herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr IX / 03 z IX  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędy Gminy w dniu 19 maja  2003r.

Protokół Nr IX / 03

Protokół Nr IX / 03 z IX  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędy Gminy w dniu 19 maja  2003r. w godz. od 14.00 - 16.20


IX Sesję Rady Gminy Stare Czarnowo o godzinie 14.00otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów  / w tym Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, przedstawicieli prasy /. Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych - można obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów :

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 28.04.2003r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/133/2000 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 sierpnia 2000r. /dot. zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązującym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska  kierownicze w przedszkolach, szkołach i   placówkach oświatowych, dla których Gmina Stare Czarnowo jest organem   prowadzącym /. 
  1. stanowiska komisji,   
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej / dot. nieruchomości położonych  w obrębie Żelewa, Kołbacza i Nieznania /
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,   
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie  zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,   
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu / dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę  2.300zł /.
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości  / dot. działki nr 264/2  o pow.801m2  położonej w m. Żelisławiec /.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,   
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia  zasad  zwrotu wydatków       poniesionych przez Ośrodek Pomocy  Społecznej w Starym Czarnowie na   pomoc społeczną w postaci posiłków dla uczniów szkół podstawowych i   gimnazjum w 2003r. 
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,   
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,   
  3. podjęcie uchwały.
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad  IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wniesiono żadnych zmian.

W związku z czym kontynuowano obrady zgodnie z ustalonym przez Przewodniczącego Rady porządkiem.

Ad. 3  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 28.04.2003r.

Do protokołu nr VIII / 03 z dnia 28.04.2003r. / doręczonym radnym przed dniem sesji / nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady P.Mendak poddał go do przegłosowania i tak:
- za przyjęciem w / w protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół  został przyjęty jednogłośnie i stanowi załączniki nr 3 do protokołu z dnia.19.05.2003r. 

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójt Gminy P.Marek  Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym  m.in.
- brał udział w dniu 6 maja 03r. w obradach  Kolegium Wójtów i Burmistrzów  z powiatu gryfińskiego. Najważniejszą sprawą było tam zaopiniowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska, w którym tematem jest odbiór nieczystości stałych, komunalnych  z terenu powiatu. Tworzy się takiego typu inwestycje dla ok. 100.000  mieszkańców. Tutejszy powiat jest za mały i dlatego zostaną zaproszeni; powiat Pyrzyce i Myślibórz. Jeśli się te powiaty włączą, wówczas na terenie Gminy Widuchowa / m.Czarnówko – teren po jednostce wojskowej o pow. 36 ha /  proponuje się wybudowanie przez prywatnego inwestora  zakładu utylizacji śmieci. Ma być to nowoczesny obiekt, który ma  powstać w najbliższym czasie. Rada Gminy uchwaliła już tam zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wójt uważał, że byłoby to korzystne pod względem finansowym dla naszego terenu, gdyż śmieci będą prawdopodobnie  tam transportowane.
Na tym spotkaniu wystąpił  z wnioskiem Prezes Powiatowych OSP w Gryfinie o dofinansowanie z każdej gminy na ich działalność w kwocie 50 zł miesięcznie tj. 600 zł rocznie. Kolegium to zaakceptowało.
- prowadzi rozmowy z Zakładem Nieruchomości PKP w Szczecinie, którzy są właścicielami gruntów byłych szlaków kolejowych w sprawie przekazania na mienie gminy tych byłych torowisk. W wyniku tych rozmów sprawy się już trochę posunęły. Mają w pierwszej kolejności przeprowadzić całą procedurę uwłaszczeniową przez Wojewodę. Dopiero później możemy te tereny od nich otrzymać. Wójt ma nadzieję, że nieodpłatnie nam je PKP przekaże.
Jest to około 16 ha - począwszy od Smerdnicy przez  Kołbacz aż do granicy  z Gminą Gryfino / przed Drzeninem/.    
- odbyła się  w Urzędzie Gminy uroczystość związana z  50 - leciem pożycia małżeńskiego P. Kaczałów z Binowa.
Przygotowano  skromny poczęstunek i wręczony został medal za długoletnie pożycie od Prezydenta Kwaśniewskiego. Brał udział w tej uroczystości Przewodniczący Rady P.K.Mendak Sprawa ta została podana do strony. internetowej dla Gminy Gryfino.
-  w dniu 11 maja 03r. wspólnie z 2 pracownikami Urzędu brał udział w spotkaniu w Przelewicach, gdzie Związek Gmin Wiejskich zorganizował warsztaty z zakresu środków pomocowych. Przywieziono dość dużo materiałów instruktażowych , potrzebnych dla nas do wykorzystania. 
Wójt stwierdził, że ten wyjazd był „owocny”, lecz wszyscy bardzo zmokli i musieli się szybko po przyjeździe przebierać.
-w  międzyczasie  pożegnano  P.Dobrzańską M w gronie pracowników Urzędu i Przewodniczącego Rady, które przeszła na emeryturę z dniem 29.04.2003r.
- w minioną środę odbyła się konferencja na temat strategii dot. programu  rozwoju instytucjonalnego w ramach powiatu jak również z udziałem dwóch innych powiatów tj. Mysłowice i Starachowice.  
Wzięli udział w tym programie radni, jak również zaproszeni goście w ilości 12 osób. Odbyło to się na polu golfowym w Binowie. Pracowano w  warsztatach  na otrzymanym wcześniej profilu gminy i opracowywano strategie gminy. Odbędzie się jeszcze jedno spotkanie  w tym zakresie. Będzie ta strategia uchwalana przez Radę Gminy.
-uczestniczył także  w konferencji w Międzyzdrojach na temat m.in. ochrony środowiska. Jest członkiem rady społeczno –naukowej. Brał tam udział Z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie P.T. Wójcik  oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego - została przeprowadzona kontrola przez inspektora Urzędu Wojewódzkiego  z Wydziału Spraw Obywatelskich na stanowisku ewidencji ludności; w tym przygotowanie  do referendum.
Kontrola przebiegła bardzo spokojnie i wyniki z kontroli są bardzo dobre.
Należą się  podziękowania P. K.Jendrzejczak za wzorowe prowadzenie tego stanowiska pracy.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację o stanie  finansowym  gminy  przedstawiła Skarbnik Gminy P. Agata Baran.
 Na dzień 30.04.2003r.
- na planowane dochody 5.491.197 zł , uzyskano 1.919.362 zł  tj. 34,95% 
z tego:

