herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr  VI / 03 z VI  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo odbytej w Domu Konwersów w Kołbaczu w dniu 17 marca 2003r.

Protokół Nr  VI

Protokół Nr  VI / 03 z VI  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo

odbytej w Domu Konwersów w Kołbaczu w dniu 17 marca 2003 r. w godz. od 12.00 - 16.00


VI Sesję Rady Gminy Stare Czarnowo  o godzinie 12.00 otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów dotychczasowych i nowo-wybranych, gości / w tym Wójta, Zastępcę Wójta, przedstawicieli prasy /.
Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych,  można obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn.17.02.03 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy St.Czarnowo na 2003r. 
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja 
  3. podjęcie uchwały. 
 8. Projekt uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
  1. stanowiska komisji  
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych. 
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja 
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy St.Czarnowo na 2003r
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.   
 12. Projekt uchwały w sprawie zasad  usytuowania   na terenie Gminy Stare  Czarnowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.  
 13. Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej   Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja 
  3. podjęcie uchwały.  
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo
  1. stanowiska komisji  
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do  Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”. 
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja   
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań o przejęcie na mienie gminy  działek PKP.
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad  VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy P. Marek Woś wnosił o wprowadzenie  następujących 3 punktów tj :

 • podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 • sprawozdanie z przebiegu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Przewodniczący Rady proponował, by punkty dot.
„ odwołania i powołania  Skarbnika Gminy” wprowadzić do porządku jako pkt. 8 i 9, natomiast  „ sprawozdanie z przebiegu wyboru sołtysów i rad sołeckich”  jako pkt 19 / po zmianie numeracji/ przed pkt „ zapytania sołtysów”

Porządek  obrad / po wprowadzeniu zgłoszonych punktów przez Wójta / został  przegłosowany :

 • za takim porządkiem głosowało 14 radnych,
 • przeciw głosował 1 radny.

Wprowadzone zmiany do porządku zostały przyjęte.

W związku z powyższym  porządek obrad VI sesji  był następujący:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn.17.02.03 r.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 3. Informacja o stanie finansowym gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy St.Czarnowo na 2003r
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja 
  3. podjęcie uchwały.  
 6. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 8. Projekt uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
  1. stanowiska komisji  
  2. dyskusja 
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych.
  1. stanowiska komisji  
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie Gminnego Programu  Profilaktyki        i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy St.Czarnowo na 2003r.  
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.  
 12. Projekt uchwały w sprawie zasad  usytuowania   na terenie Gminy Stare    Czarnowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja 
  3. podjęcie uchwały.  
 13. Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej   Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  1. stanowiska komisji  
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.  
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego    zagospodarowania przestrzennego  Gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo
  1. stanowiska komisji  
  2. dyskusja  
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do  Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”. 
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja   
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań o przejęcie na mienie gminy  działek PKP.
  1. stanowiska komisji 
  2. dyskusja   
  3. podjęcie uchwały
 17. Sprawozdanie z przebiegu wyboru sołtysów i rad sołeckich  / prezentacja nowych sołtysów /.
 18. Zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad  VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn.17.02.03 r.

Z uwagi na brak zastrzeżeń do protokołu nr V/03  z dnia 17.03.2003r./  był on wcześniej dostarczony radnym do zapoznania się / - Wiceprzewodniczący  Rady P.Piechowski E. poddał go do przegłosowania i tak:
- za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu  z dn.17.03.2003r.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójt P.Marek Wośpoinformował, że w tym okresie  zajmował się m.in. sprawami:  
- odbyto 12 zebrań wiejskich na terenie gminy celem wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zebrania odbywały się sprawnie, w atmosferze spokojnej.
Uważał, że protestów nie powinno być, gdyż  wybory były przeprowadzane zgodnie ze statutem sołectw. Więcej na ten temat poinformuje później Przewodniczący Rady Gminy.
- równolegle odbywały się zebrania OSP/ w tych miejscowościach, gdzie  istnieją /.Odbędzie się jeszcze zebranie w Glinnej. Uczestniczyli w tych zebraniach  pracownicy Urzędu Gminy, on natomiast brał udział w posiedzeniu  zarządu gminnego OSP i przedstawił tam rozliczenie finansowe.
Są trzy jednostki OSP wiodące tj. Żelisławiec , Stare Czarnowo i Kołbacz; z czego 2 jednostki : Stare Czarnowo i Kołbacz należą do krajowego systemu ratownictwa drogowego. Są one  wyposażone w odpowiedni sprzęt w tym zakresie . Gmina będzie przejmować od ZZD Kołbacz sprzęt oraz kupować samochód  za ok.12.000zł. Będzie ta jednostka gminna , a dotychczas była zakładowa.
- odbyto spotkania  z Dyrektorem Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie  w sprawie zabytkowego Kościoła w Żelewie, kompleksu po cysterskiego w Kołbaczu oraz muru  przy Kościele w Kartnie.
Odbędzie się następne spotkanie w sprawie złożenia wniosku na remont Kościoła w Żelewie. Jest szansa na zdobycie 100%  środków na ten remont.
Wójt uważał, że kompleks zabytków w Kołbaczu jest sprawą  wagi krajowej, gdyż  są to bardzo cenne zabytki i utrzymanie tego jest bardzo kosztowne.
Będzie wspierał wszelkie inicjatywy. Jest w kontakcie ze Starostwem w Gryfinie w tej sprawie i myśli o stworzeniu jakiegoś lobby.
W sprawie możliwości  wycięcia lip przy murze w Kartnie ma się wypowiedzieć dendrolog. Jest już koncepcja jak naprawić ten mur.
- odbyło się 1 dniowe szkolenie radnych w tut. Urzędzie.
- w tym samym dniu uczestniczył również w spotkaniu klasy gimnazjalnej z przedstawicielami Koła Łowieckiego „ Orzeł  „ w Puszczy Bukowej.
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy młodzieżą a myśliwymi „myśliwi będą pomagali młodzieży a młodzież będzie pomagała zwierzynie ...”
- odbyło się spotkanie  z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady ,Dyrektorem i jego Z-cą ZZD Kołbacz oraz przedstawicielami ZWiK  w sprawie zmiany systemu dostarczania wody do miejscowości Kołbacz.
Chodziło o zaopatrywanie Kołbacza w wodę z Miedwia / były takie wnioski/.
Wójt uważał że ta sprawa jest do osiągnięcia i przy optymistycznej wersji od 1.04.03r. miałoby to miejsce. Warunkuje to przejęcie przez gminę ujęcia wody w Nieznaniu. Byłaby to wspólna operacja zarówno dla Nieznania  jak i dla Kołbacza  - zmiana dystrybutora wody.
- została powołana komisja w sprawie opracowania planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. W skład tej komisji wszedł wspólnie z Wójtem  Gminy Bielice . Będą się starali, by prawo w istniejącym parku na terenie tut. gminy było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. By mieszkańcy mieli możliwość korzystania z dóbr przyrody, żeby ograniczenia były takie, jakie są konieczne, nie były uciążliwe. Jak  wszystkim jest wiadome każda decyzja budowlana musi być zaopiniowana przez  Dyrekcję Parków Krajobrazowych , gdzie nie zawsze te opinie są pozytywne.
Dlatego chodzi tutaj o wypracowanie odpowiednich zapisów w planie,  by ten park nie był przeszkodą dla rozwoju gminy.
- w złym świetle stanęła Firma PUWiS z Nowogardu.
Wójt poinformował , że ok. 3 tygodni temu  groziło gminie wyłączenie prądu we wszystkich hydroforniach obsługiwanych przez tę firmę. Gmina musiała zapłacić Zakładowi Energetycznemu zaległe faktury, wówczas wstrzymano wyłączenie prądu. Odzyskano już te pieniądze, lecz sytuacja była  nieciekawa, nieprzyjemna. Gdyby doszło do wyłączenia, na pewno mieszkańcy by to mocno odczuli i  byłby duży skandal.   
Wójt uważał, że ta firma musi zmienić swoje postępowanie bądź  zmieniona zostanie firma w tym zakresie. Przypomniał, że poprzednia Rada podpisała umowę z PUWiS na 25 lat na eksploatację sieci.
- podpisana została ugoda z UMiG.Gryfino na temat zaległych zobowiązań;    
ok.112.000zł  mamy do zapłacenia w ratach przez okres 1 roku. Wynegocjowano to, że  tut. gmina nie będzie im płacić odsetek.
Wójt uważał, że jest to bardzo przyjazny gest ze strony Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino.
- jest dyskutowana sprawa przejęcia byłych torowisk na terenie tut. gminy  od PKP / jest w dniu dzisiejszym projekt uchwały w tym zakresie /. Chodzi o to , by wszystkie możliwe media tam puścić i wkopać w ziemie  jak: gaz, woda, kanalizacja, również prąd, jeśli będzie taka potrzeba.
Uważał Wójt , że  jeśli byłaby to nasza własność, wówczas tanim kosztem można by było właściwie uzbroić teren gminy. Mówi tu również o pozostałych miejscowościach na terenie gminy. 
- posiada już niemal skompletowane dokumenty dot. wieloletniego programu inwestycyjnego. Na tę sesję nie chciał tego wprowadzać, gdyż jest jeszcze czas . Będzie ten plan  obejmował  okres od 2004r.

