast nie zawiera stawek na podatek rolny. Uważał, że ta uchwała nie powinna być głosowana. Skoro nie ma stawek, a dzisiaj należy taką uchwałę podjąć, więc nie będzie ten podatek uchwalony na 2003r. Wnosił o wyjaśnienie tej sprawy przez Skarbnika Gminy, gdyż może się mylić.

Skarbnik Gminy P.Aksamitowska poinformowała, że stawka jest określona przez Ministerstwo. Jeżeli nie uchwalimy tego podatku, będzie obowiązywała górna stawka określona przez Ministerstwo – 33,17 zł. Tak mówią przepisy. Wyjaśniła, że uchwała jest dobrze przygotowała, gdyż Rada określa jedynie stawkę – 28 zł za 1 q . Stawki przeliczeniowe są ustalane odgórnie przez Ministerstwo. Jeśli jest ponad 1 ha to bierze się 2,5 q żyta, a do 1 ha bierze się 5q żyta. W dalszej swojej wypowiedzi poinformowała, że w sprawie uchwał podatkowych zasięgała już wstępnej opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie / uchwały Rady po uchwaleniu stawek podatków na 2003r. przed wysłaniem ich do Wojewody do opublikowania w Dz.Urzęd.Woj.Zach. muszą być zaopiniowane przez RIO/. Ta uchwała jest dobra, tylko proszono, żeby nie powoływać się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym a jedynie na przepisy ustawy o podatku rolnym. Dlatego też należy wykreślić z projektu uchwały przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

Radny Zacharski poinformował, że norma z hektara przeliczeniowego wynosi 2,5 q od rolnika , natomiast od pozostałych gruntów do 1 ha jest 5 q zboża na 1 ha przeliczeniowy.

Przewodniczący Rady zacytował część treści § 1 projektu uchwały w brzmieniu „ustala się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2003r. na obszarze Gminy Stare Czarnowo w kwocie 28 zł za 1 q „

W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2003 oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso / po wykreśleniu w podstawie prawnej przepisów ustawy o samorządzie gminnym / i uchwała została przegłosowana i tak:

 • za podjęciem takiej uchwały głosowało 14 radnych
 • wstrzymał się od głosowania 1 radny

Uchwała został podjęta /uchwała podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach./
Jest to uchwała nr III /13/ 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12.12.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie określenia tryby i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowany przez Wójta tryb i warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Dyskusja – brak.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia tryby i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej / po wykreśleniu w podstawie prawnej przepisów ustawy o samorządzie gminnym i wprowadzeniu brakującego zapisu w § 1 pkt. 2 ppkt a „ nie więcej” po wyrazie gospodarstwa / uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem takiej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała został podjęta jednogłośnie / uchwała podlega ogłoszeniu w Dz.Urz./
Jest to uchwała nr III /14 / 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12.12.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2003.

Stanowiska komisji.
Kolejno przewodniczący komisji zapoznali ze stanowiskami swoich komisji i tak:

K.Budżetu K.Rolictwa K.Zd.Oś KRewizyjna.

1.Od gruntów:

a/ związanych z prowadz.dział.gospod bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,62 0,60 0,60 0,60
od 1m2 pow.
b/ od pól golfowych 0,35 0,35 0,35 0,35
od 1m2 pow.uż

c/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,38 3,38 3,38 3,38
od 1 ha pow.
d /pozostałych 0,09 0,10 0,10 0,10
od 1m2 pow.uż
2.Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych 0,50 0,45 0,45 0,45
od 1m2 pow.uż
b/ związanych z prowadzeniem dział. gospod oraz od budynków mieszk. lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gospod. 16,60 16,50 16,60 16,50
od 1m2 pow.uż

c/ zajętych na powadzenie dział.gospod w zakresie obrotu kwalif.materiałem siewnym.

8,06 8,00 8,06 8,06
od 1m2 pow.uż

d/ zajętych na powadzenie dział.gospod w zakresie udzielania świadczeń zdrow

3,46 3,00 3,46 3,46
od 1m2 pow.uż

e/ pozostałych budynków

od 1m2 pow.uż

1.garaży

4,00

4,00

4,00

4,00

2.budynków letniskowych

5,78

5,78

5,78

5,78

3.pozostałych

4,00

4,00

3,50

3,50

3.Od budowli

2%

2%

2%

2%

Tutaj Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego .proponuje dodać dwa ppkt dot: - spółdzielnia. mieszk.wspólnoty mieszk 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 
- pola golfowe 1,5 %. 1,5% 1,5%

Pozostałe komisje wyraziły swoje opinie w pkt.3 j /w .

