herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Budżet na podstawie przyjętego profilu Gminy

budzet2003

15. Budżet gminy.

I. Podstawowe pojęcia.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Z ustawy o samorządzie gminnym wynikają następujące zasady wykonywania budżetu:

 • gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
 • organem wykonawczym gminy jest wójt, do którego zadań należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady, określenie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała ta określa:

 • prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji,
 • wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących w tym w szczególności:

 • wynagrodzeń i  pochodnych od wynagrodzeń,
 • dotacji,
 • wydatków na obsługę długu jednostki,
 • wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę

b) wydatków majątkowych,

 • źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki jednostki samorządu terytorialnego,
 • wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
 • upoważnienia dla wójta gminy do zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań jednostki,
 • zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
 • dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
 • dotacje,
 • dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań.

Powyższa lista nie wyczerpuje całości spraw, które mogą być zawarte w uchwale budżetowej, gdyż mogą w niej zostać ujęte również inne upoważnienia dla wójta  i inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu jednostki.

II. Wykonywanie budżetu gminy w świetle ustawy o finansach publicznych.

Wykonywanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych, która jest ustawą wspólną zarówno do wykonywania budżetu państwa, jak i  budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wynika z art. 129 ustawy o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują zasady gospodarki finansowej określone dla budżetu państwa. I tak:

 • pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem,
 • ustalenie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
 • dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
 • wydatki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, mogą być dokonywane po uzyskaniu tych środków,
 • zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku  - w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych, z odpowiednim zastosowaniem art. 25 i art. 71 ustawy o finansach publicznych,
 • wydatki na obsługę długu Skarbu Pastwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu gminy,
 • wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel; powinny być one zrefundowane w trybie przeniesień wydatków określonym w art. 96 ustawy o finansach publicznych.,
 • przeniesienia wydatków w budżecie mogą być dokonywane na zasadach i w zakresie określonym w art. 96 ustawy o finansach publicznych,
 • dotacje celowe przyznane jednostce samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, nie wykorzystane w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

III. Dochody budżetowe i polityka podatkowa.

Dochody budżetowe dzielą się na trzy podstawowe grupy:

 • dochody własne,
 • subwencje,
 • dotacje z budżetu państwa..

Szczegółowy wykaz dochodów jednostki samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach  jednostek samorządu terytorialnego. Rozdziela ona dochody na:

 • wpływy z podatków określonych ustawami (od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny, od posiadania psa, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, spadków  i darowizn)
 • wpływy z opłat (skarbowej, administracyjnej, innych lokalnych)
 • udziały w podatkach stanowiących dochód państwa,
 • subwencję ogólną w częściach: podstawowej, rekompensującej, oświatowej, drogowej i wyrównawczej,
 • dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami,
 • odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
 • dochody z majątku.

Oprócz powyższych wg art. 4 ww. ustawy „dochodami gminy mogą być dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy, dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, dotacje z funduszy celowych i inne”

Dochody budżetu Gminy Stare Czarnowo

w latach 2001-2003 według głównych źródeł

Wyszczególnienie

Wykonanie 2001

Wykonanie 2002

Plan 2003

1

2

3

4

Dochody podatkowe

1 604 214

2 095 385

2 215 600

Wpływ z opłat

52 126

56 010

56 000

Wpływy z usług

147 800

104 753

92 000

Dochody majątkowe

288 109

181 430

301 000

Udziały w podatkach budżetu państwa

546 017

511 702

537 234

Subwencje

1 605 223

1 748 698

1 765 907

Dotacje na zadania własne, zlecone i środki na dofinansowanie zadań własnych uzyskane z innych źródeł

601 573

607 945

421 660

Pozostałe dochody

4 275

10 645

5 000

Dochody ogółem

4 849 337

5 316 568

5 394 401

Liczba mieszkańców

3 814

3 785

3 797

Dochody ogółem na 1 mieszkańca

1 271

1 405

1 421

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2001, 2002 i budżet na 2003 r.

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001, 2002 i budżet gminy na 2003 r.

Źródło: Budżet gminy na 2003 r.

