herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr VIII / 07
z VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 27 kwietnia 2007 r. w godz. od 1300 - 1620
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.


Obrady VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, przedstawiciela Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie P.L.Jastrzębskiego sołtysów, oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad (porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji - porządek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ), porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad VIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad VI i VII sesji Rady tj. z dnia 26.03.07 r. i 05.04.07 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 4/VIII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym  Czarnowie za rok 2006 (w tym wykonanie budżetu ) i przedstawienie  potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007
  1. dyskusja
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/VIII.
  1. opinia Składu Orzekającego RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2006 r.
  2. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej Rady,
  3. opinia Składu Orzekającego RIO odnośnie przedłożonego wniosku  komisji rewizyjnej Rady,
  4. stanowiska komisji,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej (dot. dz. nr 266/1  o pow. 229 m2 położonej w miejscowości Binowo) – druk nr 1/VIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Binowie (dot. dz. nr 157 o  pow. 16600 m2 ) – druk nr 2/VIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – druk nr 5/VIII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.- druk nr 6/VIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 2 Przyjęcie protokołów z obrad VI i VII sesji Rady tj. z dnia 26.03.07 r.  i 05.04.07 r.

Do protokołów z dnia; 26.03.07 r. i 05.04.07 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń ( protokoły były doręczone radnym wcześniej do zapoznania).
- za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych.
Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie i stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu tj. z dnia 27.04.2007 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 26 marca 2007 r. do dnia dzisiejszej sesji; stwierdził m.in.:

 • uczestniczyłem w dalszych uzgodnieniach z Agencją Nieruchomości Rolnej w sprawie przyjmowania gruntów. Jesteśmy na dobrej drodze, by przejąć grunt w Żelewie (przy jeziorze), Binowie ( teren na ewentualną lokalizację oczyszczalni ścieków ) i inne grunty.
 • brałem udział w walnych zgromadzeniach dot. Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej oraz Związku Zlewni Jeziora Miedwie. Również odbywały się zebrania zarządów min. zarządu Związku Zlewni J.Miedwie odnośnie zmiany zasad finansowania, o których już wcześniej sygnalizował. W związku z tym uczestniczył wraz z członkami zarządu w Warszawie u Prezesa NFOŚ i GW celem przyspieszenia sprawy systemu kanalizacji. Dużo pomocy w tym zakresie mamy ze strony Posła M. Jacha, który to spotkanie nam umożliwił, także jest jego wsparcie przy budowie sali gimnastycznej w Kołbaczu. Jest już wiadomym, że nie przeszła ustawa , która miałaby zlikwidować fundusze.
 • uczestniczyłem w komisji konkursowej pn. „Najpiękniejsza palma wielkanocna”, gdzie finał odbył się w dniu 01.04.07 r. w Kościele w Kołbaczu. Ufundowano nagrody przez GKRPA.
 • odbyło się spotkanie z aktywem miejscowości Glinna, gdzie uczestniczyli m.in. radny, sołtys, rada sołecka, przedstawicielki KGW itp. Dotyczyło lokalizacji świetlicy. Są dwie propozycje tj.
  - lokalizacja świetlicy przy obecnej kotłowni wraz z zagospodarowaniem części  parku przypałacowego z wejściem od strony drogi brukowej( propozycja Wójta,
  - lokalizacja świetlicy na gruntach prywatnych należących do P.Mysiaka ( teren w kształcie trójkąta na wysokości posesji P.Ledwig w kierunku puszczy).
  W wyniku przeprowadzonej z P.Mysiak wstępnej rozmowy odnośnie  ewentualnej sprzedaży gruntu do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi,  mają udzielić jej w dniu jutrzejszym po zastanowieniu się. Tam , gdzie będzie  możliwe tę świetlicę zlokalizujemy. Czas realizacji będzie zależał, od tego na  co się zdecydujemy. Chce powiedzieć, że przy kotłowni możemy rozpoczynać  prac e już od zaraz, gdyż jest to własność gminna, natomiast procedura  lokalizacji świetlicy na działce prywatnej potrwa o wiele dłużej ( musi być  przeprowadzona procedura wykupu działki – po wyrażeniu zgody przez właściciela i Rady Gminy, jej przekształcenie, musi być zgoda osób  zamieszkałych w pobliżu tej działki a następnie budowa od podstaw ). Dlatego  sygnalizuje, że mogą być takie problemy.
 • zaraz po tym dłuższym weekendzie majowym przystępujemy do II etapu modernizacji stadionu w Kołbaczu - zwozimy murawę na 7.000 m2 – będzie to trwało ponad 2 tygodnie. Tę ułożoną murawę będzie trzeba sukcesywnie podlewać przez dłuższy okres i na pewno trochę więcej to będzie kosztować. W związku z tym robotami nasze trzy ostatnie mecze piłkarskie będą rozgrywane na terenie Iskierki w Śmerdnicy. Jest realizowane również przyłącze wody na stadionie. Czynię starania , żeby zachować bieżnie, lecz będzie to kosztem innych obiektów typu; plac zabaw, boisko do piłki siatkowej. Ma uzgodnienie z Prezesem Malinowskim, że plac zabaw powstanie w okolicach starego dębu zlokalizowanego pomiędzy ul. A. Jagiellonki a szkołą –były takie sugestie mieszkańców, sołtysa (radna Cioch zwróciła uwagę - czy na to wyrazi zgodę konserwacja zabytków. Pamięta, że pierwsza wersja usytuowania placu zabaw była planowana za przedszkolem w stronę pola. Natomiast tutaj może być dla dzieci niebezpieczne, gdyż z obu stron jest droga). Wójt wyjaśnia – za przedszkolem chcieliśmy zrobić taki plac rekreacyjny dla dorosłych, miejsce, gdzie można zrobić np. grylowanie itp. Natomiast teren proponowany na plac zabaw znajduje się w głębi, na środku placu i nie zagraża niebezpieczeństwu. Będzie to ogólnodostępne. Natomiast boisko do siatkówki będzie usytuowane przy nowej sali gimnastycznej. Chce powiedzieć, że roboty przy budowie sali posuwają się bardzo szybko, jest tam prawie codziennie.
 • przy Domu Opata w Kołbaczu, w którym mieści się biblioteka dzieci, młodzież, szkolna bardzo ładnie wysprzątała teren. Jak dotąd jest tam utrzymywany porządek.
 • na terenie pomiędzy Domem Konwersów, kościołem a plebanią jest już skoszona trawa, w dniu dzisiejszym będzie założonych 6 lamp parkowych oraz ustawione ławostoły, lecz to już po tym długim weekendzie. Cieszę się, że jest taka inicjatywa mieszkańców.
 • uczestniczyłem w uroczystości związanej z okazji „Dnia Sapera”. Uważam, że należy współpracować z jednostkami wojskowymi, gdyż niekiedy mogą nam pomóc.
 • prowadziłem rozmowy z wodociągami zachodniopomorskimi, które są własnością Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Goleniowie na temat opłat abonamentowych. Szczególnie chodzi o tą opłatę za drugi licznik. Jest w kontakcie z PUWIS w tej sprawie i prawdopodobnie będą musieli zaniechać pobierania tej opłaty za drugi licznik.
 • brałem udział w spotkaniu w WFOŚ i GW na temat zagospodarowania działki, która obecnie staje się już naprawdę wysypiskiem śmieci. Ze wszystkich stron ludzie zwożą tam śmieci. Dlatego podjął decyzję o postawieniu szlabanu od strony wjazdu, by nikt tam nie wjeżdżał, musimy wyłapywać takie osoby, które tam wjeżdżają.
 • został odwołany z funkcji Dyrektora ZWiK Szczecin P.PZieliński, z którym dobrze nam się współpracowało. Myślę, że z nowym dyrektorem będzie podobnie.
 • odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dot. kanalizacji ściekowej dla m. Kołowo i Binowo ( do końca lipca b r. ta dokumentacja ma być zrobiona). Na to są pieniądze w regionalnym programie operacyjnym, które jeszcze nie zostały rozdzielone.
 • jeżeli chodzi o miejscowość Stare Czarnowo, to również będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dot. kanalizacji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewnia, że od 1 stycznia 2007 r. poniesione koszty będą kosztami kwalifikowanymi; czyli to co my zrobimy obecnie z własnych pieniędzy ( ten udział własny) będzie nam zaliczony w tę główną inwestycję. Także mając takie zapewnienie możemy już to robić.
 • powołałem komisje ds. ładu, porządku i czystości, która dokona przeglądu wszystkich posesji, obiektów na terenie gminy. Głównymi celami tej komisji będzie; sprawdzenie porządku, spisanie obiektów posiadających dachy eternitowe, sposób zagospodarowania ścieków i odpadów stałych ( sprawdzanie umów, czy ścieki są w odpowiednie miejsce oddawane itp.), będą sprawdzane ubezpieczenia rolników ( Wójt jest zobowiązany sprawdzać te ubezpieczenia). Komisja ta będzie działać do końca czerwca b r. Będzie uczestniczy w tej komisji również policjant. Mam nadzieje, że mandatów będzie mało a może wcale . Spisując dachy eternitowe jednocześnie będzie zrobiona inwentaryzacja i mając taki dokument gmina może występować o bardzo korzystne kredyty na likwidacje tego azbestu.
 • oświadczenie lustracyjne złożyłem.
 • w dniu dzisiejszym odbył się odbiór świetlic; w Kołowie i Żelewie. Także miejscowość Kołowo jest już prawie załatwiona do końca, musi jeszcze nastąpić zagospodarowanie terenu. W Żelewie trzeba będzie jeszcze zrobić dach, elewacje, ogrzewanie. To może nastąpić, jeśli będą pieniądze. Obecnie zrobiono I etap robót.
 • złożyliśmy wniosek i zapotrzebowanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na 10 osób bezrobotnych( dot. osób w wieku 51 lat i więcej). Jest możliwość zatrudnienia takich osób i myślę, że się znajdą takie osoby na terenie gminy. Byłoby to zatrudnienie na 1/2 roku.
 • prowadzimy rozmowy, aby transzę z Ministerstwa Sportu dot. kwoty 1.5 mil. zł na salę gimnastyczną w Kołbaczu otrzymać w tym roku. Jeśli byłaby na to zgodą, wówczas w przyszłym roku być może otrzymamy pieniądze z innych źródeł. Chcemy to zrobić jak najszybciej.
 • złożyliśmy również kilka wniosków m.in. na tzw. Ikonkę – będą tutaj 3 komputery do biblioteki w St.Czarnowie na działanie ekologiczne - do TP SA oraz wniosek na boiska – w ramach tworzenia infrastruktury sportowej na terenach wiejskich. Chodzi tutaj o boisko treningowe w Kołbaczu. Lokalizację jeszcze trzeba znaleźć w porozumieniu z Prezesem ( radna Cioch proponuje lokalizację za blokami w stronę tzw.„małpiego gaju”). Drugim takim obiektem jest Żelisławiec. Otrzymamy na to 20.000 zł z urzędu marszałkowskiego, natomiast jako wkład własny musimy wydać z budżetu taką samą kwotę ( a co będzie ze Starym Czarnowem, bardzo dużo młodzieży jest codziennie na boisku – zapytała radna Froncala). Tutaj jest planowane coś innego, nieco droższego.

