herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/54/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w Gminie Stare Czarnowo

UCHWAŁA NR IX/54/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w Gminie Stare Czarnowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 ),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna.
  2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e:
do uchwały nr IX/54/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Glinna na wniosek Wójta.
Wójt rozpatrzył złożony wniosek w sprawie sporządzenia planu dla terenu górniczego w w obrębie Glinna i przyjął go jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, Wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu oraz zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

 

Stare Czarnowo, 20 czerwca 2007 r.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Glinna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium (zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

  1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu – przedmiotowy plan obejmuje teren planowanej lokalizacji kopalni kruszywa; zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; dla terenu objętego opracowaniem planu opracowano dokumentację geologiczną złoża kruszyw zatwierdzoną przez Starostę Gryfińskiego; dokumentacja zawiera pełną charakterystykę obszaru, w tym granice obszaru górniczego i terenu górniczego, obliczenia zasobów kruszywa, zasady eksploatacji i ochrony środowiska a także przewidywane kierunki rekultywacji.
  2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium – obszar objęty opracowaniem planu nie był wykazany w obowiązującym studium jako teren prowadzenia działalności związanej z eksploatacja kruszyw; udokumentowanie złoża pozwoliło na przyjęcie uzasadnionego wniosku do wprowadzenia przedmiotowej funkcji do studium gminy w trakcie trwającej obecnie procedury zmiany studium; plan zostanie sporządzony po uwzględnieniu w projekcie studium lokalizacji złoża i funkcji związanej z eksploatacją kruszyw; zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) plan miejscowy dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony przez radę gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium a więc po przyjęciu przez radę gminy zmiany studium uwzględniającej m.in. przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.
  3. Zakres prac planistycznych – zakres obszarowy planu obejmuje wyznaczony w dokumentacji geologicznej teren górniczy położony w granicach działki 79/7 obrębu Glinna; przedmiotem planu będzie ustalenie zasad prowadzenia eksploatacji złoża w zgodzie z przepisami odrębnymi i koncesją na wydobywanie kruszywa a także zasady ochrony środowiska i wszelkich obiektów położonych w zasięgu oddziaływania inwestycji; rysunek projektu planu zostanie sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wójt Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 07-08-2007 10:31