Wszystkie komisje zaakceptowały proponowane zwolnienia wymienione w § 1 projektu uchwały oraz inkasentów i wynagrodzenie za inkaso w wys. 5% od pobranych wpłat.

Dyskusja.

Radny Gorczyca uważał, że Rada powinna podjąć jakieś decyzje odnośnie Spółki Bnowo Park, która zwróciła się do Rady w sprawie zmniejszenia stawek podatków od nieruchomości odnośnie ich pola golfowego. Jak to będzie rozpatrywane po uchwaleniu tych stawek.

Radna Cioch uważała, że Dyrektor pola golfowego w Binowie nie zna jeszcze stawek, jakie Rada uchwali. Ewentualnie po ich uchwaleniu można się do ich prośby ustosunkować. Należałoby to wszystko dokładnie przeliczyć, jaka to będzie kwota, porównać to z ubiegłym rokiem . Być może ich prośba będzie już nieaktualna, gdy zapoznają się z uchwalonymi stawkami.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że jeśli chodzi o pole golfowe to zapoznał się z ich pismem i deklaracją z 2002r. i patrząc na proponowane stawki widać już, że został już im obniżamy podatek. Jeśli będą uważali, że są one za wysokie, to w dalszym procesie podatkowym mogą się zgłaszać do Wójta, który ewentualnie może umorzyć czy podjąć inną decyzję. Stwierdził, że w przedstawionych stanowiskach są różne propozycje stawek tego podatku i będziemy je kolejno przegłosowywać.
Zgłosił, że z projektu tej uchwały w § 1 należy wykreślić w pkt 1 „b” dot. pól golfowych wyraz „użytkowej, gdyż zgodnie z ustawą grunty nie mogą być w powierzchni użytkowej / Skarbnik poparła radnego, zostało to błędnie wpisane/.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady ustosunkował się do pkt 3 dot. budowli. Uważał, że wysokość podatku nie może być ustalana podmiotowo, a przedmiotowo. Tutaj zgadza się z użyciem słowa pole golfowe, natomiast nie może być podmiotowo - spółdzielni i wspólnoty. Nie można ustalić podatku dla poszczególnej osoby, przedsiębiorstwa, spółdzielni, wspólnoty itd. Przedmiot jest opodatkowany a nie podmiot. Proponował napisać tak jak podjęła to Rada Miejska w Gryfinie, gdzie jest wzięta cała gospodarka komunalna łącznie z wodociągami.. Jest wiadomym , ze na terenie Kołbacza tę gospodarkę komunalną prowadzi Spółdzielnia i Wspólnota.
Zapoznał z treścią zapisu uchwały podjętej w Gryfinie i w tej części uchwały proponował dla spółdzielni i wspólnot stawkę 1 % , natomiast dla pola golfowego 1,5% . W uzasadnieniu poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołbaczu za 2000r. płaciła podatek od nieruchomości w wys. 5.785zł. Na skutek decyzji Rady ten podatek wzrósł w roku 2001 z kwoty 5.785 zł do kwoty 18.780zł /wzrósł 3- krotnie /. W 2002r. ten podatek wzrósł do kwoty 33.791zł. Stwierdził, że to wszystko pokrywają mieszkańcy Kołbacza i w ich imieniu zwraca się do Rady z prośbą o ustalenie 1% od budowli dla Spółdzielni.
Planują inwestycję - w pierwszym etapie modernizację węzła cieplnego , przystosowanie do opalania gazem. Także płacąc ten 1% od budowli, zaoszczędzone pieniądze chcieliby przeznaczyć na tę inwestycje. Uważał, że byłby to pewien ukłon tej Rady i jego, gdzie podstawowym jego jakby hasłem wyborczym jest skończyć z drastycznie rosnącymi podatkami. Przypomniał, że w 2002r. Ministerstwo pozwalało ustalenie 1%, lecz Rada uchwaliła inaczej / 

Radna Cioch zapytała jaka jest w Spółdzielni podstawa opodatkowania 2% i jaką to stanowi kwotę w pkt. od budowli /.
W odpowiedzi radny podał, że podstawą jest kwota 1.070.358zł i wyniosło to 21.407,10zł. Także byłoby o 10.000 zł mniej, gdyby był 1%.
Żeby pokryć skutki podatkowe wprowadzone na rok 2002 od 1 grudnia br. zostały wprowadzone podwyżki. Nie mówi już o roku 2003 i jeżeli zostanie wprowadzony podatek 1%, wówczas pozostają na stawkach na poziomie roku 2002. Natomiast, jeśli to będzie 1,5 % będą musiały być wprowadzone kolejne podwyżki, żeby pokryć już wcześniejsze skutki podatku z roku 2003.
Uważał, że jeśli Rada robi gest w stosunku do pól golfowych, również rozumie tych Państwa którzy tutaj byli i jesteśmy w stanie im ten podatek obniżyć, to dlaczego oni nie mogą mieć 1 % /

Radny Zacharski zapytał, czy jeśli Rada ustali 1% dla Spółdzielni czy mieszkańcy Kołbacza będą mieli obniżone stawki czy pozostaną one na tym samym poziomie/.