 1. dochody z realizacji:                               1.761.784 zł  tj.  91,79%
  - zadań własnych wykonano na kwotę     807.022 zł   tj. 42,05%
  - udziałów                                                 105.974 zł   tj.   5,52%  
  - subwencji                                                803.032 zł   tj  41,84%
  - dotacji na zadania własne                         31.756 zł   tj.   1,65%
  - środki pozyskane z innych źródeł            14.000 zł.  tj.   0,73%
 2. dotacje celowe na realizację zadań zlec.   157.578 zł   tj.   8,21%

Dochody są na bieżąco uzyskiwane.
- na planowane wydatki 5.371.197 zł wykonano 2.436.981 zł tj. 45,37%    
Skarbnik stwierdziła, że te wydatki są trochę przekroczone / powinno być 33,34%/, a wpływ na to miało m.in. to, ze zostały zapłacone na początku tego roku zaległości z roku ubiegłego.
Pozostało jeszcze do zapłaty 5 większych zobowiązań tj.

 • część subwencji oświatowej / rozłożonej na raty do 2003r./ dla M.i G.Gryfina
 • zaległe składki  dla Stowarzyszenia Gmin Pomerania  1.812 zł.
 • kwota wynikająca z zawartej ugody z EKOWAR  97.290 zł
 • Spłata całkowita w terminie warunkuje zwolnienie z odsetek.
 • dla Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie na podstawie zawartej umowy   zlecenia dot. działek ZWiK  30.000zł.
 • zaległości w Kołbaczu  ok. 8.000zl z tytułu czynszu za mieszkania  w  „ Wspólnocie ”. Należy wyjaśnić kto, ile ma zapłacić.

Szczegółowe  dane dot. wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych  działach i rozdziałach za 4 m-ce  zawarte zostały w informacji, którą otrzymali radni w dniu sesji.
Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.  
Dalej Skarbnik stwierdziła, że na poprzedniej sesji był zgłoszony wniosek radnej P.Cioch  dot. przedstawienia nadwyżki  - skali porównawczej roku 2002 z poprzednim rokiem. Ponieważ nie ma dokumentów może  przedstawić porównanie wykonania dochodów i wydatków  na dzień 31.03.2002r / 31.03.2003r.tj.

- dochody planowane na 2002r  4.660.970 zł  wykonano 1.344.993 zł tj. 28,86%

- dochody planowane na 2003r  5.491.197 zł  wykonano 1.582.785 zł tj. 28,82%

- wydatki  planowane na 2002r  4.020.970 zł  wykonano 1.538.791 zł tj. 38,27%

- wydatki  planowane na 2003r  5.371.197 zł  wykonano 1.873.237 zł tj. 34,88%

Na koniec marca 2002r.- deficyt  wynosił  193.798 zł  -  pokryty z pożyczki i kredytu.

Na koniec marca 2003r.- deficyt  wynosił  290.452 zł  -  pokryty z kredytu w rachunku. bieżącym.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie swoje wnioski i zapytania zgłaszali n/w radni:

Radny Gorczyca zgłaszał sprawy dot. m.Żelewo
- remont dachu świetlicy.
Nie otrzymał odpowiedzi na poprzedniej sesji, kiedy będzie on rozpoczęty.
- plac zabaw.
Czy istnieje możliwość zagospodarowania placu zabaw w podobny sposób, jak to zrobiono w Kołbaczu i St.Czarnowie.

Radny Grzywiński zgłosił, że otrzymał od P.Dąbrowskiego tzw. „zółtą kartkę „
za pasywność. Chodziło o to, że radni ze St.Czarnowa na sesjach nie zgłaszają problemów dot. tej miejscowości.
Radny stwierdził, że mają problemy, rozwiązują je nie tylko na sesjach, a także na  posiedzeniach komisji, spotkaniach z Wójtem.
W związku z powyższym wnosił :
- o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska dwóch dróg  tj. odcinka drogi / byłego torowiska / od P.Jasińskiego  w kierunku skrzyżowania do Dobropola i drogi w kierunku Dębiny, gdzie znajduje się wiadukt.
Na te drogi zostały nawiezione gruzy – glina z pruskiego muru, głazy z fundamentów - za zgodą uprzedniego Zarządu Gminy / z rozbiórki budynku - dawnego „domu wdów”/, który znajdował się obok Urzędu Gminy.
Dlatego też wnioskuje o ocenę stanu  wymienionych odcinków dróg przez komisję i w miarę możliwości o zlecenie ich naprawy.
Uważał, że należałoby obciążyć kosztami naprawy Zarząd Gminy, gdyż jest to wszystko do udowodnienia i dowód leży na drogach. 

Radny Róg wnosił:
- o podjęcie działań przez Wójta w zakresie uzyskania zgody na wybudowanie zjazdu / uzyskania zezwolenia na  wykonanie szyn / z parteru w budynku  w Glinnej dla P.Rucia, który jest inwalidą i  jest na wózku inwalidzkim.
Jeśli byłaby zgoda  właściciela budynku, wówczas taki zjazd zostałby wykonany we własnym zakresie .

Radny Mielnicki zapytał:
- czy z środków finansowych,  które otrzymała Rada Sołecka w  Dobropolu na dofinansowanie imprezy miał być zakupiony stół do tenisa.
- czy będzie możliwość  załatania dziur w miejscu , gdzie zakręcają autobusy / zatoka autobusowa/. Kierowcy narzekają na ten odcinek drogi.  
- zgłosił, że droga w kierunku P.Burakowskich jest nieprzejezdna, szczególnie po deszczu . Należałoby tam nawieźć tłucznia , a oni by we własnym zakresie go rozplantowali.