Ad. 5  Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację o stanie finansowym  gminy na dzień 17 marca 2003r.przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Aksamitowska.  /radni otrzymali na piśmie taką  informację w materiałach sesyjnych ,która stanowi załącznik nr 5 do protokołu/. Saldo na rachunku bankowym  na ten dzień wynosi  –    minus 285.483 zł. / tutaj Skarbnik  wnosiła, by radni dopisali sobie wyraz „ minus” przed kwotą 285.483 zł , gdyż są to zaległości. Jest to debet na rachunku /.

Zaległości za 2002r. z tytułu:

- różnicy  przyznanej Gminie  Gryfino subwencji a kosztem utrzymania  jednego  ucznia  za 2001 i 2002r. na  kwotę   96.000zł  / 1 rata została spłacona od poprzedniej sesji /. Burmistrz Gryfina wyraził zgodę na rozłożenie tego zobowiązania  na 8 rat płatnych od m-ca kwietnia do listopada 03r.

Odsetki zostały całkowicie umorzone. 

 • za wykonanie  robót budowlanych  sieci gazowej i rozdzielczej  Gminy Stare Czarnowo  na  kwotę   30.000  zł.
 • studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Stare Czarnowo na kwotę 20.000 zł.
 • GFOŚ i GW  na kwotę  75.000 zł

Ogółem zobowiązania  wynoszą  505.483 zł.  

Należności z tytułu : bieżącego funkcjonowania  Urzędu Gminy  i podległych jednostek są  regulowane na bieżąco.

Ad. 6 Interpelacje  i  zapytania  radnych.

W tym punkcie zgłaszano następujące zapytania i wnioski: Radny Zacharski zgłosił, że miejscowość Glinna jest bardzo zaśmiecona, brakuje  koszy na śmieci. Uważał, że należałoby zobowiązać właściciela terenu do zakupu takich koszy „a może gmina je zakupi” i umieszczenia ich  przy blokach. Może wtedy społeczeństwo będzie dbało o czystość. 

Radny Kotylak wnosił o oznakowanie wyjazdu z remizy strażackiej w Kołbaczu.

Radny Gorczyca zgłosił następujące sprawy dot. m. Żelewo.
- zobowiązać PUWiS w Nowogardzie do wykonania hydrantów nawierzchniowych  / co najmniej 4 / oraz sprawdzenie sprawności wszystkich hydrantów /są niesprawne / i właściwe ich oznaczenie / są zasypane ziemią /,
- oznakowanie niebezpiecznego skrętu do tej miejscowości oraz oznaczenie  znakami ograniczającymi prędkość  pojazdów do 30 km / godz. na terenie miejscowości dla wszystkich pojazdów i znakami ostrzegawczym „ uwaga dzieci i piesi ”. Brak jest tam chodników i zazwyczaj dzieci jak i dorośli poruszają się bezpośrednio po jezdni. Występowano już niejednokrotnie o ograniczenie prędkości poprzez założenie tzw. garbów, lecz sprawa ta nie mogła być pozytywnie załatwiona, gdyż jest to droga powiatowa i istnieją pewne trudności „tak informowała poprzednia władza ...” Dlatego tez chciałby wiedzieć, czy jest tak rzeczywiście jak informowano czy sprawa  utknęła w tut. Urzędzie i nic nie robiono. Jeśli nie będzie takiej możliwości, to oznaczyć znakami ostrzegawczymi jak to jest zrobione w m. Bielkowo.    
- świetlica wiejska która od wielu lat nie była malowana. A jest na tyle atrakcyjna, że można w niej organizować nie tylko imprezy wiejskie ale i gminne. Również należałoby wyremontować dach, chociaż w tych miejscach, w których on zacieka, jest instalacja zamoknięta oraz naprawa rynny .