W odpowiedzi Prezes Spółdzielni poinformował, że opłaty pozostaną wówczas na tym samym poziomie, pozostanie opłata eksploatacyjna. Jeśli będzie to 1,5 % będzie musiało to być wliczone w 2003r. w następne podwyżki.

/Radna Cioch uważała, że jeśli byłoby to 1,5 % - tak jak proponuje to jej komisja , to i tak jest to obniżone o 0,5% w stosunku do 2002r. Więc wg jej wyliczeń na rok 2003 nie powinno być żadnych podwyżek czynszu a nawet obniżenie jego. Czy dobrze to rozumie ? /. Nie zgodził się z tym Prezes Spółdzielni stwierdzając, że w 2002r.ten podatek wynosił 2% i wówczas nie zrobiono żadnych podwyżek licząc na to ,ze może uda im się koszty obniżyć. Jednak się nie udało tego zrobić, więc jeszcze w grudniu br. musieli podwyższyć, żeby pokryć skutki roku 2002. Za późno jednak ta podwyżka została wprowadzon
a/ powinna być już od czerwca ta podwyżka / i nie pokryto tych skutków. Także płacąc ten 1% w 2003r. nie musieliby zwiększać tych opłat i kosztów eksploatacyjnych kolejną podwyżką / Radny Kałucki zapytał, czy obniżenie tego podatku do 1% wpłynie bezpośrednio na obniżenie wyprodukowania jednego GJ ciepła dla kotłowni/.

Prezes Spółdzielni poinformował, że do końca sezonu grzewczego pozwoli to na pozostawienie tych samych stawek ciepła. Nie będzie ustalana nowa taryfy dla ciepła, nie będzie podwyżek / Radny Smykla zapytał , ilu mieszkańców nie płaci czynszu do Spółdzielni, co z tymi ludźmi będzie ?/. Prezes Spółdzielni stwierdził, że dzisiaj jest posiedzenia Rady Gminy a nie posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Obecnie rozmawiamy tutaj o podatkach i takiej informacji nie udzieli.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że te stawki tak drastycznie rosły nie dlatego, ze Rada tak chciała. Wszystkie linie energetyczne, wodne były zwolnione z podatku.
W 2001r. Rada miała możliwość wprowadzenia 1 % podatku od budowli, a w 2002r. - 2 % /

Rady Piechowski stwierdził, że Minister wprowadził stawkę 2 % i ona była najwyższa, natomiast mogła być także 1 % . Także przez ustalenie takiej wysokości podatku nie zostało zakończone docieplenie ul. Szarych Mnichów w Kołbaczu. Pozostało do wykonania w następnym roku /.
Skarbnik dalej poinformowała, że jeszcze w ub.r. była możliwość zwolnienia z podatku spółdzielni i innych zakładów. Obecnie zwolnienia są konkretne jak: linie energetyczne, wodne itp. Także ustalając taki zapis trzeba się liczyć z tym, że możemy stracić globalnie bardzo dużo pieniędzy, np: wodociągi czy linie energetyczne też płaciły by ten 1 %, a są tam duże pieniądze .

Radny Piechowski uważał, że to dotyczyło by tych zakładów, które są bezpośrednio związane z gospodarką mieszkaniową, a wodociągi prowadzą działalność w zakresie produkcji wody.

Wójt P.M.Woś proponował, żeby do tego pkt. dopisać „świadczące usługi komunalne dla mieszkańców Gminy Stare Czarnowo ”

Radny Grzywiński uważał, że sytuacja finansowa gminy jest trudna, wszyscy wiedzą o co chodzi odnośnie Spółdzielni w Kołbaczu. Dlatego tez proponuje, żeby na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Wójt mógł umorzyć pewną kwotę.
Chodzi o to, żeby gmina nie straciła należnych jej podatków po obniżeniu tej stawki do 1%.
Z uwagi na burzliwą dyskusję w tym temacie Przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w związku z przedstawieniem różnych propozycji stawek podatku od nieruchomości przez poszczególne komisje Rady należy kolejno przegłosować te stawki.
Ustalono, że w pierwszej kolejności będą głosowane stawki najniższe / nie będą głosowane stawki zgodne/ i tak:

1.Od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - stawka 0,60 zł i 0,62 zł od 1m2 pow.v- za stawką 0,60 zł głosowało 15 radnych
Przyjęta została stawka 0,60 zł jednogłośnie.