Radna Cioch zapytała: - czy zostały poczynione jakieś kroki, wystąpiono z pismem do osób, które pobierały niesłusznie ryczałty za samochód .Czy wystąpiono do nich o zwrot tych pieniędzy, czy skonsultowano z radcą prawnym / chodzi o podstawę prawną  i zwrot tych pieniędzy. Wszelkie nieprawidłowości i nadużycia zostały wykazane w protokole pokontrolnym RIO w Szczecinie.

Z uwagi na brak dalszych głosów przystąpiono do kolejnego punktu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/133/2000 Rady  Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 sierpnia 2000r. /dot. zasad  udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązującym wymiarze   godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  nauczycieli, którym powierzono stanowiska  kierownicze w   przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina   Stare Czarnowo jest organem prowadzącym /. 

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski zapoznał Radę z opinią Kuratorium Oświaty w Szczecinie odnośnie projektu powyższej uchwały.
Opinia Kuratorium jest pozytywna do podjęcia takiej uchwały.    
Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Stanowiska komisji

Wszystkie 4 stałe komisje Rady tj. Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu   i Rozwoju Gospodarczego,  Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały dokonanie zmiany  w załączniku nr 1 do uchwały poprzez dodanie pkt 4 i 5 w proponowanym brzmieniu.  

Stanowiska komisji stanową załączniki : nr 6, 7, 8, 9. do protokołu.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII /133 / 2000 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia  18 sierpnia 2000r./ dot. zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązującym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska  kierownicze w  przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym / i uchwała została poddana do przegłosowania:
- za podjęciem  uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr IX/57/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej / dot. nieruchomości położonych  w obrębie Żelewa, Kołbacza i Nieznania /

Stanowiska komisji .

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Żelewa, Kołbacza i Nieznania w drodze bezprzetargowej na rzecz  ZWiK– spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Opinie były nie jednogłośne.  

Dyskusja.

Radny Grzywiński uważał, że sprawa ta jest w pewnym sensie konwersyjna, ponieważ jest pełna plotek, pomówień, podejrzeń itd.
Dlatego tez proponował, żeby jeszcze przed głosowanie nad tą uchwałą   odpowiedzieć sobie  na następujące pytania:
- czy  przeciągamy sprawę  i dalej żyjemy w stagnacji itp. gdyż  budżet jest taki jaki jest,
- czy w dobrej  wierze jesteśmy za sprzedażą i chcemy zainwestować w konkretne przedsięwzięcia, których od lat nie było.
Dlatego też chciałby usłyszeć od P.Wójta - jeśli uchwała zostanie przegłosowana pozytywnie - co zamierzamy zrobić za pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych działek. Jakie są priorytety, jeśli chodzi o inwestycje.
Radny uważał, że Wójt jako gospodarz terenu wie już, jakie posunięcia chce wykonać w tym  kierunku.   

Przewodniczący Rady P.Mendak uważał, że te pytania powinny być skierowane do niego, gdyż Wójt zrobi to, na co mu pozwoli Rada.

Wójt P.M.Woś podziękował za zadanie takiego pytania i ma nadzieję, że dzisiaj jego wypowiedź zostanie przekazana dla mediów tak, jaki charakter będzie niosła. Stwierdził, że w ostatnich doniesienia prasy - gdzie P. Dąbrowski  podpisuje się jako SKORP – dot. przebiegu sesji, relacjonowano  nieprawdę.
Nie znalazły się tam stwierdzenia, które by go obrażały i dlatego nie zajmuje stanowiska co do tego artykułu. Wójt uważał, że  jeśli ktoś  chce mienić się mianem dziennikarza , to powinien rzeczywistość przedstawiać a nie kreować.
Dalej stwierdził, że nie zauważył i nie słyszał jakiś kontrowersji co do tych nieruchomości . To , że sprawa jest głośna to wiadomo, nie zawsze robi się transakcje na takie duże kwoty  tak ważne dla gminy.
Jeszcze nie pamięta, by ta gmina  stała przed tak dużą szansą , jeżeli się dokona tej transakcji. Nie będzie już mówił o kwotach, gdyż była już na ten temat dyskusja, informacja. Natomiast chce zapewnić – bo nie ma innego wyjścia –że te pieniądze będą musiały być dobrze i mądrze zainwestowane.  Jest to szansa dla gminy a także wykazania się dla niego jak i dla Rady, społeczeństwa  i  i odwrotnie. Na pewno Rada będzie inicjować swoje pomysły, które na celu będą miały rozwój poszczególnych miejscowości na terenie gminy, a w sumie   rozwój całej gminy.
Wójt uważał, że trudno tutaj mówić konkretnie, jaka droga będzie remontowana,  który budynek, lecz jeśli się rozejrzymy to potrzeby są wszędzie; czy to odnośnie umorzenia podatku, dofinansowania do danej imprezy, są zaległości z lat poprzednich i ciągle nie ma możliwości zainwestowania pieniędzy po to, żeby się prezentować.
Na pewno w pierwszej kolejności  co należy zrobić to:
- remont, modernizacja obiektów szkolnych w Kołbaczu.
Jest to jedyna szkoła na terenie gminy i należy stworzyć tam godziwe warunki nauki dla tych dzieci. Myśli tutaj o remoncie wewnątrz  budynku oraz budowie hali  gimnastycznej. Dotyczyło by to wszystkich mieszkańców gminy.
Kolejna ważna priorytetowa sprawa to:
- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy.
Sami mieszkańcy czy to z Binowa, czy St. Czarnowa skarżą się na ten odór. Chcieliby mieszkać w godziwych i normalnych warunkach.
By te miejscowości jakoś wyglądały, by inwestorzy tutaj przyszli i się osiedlali. Wójt uważał, że  nasza gmina ma bardzo dużo atutów  i uzbrojenie terenu spowoduje to, że ludzie chętnie tutaj przyjdą .Wpłynie to na rozwój gminy. Mógłby tutaj wspomnieć również o niektórych drogach,  które są niezbędne.
pieniądze, które dostaniemy będzie można  inwestować i  przy tej okazji angażować  środki zewnętrzne  z możliwych źródeł.  jeśli będzie wykonany projekt techniczny i będzie zezwolenie na budowę, wówczas możemy do każdego funduszu występować. Mając swój udział 25 % jest szansa na otrzymanie pozostałych 75 %  z funduszy zewnętrznych.
Wg Wójta jest to szczęśliwy dla nas okres przed wejściem do Unii.
Przez ten rok Unia na pewno będzie nam te pieniądze dawała, lecz będą one do wzięcia przez tych, którzy będą mieli dokumentację. Możliwe, że „gołym okiem” te działania nie będą widoczne, lecz będą zainicjowane, będą pracowały służby nad opracowaniem dokumentacji, będzie wystąpienie do odpowiednich organów o wydanie zezwolenie na budowę itp. Jest to proces długotrwały.  

