herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/55/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”

UCHWAŁA NR IX/55/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 46 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ oraz w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Rada Gminy Stare Czarnowo wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stare Czarnowo kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”.
  2. Wyboru kredytodawcy dokonać należy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

§ 2.

  1. Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu ma być weksel in blanco bez protestu do wysokości kredytu wraz z odsetkami.
  2. Spłata kredytu odbywać się będzie w latach 2008 – 2017 przy zachowaniu warunku określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.
  3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy Stare Czarnowo.

§ 3

  1. Upoważnia się do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy, Wójta Gminy – Marka Woś s. Juliana, legitymującego się dowodem osobistym nr AAG 507202 wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, PESEL 55090709939 i stawia się do dyspozycji kredytodawcy.
  2. Ustala się pełnomocnika do zawarcia umowy w osobie Wójta Gminy Marka Woś.
  3. Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2007 10:32