herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/63/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR XI/63/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 30.100 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.000 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 12.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 18.100 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 18.100 zł
  § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 18.100 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 63.100 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 30.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 26.100 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 26.100 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.100 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 33.000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 8.000 zł
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 8.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.000 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 25.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XI/63/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.

W dniu 2007-08-09 została podpisana umowa nr WKETiS/II/P/17/2007 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Pana Norberta Obryckiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Stare Czarnowo reprezentowaną przez Pana Marka Wosia, Wójta Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie w formie dotacji celowej na zadanie PN.: Doposażenie boisk sportowych na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowości Kołbacz i Żelisławiec”. Województwo przeznaczyło na ten cel środki w wysokości 18.100 zł, które to zostają wprowadzone do budżetu Gminy po stronie dochodów (rozdział 92601 § 2710) oraz po stronie wydatków (rozdział 92601 § 4210).
Gmina uzyskała środki finansowe z tytułu odsetek od lokat zgromadzonych w BS Chojna w wysokości 12.000 zł (rozdział 75023 § 0920). Zostały one przeznaczone na dofinansowanie organizacji dożynek oraz zakup i montaż tablic informacyjnych Gminy, usytuowanych przy granicach administracyjnych jednostki (rozdział 75075 § 4300) – 7.000 zł oraz 5.000 zł na dofinansowanie remontu świetlicy w Żelewie. 8.000 zł zostało przesunięte z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe. Były to środki przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej u dzieci, który miał być organizowany w ramach porozumienia z Gminą Gryfino. Niestety program nie wszedł w fazę realizacji. Środki finansowe zostały w związku z tym przeznaczone na wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Starym Czarnowie.
Z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe przesunięto kwotę 25.000 zł na 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Środki te przeznaczone zostaną na dokończenie prac remontowych w świetlicy w Żelewie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:36