Radny Zacharski  stwierdził, że bez pieniędzy nic się w gminie nie zrobi. 
Poparł Wójta odnośnie  modernizacji  obiektów szkolnych oraz budowie sali gimnastycznej w Kołbaczu. Jednak uważał, że bardzo ważną sprawą jest w St.Czarnowie / jako siedzibie gminy/ wykonanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków.  Myśli, że  komisje, Wójt i cała Rada będą się zastanawiać co powinno być wykonane z tych pieniędzy. Chodzi o to, by nie zostały one wykorzystane na sprawy bieżące.

Radny Mielnicki stwierdził, że większość mieszkańców gminy jest przekonanych, że  ta nieruchomość Miedwie w całości należy do tego zakładu, który tam się znajduje / urzęduje /,  a nie  Gminy Stare Czarnowo.  
Posiada  taką wycenę / z 10 kwietnia 2001r./,  w/g  której właścicielem gruntów i nie tylko gruntów  tj. wszystkich pozostałych budynków, garaży, magazynów itp. jest Gmina Stare Czarnowo. Uważał, że jeśli gmina pozbędzie się tych nieruchomości, to będą  tylko z tego tytułu jednorazowe pieniądze „i co później”   Pieniądze zostaną szybko wydane na inwestycje i to nie wiadomo na ile starczy tych pieniędzy, gdyż gmina jest bardzo zadłużona.    
Dlatego też chciałby się dowiedzieć - nie uczestniczy w posiedzeniach komisji- czy w przypadku podjęcia uchwały w sprawie zbycia tych nieruchomości w drodze bezprzetagowej -  będzie  to zgodne z prawem.  

Wójt P.M.Woś stwierdził, że uchwałę zaproponował on, natomiast negocjacje były prowadzone przez powołany zespół negocjacyjny „przy otwartej kurtynie...”.  Jeśli chodzi o wycenę, o której mówił radny,  to do gminy należy nieruchomość wymieniona w I pkt  na kwotę 812.000 zł.
Wójt uważał, że jako długoletni radny powinien wiedzieć, że gmina tam niczego nie budowała, powstawało to od 1968r. Pozwolenie na budowę jest wydane 26.02.1970r. a obiekty  w tym : uzdatnianie wody budowane  były w latach 1970 – 1975r. A zna to w szczegółach dlatego, gdyż  niedawno musiał zajrzeć do starych dokumentów  m.in. są tam dzienniki budowy itp. Także dziwi się, że radny, który obraca się tyle lat w różnych działaniach w gminie  a szczególnie  jako z-ca Wójta, jednocześnie członek Zarządu powinien również wiedzieć za jaki operat szacunkowy było zapłacone. Jedyną własnością gminy  jest to co zostało  udowodnione sądownie, pomniejszone o 55.000zł  z tytułu zawartej umowy z Kancelarią Adwokacką. Gmina musi te pieniądze wypłacić / pozostało do wypłacenia jeszcze 35.000zł/.   
Dalej Wójt stwierdził, że uchwała ta będzie podjęta zgodnie z prawem.
Jest to sprawdzone na różne sposoby. Tutaj żadnych, nie jasnych spraw nie ma.  
Oświadczył, że  jego osoba w tych  działaniach miała bardzo niewielki udział
„ Wójt występuje tutaj jako wykonawca woli Rady...” 

Radna Cioch  poinformowała, że działki te były wycenione na kwotę 812.000zł, a obecna Rada w negocjacjach uzyskała ponad dwukrotnie większą kwotę.
I to tylko z  samych, naszych działek. Nie chcieli czegoś, co nie jest nasze.
Także, gdyby radny Mielnicki sięgnął głębiej w dokumenty a nie w pogłoski, to wiedziałby o wiele więcej i  że ten zakład jest właścicielem. Nigdy radny nie podkreślił, że ta Rada uzyskała tak dużą kwotę, niż w tym operacie było tj na kwotę  812.000zł.

Przewodniczący Rady P.Mendak podkreślił, że negocjacje odbywały się w obecności 6 członków tej Rady plus pracownicy Urzędu Gminy. Były trzy spotkania w ciągu dwóch tygodni i są z tego protokoły. Nikt  przed nikim niczego nie ukrywał., są na to dokumenty.  Chce zapewnić wszystkich  „ a ufa tej Radzie na razie bez granicznie ...” , że będą się zastanawiać nad każdą złotówką , że nie przejedzą tych pieniędzy i to co uchwali Rada będzie wykonywał Wójt. Innej możliwości nie ma. Dlatego tez prosił sołtysów, osoby obecne na sesji , żeby w teren we wszystkich miejscowościach były przekazane informacje  prawdziwe, normalne, ze ta Rada coś chce zrobić. Będzie można zauważyć to już w tym roku po rozbudowie szkoły a o dużych inwestycjach  od przyszłego roku. Prosił radnych o poważne podejście do tego tematu  i głosowania. 