Ponad połowa (50,52 %) dochodów budżetu gminy pochodzi z budżetu państwa. Są to dochody, na które Gmina nie ma większego wpływu, w szczególności:

 • subwencje – 32,74 %
 • dotacje na zadania własne i zlecone – 7,82 %
 • udziały w podatkach budżetu państwa – 9,96 %

Gmina nakłada również podatki na swoich mieszkańców w postaci podatków lokalnych. Dochody z tego źródła stanowią w planie na 2003 r. 41,08 % ogółu dochodów gminy. Łącza wartość dochodów z podatków lokalnych planowana na 2003 r. wynosi 2.190.600 zł

Wyszczególnienie

Wykonanie 2001

%

Wykonanie 2002

%

Plan 2003

%

Podatek od nieruchomości

1 211 282

78,47

1 705 368

82,44

1 819 000

83,04

Podatek rolny

171 431

11,11

201 987

9,76

192 000

8,76

Podatek leśny

50 632

3,29

57 690

2,79

64 600

2,95

podatek od czynności cywilnoprawnych

57 052

3,70

60 189

2,91

58 000

2,65

podatek od środków transportowych

51 674

3,34

38 486

1,86

51 800

2,36

podatek od spadków i darowizn

1 481

0,09

4 850

0,23

5 000

0,23

Podatek od posiadania psa

   

62

0,01

200

0,01

Ogółem

1 543 552

100,00%

2 068 632

100,00%

2 190 600

100,00%

Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 i 2002 r i budżet na 2003 r.

Struktura podatków w 2003 roku – ujęcie graficzne

Źródło: Budżet gminy na 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Dochody budżetu Gminy Stare Czarnowo  na rok 2003

 

w porównaniu z wykonaniem roku 2002

 

 

 

 

 

 

w zł

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2002 r.

Plan na 2003 r.

Dynamika %

Struktura % 2003

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

16 891

15 000

88,80%

0,28%

 

01095

Pozostała działalność

16 891

15 000

88,80%

0,28%

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

199 450

304 000

152,42%

5,64%

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

178 634

289 000

161,78%

5,36%

 

70095

Pozostała działalność

20 816

15 000

72,06%

0,28%

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5 800

5 000

86,21%

0,09%

 

71035

Cmentarze

5 800

5 000

86,21%

0,09%

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

110 099

47 000

42,69%

0,87%

 

75011

Urzędy wojewódzkie

37 000

39 000

105,41%

0,72%

 

75020

Starostwa powiatowe

2 100

0

0,00%

0,00%

 

75023

Urzędy gmin

13 305

8 000

60,13%

0,15%

 

75056

Spis powszechny i inne

12 100

0

0,00%

0,00%

 

75095

Pozostała działalność

45 594

0

0,00%

0,00%

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

13 374

560

4,19%

0,01%

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

552

560

101,45%

0,01%

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

12 822

0

0,00%

0,00%

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2 000

0

0,00%

0,00%

 

75403

Jednostki terenowe policji

2 000

0

0,00%

0,00%

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

2 611 137

2 802 834

107,34%

51,96%

 

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

16 305

15 000

92,00%

0,28%

 

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 623 255

1 802 600

111,05%

33,42%

 

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

455 825

398 000

87,31%

7,38%

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2 695

49 000

1818,18%

0,91%

 

75619

Wpływy z róznych rozliczeń

1 355

1 000

73,80%

0,02%

 

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

511 702

537 234

104,99%

9,96%

758

RÓZNE ROZLICZENIA

1 746 876

1 765 907

101,09%

32,74%

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 328 327

1 672 294

125,89%

31,00%

 

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

2 353

3 169

134,68%

0,06%

 

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

418 018

90 444

21,64%

1,68%

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

-1 822

0

0,00%

0,00%

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

35 484

9 700

27,34%

0,18%

 

80101

Szkoły podstawowe

17 613

0

0,00%

0,00%

 

80110

Gimnazja

6 807

0

0,00%

0,00%

 

80195

Pozostała działalność

11 064

9 700

87,67%

0,18%

851

OCHRONA ZDROWIA

570

0

0,00%

0,00%

 

85121

Leczenie ambulatoryjne

570

0

0,00%

0,00%

853

OPIEKA SPOŁECZNA

429 101

301 000

70,15%

5,58%

 

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

9 800

5 000

51,02%

0,09%

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

187 940

154 000

81,94%

2,85%

 

85319

Dodatki mieszkaniowe

58 069

0

0,00%

0,00%

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

55 900

54 000

96,60%

1,00%

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

75 600

77 000

101,85%

1,43%

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

11 000

 

0,20%

 

85395

Pozostała działalność

41 792

0

0,00%

0,00%

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

64 905

60 400

93,06%

1,12%

 

85401

Świetlice szkolne

450

0

0,00%

0,00%

 

85404

Przedszkola

61 852

60 000

97,01%

1,11%

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 23-04-2004 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2004 12:49