Ad. 4 Informacja o pracy Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie na każdej sesji będą odczytywane przez przewodniczących poszczególnych komisji protokoły z posiedzeń komisji Rady, które odbywały się w okresie międzysesyjnym.

Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska B.Froncala o odczytanie protokołu z posiedzenia wyjazdowego komisji, opiniującej m.in. proponowany wykupu i sprzedaż ( dot. dwóch działek ) w Binowie, sprawy te są w porządku sesji.

Przewodnicząca Komisji B.Froncala zapoznała z protokołem z wyjazdowego posiedzenia komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska z dnia 16.04.2007 r. gdzie m.in. dokonano przeglądu dwóch działek proponowanych do wykupu i sprzedaży tj. nr 157 o pow. 16600 m? i nr 266/1 o pow. 229 m?. oraz działki nr 322/30 o pow. 3,36 ha.
Po zapoznaniu się z lokalizacją powyższych działek komisja nie widzi pilnej potrzeby sprzedaży działki nr 157 przez gminę, proponując jednocześnie zamianę działek z P.Z.Skrzypa, ewentualne wykorzystanie działki pod zabudowę, przekształcenie działki na cele budowlane. Jeśli chodzi o działkę nr 266/1 – komisja negatywnie opiniuje nabycie działki przez gminę ( jest dogodny dojazd zarówno od strony Binowa jak i od drogi gminnej do działek). Komisja wnioskuje o przedstawienie propozycji przez Wójta odnośnie zagospodarowania działki gminnej nr 322/1 – jest pilna potrzeba ustawienia tam koszy nie śmieci z uwagi na rozpoczynający się sezon turystyczno – wypoczynkowy. Wypracowano również opinie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtów. ( opinia pozytywna).
Szczegółowy protokół stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 marca 2007 r.
przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr III/ 12/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r.
budżet gminy na rok 2007 przedstawiał się następująco:
Po stronie dochodów - 8.826.208 zł
   
w tym; dotacje celowe 1.201.600 zł
Po stronie wydatków - 10.426.208 zł
   
w tym; zadania zlecone 1.201.600 zł

Po wprowadzonych zmianach czteroma uchwałami Rady Gminy oraz czteroma zarządzeniami Wójta na dzień 31.03.2007 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:
Po stronie dochodów - 8.985.163 zł
Po stronie wydatków - 10.585.163 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.500.000 zł , z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ; w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie od stycznia do 31 marca 2007 r. zostały zrealizowane w 26,91% tj. do kasy wpłynęło 2.417.624,26 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z subwencji z budżetu państwa 33,97 %, z podatków i opłat lokalnych tj. 31,40 %.
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - to 12,69 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 1.839.526,59 zł co stanowi 17,38% planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport – 37,18 % ogółu wydatków, na administrację publiczną – 26,83 %, na opiekę społeczną 19,24 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca marca 2007 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 578.097,67 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Na dzień 31.03.2007 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych,  wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł 0,00 %.
Na rachunku bankowym widnieje kwota 97.816,30 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną  kwotę 1.800.000 zł.

Dyskusja – brak.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  na dzień 31.03.2007 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radny Dobrzański - poruszał sprawy dot. Dębiny:

 • na jakim etapie jest sprawa przejęcia świetlicy?
 • co dzieje się z oświetleniem ulicznym, czy będzie ono już świeciło w okresie  jesiennym ?.Są pieniądze unijne do wykorzystania na te sprawy m.in. na wymianę lamp na energetyczne itp.).
 • sprowadzić tzw. rakarza ( hycla) celem wyłapania bezpańskich psów. Nie można przejść spokojnie przez miejscowość.
 • zapoznał z pismem, które przesłał do Zarządu Dróg w Baniach w sprawie pozwolenia wycięcia drzew (topoli) przy drodze Kołbacz – Dębina, które zagrażają bezpieczeństwu przejeżdżających bądź przechodzących tam ludzi. Ponadto drzewa te rosną na wodociągu co powoduje częste awarie. Poinformował, iż tę wycinkę wykonają mieszkańcy w zamian za uzyskane drewno na opał na zimę.
  W związku z tym ma pytanie do Wójta; kto obecnie dokonuje tej wycinki, co z tym drzewem będzie zrobione, co my mieszkańcy Dębiny ,gminy będziemy z tego mieli?

Radna Marczewska – poruszyła sprawy dot. Dobropola;

 • w jakim terminie zostaną zrobione bramki na boisku ? (w tej sprawie pisała pismo do Wójta). Dzieci i młodzież dopytuje się o te bramki. Należałoby również uporządkować, poprawić boisko – jest nierówna powierzchnia, są kretowiska, bardzo łatwo może dojść do wypadku, do różnych złamań.
 • ustawić znaki dot. zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych przy drodze bocznej - na wysokości remizy OSP ( wnioskowała już wcześniej o tę sprawą). Sytuacje się w dalszym ciągu powtarzają, samochody ciężarowe nadal tam jeżdżą, mury domów pękają a dotychczas nic tam nie zrobiono.
 • oczyścić pobocza przy drodze do Dobropola. Są pozarastane, jest słaba widoczność. Można by było wykorzystać do tego osoby, które będą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

Radny Kałucki – poruszył sprawy dot. Kołbacza;

 • przy okazji zakładania lamp przy Domu Konwersów zamontować dwie dodatkowe lampy na wysokości biblioteki i przy samej bibliotece ( tę sprawę już wielokrotnie zgłaszał),
 • uporządkować płyty kamienne znajdujące się przy Domu Opata (bibliotece), które są poprzechylane, zagrażające chodzącym tam osobom.
 • uporządkowanie terenu przy byłej szkole ( wykoszenie itp.) jak również całego ciągu terenu przy drodze począwszy od mostu do przystanku PKS. Nie ma gospodarza i nie jest utrzymywany tutaj porządek (teren jest brudny, zarośnięty).
 • na stadionie na ma koszy na śmieci a jest taka potrzeba.
 • czy zgłaszał się do Wójta zarząd ogródków działkowych w Kołbaczu ( wie, że taki zarząd powstał) w sprawie nawiązania współpracy odnośnie rozwiązania problemu wody na działkach, jest brak tej wody. Jest mu wiadomym, że w skład tego zarządu wchodzi jeden radny. Jeśli nie podjęto takiej współpracy, to chciałby wiedzieć jak ta sprawa wygląda, by wytłumaczyć ludziom.

Radny Żerebecki – poruszył sprawę dot. Kołbacza;

 • czy jest możliwość zamieszczenia na stronie internetowej gminy projektu sali  gimnastycznej. Jest duże zainteresowanie tą salą, mieszkańcy pytają jak ona będzie wyglądać, co tam będzie, czy będzie basen itp.