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski poinformował, że uczestniczył w  zespole negocjacyjnym  dot. tych nieruchomości. „ kto  ze mną pracował, to zna  moją  dokładność, moją wścibskość ...”
Przystępując do negocjacji i w trakcie bardzo dokładnie zapoznał się z dokumentami, z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami   kodeksu cywilnego odnośnie tych spraw. 
Jeszcze w dniu dzisiejszym miał pewne wątpliwości, lecz wyjaśnił sobie je  z Wójtem . Także obecnie  nie ma żadnych wątpliwości i podejmując tę uchwałę nie wykraczamy poza prawo. 
Następnie radny zwrócił się do przedstawiciela mediów uczestniczącego w j  sesji, by to co się dzieje na sesji pisać obiektywnie, fakty jakie są a nie jednostronnie pisać.

W związku z brakiem dalszych dyskusji w tej sprawie  Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bez przetargowej / dot. nieruchomości położonych w obrębie Żelewa, Kołbacza i Nieznania./. Następnie wyjaśnił, że w § 3 projektu tracą moc uchwały o podanych numerach, które były podjęte przez  Radę w poprzedniej kadencji i dot. one  Miasta Szczecina - w trybie bezprzetargowym. Obecnie proponuje się zbycie tych samych działek na rzecz ZWiK – Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała została przegłosowana  i tak:
- za podjęciem  uchwały głosowało 14 radnych.
- przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr IX/58/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Podczas  głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził pomyłkowo, że „za” podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.  a „ wstrzymał się” od głosowania 1 radny/ a winno być „ przeciw ” głosował 1 radny/.   
W dalszej części obrad sprostował swoją wcześniejszą wypowiedź.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie  zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo .

Przewodniczący Rady P.Mendak zapoznał Radę z pismem-opinią Powiatowego   Lekarza Weterynarii w Gryfnie P.St.Pacławskiego oraz opinią lekarza Weterynarii w St.Czarnowie P.W.Pietrzyka odnośnie przesłanego projektu uchwały   dot. „zasad wyłapywania bezdomnych zwierzą na terenie Gminy Stare Czarnowo . Obie opinii są pozytywne co do podjęcia takiej uchwały.
Stanowią one załączniki : nr 12 i 13 do protokołu. 

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie  Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja -  brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo  i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem  uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwała pod.ogł. Dz.Urzęd.Woj.Zach/.
Jest to uchwała Nr IX/59/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu / dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę  2.300zł /.

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie  tj. zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.300zł w Dziale – Administracja publiczna; dotacje celowe na  zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady P.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie: zmiana budżetu i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem  uchwały głosowało 13 radnych.
/ w czasie głosowania nieobecnych było 2 radnych / Róg i Kotylak /.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała Nr IX/60/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości / dot. działki nr 264/2  o pow. 801m2  położonej w m. Żelisławiec /.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w dniu dzisiejszym zostaną  załatwione  dwie historyczne sprawy trwające od wielu lat tj. sprawa  działek wodociągowych  oraz  działka P.Drejasa.

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 stałe komisje Rady wyraziły zgodę na nabycie nieruchomości
 – dz.nr 264/2  położonej w Żelisławcu.
Określić w uchwale kwotę zakupu działki.

Dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski wyjaśnił sołtysom i innym osobom obecnym na sesji / radni analizowali to na posiedzeniu komisji /, że ta sprawa dot. nabycia działki, która jest własnością Pani Czesławy Drejas.
Znajduje się na niej gminne ujęcie wody.

Wójt P.M.Woś  poinformował, że  sprawa działki P.Drejasa  była bardzo uciążliwa. W 1976r. zbudowano ujęcie wody na prywatnym gruncie  zapominając o uregulowaniu sprawy własności / były rozmowy na temat zamiany działek/. Jest tam łąka, na której to wybudowano 2 studnie głębinowe na 801m2, skąd dostarcza się  wodę do 2 miejscowości  tj. Kartna i Żelisławca.
Przez zaniedbanie poprzednich urzędników  sprawa ta nie została uregulowana i nadal ta działka jest własnością prywatną. P.Drejas , którzy dysponują tą działką i jako właściciele mają  bardzo wielkie wyobrażenia o jej wartości.
Wójt rozpoczął rozmowy z Państwem Drejas od kwoty 160.000zł  / taka była ich propozycja i udziały w sprzedaży wody /. Woda jest dotowana przez gminę, także udziałów gmina nie ma, lecz była wola zakupu przez gminę.
Negocjacje przebiegały bardzo ciężko i  trudno. Stracił już nadzieję na dogadanie się i rozpoczął procedurę uwłaszczeniową. Jednak po  deklaracji P.Drejasa chęci dokonania spisania aktu notarialnego i zakupu od nich tej działki przez gminę, wstrzymał procedurę uwłaszczeniową.
Na dzień dzisiejszy są następujące uzgodnienia:
- wycena za ten grunt wykonana przez rzeczoznawcę w m-cu sierpniu 2002r. wynosi 7.900zł.
- za bezumowne  korzystanie wynegocjowano kwotę 8.000zł.
Także za łączna kwotę 15.900zł jest szansa , że to gmina kupi.
Wójt prosił by, w uchwale nie określać kwoty,  za którą ma być nabyta ta działka, gdyż zna tych Państwa i może się coś nagle zmienić. Ma jednak nadzieję, że wszystko  będzie dobrze i po podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały dojdzie do transakcji, podpisania aktu notarialnego.  Jeśli byłaby jakaś drobna różnica w kwocie, to na pewno o tym poinformuje Radę na następnej sesji.
Wójt poinformował również, że czeka  gminę jeszcze sprawa uregulowania prawa własności oczyszczalni ścieków w Kartnie  i Żelewie.
Te oczyszczanie są zlokalizowane na nie naszych działkach.

Z uwagi na brak  dalszych dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący  Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości / dot.dz.nr 264/2 położona w Żelisławcu  i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem  uchwały głosowało 14 radnych.
/ w czasie głosowania nieobecny był 1 radny / Kotylak – nieobec. usprawied./.
Uchwała została podjęta./ nie określono w uchwale kwoty nabycia działki /.
Jest to uchwała Nr IX/61/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia  zasad  zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Starym Czarnowie na pomoc społeczną w postaci posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w 2003r. 

