herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/51/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR IX/51/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia  6 lipca  2007 r.
 

w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 129.260 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.800 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 800 zł
  § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 15.000 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 15.000 zł
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 24.950 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24.950 zł
  § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24.950 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 88.510 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 88.000 zł
  § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 88.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 510 zł
  § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 510 zł

§ 2.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 800 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 800 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 800 zł
  § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800 zł

§ 3.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 128.460 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  56.510 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 51.510 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51.510 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność   5.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5.000 zł
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  45.000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 45.000 zł
  § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45.000 zł
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  24.950 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 24.950 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 24.950 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  2.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 2.000 zł
  § 4301 Zakup usług pozostałych 510 zł
  § 4302 Zakup usług pozostałych 1.490 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IX /51/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2007.

 

W zakresie dochodów Gminy dokonano zmiany zaklasyfikowania kwoty 800 zł z rozdziału 75023 – Urzędy gmin § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, do rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2360 – bez zmian. Zgodnie z interpretację Regionalnej Izby Obrachunkowej dochody z tytułu udziału w dochodach państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych winny być ujmowane w rozdziale 75011.
 Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 r. Nr ST5-4822-4g/2007 Gminie Stare Czarnowo zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2007 o kwotę 24.950 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie rezerwy wystosowanym przez gminę do Ministerstwa Finansów środki finansowe zostaną wydatkowane na wymianę okien w salach lekcyjnych budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu.
Do dochodów Gminy wprowadzono kwotę 88.000 zł wynikającą z rozliczenia dofinansowania w ramach Programu INTERREG III projektu „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie na cele społeczno-kulturowo-oświatowe w kontekście stworzenia zaplecza dla spotkań integracyjnych mieszkańców gmin partnerskich: Locknitz i Stare Czarnowo”. Zadanie zostało zakończone w 2006 roku, w 2007 roku przeszliśmy pozytywnie kontrolę merytoryczną, formalna i finansową.  Środki finansowe, które wpłyną od Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone zostaną na:

  • 45.000 zł na dotację dla OSP w Starym Czarnowie na dofinansowanie karosacji samochodu pożarniczego Star 244
  • 43.000 zł na wydatki urzędu Gminy związane z doposażeniem nowej siedziby przy ul. Św. Floriana, a szczególności zakup mebli i sprzętu biurowego.

     W dniach 30 lipca – 12 sierpnia Gmina Stare Czarnowo współorganizuje wraz z gmina partnerską Locknitz obóz młodzieżowy w Eggesin. Uczestnikami obozu będzie młodzież z naszej Gminy oraz młodzież niemiecka. Po stronie naszej Gminy leży finansowanie m.in. wydatków na transport na i z obozu. Łączny koszt przejazdów oszacowano na 2.000 zł, z czego 510 zł dofinansuje nam Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Lokaty finansowe założone w BS Chojna przyniosły nam 15.000 zł dochodu z tytułu odsetek. Rozdysponowano je w następujący sposób:

  • 1.490 zł jako finansowanie kosztów podróży uczestników obozu  Eggesin,
  • 5.000 zł na zakup tablic informacyjnych dla 6-ciu sołectw,
  • 8.510 zł na zakup mebli i sprzętu biurowego do nowej siedziby urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2007 10:23