herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/50/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zamiany części nieruchomości gminnej na nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej w miejscowości Kołowo.

UCHWAŁA NR IX/50/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.


w sprawie zamiany części nieruchomości gminnej na nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej w miejscowości Kołowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę przez Gminę Stare Czarnowo w drodze bezprzetargowej części działki gminnej nr 85 o pow. 400 m2 z obrębu ewidencyjnego Kołowo, stanowiącej drogę, na część działki nr 86 o pow. 400 m2 będącej własnością Edwarda i Jolanty Kluska, zam. Kołowo ul. Sadowa 3 z przeznaczeniem na lokalizację oczyszczalni ścieków. Zamiany należy dokonać z zastosowaniem dopłat wynikających z różnicy w wycenie przedmiotowych gruntów.

§ 2. Koszty podziału, wyceny oraz opłatę notarialną ponosi Gmina  Stare Czarnowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr IX/50/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.

Przystępując do realizacji planu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kołowo, przeprowadzona została analiza terenu pod kątem najbardziej korzystnego usytuowania przedmiotowej inwestycji. Wnioski wynikające z tejże analizy wskazują, że lokalizacja oczyszczalni na działce nr 86, której właścicielami są Jolanta i Edward Kluska zam. Kołowo ul. Sadowa 3, jest najbardziej odpowiednia z uwagi na ukształtowanie terenu. Inne lokalizacje, które brano pod uwagę, spowodowałyby konieczność instalowania pomp tłocznych przepompowujących ścieki na wyżej położony teren co w efekcie doprowadziło by do zwiększenia kosztów budowy i tym samym – po zakończeniu inwestycji - większych opłat za zrzut nieczystości. Wybranie opcji spływu grawitacyjnego jest w tym przypadku w pełni uzasadnione.
Obszar niezbędny do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 400 m2 . W celu pozyskania tego terenu należy dokonać zmiany klasyfikacji działki nr 85 o pow. 1,72 ha ( oznaczona symbolem – dr ), będącej własnością Gminy Stare Czarnowo, wydzielenie z niej stosownej powierzchni i dokonanie zamiany na część działki nr 86.  Z uwagi na to, że Gmina Stare Czarnowo jest zainteresowana dokonaniem zamiany gruntów, winna ponieść koszty z tym związane.
Brak w rejonie miejscowości Kołowo innych nieruchomości będących własnością Gminy, a zarazem spełniających założenia projektowe budowy oczyszczalni ścieków, uzasadnia zatwierdzenie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2007 10:21