b/ od pól golfowych - stawka 0,35zł i 0,40zł od 1m2 pow. użytkowej
- za stawką 0,35 zł i wykreśleniem wyrazu „użytkowej” głosowało 15 radnych.
Przyjęta została stawka 0,35zł i wykreślono wyraz „użytkowej” jednogłośnie.

c/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - stawka 3,38 zł od 1 ha pow.
Nie była ta stawka głosowana – zgodne stanowiska
.

d /pozostałych – stawka 0,10zł i 0,09 zł od 1m2 pow.
- za stawką 0,09 zł głosowało 0
- za stawką 0,10 zł głosowało 15 radnych
Przyjęta została stawka 0,10 zł jednogłośnie.

2.Od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych - stawka 0,45zł i 0,50 zł od 1m2 pow. użytkowej
- za stawką 0,45 zł głosowało 15 radnych.
Przyjęta została stawka 0,45 zł jednogłośnie.

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gospod. - stawka 16,50zł i 16,60 zł od 1m2 pow. użytkowej
- za stawką 16,50 zł głosowało 15 radnych.
Przyjęta została stawka 16,50 zł jednogłośnie.

c/ zajętych na powadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. - stawka 8,00zł i 8,06 zł od 1m2 pow. uż.
- za stawką 8,00 zł głosowało 3 radnych
- za stawką 8,06 zł głosowało 12 radnych
Przyjęta została stawka 8,06 zł.

d/ zajętych na powadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - stawka 3.00 zł i 3,46zł od 1m2 pow.uż.
- za stawką 3.00zł głosowało 0
- za stawką 3,46zł głosowało 15 radnych.
Przyjęta została stawka 3,46zł jednogłośnie.

e/ pozostałych budynków
1.garaży - stawka 4,00zł od 1m2 pow. użytkowej
Nie była ta stawka głosowana - zgodne stanowiska

2.budynków letniskowych - stawka 5,78zł od 1m2 pow. użytkowej
Nie była ta stawka głosowana - zgodne stanowiska

3.pozostałych - stawki 3,50zł i 4,00 zł od 1m2 pow. użytkowej
- za stawką 3,50 zł głosowało 15 radnych
Przyjęta została stawka 3,50zł

3.Od budowli - stawka 2% wartości określonej na podst.art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7

W tym pkt. radna Cioch proponowała, żeby rozbić to na 3 ppkt. tj.

 1. pola golfowe
 2. związane bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową.
 3. pozostałe budowle.

W wyniku dyskusji propozycja radnej została wprowadzona do tego pkt i kolejno przegłosowano stawki i tak.

Od budowli:

1.pola golfowe stawka 1,5 %
- za stawką 1,5% głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny/.
Przyjęta została stawka 1,5%

2.związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.
- rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych,
- budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej.

stawka 1% i 1,5%
- za stawką 1 % głosowało 2 radnych
- za stawką 1,5 % głosowało 11 radnych, wstrzymał się 1 radny /1 nie głosował/
Przyjęta została stawka 1,5%

3.pozostałe budowle - stawka 2 %
- za stawką 2% głosowało 15 radnych
Przyjęta została stawka 2 % jednogłośnie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2003 / z przegłosowanymi i wprowadzonymi stawkami oraz po wykreśleniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym/ i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem takiej uchwały głosowało 14 radnych /1 radny nieobecny/
Uchwała został podjęta / uchwała podlega ogłoszeniu w Dz.Urz./
to uchwała nr III /15 / 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12.12.2002r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 komisje Rady Gminy pozytywnie zaakceptowały proponowaną stawkę przez Wójta tj. 25zł od każdego psa, wnioskując o wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 4 projektu uchwały zobowiązującego sołtysów do sporządzenia wykazu posiadaczy psów swoich miejscowościach oraz zmianę zapisu w § 6 dot. zwolnienia z podatku od posiadania jednego psa osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura.

Ponadto komisje proponowały wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso w wys.40% od pobranej kwoty, za wyjątkiem Komisji Rolnictwa, która proponowała 30%.

Dyskusja.

Radny Róg uważał, że uchwała jest podejmowana, lecz nigdy nie jest realizowana.
Jakie będą konsekwencje nie płacenia tego podatku.

Przewodniczący Rady P.Mendak stwierdził, że jest wiadomym wszystkim jaka jest sytuacja w ściągalności tego podatku, wiemy jakie są zwolnienia z tego podatku. Rolnik jest zwolniony z podatku od 2-ch psów, renciści i emerycie zwolnieni z płacenia za posiadanie 1 psa. Wpłynęło pismo od Wojewody w tej sprawie. On wysłał prośbę do so

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 08:49