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowane  zasady   zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Starym Czarnowie na pomoc społeczną w postaci posiłków dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjum w 2003r. 

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący  Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia  zasad  zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Starym Czarnowie na pomoc społeczną w postaci posiłków dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjum w 2003r. i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem  uchwały głosowało 14 radnych.
/ w czasie głosowania nieobecny był 1 radny / Kotylak /.
Uchwała została podjęta / uchwała podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Zach./
Jest to uchwała Nr IX/62/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący Rady P.Mendak  poinformował, że Rada musi powołać Komisję Inwentaryzacyjną celem zinwentaryzowania majątku gminnego.
Komisja z poprzedniej kadencji już nie istniej i należy wybrać nową.  
Zaproponował, by na przewodniczącego tej komisji wybrać radnego J.Zacharskiego, który te czynności już wykonywał w latach ubiegłych.
Ma już doświadczenie w tym zakresie, mamy do niego zaufanie i pod jego przewodnictwem na pewno będą te prace wykonane dobrze.
Radni przychylili się do tej propozycji.

Dyskusja.

Radny Zacharski poinformował, że przez 8 lat pracował  przy komunalizacji mienia gminy. Zna te sprawy zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym i wojewódzkim.
W wyniku dyskusji radny zaproponował dodatkowo do tej komisji radnych:
D.Ruszyckiego, J.Gorczycę i Wł. Kałuckiego.
Stwierdził, że  jeżdżąc w teren jako Komisja Rolnictwa równocześnie będą mogli sprawdzać tam oprócz stanu dróg także sprawy dot. ochrony środowiska / wysypiska, rowy/ co jest ściśle powiązane z zakresem pracy komisji inwentaryzacyjnej.

Stanowiska komisji.

Wszystkie stałe komisje pozytywnie zaakceptowały proponowany przez radnego Zacharskiego skład Komisji Inwentaryzacyjnej.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  / w składzie:

Zacharski Jan - przewodniczący komisji, członkowie  -  Ruszczycki D. Kałucki Wł. Gorczyca J./ i uchwała została przegłosowana:

 • za uchwałą głosowało 13 radnych
 • wstrzymał się od głosowania 1 radny.

 / 1 radny nieobecny /.

Uchwała została podjęta .
Jest to uchwała Nr IX/63/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Ad. 14 Zapytania sołtysów.

W tym punkcie swoje zapytania i wnioski zgłaszali sołtysi z sołectw j/n:

Sołtys Sołectwa Kołbacza P.Kowalczyk zapytał:
- czy remont chodnika w Kołbaczu rozpocznie się  jeszcze w m-c maju br. 
  Czy firma wykonująca ten remont będzie mogła zatrudnić dodatkowo  do tych  prac mieszkańców  gminy – z Kołbacza.
- podziękował radnemu Smykli za dostarczenie kiełbasy na ognisko.

Sołtys Sołectwa St.Czarnowo P.Baryła zgłosiła:
- że znajdujące się  w St.Czarnowie firmy / np. firma  przy CPN itp./ mają  bardzo brudno przed swoimi budynkami. Teren jest nie wykoszony , jest  nieporządek. Wkrótce zarośnie chodnik i nie będzie można przejść.
Należałoby zmusić właścicieli posesji do utrzymania porządku wokół swoich posesji. Godny pochwały jest P.Lech, który bardzo dba o porządek.
- poinformowała o odbytym szczepieniu psów i jest jej wiadomym, że bardzo dużo ludzi nie szczepiło swoich psów.
Czy nie ma takiego sposobu, żeby wyegzekwować od tych ludzi to szczepienie.

Sołtys Sołectwa Żelewa P.Hoduń  wnioskowała:
- o ustawienie pojemników na plastiki.
Przyjeżdża  do Żelewa bardzo dużo osób w okresie letnim nad jezioro  i jest to niezbędne.

Sołtys Sołectwa Kartno P.Golec wnosił: 
- o remont świetlicy. 
Kiedy ten remont będzie rozpoczęty.

Sołtys Żelisławca P.Karbowska  poinformowała o dokonanej zbiórce pieniędzy  /wspólnie  z  P.Adamek / na leczenie poparzonej Emilki. Z samego Żelisławca zebrano kwotę  758zł. Jeśli  Wójt by pewną kwotę dofinansował, wówczas można by było wpłacić te pieniądze na konto.

Przewodniczący Rady P.Mendak zaproponował, że przejdzie się po Urzędzie Gminy - wśród pracowników  i  radnych  i zbierze  dodatkowo pewną kwotę .

Sołtys Sołectwa Glinna P.Zaremba  zgłosiła:
- problem psów.
Właściciele się nimi nie opiekują, psy biegają po ulicy bez opieki.
Na  wnoszone ustne uwagi opiekunowie nie reagują. 

Sołtys Sołectwa Dobropole P.Myszkowska zapytała;  - w jakim terminie zostanie zakończony remont drogi do Dobropola.
Dalej krzaki rosną i zagrażają bezpieczeństwu przechodzącym  tam osobom i przejeżdżającym  pojazdom. 

P.Dąbrowski - redaktor gazety „ 7 Dni Gryfina „  stwierdził, że  prawdopodobnie jest zawarta w treści jego artykułu  dot. działek wodociągowych  nieprawda. Dlatego też chciałby, żeby Wójt, Przewodniczący Rady wskazał tę nieprawdę. Na czym ona polega. Z uwagi na brak dalszych dyskusji  przystąpiono do kolejnego pkt. j/n.

Ad. 15 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz    sołtysów.