Radny Grzywiński – poruszył sprawy dot. Starego Czarnowa;

 • chce się odnieść do komisji porządkowej, którą Wójt powołał. Uważa, że jest to dobra inicjatywa, jest za utrzymaniem porządku. Jednak chodzi o to, by było jasne umocowanie prawne, by nie doszło do jakiś przepychanek itp. Pamięta, jak kilka lat temu były taki komisje do kontroli posesji, w których nieraz zdarzało mu się uczestniczyć czy nadzorować w pracach komisji. Czasami spełniały one inna role, niż do której były powołane. Jaki jest stan porządku w Starym Czarnowie wszyscy wiemy; szczególnie chodzi o kanalizację, zrzut ścieków. Dlatego należy być tutaj ostrożnym, by nie doszło do nieporozumień, niepotrzebnych komentarzy.
 • ostatni jedna z mieszkanek P. Iwaszko zgłosiła mu, że za wyciągnięcie ścieków z szamba przez SKR bardzo dużo zapłaciła ( nigdy wcześniej tyle nie płaciła). Prezes SKR wyjaśnił, że były problemy z przejęciem tych ścieków do oczyszczalni w Kartnie Obciążono ich ponad 7 zł (dokładnie nie pamięta) czyli bez tej dopłaty. Dlatego chciały wiedzieć, w jaki sposób jest to rozliczane w przypadku dowożenia przez P.Skrzypę. Chciałby to wyjaśnić, by traktować wszystkich jednakowo (Wójt wyjaśnił, że nie ma znaczenia kto dowozi, opłata za ścieki jest jednakowa dla wszystkich – ponad 6,70 zł za m3 plus dopłata ).

Radna Froncala poinformowała, że mieszkańcy płacą u P.Skrzypy mniej za wywóz ścieków niż SKR w tej samej ilości ( „widocznie jest P.Skrzypa tańszy niż SKR - stwierdził Wójt, nie jest to moja wina…”).
Skarbnik poinformowała, że dopłata do ścieków wynosi 1,75 zł netto do m3.

Radny Dudziński poruszył sprawy dot. Kartna;

 • słyszał, że jest możliwość dofinansowania z WFOŚ odnośnie eternitu, lecz z wnioskiem może jedynie wystąpić samorząd dla większej ilości miejscowości. Wójt o tym już wspominał w swoim sprawozdaniu. A co będzie, jeśli teraz ktoś we własnym zakresie zdejmie ten eternit z dachu i złoży w jedno miejsce do czasu realizacji wniosku? ( Wójt wyjaśnił - że takie sprawy wykonuje specjalistyczna ekipa i nie powinno się samemu tego robić. Jeśli chce się skorzystać z tej zbiorówki, to trzeba poczekać. Musimy mieć zrobioną całą inwentaryzację eternitu na terenie gminy i wówczas przygotowujemy wniosek. Chcę powiedzieć, że złożenie wniosku jeszcze nie gwarantuje otrzymania kredytu dla wykonawcy zadania, bo kredyt nie otrzymuje gmina. Do końca czerwca b r. komisja ma przygotować materiały w tym zakresie, także myślę, że wniosek powinniśmy przygotować i złożyć do końca lipca b r. Natomiast, kiedy będzie decyzja trudno mu powiedzieć).
 • uporządkować teren wokół boiska sportowego. Należy teren wyrównać, oczyścić z kamieni itp. i dopiero skosić, gdyż obecnie nie ma tam możliwości wjechania maszyną, kosiarką, bo może ulec zepsuciu.
 • kiedy będą montowane lampy oświetleniowe, o które wcześniej zgłaszał,
 • mieszkańcy mają problemy z zakupem drewna; czy to opałowego, czy typy żerdzie itp. Jest prowadzona sprzedaż internetowo a miejscowi rolnicy mają z tym kłopoty.

(Przewodniczący Rady proponuje, by taką interpelację w tej sprawie złożyć z Rady na piśmie, by Wójt miał podstawę do rozmowy z wojewodą, gdyż lasy jemu podlegają.).

Radny Piątkowski poruszył sprawy dot. Żelewa;

 • droga w Żelewie ( sprawę tę poruszał już kilkakrotnie).
  Czy jest prowadzona jakaś koncepcja organizacji ruchu przez miejscowość, bo to co się dzieje w tej chwili zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Ruch tam jest coraz większy, pojazdy jeżdżą bardzo szybko, natomiast droga jest wąska i bardzo zła. Uważa, by cokolwiek tam planować odnośnie tej drogi powinny być opracowane jakieś prace projektowe, koncepcyjne, skonsultować z mieszkańcami wsi tę organizację ruch. Nie wyobraża sobie drogi przez tę miejscowość bez chodnika. Słyszy, że w przyszłym roku jest planowany remont tej drogi a jeszcze w tym kierunku nic nie zostało zrobione.
 • sprawa boiska (zgłaszała o tym jeszcze poprzednia sołtys P.Hoduń ). Brakuje bramek, nie można posiać tam trawy, gdyż jest sam piasek. Dlatego wnosi o uwzględnienie tego boiska w planach finansowych gminy.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie  Stare Czarnowo - druk nr 4/VIII.

Proponowane zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo przedstawił P.L.Jastrzębski - przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie m.in. stwierdził;
dot. to planu, który był uchwalony w 2005 r. dla całej miejscowości Binowo, natomiast powodem zmiany są rzeczy, które pojawiły się w trakcie procedury poprzedniego planu już po jego uchwaleniu bądź zostały doprojektowane czy pojawiły się odmienne zamierzenia inwestorów, którzy są właścicielami tego terenu. Dokonywanie zmian w uchwalonym już planie jest to normalna procedura, tak się dzieje podczas pojawienia się nowych właścicieli gruntów, inwestorów itp. Dla trzech terenów, które są wymienione w załącznikach regulujemy pewne ustalenia zasad gospodarowania; przy czym; dwa z tych terenów w poprzednim planie przeznaczone były na funkcje mieszkaniową i usługową, natomiast trzeci teren przy Domu Dziecka na funkcję rolniczą. Tutaj pojawił się nowy właściciel - stąd jest zmiana przeznaczenia na funkcję mieszkaniową. Na terenie za cmentarzem pojawiła się chęć wydzielenia dodatkowych działek do zabudowy mieszkaniowej a w planie była funkcja usługowa – stąd zmiana ( właścicielem jest Binowo – Park). Kolejny teren znajduje się przy jeziorze, tutaj jest to sprawa czysto formalna dot. możliwości wyburzenia stojącego domu przy drodze nie nadającego się do doprowadzenia do stanu użytkowania ( w planach jest zawarta zasada, że istniejące budynki należy zachować z możliwością modernizacji czy przekształcenia z zachowaniem istniejącej zabudowy). Tą zabudowę nie można zachować w wyniku przeprowadzonych ekspertyz – stąd należy budynek wyburzyć a na tym terenie powstaną dwie działki z funkcją mieszkaniową.

W dyskusji radnych interesowały n/w sprawy;

Radna Froncala - czy to chodzi o te działki przy Domu Dziecka w kierunku jeziora?.

Radny Dudziński - kto występuje o te zmiany w planie?

Radny Grzywiński - dlaczego teraz o to występują a nie przed uchwaleniem planu?, jakie będą koszty dla gminy z tytułu wnioskowanych poprawek w planie?

Radna Cymerman - dlaczego tutaj nie można wykonywać ogrodzeń z betonowych elementów przy ciągu komunikacyjnym?