Radny Mielnicki zgłosił  następujące sprawa dot. m. Dobropole :
- remont drogi / w kierunku P.Burakowskiego i Drzewuckiego –są to osoby starsze i chore /, która jest bardzo zniszczona i nieprzejezdna. Wnosił o nawiezienia tam szlaki, czy gryzu a mieszkańcy sami rozplantują to na drogę.
Również od strony Kołowa jest zła droga.
- czy została rozważona sprawa opieki nad świetlica wiejską i czy będzie zakupiony tam stół do tenisa.
- podjąć działania w zakresie ujęcia wody, z którego korzystają również mieszkańcy Glinnej / częste awarie i braki wody /.
- zainterweniować do PUWiS Nowogard w sprawie zabezpieczenia hydrantów.
- podjąć działania odnośnie naprawy nawierzchni zatoki autobusowej.
Miejsce to jest  uciążliwe dla kierowców, uszkadzają pojazd.

Radny Smykla wnosił o założenie telefony w bibliotece w Kołbaczu Wnioskują o to osoby korzystające z tej biblioteki z pobliskich miejscowości.

Z-ca Wójta P.Genowefa Piskorz  poinformowała o oświadczeniach majątkowych  radnych, które winny być  złożone do dnia 30.04.2003r. do Przewodniczącego Rady w 2- ch egzemplarzach wraz z PIT za 2002 rok.

Ad.7  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare  Czarnowo na 2003 r.

Stanowiska komisji.

P.Cioch B.  - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego / po przedstawieniu składu komisji / poinformowała, że komisja z udziałem  Komisji Rewizyjnej pracowała na pierwszym posiedzeniu 14 godzin nad projektem budżetu na 2003r. Następnie analizowano wypracowany projekt budżetu na wspólnych posiedzeniach wszystkich komisji. 
Praca była trudna, gdyż przedstawiono mało materiałów pomocniczych.
Trzeba było żądać wiele innych, niezbędnych dokumentów. Wielokrotnie nie otrzymali takich informacji, na jakie czekali.
Całość budżetu - po wielu poprawkach, zmianie niektórych punktów  Komisja Budżetu akceptuje.
Następnie przewodniczący pozostałych  trzech komisje tj. Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa ,Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych przedstawili swoje opinie. Opinie były pozytywne  zaakceptowano projekt budżetu / po zmianach /  proponowany przez Komisję Budżetu.  

Dyskusja

Radna Cioch  wnioskowała, żeby przedstawić sołtysom, gościom zaproszonym / w formie skrótowej podać niektóre cyfry/  jak ten budżet na 2003r. się przedstawia.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. poinformował, że nad budżetem pracowała Komisja Budżetu, również  komisje na wspólnym posiedzeniu.
Wyjaśnił , że jeśli radni nie podejmują dyskusji w tym temacie  tzn. że są bardzo dobrze zorientowani w danych kwotach, które przyjęto.
Prosił sołtysów, by zanotowali sobie  pewne kwoty podczas odczytywania przez niego projektu uchwały.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2003r. / w którym m.in. ustala się dochody budżetu gminy  w wys. 5.394.401zł , a wydatki w wys. 5.274.401 zł.  i została uchwała  przegłosowany i tak
- za  podjęcie  tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała  została podjęta jednogłośnie /uchwała podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym .Województwa Zachodniopomorskiego /.
Jest to uchwała Nr VI /41/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r. w sprawie  j/w  i  stanowi zał. nr 6  do protokołu.

Ad. 8  Projekt  uchwały  w  sprawie  odwołania  Skarbnika Gminy.

Przewodniczący Rady P.Mendakpoprosił przewodniczącą klubu radnych SLD oraz przewodnicząca komisji budżetu o przedstawienie stanowiska  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy P.G.Aksamiowskiej.
Przedstawione stanowiska były zgodne co do odwołaniem Skarbnika Gminy.   Poparło wniosek Wójta w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski stwierdził, że odwołanie Skarbnika Gminy jak i powołanie jest decyzją bardzo trudną. Sam zajmuje podobną funkcję, która podlega takim rygorom. Obowiązuje go corocznie absolutorium. Dlatego rozumie jak to odczuwa dotychczasowy Skarbnik Gminy, z którą współpracował jeszcze w  poprzedniej kadencji.Były różne momenty i takie, gdy wyrażał się jasno i otwarcie, że należałoby Skarbnika odwołać ponieważ nie można było czegoś tam uzyskać.
Obecnie zauważył jako wiceprzewodniczący, że  ta współpraca przebiega w zasadzie prawidłowo. Jest  jednak również tego zdania, że szef dobiera sobie takich pracowników, z którymi chce współpracować. Tym bardziej przy zarządzie jednoosobowym, gdzie jedna osoba musi zaufać w 100 % drugiej osobie .Również odczuwa to  sprawując stanowisko Prezesa Spółdzielni.  w Kołbaczu, gdzie  zarówno on, jak i jego księgowa muszą o wszystkim wiedzieć, musi być pełna lojalność, zaufanie itd. Rozumie tutaj  P.Wójta,  pamięta problemy, jakie występowały w poprzednie kadencji.
Obecnie nie zna problemów jakie występują  między P. Skarbnik a Wójtem, nie będzie  się  domagał o ewentualne umotywowanie wniosku Wójta, ponieważ
 „ jak wcześniej powiedział” jest za doborem stanowisk, doborem ludzi do pracy we własnym zespole. Ze względu na zajmowane stanowisko w tej Radzie, pomimo szacunku do P. Skarbnik i do P. Wójta będzie głosował przeciwko odwołaniu Skarbnika Gminy.

Radny Zacharski wnosił, by Wójt przedstawił  argumenty dot.  odwołania Skarbnika Gminy.