Wójt P.M.Woś / przed udzieleniem odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów / poinformował o zaproszeniu skierowanym do wszystkich mieszkańców gminy od Ks. Proboszcza ze St.Czarnowa na msze tzw. odpustową /będzie  to w ramach święta sportu/, która odbędzie się w dniu 24.05.2003r. o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym w St.Czarnowie. Wójt prosił w imieniu proboszcza o wzięcie udział w tej mszy pomimo tego, że w każdej miejscowości jest w tym dniu również coś organizowane.
Następnie udzielał odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i tak:
- remont dachu świetlicy w Żelewie, plac zabaw / zgłaszał radny Gorczyca /.
Myśli o tym i będzie ten remont robiony.
chodzi o plac zabaw, to nawet w tej miejscowości jest miejsce na to,lecz nie mogą być w każdej miejscowości organizowane  takie place zabaw.
W Kołbaczu zamieszkuje połowę mieszkańców gminy.  Dzieci z tego korzystają i na razie  nie jest to zniszczone. Wójt wyjaśnił, że on to zorganizował, lecz pieniądze przekazali na ten cel:  P.Nocoń , Firma  Binowo - Park  i Państwo  Wiśniewcy z Kołbacza. Te firmy nie chcą, by im z tego tytułu umarzać jakiekolwiek podatki. Dał ogłoszenie – podziękowanie dla nich  /płatne / do gazety 7 Dni Gryfina za sponsorowanie. Będzie się starał środki nadal zdobywać i w miarę ich  uzyskiwania chce upiększać te place zabaw.
Są ludzie, którzy chcą pomóc. Wójt uważał, że jeśli będzie udział jakiegoś przedsiębiorcy w danej miejscowości, to na pewno taki plac zabaw można wspólnie zorganizować.
Poinformował również, że jest umówiony z Nadleśniczym z  Klinisk / z udziałem radnego/ w sprawie zorganizowania parkingu w Żelewie, jeszcze przed sezonem letnim.
- sprawa dróg /które są w glinie/ w St.Czarnowie / zgłaszał radny Grzywiński/
Wójt uważał, że  ideą radnego jest to, by te drogi były przejezdne. Spróbuje tę sprawę wyjaśnić, zajrzeć w dokumenty.
- zjazd dla osoby niepełnosprawnej / zgłaszał radny Róg/.
Jeśli jest to osoba stale zamieszkująca tam, to jest obowiązek taki zjazd zrobić dla takiej osoby - stwierdził Wójt.
znaczy to, że  gmina będzie to robiła, lecz zainspiruje tę sprawę .
Na pewno będzie trzeba sporządzić dokumentację.
- stół do tenisa, dziury na zatoce autobusowej oraz na drodze do P.Burakowskich / zgłaszał radny Mielnicki/.
Wójt wyjaśnił, że stół do tenisa ma być zakupiony ze środków GKRPA w ramach organizowanego konkursu. Wierzy, że miejscowość Dobropole się tak wykaże, że stół zostanie  tam zakupiony.
Droga do P.Burakowskich – zna tę drogę, jeszcze  w dniu dzisiejszym / przed sesją/ przejeżdżał tą drogą ponownie i rozmawiał z mieszkańcami o niej.  
Także  oni wiedzą, że ta droga będzie  wyremontowana.
Będzie musiała być tam położona nowa nawierzchnia i taka inwestycja kosztuje bardzo drogo. W pierwszej kolejności trzeba przyjąć jakąś hierarchię remontów dróg na terenie gminy. Dla Wójta najważniejszą drogą, która powinna być obecnie wyremontowana, to droga do Komorówki.  
/ sołtys z Nieznania stwierdził, że droga do jego sołectwa jest również  w złym stanie, nieprzejezdna/.
Wójt   uważał, że przy okazji remontowania drogi do Komorówki będzie można zrobić i drogę do Nieznania.
Natomiast zajazd do autobusów może trochę poczekać, gdyż są pilniejsze sprawy. Temat ten radny zgłaszał już kilka razy i jeśli będą pieniądze, to będzie to robione.  / Wg radnego Mielnickiego do  wyrównania zakrętu autobusowego potrzebna jest koparka, która zepchnęłaby żwir znajdujący  się po bokach/. 
- niesłusznie pobrane ryczałty- czy podjęto działania / zgłaszała radna Cioch/
Wójt stwierdził, że tą sprawą jeszcze się nie zajął, choć wie, że należy się tym zająć. Nie było kiedy. Jednak ma nadzieję, że  na następnej sesji poinformuje , jakie są podjęte działania w tym zakresie.
Odpowiedzi Wójta na zgłaszane zapytania  i wnioski sołtysów.   
- remont chodnika w Kołbaczu, zatrudnienie mieszkańców / pytał sołtys P.Kowalczyk/.
Obecnie Wójt czeka na umowę z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Materiał na ten  chodnik  będzie od tego zarządu, natomiast wykonawca będzie z terenu gminy. 
Zostanie wybrana firma, która zatrudnia swoich pracowników i być może zatrudni dodatkowo osoby miejscowe. Wójt uważał, że z pracą nie jest jeszcze tak źle. Wisi jeszcze na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy informacja firmy,  która poszukuje wykonawców do pracy w Dolnej Odrze.
- nieporządek przy  posesjach / zgłaszała sołtys P.Baryła /.
Wg Wójta nie konieczne firmy są winne tego nieporządku, lecz również  indywidualni, prywatni właściciele posesji. Zostanie powołana i wysłana  na  teren gminy komisja, by zachęcić ludzi  do zrobienia porządków wokół swoich posesji.  
- pojemnik na plastiki / zgłaszała sołtys P.Hoduń/.
Jest renegocjowana  umowa z Retmanem i jeszcze nie otrzymał jej do podpisu. 
Jest duże prawdopodobieństwo, że  w każdej miejscowości /oprócz Komorówki/ będą ustawione komplety takich pojemników/ plastiki i szkło/.Natomiast w Kołbaczu dodatkowo będzie ustawiony komplet plus pojemnik na papier. Takie są uzgodnienia i w tej chwili oczekuje na tę umowę 
- świetlica w Kartnie / zgłaszał  sołtys P.Golec /.
Myśli o tym i ma to na uwadze.
- zbiórka pieniędzy dla  poparzonej Emilki / zgłaszała sołtys. Karbowska/. 
Wójt przypomniał, że było ustalone na sesji w Kołbaczu, że  z gminy będzie przelana kwota 1.000 zł i zostały te pieniądze przekazane na konto tej rodziny.
Również miała być przeprowadzona zbiórka pieniędzy wśród  społeczeństwa gminy, lecz okazuje się, że zebrano pieniądze tylko w Żelisławcu.
Wójt podziękował  P.Karbowskej za przeprowadzenie zbiórki .
Proponował, żeby przeprowadzić takie zbiórki  w pozostałych miejscowościach   i ustalić termin jej zakończenia. Jest to wpłata indywidualna, prywatna.
Uważał, że jeśli się taką zbiórkę przeprowadzi i z niej rozliczy, to nie wierzy by były jakiekolwiek zarzuty, że ktoś coś z tego sobie wziął. Lepiej byłoby  zebrane pieniądze zbiorowo wpłacić w UMiG Gryfino na konto tej rodziny / będą te pieniądze tylko dla nich /  niż na fundację szpitala. 
W dyskusji sołtysi stwierdzili, że  miały być im przygotowane przez Urząd Gminy listy i pisma upoważniające do przeprowadzenia  zbiórki pieniędzy i nic takie nie otrzymali.