W odpowiedzi P. Jastrzębski wyjaśnił – część terenów do zmiany w planie, to tereny przed Domem Dziecka po lewej stronie. Tak jak wcześniej informował o te zmiany występują nowi właściciele terenów, inwestorzy itp. i na ich wniosek można takie zmiany w planie przeprowadzać już po uchwaleniu planu. W tym jest przypadek przy jeziorze, gdzie jest brak technicznej możliwości wykorzystania istniejącego budynku (trzeba było rozebrać) a plan tego nie przewidywał, natomiast właścicielami tego trójkąta za cmentarzem jest Binowo Park (dotyczy to tereniu, który posiadała Spółdzielnia Mieszkaniowa i splajtowała – dodał przewodniczący Rady).
Zakaz wykonywania ogrodzeń z elementów betonowych wynika z pewnych ustaleń m.in. że dana miejscowość znajduje się w parku krajobrazowym, obowiązują pewne rzeczy z racji położenia, z jakiś wartości krajobrazowo-kulturowych itp. Tego typu ogrodzenia są mało estetyczne. W planie jest zapis, żeby od strony dróg publicznych takich elementów nie było. To dot. miejscowości położnych w parku krajobrazowym ( jak Kołowo, gdzie jest już kończony plan, zostanie jeszcze Dobropole). W innych planach również staramy się te sprawy stosować Do uchwały są załączone załączniki, jest potwierdzona zgodność ze studium, jest rozstrzygnięcie w sprawie uwag - nie było żadnych uwag ani protestów – ( myślę, że poza terenem puszczy będzie można to stosować – uważał przewodniczący Rady). Tak procedura będzie przeprowadzana również w stosunku do planu dot. Kołowa i St.Czarnowa. Ludzie będą się chcieli budować, wówczas będzie trzeba uchwałami te grunty rolne przekształcać na funkcje mieszkaniowe. Gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów z tytułu wnioskowanych zmian w planie, to dot. właścicieli. Natomiast gmina ponosi koszty całego planu. W tym całym planie są jeszcze grunty przeznaczone na funkcje rolne i może się pojawić kolejny właściciel, który wystąpi o zmianę w planie.
Wójt M.Woś wyjaśnił, że Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu dla konkretnej miejscowości. Były określone konkretne granice tego opracowania i z udziałem zainteresowanych mieszkańców został opracowany miejscowy plan Binowa przez biuro, w którym pracuje m.in. P.Jastrzębski. W czasie opracowywania twego planu mieszkańcy mogli jeszcze wnosić swoje uwagi, wnioski itp. W tych trzech przypadkach nie było takich uwag i plan został opracowany i zatwierdzony. Teraz, jeśli ktoś chce prywatnie wnieść do planu już zatwierdzonego jakąś zmianę , to robi to na swój wniosek i swój koszt. Jeśli powstaną nowe budowle czy w przypadku pola golfowego czy innych inwestorów, wówczas gmina będzie miała pieniądze z podatku.
W dalszej dyskusji P. Jastrzebski nawiązał do projektu uchwały, którą Rada ma dzisiaj podjąć w sprawy wykupu nieruchomości przez gminę od prywatnego właściciela tj. P.Koprowskiego. Zostało tutaj przedstawione stanowisko negatywne komisji rolnictwa w tej sprawie, choć chce powiedzieć, że gmina ma obowiązek takie tereny wykupić od prywatnych właścicieli. Wynika to z uchwalonego planu miejscowego m. Binowo, gdzie są wyznaczone m.in. drogi publiczne, gminne lub tereny na poszerzenie tych dróg, gdyż te obecnie nie są wystarczające. I tak też jest w tym przypadku, jest tam zaprojektowana droga, która musi być zgodna z przepisami. Dany właściciel tego terenu może zwrócić się do Wójta o wykup tych terenów przez gminę na poszerzenie drogi gminnej. Jest wymóg, że szerokość drogi publicznej winna wynosić 10 m i należy tego terenu dokupić na całej długości (radny Dudziński stwierdził, że nawet te obecne drogi, brukowane nie posiadają 10 m szerokości ). P.Jastrzebski wyjaśnił, że jest to szerokość ewidencyjna a nie fizyczna. Chodzi o to, by tam wykonać uzbrojenie, chodnik, oświetlenie itp. ( radna Froncala poinformowała, że droga tam na pewnym odcinku wynosi 8 m, natomiast dalej już jest 5 m szerokości).
Przewodniczący Rady zapytał P.Jastrzebskiego, co proponuje odnośnie wykupu tej nieruchomości od P.Koprowskich na poszerzenie tej drogi , gdyż i tak chcieliśmy tę drogę poszerzyć z 5 do 8 m a wymagane jest 10 m. Należałoby dołożyć jeszcze 2 m. Dlatego, czy podejmować dzisiaj uchwałę w tej sprawie?, czy wojewoda nam nie uchyli tej uchwały, jeśli nie będzie wymaganej szerokości?
P.Jastrzebski uważał, że powinno się jeszcze dołożyć ok. 1,5 m terenu, dlatego proponuje, by dzisiaj może nie podejmować jeszcze tej uchwały, przygotować z odpowiednią powierzchnią ( choć w dalszej dyskusji stwierdził, że w uchwale nie mówi się o szerokości drogi do 8 metrów, nie ma tej regulacji, wiec wojewoda nie będzie badał tego i na pewno ta proponowana dzisiaj uchwała będzie dobra).
Radny Grzywiński uważał, że nie powinno się sugerować tego, lecz wytłumaczyć opisowo, natomiast będziemy rozważać ten temat, gdy będzie ta droga robiona . Obecnie jej nie budujemy. Może ktoś nie wyrazić zgody na sprzedaż swoich gruntów. Tutaj P.Koprowski się o to zwrócił, lecz nie wiemy za jaką cenę mamy to kupić, czy jest to dla gminy dobry interes. Powinna być ustalona wstępnie ta cena dla informacji radnych (radna Froncala myśli, że na pewno będzie to po cenie wyceny). Dalej radny informuje - komisja dba o interes gminy, dlatego jest takie stanowisko komisji rolnictwa obecnie a jeśli już ruszy budowa tej drogi, należy przeprowadzić negocjacje zarówno z P.Koprowskim jak i z innymi właścicielami, wówczas zobaczymy. Powinno to być z korzyścią dla obu stron. Nie jesteśmy przeciwni, lecz w tej chwili nie ma pośpiechu w tej sprawie.
Wójt stwierdził, że gdyby mógł i były by pieniądze, to wykupiłby wszystkie tereny pod drogi. Dlatego, że są jeszcze przyzwoite ceny. Natomiast za rok, trzy lata te ceny na pewno wzrosną i będzie trzeba wydać pieniędzy o wiele więcej. Jest uchwalony plan miejscowy a muszą być one sukcesywnie uchwalane w danych miejscowościach i te drogi należy zrobić zgonie z przepisami i planem – 10 m szerokości (ewidencyjna szerokość). Miejscowość Binowo ma się rozwijała i te drogi tam są niezbędne. By podejmować jakieś działania odnośnie wyceny działki musi mieć uchwałę Rady o możliwości wykupu danej działki. Podjęcie uchwały o wykupie, to jeszcze nie wykup. Była to inicjatywa P.Koprowskiego i jeśli nie będzie podjęta uchwała dzisiaj przez Radę o wykupie, wówczas poinformuje o tym stanowisku zainteresowaną osobę ( na pewno nie będzie to z korzyścią dla gminy, znając wnioskodawcę - wyjaśnił P.Jastrzębski ).
Przewodniczący Rady stwierdził, że lepiej byłby dla Rady, gminy, żeby wykupywać tereny na poszerzenie dróg sukcesywnie przez trzy lata niż przez dwa lata cały hektar za niewiadomo ile pieniędzy.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady podał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2006 (w tym wykonanie budżetu ) i przedstawienie  potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007

W sprawie jak wyżej przewodniczący Rady proponował od razu przejść do dyskusji, gdyż wszyscy otrzymali do wiadomości sprawozdanie.

Dyskusja;

Radna Froncala odniosła się do sprawy zasiłków i pomocy w naturze ( zasiłki okresowe ) za rok 2006. Dlaczego jest taki duży zwrot środków niewykorzystanych na te cele ( dot. kwoty 6.794,90 zł).Jest bardzo dużo osób potrzebujących tej pomocy na terenie gminy.

Radna Cymerman zapytała, czy wykorzystywana jest w działalności OPS ustawa wydana w 2004 r. , na podstawie której zawiera się kontrakty z osobami bezrobotnymi na okres 0,5 r. ( np. w przypadku , gdy dana osoba ta nie szuka pracy, bo uważa, że nie musi pracować, bądź wpadła w jakiś nałóg itp.). Później po tym okresie kontrolowanym albo mu się zostawia ten zasiłek , pomoc socjalną albo zabiera, bo nie podjął żadnych działań na szukanie pracy, czy nie zaprzestał nałogu itp. O tej ustawie słyszała w mediach, gdzie stwierdzono, że ta ustawa nie była wykorzystywana i dopiero obecnie się nią zaczęto interesować. Czy jest taka możliwość w tutejszym ośrodku?.

W odpowiedzi  P.E.Adrabińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie wyjaśniła m.in. - wysokość zasiłków jest uzależniona od wyliczeń matematycznych jakie obowiązują i z tego wypłacane jest 35 % kwoty. Nie może przyznać tego zasiłku uznaniowo (przytoczyła przykład osoby samotnej, która pobierają zasiłek pielęgnacyjny). Sporządzają zapotrzebowania do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, określając szczegółowo jakie są potrzeby i otrzymujemy dotacje w zawyżonej kwocie niż wnioskujemy. Stąd jest zwrot tej niewykorzystanej kwoty, gdyż nie mogą być te pieniądze przeznaczone na inne zasiłki.
Myślę, że chodzi tutaj P.Cymerman o pracę socjalną, niezależną od dochodów. Takie kontrakty niekoniecznie zawierane są z osobami bezrobotnymi, mogą być inne osoby. Może to być praca społeczna, użyteczna.

Radna Cioch wyjaśniła, iż uważa, że tutaj chodzi o inną myśl radnej, że bezrobotny dostaje zasiłek i w tym czasie nie szuka pracy, bo mu to wystarcza. Natomiast w momencie jego skontrolowania okazuje się, że on nadal nie szuka pracy, nie chce podjąć pracy i nie jest nią zainteresowany, wówczas jest ten zasiłek mu wstrzymywany.

Kierownik OPS dalej wyjaśniła, że nie koniecznie może to być na podstawie kontraktu socjalnego. Jeżeli jest osoba, która z nami nie współpracuje, cos zataiła, wtedy jest wstrzymywana pomoc. Nie określamy okresu pobierania takiego zasiłku. Przy każdym sporządzanym wywiadzie mamy uzgodnienie z daną osoba czy podejmie prace, czy zarejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie. Choć sama rejestracja nie jest podstawą do udzielenia pomocy. Ostatnio szukała 4 mężczyzn do pracy z możliwością dojazdu i otrzymała odmowy. Złożone zostały oświadczenia tych osób o odmowie pracy, że nie podejmą pracy, nie zarejestruję się w biurze pracy. Z tego powodu na pewno na tym będzie cierpiała rodzina tej osoby. Zaprasza zainteresowanych radnych do OPS, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności OPS w St.Czarnowie stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/VIII.

Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak prosił wiceprzewodniczącego Rady o zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za 2006 r.

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Kałucki odczytał uchwałę NR LXVI/150/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
Opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie jest pozytywna i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Grzywiński zapoznał z wnioskiem komisji ( wraz z załącznikiem do wniosku ) z dnia 10.04.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo Markowi Woś z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 r.
m.in. stwierdziła, że komisja rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2006 ( porównując z wynikami kontroli budżetu jakich dokonano w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji Rady).

Uchwalony przez Radę Gminy Stare Czarnowo budżet gminy na rok 2006 przedstawiał się następująco;
- po stronie dochodów 7.035.248 zł,
- po stronie wydatków 7.855.248 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta budżet gminy wynosił:
- po stronie dochodów 8.006.836 zł
  
- wykonano 8.598.393,36 zł - co stanowi 107,39%;
- po stronie wydatków 8.826.836 zł
  
- wykonano 8.298.255,82 zł - co stanowi 94,01%

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo zamknął się nadwyżką w wysokości 300.137,54 zł. Powstanie nadwyżki spowodowane zostało niewykonaniem wydatków inwestycyjnych; z powodu braku odpowiednich dokumentów projektowych i uzgodnień z odpowiednimi jednostkami. Nadwyżka z roku 2006 została przeznaczona na realizację planowanych wydatków w kolejnym roku budżetowym.
Zadłużenie gminy na koniec 2006 roku wynosiło „0”.
Komisja rewizyjna stwierdza, że Wójt Gminy realizując budżet roku 2006 kierował się zasadą celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – komisja rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu i wnioskuje o udzielenie Panu P. Markowi Woś, Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2006 r.
Wniosek komisji rewizyjnej wraz z załącznikiem do wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady zapoznał z uchwałą NR LXXXII /206/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 r.
Opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie jest pozytywna i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Stanowiska komisji;
Wszystkie trzy pozostałe komisje Rady tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych oraz komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska pozytywnie oceniły wykonanie budżetu gminy za 2006 r. wnioskując o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
Opinie komisji stanowią załączniki nr 13, 14, 15 do niniejszego protokołu.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo / projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo P. Markowi Woś z tytułu wykonana budżetu gminy za 2006 r.).
Jest to uchwała nr VIII /46/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wójt Gminy P. Marek Woś podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium za 2006 r. oraz swoim współpracownikom za dobrą współpracę.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej ( dot. dz. nr  266/1 o pow. 229 m2 położonej w miejscowości Binowo) – druk nr 1/VIII,

Przewodniczący Rady proponował, żeby odstąpić od stanowisk trzech komisji Rady w sprawie proponowanej uchwały dot. wykupu nieruchomości gruntowej nr 266/1, natomiast odczyta tylko swoje stanowisko komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska, która dokonała przeglądu tej nieruchomości w terenie.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska B.Froncala zapoznała ze stanowiskiem komisji, które brzmi następująco;
Komisja na wspólnym posiedzeniu wstępnie zaopiniowała pozytywnie nabycie działki Nr 266/1 przez gminę, wnioskując o dokonanie rozpoznania działki w terenie przez komisję rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonego przeglądu działki, jej lokalizacji w dniu16.04.2007 r. - komisja negatywnie opiniuje nabycie działki przez gminę, nie widzi potrzeby wykupu tylko na długości omawianych działek (jest dogodny dojazd zarówno od strony Binowa jak i od strony drogi gminnej do podzielonych działek) – załącznik; protokół komisji z dokonanego przeglądu działek w terenie.

Dyskusja:

Radna Cioch poinformowała, że w ubiegłej kadencji Rada podjęła uchwałę w sprawie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Binowo. W wyniku podjęcia tej uchwały są pewne zobowiązania, które dot. gminy jak i właścicieli zbywających działek i to trzeba konsekwentnie realizować. Nie rozumie niektórych radnych (jak radną Froncala, Grzywińskiego), gdyż jest ustawa, są przepisy zobowiązujące gminę do odkupienia działek od właścicieli działek przylegających do dróg gminnych na ich poszerzenie zgodnie - z planem miejscowym miejscowości ( zacytowała art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gminy). Wynika z tego, że gmina może ponieść koszty z tytułu poniesionej szkody przez właściciela danej nieruchomości. Stwierdziła , że osoba występująca z wnioskiem do gminy o wykup części jego nieruchomości na pewno zapoznała się z przepisami w tej sprawie, wiedząc, że gmina winna realizować zapisy w planie. Być może jest taka sytuacja, że nie musimy podejmować uchwały w tej sprawie, gdyż ustawa nam to nakazuje. Na pewno nie przekona wszystkich do tego wykupu, w związku z tym ma pewną propozycję.
By Wójt wystąpił do radcy prawnego o wydanie opinii, czy Rada musi podjąć tę uchwałę ( choć uważa, że trzeba to wykupić, podjąć uchwałę). Lecz, żeby to było pewne i jasne dla wszystkich na przyszłość, gdyż na pewno inni właściciele będą występować do gminy o taki wykup.

Radny Grzywiński zapytał , jaki jest wniosek radnej, gdyż raz opiniuje, później wnioskuje i nie wiadomo jakie jest stanowisko ( radna Cioch stwierdziła, że pozytywnie akceptuje odkupienie tej działki, natomiast sprawa głosowania należy do przewodniczącego Rady). Dalej radny m.in. poinformował, że komisja rolnictwa jest 5 osobowa, a nie 2 osobowa i nie jest jej przewodniczącym – to pierwsza sprawa. Po drugie komisja nie powiedziała, że „nie” , zastanawialiśmy się, dlaczego akurat teraz i tylko w tym miejscu, dlaczego tyle metrów, dlaczego nie całość a może to ma być na jakiś zajazd i itp. Opinia komisji jest taka, że jeśli będziemy robić - to całą drogę. Trzeba negocjować z pozostałymi właścicielami, ustalić ewentualną cenę wykupu. Jeśli byłby kłopot z wykupem, wówczas wynika to z ustawy, zmuszenia właściciela do odstąpienia danej powierzchni na cele publiczne, czyli na drogę. Jest to jedyny wniosek w tej sprawie, w tej chwili, dlatego komisja uważa, że jest przedwczesne podejmowanie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości od P.Koprowskiego.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ten temat będzie wracał co roku w każdej, gdzie będzie uchwalany taki plan. Na razie jest to pierwszy przypadek i gmina ma obowiązek wykupu danej nieruchomości na wniosek właściciela. Wykup nieruchomości będzie musiał następować po cenie wyceny, to nie będzie żaden przetarg ani cena maksymalna. Tak jest stosowane wszędzie. Nawet jak nie podejmiemy tej uchwały w dniu dzisiejszym to i tak ona wróci na sesje – czy to za miesiąc czy pół roku, bo musimy mieć tę drogę 10 m . Niedługo będą media ciągnięte w całej gminie i to czeka każdą miejscowość. Zgodni z ustawa ludzie będą wywłaszczani, gdzie będą media ( radna Cioch wyjaśniła, że zgodnie z ustawą gmina musi wykupić dana nieruchomość na wniosek właściciela w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie wykupimy to grożą nam nasenne odszkodowania i grzywny. P.Koprowski na pewno dokładnie zapoznał się z ustawą).

Wójt poinformował, że przedstawi tę sprawę do opinii prawnej, jak sugerowała radna Cioch. Być może radca prawny popełnił błąd kierując ją pod obrady Rady (przewodniczący Rady uważał, że nie może Wójt wydać pieniędzy z budżetu jeśli nie ma zgody Rady). Ma prośbę, by nie dyskutować o jakiś patetycznych sprawach, o jakiś zajazdach, uchwała jest w konkretnej sprawie, o wykupie działki na poszerzenie drogi i o tym należy dyskutować. Na wniosek mieszkańca musi przedkładać taką uchwałę.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do uchwały a następnie projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej -dot. dz. nr 266/1 o pow. 229 m2 położonej w miejscowości Binowo / projekt uchwały stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 18 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 4 radnych,
- przeciw głosowało 5 radnych’
- wstrzymało się od głosowania 6 radnych.
Uchwała nie została podjęta.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Binowie ( dot. dz. nr  157 o pow. 16600 m2 ) – druk nr 2/VIII,

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska B.Froncala zapoznała Radę ze stanowiskiem komisji jak niżej:
Komisja na wspólnym posiedzeniu nie wyraziła swojej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 157 - wnioskując o dokonanie rozpoznania działki w terenie przez komisję rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonego przeglądu działki, jej lokalizacji w dniu 16.04.2007 r. - komisja nie widzi pilnej potrzeby sprzedaży przedmiotowej działki przez gminę ( proponuje zamianę działek z P.Z. Skrzypa, ewentualne wykorzystanie działki pod zabudowę, przekształcenie działki na cele budowlane) – załącznik; protokół komisji z dokonanego przeglądu działek w terenie.