Wójt  P.M.Woś  stwierdził, że  dla niego ta decyzja jest również trudna i nie chciałby tego uzasadniać publicznie. Wykorzysta wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady, że dobiera sobie współpracowników.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady P.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy  i uchwała została przegłosowana.
- za  podjęciem tej uchwały głosowało 10 radnych,
- przeciw głosowało 3 radnych,
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
 / 1 radny nie brał udziału w głosowaniu, był w tym czasie nieobecny/.
Uchwała została podjęta / P.G.Aksamitowska została odwołana ze stanowiska Skarbnika Gminy Stare Czarnowo od dnia 18 marca 2003r./. 
Jest to uchwała nr VI/42/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Po podjęciu uchwały P.G.Aksamiowska  poinformowała, że przepracowała 25 lat w Urzędzie Gminy / w tym na stanowisku  Skarbnika Gminy 23 lata/.
Pomimo trudnej i ciężkiej pracy dobrze jej się pracowało, nigdy nie narzekała na brak pracy. Skoro była tak decyzja, to się musi z nią zgodzić. Uważała, że jest obecnie  zwolniona z obowiązku dalszego uczestnictwa w sesji i może  pojechać do domu.
Wójt poprosił P.Aksamiowską  o kilka minut rozmowy. 

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Wójt P.M. Woś przedstawił kandydatkę na Skarbnika Gminy Stare Czarnowo.
Jest to P.Agata Baran -34 lata, ma dwoje dzieci. Jest  absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego - wydział ekonomiczny, studia podyplomowe - wydział nauk ekonomicznych i zarządzania. Posiada certyfikat Min. Fin. potwierdzający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych .
Zna zagadnienia związane z pracą  samorządową. Pracowała ostatnio jako  główna księgowa  w jednostce organizacyjnej Miasta Szczecin – inkaso i egzekucja administracyjna .
Wójt poinformował, że jego decyzja była wcześniej przemyślana i  już rozglądał się za kandydatem na stanowisko Skarbnika Gminy. Najlepsze kwalifikacje wg niego i innych osób miała P. Baran. Dlatego przedstawia jej kandydaturę.

Następnie Przewodniczący Rady P.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy / z kandydaturą P.Agaty Baran / i uchwała została przegłosowana :  
- za  podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
- przeciw głosował 1 radny,
Uchwała została podjęta / P. Agata Baran została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Stare Czarnowo od dnia 18 marca 2003r./. 
Jest to uchwała nr VI/43/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Stanowiska komisji.
Wszystkie 4 komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady 
P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie planu  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r .i uchwała została przegłosowana:
-  za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Jest to uchwała nr VI/44/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r. 
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały dot. diet dla radnych / 100 zł dieta radnego, przysługuje radnemu 1 dieta w przypadku zbieżności pracy w 2 posiedzeniach odbywanych w  tym samym dniu /.   

Dyskusja  - brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady
P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla radnych i uchwała została przegłosowana:
-  za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Jest to uchwała nr VI/45/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r.
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady proponowały dla sołtysów 50% diety radnego.

Dyskusja  - brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady
P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
i uchwała została przegłosowana:
- za  podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciw głosował 1 radny,
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta /ustalono dietę dla sołtysów w  wys.50% diety radnego za udział w posiedzeniach Rady/.    
Jest to uchwała nr VI/46/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r.
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie Gminnego Programu   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2003r.  

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. za wyjątkiem pkt.2 i 4 preliminarzu  dot. wynagrodzeń  dla prowadzącego świetlice oraz prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne..

Tutaj poparto propozycję komisji budżetu tj. połączyć wydatki w tych 2-ch punktach  i rozdzielić je na dwie świetlice; Kołbacz i Stare Czarnowo.      

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. uważał, że skoro takie jest stanowisko wszystkich komisji , to powinien być zmieniony preliminarz  wydatków w tych punktach na dzisiejszą sesję. Jest on jednak nie zmieniony.
Dlatego też należy to przegłosować.

Dyskusja.

Radny / Przewodniczący GKRPA/ Grzywiński W. wnioskował, by pozostawić ten preliminarz zaproponowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poinformował, że jest tylko jedna świetlica w Kołbaczu i wydatki przeznacza się na powadzenie tej świetlicy. W zależności od potrzeb mogą być  zwiększone godziny i wówczas będzie możliwość zwiększenia tam wydatków. W St.Czarnowie taka świetlica nie zdała egzaminu.
Natomiast zajęcia socjoterapełtyczne, to zupełne inna sprawa, gdyż musi je prowadzić fachowiec na zlecenie, przeprowadzić takie szkolenie.

Radna Cioch stwierdziła, że te wydatki w tych 2-ch punktach nie zostały dobrze zaproponowane, nie zmieniono tego preliminarza w tej części jak wnioskowano na komisji. Zajęcia socjoterapełtyczne  mają odbywać się  doraźnie i przypadkowo ma być przeprowadzone jakieś szkolenie , natomiast na działalność świetlicy w Kołbaczu potrzeba więcej tych pieniędzy. Jest dużo  takich dzieci, które potrzebują dodatkowej pomocy.  Dlatego też
wnioskowała, by z tych zajęć  socjoterapełtycznych przeznaczyć część pieniędzy na tę świetlicę w Kołbaczu,  zwiększyć ilość godzin i zajęć dla dzieci. 
Uważała, że tę sprawę należy ponownie przeanalizować na komisjach , przesunąć ten projekt na następną sesję.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że już nie można tego projektu wycofać z dzisiejszego porządku, ewentualnie można głosować „ przeciw ” podjęciu tej uchwały.  
W wyniku burzliwej dyskusji w tym temacie ponownie zabrała głos Przewodnicząca Komisji Budżetu Cioch i przedstawiła stanowisko swojej komisji wypracowane  czasie sesji. By nie zakłócać dalszego porządku sesji komisja przychyla się do przedstawionego projektu uchwały / w tym preliminarzu  GKRPA/.  Uważano, że w trakcie działania tej komisji  dojdą wspólnie  do kompromisu.
Pozostałe trzy stałe komisje poparły takie stanowisko komisji budżetu.      

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy St.Czarnowo na 2003r.  
i uchwała została przegłosowana:
- za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr VI/47/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r.
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie zasad  usytuowania   na terenie Gminy Stare Czarnowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały dot. zasad  usytuowania   na terenie Gminy  Stare Czarnowo miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych.

Dyskusja  - brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady
P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie . zasad  usytuowania   na terenie Gminy  Stare Czarnowo miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych i uchwała została przegłosowana:
-  za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie  /uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/.  
Jest to uchwała nr VI/48/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r.
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  tj. wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 120 zł brutto miesięcznie.

Dyskusja  - brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady
P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwała została przegłosowana:
-  za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr VI/49/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r.
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Stare Czarnowo, obręb  Żelewo.

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  Gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo – dla obszarów oznaczonych  na załącznikach graficznych  nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały.

Dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowskipoinformował, że odnośnie tej uchwały dokonał przeglądu terenu proponowanego do zmian w planie dot. m. Żelewo. Nie stwierdził żadnych uchybień. Są te działki, niektóre zabudowane.
Uważał, że tutaj wychodzi się naprzeciw mieszkańcom, którzy tam mieszkają.
Natomiast ma pewną uwagę  do przepisów końcowych projektu uchwały - § 9,w którym proponuje się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości 
„ O „ % . Poinformował, że ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym pozwala  nam tę opłatę ustalić do wysokości 30 %. Dlatego też proponował ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu  wartości nieruchomości  w wysokości 15 %. W uzasadnieniu podał, iż te działki stanowią  jakby przygotowanie pod inwestycje, są podzielone i  w pewnym momencie będą przez inwestorów sprzedawane. Jest wiadomym, że działka rolna po przekształceniu na działkę budowlaną, następnie podzielona uzyskuje dużą wartość. Z tego względu inwestor winien gminie jakąś opłatę wnieść. Nie będzie to dot. działek już zabudowanych.  Dlatego też proponuje  15% opłaty przy sprzedaży tych działek.

Przewodniczący Rady P.Mendak  nie zgadzał się z proponowaną stawką swego przedmówcy. Uważał, że w tut. gminie można jedynie postawić na budownictwo jednorodzinne. Jest to jedyna szansa, by było zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Dlatego wnosił o dokładne zastanowienie się nad ustaleniem tak wysokiego procentu jednorazowej opłaty.

W tym momencie Przewodnicząca Komisji Budżetu Cioch B. poprosiła / w imieniu swojej komisji/ o kilka minut przerwy celem przedyskutowania tej sprawy przez wszystkie komisje.

Stanowiska komisji
Wszystkie 4 komisje / po przeprowadzonych dyskusjach w swoich komisjach w czasie przerwy/ wnioskowały o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wys.5 %.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady wycofał swój wniosek dot. ustalenia opłaty w wysokości  15 % i poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  Gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo z proponowaną 5 % opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i uchwała została przegłosowana: 
-  za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie/ /uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/.  
Jest to uchwała nr VI/50/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r.
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo doStowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”. 

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przystąpienie Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”. 
na zasadach określonych w statucie stowarzyszenia  stanowiącym załącznik do uchwały.

W dalszej kolejności zgłaszano kandydatów do reprezentowania  Gminy Stare Czarnowo w stowarzyszeniu.

Radna Cioch / w imieniu komisji budżetu / zgłosiła Wójta Gminy P.M.Woś .

Z uwagi na brak innych kandydatur Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski
odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” / z  reprezentantem gminy P.Markiem Woś / i uchwała została przegłosowana:
-  za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr VI/51/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r.
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Po podjęciu w/ uchwały Wójt P.M.Woś stwierdził, że będzie starał się , by ta  gmina coś miała z tego tytułu. Miał już przyjemność reprezentowania  w „ Pomeranii” Gminę Gryfino wspólnie z  P.Długoborskim. 

Ad.18 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań o przejęcie na mienie  gminy działek PKP.

Stanowiska komisji.
Wszystkie  4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały podjęcie działań przez Wójta dot. przejęcia na mienie gminy działek PKP.

Dyskusja  - brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady

P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie podjęcie działań przez Wójta o przejęcia na mienie gminy działek PKP i uchwała została przegłosowana:
-  za  podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr VI/52/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r.
w sprawie j/w i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad.19 Sprawozdanie z przebiegu wyboru sołtysów i rad sołeckich / prezentacja nowych sołtysów /.

Przewodniczący Rady P.Mendak K. poinformował, że  odbyły się już wszystkie wybory sołtysów i rad sołeckich w obecnej kadencji na terenie gminy.
Następnie zaprezentował nowo-wybranych sołtysów oraz zapoznał ze składami rad sołeckich i tak:

Lp  S o ł e c t w o S o ł t y s Rada Sołecka Upr. do głos.
Udz. W głos.
1.  St. Czarnowo Baryła M. Kałucka M. 
Rabenda D.
Cyrankowska B.
Mazur M
452 osoby
77 osób - 17 % 
2 Kołbacz                 Kowalczyk P. Lewandowski M.
 Głąbała Zb.
 Możdzie-rzewska L.
 Róg Z.
 Kotylak C.
1096
113 - 10,3 % 
3 Nieznań                 Stramski J.

Łuczak A.
 Łapszewicz D.
 Janasiak-Dobroń B.

46
10 – 21%
4. Dębina     Bas T. Ciastko J.
 Nawrocki J
.Łewandowski R.
233
37 –15,9%
5. Komorówko Żygadło N. Kuciński Cz.
Mika L. 
Sekulska-Dawidowicz
25
10  - 40 %
6. Żelewo Hoduń H. Kosiński J.
Szejer R.
Piątkowski M.
120
63  - 52 %
7. Dobropole Myszkowska A Marczewski J. 
Sudrawska U
Siciński L.
145
45 – 31%
8. Glinna Zaremba B. Małeckja H.
Ledwig A.
Łuczak J.
265
61 – 23%
9. Kartno Golec W. Ruszczycki M.
Ruszczycka E
Nadybski H.
97
54 -55,6 %
10. Żelisławiec Karbowska D. Adamek D.
Pawlik E.
Matysiak P.
196
 85  -43%
11. Kołowo Truskowski W. Kotuła A. 
Przybylski E. 
Truskowski G.
58
22  -38%
12 Binowo    Szczupak Cz.  Sienkiewicz A.
Kaczała R.
Niewiadomska D.
Wiertelak E
191
107 - 56%

Przewodniczący Rady pogratulował nowo-wybranym sołtysom, życząc im wzajemnej współpracy zarówno z Radą Gminy jak i społeczeństwem w swoich sołectwach.

Wójt P.M. Woś  /w uzupełnieniu  wypowiedzi Przewodniczącego Rady/ stwierdził, że na  tych spotkaniach wyborczych  padało wiele uwag, propozycji, inicjatywy. Wszystko jest zapisane i będzie to dokładnie przeanalizowane, która sprawa winna być  zrealizowana w pierwszej kolejności. Ustalony  zostanie harmonogram realizacji. 

Ad. 20  Zapytania sołtysów.

