herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/62/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR X/62/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 lipca 2007 r.


w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami” , wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2.

 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
  1. wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania  likwidacyjnego lub upadłościowego;
  2. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł;
  3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym  nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej  wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;
  4. ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a  w  szczególności jego egzystencji.
 2. Umorzenie, o którym mowa w § 2 ust 1 może nastąpić z urzędu, a w przypadkach określonych w § 2 ust. 1, pkt 1 i 4 – również na wniosek dłużnika.

§ 3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub  gospodarczymi na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Urzędu Gminy.

§ 4.

 1. Do umarzania wierzytelności, której wartość nie przekracza kwoty 5.000,00 złotych, do odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności  uprawniony jest Wójt Gminy.
 2. Umorzenie wierzytelności, której wartość przekracza 5.000,00 złotych wymaga zgody Rady Gminy w Starym Czarnowie.
 3. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną, odsetki  oraz należności uboczne.

§ 5. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również  uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 6. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty następuje:

 1. w przypadku wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym w  formie decyzji;
 2. w przypadku wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym – w  formie  umowy (ugody) lub jednostronnego oświadczenia woli.

§ 7.

 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdania  dotyczące  zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składane są w biurze Rady  Gminy - według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych, a następnie przedstawiane na najbliższej sesji Rady Gminy.
 3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:35