Przewodniczący Rady proponował odstąpić od przedstawienia stanowisk pozostałych komisji w sprawie j/w i przystąpić do dyskusji.

Dyskusja;

Radna Cioch przypomniała, iż na wspólnym posiedzeniu komisji w tej sprawie była mowa o przebiegającej linii wysokiego napięcia przez tę działkę. Natomiast komisja rolnictwa w swoim stanowisku nic na ten temat nie napisała. Czy faktycznie tak jest, wówczas szansa na przekwalifikowanie na działkę budowlaną jest bardzo mała.

Radna Froncala potwierdziła fakt przebiegania linii wysokiego napięcia przez tę działkę - komisja to stwierdziła ( w protokole z przeglądu działek ten zapis umknął) .

Wójt m.in. stwierdził - podczas uchwalania budżetu gminy na rok 2007 załącznikiem do budżetu była informacja dot. mienia gminy. Tam działka nr 157 była przeznaczona do sprzedaży. Działka ta przez najbliższe 10 lecia nie może być przekształcona na działkę budowlaną. Można sobie to zaplanować , lecz perspektywa jest kilkunastoletnia a to dlatego, że jest tam określony obszar zabudowy, poza który nie można wyjść. Są przykłady, gdzie mieszkańcy chcąc inwestować na tym terenie w Binowie, wybudować dom na ulicy prowadzącej do Chlebowa ( zlokalizowane są już tam dwa budynki i ten trzeci by do nich pasował) nie mogą tego zrobić, pomimo starań w różnych instytucjach. Ta działka o nr 157 jest jeszcze bardziej oddalona , nie ma styczności z budynkami, czy powierzchnią zagospodarowania. Nikt jej nie użytkuje, leży odłogiem i z tego tytułu nie jest płacony podatek. Dlatego stanowi jedną z działek przeznaczonych do sprzedaży. Chcę przypomnieć, ile gruntów dzięki moim staraniom zostało pozyskanych m.in. w Kołbaczu 2,5 ha - teren do zagospodarowania, 24 ha torowiska - do celów rozbudowy infrastruktury, w Żelewie chcemy przejąć 6 ha, gdzie będzie można rozbudować plażę , stanicę wodną, drogę będzie można budować ubiegając się o fundusze, bo to będzie jeden projekt. Gmina nie jest zmuszona do sprzedaży tej działki ,lecz uważam, że gmina powinna ją sprzedać i niech ktoś tam coś robi (radny Dudziński poinformował, że komisja proponuje, by negocjować z P.Skrzypą w sprawie tej działki. Działka ta znajduje się pomiędzy działkami P.Skrzypy. Zaproponować mu zamianę działek np. na nr 158, co utworzy kompleks gruntów dla jego gospodarstwa). Gdyba P.Skrzypa chciał z tym coś zrobić, to na pewno by do gminy wystąpił - wyjaśnił Wójt. To nie jest przeznaczenie do sprzedaży dla P.Skrzypy, to jest na wolny rynku.

Radny Grzywiński - zauważył, że jest brak konsekwencji wypowiedzi ze strony Wójta, bo najpierw mówi „ kupujmy szybko działkę pod drogę, bo ceny idą do góry…” a tu teraz „sprzedajmy szybko…” ( Wójt wyjaśnił, że tutaj nie ma nic wspólnego jedno z drugim, bo w przypadku działek pod drogę jest zmuszony i musi realizować zapisy w planie – zgłosił się właściciel działki, natomiast działka nr 157 jest działką rolną, będzie rolną i nie prowadzimy gospodarki rolnej. Dlatego możemy to sprzedać). Dalej radny stwierdził – jesteśmy gminą typowo rolniczą a gdy ktoś kupi działkę rolną to i tak nie będzie płacił podatku przez najbliższe 5 lat „ to jest na marginesie…”. Chce powiedzieć, że komisja nie powiedział, że nie chce tej działki sprzedać, tylko chcieliśmy wyjaśnić co z tą działką możemy zrobić, zasięgnąć opinii na podstawie prawa budowlanego. Jeśli stwierdzimy, że nie warto jej trzymać na pewno podejmiemy decyzję o sprzedaży. Po to tutaj jesteśmy, żeby pracować dogłębnie, żeby nikt nam potem nie zarzuci dlaczego podjęliśmy taką a nie inna decyzję. Nie powinniśmy się na nikogo obrażać, tylko to dokładnie przeanalizować, sprawdzić w przepisach. Rada jest organem uchwałodawczym a Wójt wykonawczym i tutaj się nic nie zmieni. Także radni nie muszą być w pewnych kwestach jednogłośni.

Radny Kałucki stwierdził, że brakuje mu tutaj jednej rzeczy a mianowicie; nie ma informacji o linii wysokiego napięcia, o której wspomniała radna Cioch. Miał być planowany wyjazd, i coś tam nie wyszło ( przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest planowany wyjazd radnych na teren gminy, lecz nie na krotka chwilę). Nie był na tej działce i musi się opierać na opinii komisji rolnictwa. Dlatego chciałby się dowiedzieć, w którym miejscu przebiega ta linia, która ma podobno 400 kW, w jakim procencie zajmuje to działkę, czy to umożliwi dokonanie podziały jej. Jest mu wiadomym, że pod żadną liną energetyczną nie można budować (członkowie komisji rolnictwa w dyskusji stwierdzili, że ta linia zajmuje co najmniej połowę działki).

Radny Róg stwierdził m.in. - zna historię tych działek i dziwi się radnemu Kałuckiemu, że nie pojechał tam i jej nie zobaczył, jest elektrykiem, było dwa tygodnie czasu na to. Dlaczego nie pojechaliśmy dzisiaj wszyscy czy to autobusem czy samochodami, wówczas by każdy to zobaczył.

Wójt ponownie przypominał, że ta działka nie może być przekształcona przez najbliższe kilkadziesiąt lat albo wcale, więc o czy my tutaj mówimy; o elektrykach, prawie budowlanym. Jakby sugeruje się tutaj, że chcę coś ukraść, oszukać ….” Ja realizuje budżet, bo z tego jestem rozliczany. Na następną sesje przygotuje zestawienie, gdzie będzie ilość sprzedaży, ile kupionych nieruchomości, ile otrzymała gmina za dramo. Radni z poprzedniej kadencji powinni pamięta o tym, podejmowali uchwały. A teraz np. zostało sprzedane mieszkanie w Glinnej za 100.000 zł czy w Dębinie za dwa obiekty zyskała gmina 200.000 zł.
Już są one zagospodarowywane i ludzie będą mieli gdzie mieszkać „ to czy można mnie posądzać za to, że trwonię mienie gminne...”.

Radny Żerebecki uważał, że nie ma co się dziwić komisji rolnictwa zajmującej się sprawami rolnymi, że tak dociekliwie analizuje te sprawy. Z jednym wnioskiem komisji się nie zgadzam, żeby gmina rozmawiała z P.Skrzypą w sprawie zamiany działek. Myślę, że tylko w przypadku, gdyby gmina chciała coś na tej działce inwestować, budować, wówczas mogłaby zaproponować taką zamianę, bo działka znajduje się pomiędzy jego działkami. A tak , to P.Skrzypa umie liczyć i nigdy się nie zamieni z lepszej na gorszą , nie ma co się łudzić.

Przewodniczący Rady zapytał, czy komisja rolna podczas przeglądu działki miała do wglądu studium planistyczne, jeśli nie to poprosi pracownika odpowiedzialnego w Urzędzie, żeby dostarczył. Tam widać jak daleko jest ta działka za terenem dopuszczalnym do zabudowy.
Następnie z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie odczytał uzasadnienie do uchwały a następnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Binowie -dot. dz. Nr 157 / projekt uchwały stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 19 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 6 radnych,
- przeciw głosowało 4 radnych,
- wstrzymało się od głosowania 4 radnych.
Nieobecna w czasie głosowania 1 radna.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr VIII /47/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich –  druk nr 5/VIII.

Wójt omówił proponowany projekt uchwały w sprawie j/w. m.in. stwierdził, że idea powstania tego stowarzyszenie powstała 3 lata temu. I forum cysterskie odbyło się na naszym terenie. Natomiast II forum na ziemi dolnośląskiej. Jest to związane z tworzonym szlakiem cysterskim w Europie Zachodniej i dochodzi aż do jednej w miejscowości w Niemczech. Zadaniem jest określenie przebiegu szlaku cysterskiego, gdzie najważniejszym punktem jest Kołbacz ( takich starych zabytków jak tutaj nigdzie nie ma). To stowarzyszenie ma celu pozyskiwanie pieniędzy na renowację takich właśnie zabytków cysterskich. Także nie można tutaj przejść obojętnie obok tej sprawy.