W tym  punkcie Przewodniczący Rady poinformował sołtysów, że  wcześniej mogli zgłaszać zapytania w punkcie  „ interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów „ Obecnie  będą zabierać głos w punkcie  oddzielnym „zapytania sołtysów” – przed odpowiedziami Wójt. Uważał, że taki układ jest lepszy, gdyż tylko oni będą zgłaszać swoje sprawy, a nie na zmianę z radnymi.
Chciałby, żeby w każdym sołectwie na terenie gminy odbyły się co najmniej 2 razy w roku zebrania wiejskie, a raz na kwartał zebrania rad sołeckich. Przygotować pakiet spraw, które ich zdaniem  winny być wykonane w ich miejscowości. Na takie zebrania na pewno przyjedzie wspólnie z Wójtem.
Następnie oddał głos sołtysom i tak:

Sołtys Żelewa – P.H.Hoduń wnosiła o podjęcie działań w zakresie:
- przejęcia na mienie gminy działki przy jeziorze, która jest własnością   Nadleśnictwa,
- wykonanie parkingu,
- ustawienie pojemnika na odpady plastykowe. 
Zbliża się lato i przyjeżdża bardzo dużo osób do Żelewa i są to najpilniejsze potrzeby obecnie w tej miejscowości.

Sołtys Dobropola P.Myszkowska A. wnosiła o:
- dokończenie  wycinki krzaków przy drodze do Dobropola, krzaki nie zostały ścięte do samej ziemi i grozi to niebezpieczeństwem.
- zakup stołu do tenisa .

Sołtys Starego Czarnowa P.Baryła M. zgłosiła następujące sprawy:
- zorganizowanie takiej wystawki starych , niepotrzebnych  mebli, sprzętu AGD na placu. By te rzeczy jakaś firma zabrała.
- oczyszczenie rowu melioracyjnego / na wysokości P.Raduckiego/, gdyż zalewa piwnice.
- remont przystanku PKS / jadąc w stronę Szczecina/,
- jest zapotrzebowanie na drzewka /sadzonki/, do kogo składać zapisy.

Sołtys Binowa P.Szczupak Cz .wnosił o podjęcie działań w zakresie:
- ustawienia pojemników na śmieci przy jeziorze oraz na przystanku / obecny kosz jest za mały/,
oczyszczenie brzegu jeziora / od strony P.Jaworskiego/. Jest on bardzo zarośnięty. 
- remont drogi / w kierunku P.Ślebiody/.
- usunięcie spróchniałego drzewa na cmentarzu .Zagraża bezpieczeństwu przebywającym tam ludziom..

Sołtys Kołowa P.Truskowski wnosił o:
- ustawienie pojemników na plastyki i szkło,
- usuniecie starej lipy, która zagraża przyległym tam budynkom   / P.Bejnarowicza, Dody/. Rośnie ona przy drodze  obok świetlicy.
Jest tam wymagana zgoda dendrologa.

Sołtys Kartna P.Golec W. wnosił o podjęcie działań w zakresie:
- zmiany terenu przeznaczonego na boisko sportowe
Proponuje się tutaj  sprzedanie tej działki /przeznaczonej obecnie na boisko/ i wykupienie działki na ten cel od P.Drejasa.
- opróżnienie  kosza na  śmieci znajdującego się obok świetlicy. Nikt tego nie wywozi. Wcześniej robił to RETMAN.
- wyremontowanie drogi pomiędzy Kartnem a Żelisławcem,.
Zniszczona została ona  jeszcze przez Firmę EKOLOG. Są pobocza pozapadane w  niektórych miejscach.

Sołtys Nieznania P .Stramski J  wnosił o:
- zamontowanie lamp oświetleniowych,
- remont drogi.

Sołtys Żelewa P.Hoduń wnosiła o:
- zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej / na wysokości powstałego tam osiedla. Kto je ma zamontować; gmina czy powiat.
Zgłaszają, że jest tam ciemno. 

Sołtys Glinnej P.Zaremba wnosiła o:
- zamontowanie tablicy informacyjnej.
Jest brak takiej tablicy i nie ma gdzie wieszać różnych ogłoszeń.
- czy można pobierać opłaty od osób zajmujących się handlem obwoźnym ?

Sołtys Kołbacza P.Kowalczyk  wnioskował m.in. o podjęcie działań w zakresie:
- przejęcia przez gminę  Domu Konwersów,
- podłączenia do sieci gazociągu mieszkańców  ul .Warcisława/ za mostem/
- opłat od psów.
- Proponował uwzględnić w podatku od psów ich szczepienie. Zrobić ewidencję tych psów.
- umożliwienie sołtysowi zbieranie podatku od wieczystego użytkowania, który jest  wpłacony do Starostwa w Gryfinie. Jest to mały podatek, lecz duże koszty dojazdu i opłat
- przekazanie do dyspozycji rady sołeckiej pewnej kwoty pieniędzy na organizowanie różnego rodzaju imprez, na jej działalność.
- zamontowanie telefonu do biblioteki, jak również bezpośredni telefon na Policję. 

Sołtys Żelisławca P.Karbowska D. wnosiła o:
- zamontowanie tablicy ogłoszeniowej,
- ustawienie pojemników na odpady.
- podjęcie działań w zakresie  pomocy dla rodzony z Sobieradza, u której był pożar i spalił im się  dobytek.

Ad.21 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów odpowiedzi udzielał
Wójt P.M.Woś i tak :.

- sprawa pojemników do selektywnej  zbiórki na odpadów / zgłaszali sołtysi/.
Wójt poinformował, że sprawa tych pojemników jest zgłaszana na każdej sesji. Obiecał już wcześniej , że załatwi te pojemniki dla wszystkich miejscowości gdzie jest taka potrzeba. Wniosek jest złożony w Starostwie w Gryfinie, lecz po przeprowadzonej rozmowie nasz  wniosek nie będzie załatwiony. Będzie trzeba wygospodarować środki z gminnego funduszu na ten cel i zakupić je. Na pewno w najbliższym czasie będzie decyzja w tej sprawie.  

- sprawa śmieci w Glinnej / zgł. radny Zacharski/.
Wójt stwierdził, że gmina nie będzie sprzątała u kogoś. Może  ewentualnie spowodować, by właściciel obiektu doprowadził do porządku swój teren.. 
Jest administrator, który ma swoje obowiązki. Wystąpi w tej sprawie do dyrektora ZZD Kołbacz.

- oznakowanie  wyjazdu z remizy OSP – dot. Kołbacza  / zgł. radny Kotylak /.
Należy to jak najszybciej oznakować. Nie wiedział, że tego jeszcze nie zrobiono.

