herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/67/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XI/67/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468 /  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej działkę nr 9/10 o powierzchni 0,2403 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XI /67/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.

 

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości zabudowanej , działki nr 9/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, na podstawie aktu notarialnego Repertorium ,,A’’ Nr 5888/2006 z dnia 05.09.2006 roku. Na działce zlokalizowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, który nie był remontowany przez poprzedniego właściciela od czasu przeniesienia siedziby szkoły do nowego obiektu przy ul. Cystersów 9.
Postępujący proces degradacji obiektu, przy braku możliwości finansowych przeprowadzenia gruntownego remontu wskazuje, iż celowym jest sprzedaż nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Dzięki takiemu działaniu możliwym jest znalezienie inwestora mogącego przywrócić budynek do dawnej świetności i zachować w dobrym stanie dla społeczeństwa jako świadectwo dziedzictwa kulturowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:36