Dyskusja;

Radna Cymerman poinformowała, że komisja oświaty, zdrowia i spraw społecznych zaplanowała sobie punkt pn. „ cudze chwalicie swego nie znacie” Już na poprzedniej sesji przygotowała informacje z rysem historycznym Kołbacza. Jeśli byłoby zainteresowanie radnych, sołtysów w tym temacie, wówczas może wejść w kontakt z Panią z zabytków i zaprosić na posiedzenie sesji czy inne spotkanie w celu przedstawienia nam większych informacji.
Mogłaby jeszcze poprosić o dostarczenie legend związanych z Kołbaczem. Czy radni są tym zainteresowani?. Młodzież szkolna również uczestniczy w takim konkursie.

Radny Dudziński zapytał, czy ktoś już wchodzi w skład tego stowarzyszenia, bo w projekcie mówi się o utworzeniu i przystąpieniu. Na pewno też będą składki z tego tytułu. Pamięta jak to było z przystąpieniem do Pomeranii.
W odpowiedzi Wójt poinformował, że w skład tego stowarzyszenia wchodzą takie gminy jaki ; Marianowo, Cedynia, Pełczyce, Bierzwnik, Recz – dot. naszego terenu a są też gminy z innych terenów. Składki będą ustalone dopiero po utworzeniu tego stowarzyszenia i myśli, że to będzie w granicach ok. 4.000 zł rocznie. Natomiast korzyści będą duże z tego tytułu. Jeśli chodzi o Pomeranie to nasza gmina wystąpiła z Pomerania a później ponownie przystąpiła.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich / projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych ( nieobecna 1 radna),
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr VIII /48/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.- druk nr 6/VIII

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany w budżecie na 2007 r. m.in. stwierdziła, że proponujemy wprowadzić do budżetu gminy po stronie dochodów w Dz.600 – Transport i Łączność kwotę 250.800 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym samym dziale na wydatki związane z inwestycjami jednostek budżetowy. Została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Stare Czarnowo na dofinansowanie przebudowy drogi Dębina – Komorówko. Udzielono dofinansowanie do kwoty 130.800 zł nakładów poniesionych – łączny koszt 265.000 zł . Również w tym samym czasie została podpisana umowa na przebudowę drogi Binowo – Kołowo, gdzie udzielono dofinansowanie w kwocie 130.000 zł – łączny koszt 150.000 zł.

Dyskusja;

Radny Dudziński – zapytał, czy to jest podana konkretna kwota ?

Skarbnik wyjaśniła, że jest to planowany koszt, dokładnie będzie wiadome po przetargu.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 / projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych ( nieobecna 1 radna)
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr VIII /49/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 14 Zapytania sołtysów.

Zapytania i wnioski zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Stare Czarnowo M.Baryła poruszyła sprawy;

 • droga za cmentarzem, jest w niektórych miejscach bardzo wąska, że nie umożliwia wymijanie się pojazdów rolniczych. Należałoby ją jakoś wyrównać na szerokości.
 • jeżeli nie ma możliwości, gdzie wysypywać odpady komunalne czy to stary zużyty sprzęt typu telewizor itp. to czy można by było zorganizować taką zbiórkę dla mieszkańców co najmniej 2 razy w roku (tak wnioskują mieszkańcy). Określić taki termin, zorganizować jakiś kontener i wywieźć w odpowiednie miejsce. Uniknie się wówczas wywozu śmieci do lasu.

Sołtys Sołectwa Nieznań M.Jaskólska poruszyła sprawy;

 • czy wiadomo jest coś na temat wyceny mieszkań,
 • czy jest możliwość ustawienia kontenera z przeznaczeniem na świetlicę,
 • o zainteresowanie się miejscowością Nieznań( a nie tylko przed wyborami). Chodzi m.in. o studzienki kanalizacyjne, drogi i inne potrzeby mieszkańców sołectwa.

Sołtys Sołectwa Dobropole Cz.Mielnicki poruszył sprawy;

 • wycięcie krzaków przy drodze Dobropole – Sosnówko, gdyż jest bardzo wąska i jest słaba widoczność,
 • droga do P.Burakowskich, są powybijane dziury, czy jest na gwarancji ( Wójt stwierdził, że jechał tą drogą i nie zauważył tych dziur),
 • droga obok remizy OSP, należy ją zrobić,
 • zamontować 2 lampy oświetleniowe na wysokości posesji P. Drzewuckich, Burakowskich, Wielochów, Wójcików i Osińskiego,
 • doposażyć w sprzęt plac zabaw dla dzieci,
 • świetlica , wcześniej przedłożył pismo KGW Wójtowi odnośnie ustosunkowania się do istniejącego tam sklepu itp. Miejsce to miało być przeznaczone na zaplecze świetlicy, ma być jakaś inwestycja. Niech dzierżawca sobie wybuduje sklep w innym miejscu.
 • dziury na jezdni w tym na zajeździe autobusowym,
 • czy mogą uzyskać środki na zakup paliwa do kosiarki, by we własnym zakresie kosić boisko ( SKR bardzo drogo kosztuje),
 • czy będą mogli mieć dofinansowanie do remontu muru wokół kościoła ( szczególnie część muru przy samym wejściu),
 • czy miejscowość Dobropole będzie miała opracowany plan zagospodarowania przestrzennego( mieszkańcy się tym interesują),
 • jest brak tablicy ogłoszeniowej ( dotychczasowa została zdjęta podczas remontu świetlicy),
 • jest mu wiadomo, że na terenie działki nr 157 w Binowie przechodzi linia wysokiego napięcia. Tam miało być wcześniej boisko i z uwagi na tę linię nie można było je zlokalizować, Tutaj popiera Wójta w sprawie sprzedaży tej działki
 • wnioskuje o wywiezienie koszy na śmieci przy cmentarzu w Starym Czarnowie, są pełne.

Sołtys Sołectwa Żelewo H.Świętek poruszył sprawy;

 • o podjęcie działań przez Wójta, Radę w sprawie ceny wody, która wynosi ponad 20 zł. Mieszkańcy Żelewa wystąpili z pismem do Rady, Wójta w tej sprawie. Była już na ten temat rozmowa na poprzedniej sesji . Chodzi o obniżenie tej ceny.
 • zamontowanie oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku nowego osiedla oraz wyremontowanie tam drogi (chociaż nawiezienie szlaki),
 • wszedł w kontakt z sołtysem z Bielkowa w sprawie utworzonego u nich funduszu do dyspozycji rady soleckiej ( dysponują kwotą 3.000 zł na swoje cele). Czy byłaby możliwość utworzenia takiego funduszu w tutejszej gminie.
 • kiedy będzie robiony plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żelewo,
 • w sprawie utrzymania terenów zielonych, kosiarki porozmawia z Wójtem po sesji.

Sołtys Sołectwa Glinna J. Łuczak poruszył sprawy:

 • jest awaria oświetlenia ulicznego przy drodze koło P.Boguckich,
 • chodzi o nadanie nazw ulic w Glinnej. Pamięta, że wcześniej tam proponowano to.
 • czy może pobierać od osób handlujących pieniądze, opłatę targową ( tak - odpowiedział Wójt, otrzyma Pan kwitariusz do zbierania tej opłaty).

Sołtys Sołectwa Kołbacz S.Kopczyńska poruszyła sprawy:

 • targowisko, czy były prowadzone rozmowy z P.Malinowski na temat uporządkowania terenu targowiska ,
 • pobiera opłatę targową od handlarzy, ma nieraz kłopot z tym, lecz sobie jakoś radzi.

Ad. 15 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt Gminy M.Wos i tak;