- hydranty, oznakowanie zakrętu, świetlica – dot. Żelewa / zgł.radny Gorczyca/.
Podejmie działania ,by te hydranty jak  najszybciej założyć i oznakować.
Nie wyobraża sobie, by  w czasie pożaru je szukać.
Również  podejmie działania w sprawie oznakowania niebezpiecznego zakrętu oraz ograniczenie prędkości. Jest  osobiście przekonany , ze jest to tam niezbędne.
Jeśli  chodzi o świetlicę – to na pewno należy ją pomalować. Jeszcze nie wie jak to będzie zrobione / radny Gorczyca wnosił o zakup materiału., oni sami mogą to wymalować/. Wójt uważał, ze z tym nie będzie problemu i cieszy się, że takie sprawy można wykonać wspólnie z mieszkańcami.

- sprawa remontu dróg, świetlica, stół do tenisa, woda, zatoka autobusowa
dot. Dobropola / zgł. radny Mielnicki/.
Droga w kierunku P.Burakowskich będzie wyremontowana przez wojsko w najbliższym czasie , natomiast  w stronę Kołowa będzie to wykonywał zarząd dróg powiatowych i również  w najbliższym czasie ma to nastąpić.
Dalej Wójt poinformował, że był podpisany aneks do umowy z dzierżawcą na sklep w tej świetlicy. Jeśli nie ma reakcji ze strony tego Pana, to będzie musiał  podjąć działania w tym zakresie.
Stół do tenisa zostanie zakupiony, należy trochę poczekać z tym.
Jeśli chodzi o wodą, to jeszcze nie słyszał sygnału o zlikwidowaniu hydroforni.
Jest  w planie wykonanie całej sieci wodociągowej na bazie ujęcia na Miedwiu.  
Będzie wówczas tańsza woda i ścieki. Stwierdził, że utrzymanie samych hydroforni jest bardzo drogie.
Odnośnie zatoki autobusowe - musi zobaczyć jak to wygląda w terenie.

- telefon w bibliotece w Kołbaczu / zgł.radny Smykla.
Będzie ta sprawa załatwiona. Myśli, że podłączy się go ze szkoły.

- plaża , parking, lampy oświetleniowe - dot.Żelewa / zgł.sołtys Hoduń/
Do tej sprawy wróci i nie wie w jakim czasie będzie można to załatwić.
Zna  potrzeby i zobaczy co da się zrobić w tym zakresie.
Wójt stwierdził, że jak ktoś buduje się  gdzieś pod lasem, to musi mieć świadomość, że te media dotrą do niego nie od razu. Mówi tutaj o oświetleniu ulicznym. Podobna sytuacja jest np. w Kartnie. Również wybudowano się poza miejscowością. Myśli, że w pierwszej kolejności trzeba załatwić oświetlenie  w Nieznaniu i Kołbaczu przy ul.Warcisława.

- wycinka krzaków, stół do tenisa – dot. Dobropola / zgł. sołtys Myszkowska A/.
Wójt poinformował, że praca nie została odebrana przy tej drodze , musi być to dobrze zrobione.
Budżet został dopiero uchwalony, trochę należy poczekać z zakupem stołu do tenisa.

wystawki starych rzeczy, oczyszczenie rowu, drzewka, przystanek PKS dot. St.Czarnowa / zgł.sołtys Baryła/.

Wójt uważał, że być może byłaby to dobra akcja, lecz czy gmina może takie koszty ponosić. Zastanowi się nad tą sprawą.
Sprawa oczyszczenia rowu była już wcześniej zgłaszana i  już podjął działania.
Jeśli chodzi o drzewka – to one wkrótce będą, nieodpłatnie. Będą to rodzime  gatunki. Już parę tysięcy tych sadzonek przywiózł do gminy i jeszcze przywiezie.
Te przystanki PKS, które wymagają remontu, to będą naprawiane.
Przewodniczący Rady poinformował, że już w tym tygodniu ukaże się czasopismo /miesięcznik /, w którym będą podane wieści z Gminy Stare Czarnowo. Jest to już oddane do druku.
Będzie tam również specjalna rubryka, w której można podawać informacje na temat odsprzedaży, oddania, zakupu itp. różnych rzeczy. 
Także, jeśli ktoś  ma niepotrzebne rzeczy, sprzęt, meble, to może o w tej rubryce podać. Wówczas taki problem jak w St.Czarnowie będzie w części rozwiązany.

- kosze na śmieci, oczyszczenie brzegu jeziora, remont drogi, niebezpieczne drzewo -  dot.dot.Binowa / zgł. sołtys Szczupak/.
Wójt poinformował, że były kosze  wydzierżawione wcześniej od Firmy Retman, później poprzedni Wójt uważał , że są one za drogi w utrzymaniu i je zlikwidował. Należy do tej sprawy ponownie powrócić... 
Odnośnie zarośniętego brzegu jeziora przyjedzie i rozpozna to na miejscu.   
Podobnie w sprawie niebezpiecznego drzewa. Jeśli ono znajduje się na cmentarzu, jest to gminy sprawa.

- sprawa usunięcia starej lipy dot.Kołowa / zgł.sołtys Truskowski/ 
Należy sprawdzić na czyim gruncie to drzewo rośnie .Jeśli to grunt dróg, to trzeba do nich wystąpić o usunięcie niebezpiecznego drzewa.
Jeśli  to teren prywatny ,to ta osoba powinna o to wystąpić sama.
Sprawdzi, czyja o własność.

- boisko sportowe,  śmieci nie wywożone, droga zniszczona -  dot.Kartna  / zgł.sołtys Golec/.
Wójt uważał, że jest przeciwnikiem sprzedaży dotychczasowego boiska i kupowania  nowej działki na ten cel. Musiałby to zobaczyć w terenie, w którym to jest miejscu. 
Kosze zostaną opróżnione.
Jeśli chodzi o remonty dróg, które są tutaj zgłaszane – to w pierwszej kolejności będą remontowane drogi nie nadające się do użytku  a są niezbędne m.in. do Komorówki, do P.Cybulskiego itp. Wójt ma nadzieję, że trochę pieniędzy uzyska się ze środków pomocowych.. Jest już zapewnienie , że do drogi w Żelisławcu uzyskamy kwotę 80.000zł.

.- lampy oświetleniowe, remont drogi – dot. Nieznania  /zgł.sołtys Stramski /.
Decyzja w sprawie lamp jest pozytywna w tej sprawie. Czeka tylko  na kalkulację  od  Zakładu Oświetlenia Ulic.
Na temat dróg już mówił.
- tablica ogłoszeniowa, opłaty za handel obwoźny  dot.Glinnej / zgł.sołtys Zaremba/. 
Tablica ogłoszeniowa będzie zrobiona. Była nawet propozycja, w jaki sposób ją  wykonać.
Jeśli chodzi o handel obwoźny, to gmina nie może pobierać żadnej opłaty.
Nie ma tam terenu gminnego. Jest dobra inicjatywa , że powstanie tam   wspólnota mieszkaniowa. Wójt uważał, że powinno się do tego doprowadzić, by była możliwość wyegzekwowania od ZZD Kołbacz  części pieniędzy np.na  remont.   

- Dom  Konwersów, gazyfikacja, podatek od psów, podatek do starostwa ,pieniądze dla rad sołeckich, telefon – dot.Kołbacza / zgł.sołtys Kowalczyk/.
Wójt uważał, że nie widzi powodu ani sensu, by ten  Dom Konwersów gmina kupowała. Wysłane zostało zapytanie do ochrony zabytków i instytutu na temat rozbudowy Szkoły w Kołbaczu- hali  sportowej. Jeżeli  powstała by ta hala, wówczas  dotychczasowa sala gimnastyczna może być świetlicą.  
Gazyfikacja – jak pamięta były zaplanowane wszędzie odrzuty.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że  przy budynku za rzeką nie ma tam odrzutów, gdyż nie było tam wcześniej mieszkań.  Zostało to wykupione przez osoby prywatne i obecnie  chcą być podłączeni do tej sieci.
Wójt stwierdził, że Ci ludzie sami sobie narobili kłopotów. Kupili coś co nie było przeznaczone do zamieszkania. Teraz przychodzą do niego i żądają  zmiany planu, bo od Wójta to zależy. Prosił, by Ci zainteresowani  zgłosili się do P.Nowickiego, który się tymi sprawami zajmuje. Poinformuje ich w jaki sposób należy  załatwić te sprawy.
Podatek od psów  jest znany wszystkim. W drastycznych  sytuacjach będzie się sprowadzać  tzw. hycli , gdyż w inny sposób  nie będzie można tego uporządkować. 
Jeśli chodzi o podatek za wieczyste użytkowane, to innej możliwości nie ma, jak płacić go do Starostwa. Nie jest to gminy sprawa.
P.Bas uważał, że powinni przysyłać druk z numerem konta i jaka kwota jest do zapłaty. Oni natomiast zmieniają numery konta i o tym nie informują. Były problemy z tą sprawą 2 lata temu. Sama opłata pocztowa jest wyższa niż kwota podatku.
Z-ca Wójta P.Piskorz stwierdziła, że tutaj nie ma formy nakazowej. Jest każdego obowiązek ten podatek uiszczać, bez nakazu.
Wiceprzewodniczący  Rady P.Piechowski poinformował, że decyzje w sprawie tego podatku były przesłane do każdego w ubiegłym roku i obowiązują do czasu zmiany. Także oplata obowiązuje przez kilka lat i numer konta jest aktualny. Wpłacał i wszystko jest tak samo., nic się nie zmieniło. Starostwo nie ma kasy i nie przyjmuje tych wpłat. Trzeba to wpłacić na poczcie lub w banku.,.
Radna Cioch  uważała, że może to być problemem dla wielu osób.
Wójt dalej stwierdził, że sprawa przekazania  pieniędzy dla rad sołeckich nie jest uregulowana i  powinno to  być gdzieś zaznaczone.
Z-ca Wójta P.Piskorz  poinformowała, że te sprawy zależą od Rady Gminy i statutu, gdzie będą określone zasady gospodarowania budżetem sołectwa i zasady korzystania z tego.
Bezpośrednie telefon do Policji  -  uważał, że jest sprawa niemożliwą.
Jest budka  i można sobie zadzwonić.

- tablica ogłoszeń, pomoc dla rodziny z Sobieradza, pojemniki na odpady śmietniki dot.Żelisławca  / zgł. sołtys Karbowska /.
Tablica ogłoszeniowa będzie na pewno załatwiona.
Wójt poinformował, ze ta rodzina straciła swój dobytek, spalony został dom , poparzeniu uległa 1 osoba. Uważał, że jest to cenna inicjatywa  Pani sołtys, by pomóc finansowo tej rodzinie. Proponował, by tutejsza gmina przekazała im   np: 1.000zł. Poza tym prosił sołtysów i radnych o zaangażowanie się  w zbiórkę od mieszkańców  gminy, celem przekazania  pieniędzy tej rodzinie lub na konto.

P.Karbowska uważała, że  musieliby mieć pismo  od Wójta na taką zbiórkę.
Z-ca Wójta P.Piskorz poinformowała, że na taką zbiórkę musi być wydana decyzja Wójta. Musi to być wszystko zgodne z przepisami.

Ad.22 Wolne wnioski.

Radny Gorczyca poruszył sprawę  planu modernizacji urządzeń  wodno-sanitarnych, który miał by na tej sesji zatwierdzany a nie jest. Należałoby tę sprawę przynaglić, gdyż nie docierają na czas rachunki  za wodę i ścieki.
Będzie trzeba zapłacić je za okres 2-3 m-cy. 
Uważał, że  ten plan należy wspólnie opracować przez wszystkie komisje, gdyż PUWiS Nowogard popełnia dużo błędów m.in. są wykazane urządzenia do modernizacji, remontu , których nie ma  w tych miejscach.

Radny Kotylak wnosił o wykoszenie boiska w Kołbaczu / za rzeką / , żeby młodzież mogła tam sobie grać. Była propoycja  wypalenia tam trawy, lecz z uwagi na zagrożenie przeciw pożarowe  należy to skosić.

Radny Mielnicki  wnosił o usunięcie głazów przez Rejon Dróg , które znajdują się ok.300m  przed Dobropolem. Wkrótce zostaną one zarośnięte trawą i będą niewidoczne. Zagrażają bezpieczeństwu  pojazdów.
Ponadto  krzaki  zostały źle wycięte, w niektórych miejscach przy tej drodze zostały górne części. / radny Róg  stwierdził, że  utrudnia mu  to przejazd autobusem szkolnym/. 

Przewodniczący Rady poinformował, że ta droga nie została jeszcze odebrana
Będzie tam puszczona jeszcze równiarka do wyrównania terenu, .poboczy.

Ad.23 Zakończenie obrad  VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych  dyskusji Przewodniczący Rady Gminy P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 16.00.

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 09:00