 • świetlica, oświetlenie uliczne, hycel, wycinka drzew ( zgłaszał radny Dobrzański )
  Jest złożony wniosek do Instytutu w Krakowie w sprawie przejęcia świetlicy i czeka na odpowiedź ( jest pozytywna opinia Prezesa Malinowskie). Jeśli chodzi o oświetlenie – to dot. wszystkich, którzy złożyli wnioski – są one rozpatrywane i do jesieni tam , gdzie będzie to możliwe zostanie zrobione. Nie można tutaj robić dużych inwestycji w tym zakresie, bo nie mamy pieniędzy. Chce powiedzieć radnemu, że w całej gminie została wymieniona instalacja na energooszczędna. Tam, gdzie są zgłoszenia mieszkańców odnośnie wyłapywanie psów jest powiadamiany o tym tzw. hycel, który to robi. W sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej Kołbacz – Dębina był zgłoszony wniosek ZZD Kołbacz do zarządu dróg powiatowych dot. wycinki wszystkich topoli. Wykonała to specjalna firma wyznaczona przez zarząd dróg powiatowych za pozyskany surowiec. Takiej opcji, żeby szli mieszkańcy i wycinali drzewa nie ma. Zarząd dróg na pewno na to nie pozwoli, żeby to robili przypadkowi ludzie a to ze względów bezpieczeństwa, pojazdów czy zasiewów. Z tego co sygnalizowała mu P.Kozber – sołtys Dębiny , czy jest zgoda na to, żeby tam można było drewno wyrabiać – więc pół masy będzie do świetlicy a pół dla wyrabiającego. Zwrócił się również P.Pach, który posiada zezwolenie na wyrobienie sobie, po pozyskanym surowcu użytkowym.
 • bramki, znaki, zarośnięte pobocza ( zgłaszała radna Marczewska);
  O bramkach na boisku pamiętamy i boisko także będzie uporządkowane, natomiast o znaku przyznaje zapomniał.
 • lampy przy bibliotece, płyty, stare szkoła, kosze, ogródki działkowe ( zgłaszał radny Kałucki);
  Jest opracowywany program zagospodarowania tam całego obiektu ( w tym Dom Opata ), także trochę cierpliwości. Płyty również będą uporządkowane, zostało tam ścięte i zrobimy porządek. Teren starej szkoły rzeczywiście jest zarośnięty ( tam brama wisi na jednym zawiasie – zgłosiła radna Cymerman). Chodnik z lewej stronny - będzie 10 osób bezrobotnych i będziemy działać wszędzie także na boiskach. Jest słuszna uwaga odnośnie koszy na śmieci na stadionie. Temat ogródków działkowych proponował do rozwiązania jeszcze w połowie 2006 r. kiedy już były takie sygnały o problemach z wodą. Ktoś ujął się ambicją i powiedział, że do Wójta nie przyjdzie. Ale chce powiedzieć, że ta sprawa to nie Wójta obowiązek ,jednak chce ludziom pomagać. Są osoby, które wymagają pomocy. Może zawiąże się inny zarząd i będzie chciał z Wójtem współpracować bo sam nie ma prawa działać w tym kierunku.
  Radny Pączka poinformował, że te problemy rozpoczęły się z tymi działkami jesienią 2006 r. Powstał komitet działkowy , których chciał porozmawiać z Prezesem Malinowskim w tej sprawie. Wówczas Prezes poinformował ich, że nie widzi tutaj podmiotu do rozmowy odnośnie działek. Wówczas podjęto decyzję o utworzeniu stowarzyszenia, dokumenty znajdują się w sądzie, są wnoszone pewne poprawki i jeszcze to może potrwać około miesiąca lub więcej. Osobiście uważa, że powinna być tutaj współpraca pomiędzy zarządem stowarzyszenia a Wójtem w tej sprawie. Postara się doprowadzić do takiego spotkania i porozumienia.
 • projekt sali w internecie ( zgłaszał radny Żerebecki );
  Zamieścimy projekt sali gimnastycznej na stronie internetowej w BIP St.Czarnowa , choć była ta informacja umieszczona w „Wieściach Starego Czarnowo” i opisywana. Radny Kałucki proponował wywieszenie tego projektu dodatkowo na tablicy budowlanej, która informuje o wykonawcy, inwestorach i należałoby to zabezpieczyć przed wilgocią.
 • komisja porządkowa, szambo( zgłaszał radny Grzywiński);
  Powołana komisja porządkowa będzie działała na pewno w./g prawa i zgodnie z przepisami. Natomiast, jeśli chodzi o opłaty za wywóz szamba, to ta sprawa jest jednoznaczna. Opłaty są jednakowe dla wszystkich.
 • boisko, zakup drewna, lampy ( zgłaszał radny Dudziński);
  W sprawie boiska musimy się spotkać i omówić na miejscu. Natomiast, jeśli chodzi o zakup drewna przez indywidualnych odbiorców, to niestety taka sytuacja się wytworzyła. Główny analityk lasów państwowych ( zna go osobiście) bardzo lubi modernizować i tak to zmodernizował, że każdy kawałek drewna na terenie Gryfina czy Klinisk może kupić ktoś np. z Bieszczad a indywidualnych ludzie odsyła się z kwitkiem i to jest prawda. Jestem gotów na to, by rozpocząć bój , by traktowano mieszkańców tutejszej gminy inaczej. Jeśli byłby pożar, to ludzie pójdą gasić nawet „ czapkami” a kupić kawałek gałęzi stanowi dla nich problem. Osobiście solidaryzuje się z Wami.
 • koncepcja na drogi, boisko ( zgłaszał radny Piątkowski);
  Jest koncepcja na drogi w Żelewie, rozpracowujemy ją. Nie ma na razie pieniędzy, żeby tę drogę budować. Czekamy na uruchomienie wniosków i będzie ta droga robiona razem z ul. Okrężną w Żelisławcu.
 • droga za cmentarzem, zbiórka odpadów ( zgłaszała sołtys Baryła);
  Ludzie często potrafią sobie wzajemnie wchodzić w szkodę. Była już prostowana droga za SKR, teraz będzie to robione za posesją P.Grzywińskiego.
  Co do zbiorki odpadów, to obowiązkiem każdego sprzedawcy jest przyjmowanie np. starego telewizora w zamian za sprzedanie danej osobie nowego( jest taka ustawa). Gmina nie będzie zajmować się wywozem np. gruzu, jeśli ktoś robi remont. Zamawia się kontener, ładuje i wywozi za odpowiednią cenę. Chce powiedzieć, że jedna z mieszkanek z terenu gminy poinformowała mnie, że ma do wywozu popiół po sezonie zimowym i co Wójt ma też to wywozić? Jeśli chodzi o gabarytowe przedmioty to jakoś to uregulujemy, lecz chce powiedzieć, że na pewno nie będzie to za darmo.
 • wycena mieszkań, śmieci ( zgłaszała sołtys Jaskólska);
  W Nieznaniu mamy zamiar w tym roku zrobić drogę, tak jak obiecałem. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnej o przejęcie całego podwórka, bo te komórki znajdują się poza naszą działką. Dlatego dla niektórych osób będzie to bolesne, gdyż będą musieli usunąć te różne szopki, klateczki itp. Nie ma jeszcze wycen mieszkań, gdyż nie ma wpisu księgi wieczystej.
 • ceny wody, oświetlenie, drogi, plan zagospodarowania ( zgłaszał sołtys Świętek);
  Jeśli chodzi o cenę wody, są to taryfy , które zostały udokumentowane przez PUWIS. Jedynie co może zrobić, to uniknięcie tej opłaty za drugi licznik ( sołtys Żelewa odniósł się do ceny wody uchwalonej przez Radę Miasta w Szczecinie. Na pewno jest ta cena niższa ). Wójt wyjaśnił, że tutaj nie można porównywać tych cen, ponieważ na naszym terenie jest inny charakter zabudowy, natomiast przepisy są jednakowe dla wszystkich. ZWiK Szczecin również musiał przedkładać Radzie swoją kalkulację. Przedłożone przez PUWIS kalkulacje sprawdzaliśmy i nie zauważono tam żadnej próby naciągania.
  Radny Piątkowski uważał, że muszą być jakieś wady w rozporządzeniu. Wszyscy jesteśmy konsumentami i to co nam zaserwował Nowogard jest niezgodne z prawem konsumenta. Nie ma tutaj żadnej możliwości dokonania wyboru sobie produktu, który kupuję czy spożywam. To się wszystko kłóci, dlatego trzeba uruchomić posła i zmienić ustawę.
  Wójt dalej informuje – jeśli chodzi o oświetlenie w kierunku nowego osiedla, to niestety muszą trochę poczekać. Samo doprowadzenie , to koszt w granicach 100.000 zł. Sprawdzimy sprawę utworzenia funduszu sołeckiego , czy jest taka możliwość. Opracowanie planów miejscowych, jest to długotrwały proces. W tej chwili jest trudno znaleźć firmy posiadające uprawnienia do opracowania takich planów. Został opracowany plan miejscowy Binowa, kończony jest plan Kołowa, rozpoczął się Starego Czarnowa ( opracowanie powinno być zakończone w przyszłym roku) i zobaczymy co dalej. Niezależnie od tego inwestorzy mogą występować o warunki zabudowy , jest to o wiele krótszy proces.
 • awaria oświetlenia, nazwy ulic ( zgłaszał sołtys Łuczak)
  Jeśli są takie awarie , to należy zgłaszać do gminy i wówczas już byłoby to zrobione ( P.Łuczak wyjaśnił, że należy sprawdzić tych fachowców, gdyż robione tam było ok. 1,5 miesiąca temu i ponownie się zepsuło ). W takim razie sprawdzi to , jak to wygląda. Jeśli mieszkańcy sobie życzą nazwy ulic, to podejmie takie działanie.

Ad. 16 Wolne wnioski.

Radna Cioch zaproponowała, by zorganizować wyjazd radnych na teren gminy , do poszczególnych miejscowości, by radni mogli poznać dokładnie daną miejscowość, ulice itp. Jak słyszy nie wszyscy znają te miejscowości a tak podczas zgłaszania na sesji sprawy będzie już każdy wiedział o co dokładnie chodzi. Podczas tego wyjazdu radny i sołtys przedstawili by wszystkie potrzeby mieszkańców.
Chce jeszcze powiedzieć ( z tym zwróciła się do radnego Grzywińskiego), że się na nikogo nie obraża, by tego jej nie sugerować, to jest tylko dyskusja.

Wójt zachęcił do podjęcia inicjatywy radnej, dodatkowo do tego wyjazdu dołożyłby takie obiekty jak; pole golfowe oraz wycieczkę po lesie , by zobaczyć niektóre ciekawostki.

Przewodniczący Rady uważał, że trzeba by było taki wyjazd rozłożyć na dwie części, spotkać się przed kolejną sesją wcześniej ( np. o godz. 900 ) i zaraz po sesji wspólnie z sołtysami wyjechać w teren.

Ad. 17 Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1620.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2007 10:20