Sołtys Żelisławca  P.Karbowska poinformowała, że  sama przygotowała sobie taką listę, na której wpisywała nazwiska osób dokonujących wpłaty, kwotę i podpis tej osoby. Tym sposobem zebrała kwotę 758zł. Ludzie chętnie te pieniądze dawali.
W wyniku dyskusji ustalono końcowy termin zakończenia zbiórki  na pomoc dla rodziny z Sobieradza – 26.05.2003r.  Najpóźniej w tym dniu zebrane pieniądze winny być przywiezione przez sołtysów do Urzędu Gminy, celem przekazania ich na konto tej rodziny. Ewentualnie będzie wysłana osoba z Urzędu Gminy  do poszczególnych sołtysów po odbiór tych pieniędzy za pokwitowaniem, jeśli  dany sołtys nie będzie mógł je przywieść do Urzędu.      
- wałęsające się bez opieki psy, szczepienie / zgł.  sołtysi: Zaremba, Baryła,

Kierownik Rewiru w St.Czarnowie P.Łuszczewski poinformował, że wystarczy  złożyć wniosek przez osobę zainteresowaną na policję w tej sprawie i będzie ten właściciel  ukarany – czy to mandatem czy kolegium. Jednak ktoś to musi zgłosić, żeby podjąć działania.
W dalszej dyskusji  stwierdził, że jest uchwalony podatek od psów i nikt nie płaci. Nadal psy nie są oznakowane, chodzą bez opieki, choć mają swoich właścicieli.

Wójt nie wierzył w to, że będzie kolejka osób, którzy chcą zgłaszać  do policji o ukaranie osób, których  psy chodzą bez opieki.
, że opiekunowie swoich psów powinni wiedzieć czym kończy się takie ugryzienie przez psa, dodatkowo nie szczepionego. Jakie mogą być konsekwencje. Jest uchwała i na jej podstawie będzie to realizowane.

Przewodniczący Rady P.Mendak  uważał, że  gmina może otrzymać od P.Pietrzyka ilość osób, które szczepiły swoje  psy / bez nazwisk/.
Wówczas będzie można wystosować pisma do sołtysów  z ostrzeżeniem do publicznej wiadomości mieszkańców. 
- sprawa artykułów w prasie / pytał P.Dąbrowski/.

Wójt stwierdził że na temat tego, co ktoś napisał w prasie dyskutować publicznie nie będzie. Jeśli P.Dąbrowski jest autorem tego , to na pewno wie co napisał. Prosił jednak, by rzetelnie pisał / P.Dąbrowski stwierdził, że pisał rzetelnie/ .Wójt uważał, że nie jest pisane rzetelnie i w związku z tym jest umówiony z Dyrektorem Naczelnym gazety „7 dni Gryfina”  w najbliższy czwartek i będzie w tej sprawie rozmawiał. Stwierdził że prasa nie powinna służyć temu, żeby „ jątrzyć ” w gminie i w sytuacji kiedy można coś zrobić, podburzać mieszkańców.
W dalszej swojej wypowiedzi Wójt poinformował o zapadłym wyroku odnośnie chemikaliów „rzekomych” z byłej Szkoły w St.Czarnowie, którymi zatruli się pracownicy MPO. Spośród 2 oskarżonych  /. Woś M. Osóch T./  został uniewinniony od zarzutów, natomiast  co do P.Osócha nie  chce się wypowiadać. 

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odniósł się również do artykuły redagowanego przez P.Dąbrowskiego. Prosił go, by pisał obiektywnie, prawdę odnośnie uchwały / dot. zbycia nieruchomości w drodze bezprzetagowej położonych w obrębie Żelewa, Kołbacza i Nieznania/.
Uważał, że P.Dąbrowski wywodzi się z tej opcji, która była cały czas przeciwna radnym, będącym obecnie przy władzy lokalnej. W każdej sprawie widzi „aferę”.  Również je widział w działaniu Prezesa spółdzielni mieszkaniowej, sam te „afery ” wywoływał. Dlatego też trzeba być obiektywnym .

P.Piechowski stwierdził, że jest mu wiadomo, że  jego wypowiedź jest nagrywana przez P.Dąbrowskiego i dlatego z pełną świadomością powtórzył, że

dziękuje za medialne działanie na naszej gminie. Stwierdził także, że nie umie się zachować  jako dziennikarz a zachowuje się jak gówniarz.

Radny Grzywiński stwierdził, że P.Dąbrowski dla niego nie jest żadnym redaktorem  i nie zamierza  z tym Panem polemizować.

Ad. 16  Wolne wnioski.

Radny Zacharski ponowił sprawę psów wałęsających się bez opieki. 
Poinformował, że osobiście zwrócił się do P.Lasoty w Glinnej, który posiada groźnego psa i się nim nie opiekuje ,by tego psa nie wypuszczał na zewnątrz, zrobił budę i ogrodził  teren. Jednak  to nadal nie skutkuje, jak również  uwagi sołtysa. Może tutaj Wójt coś zadziała. 

Radny Chudak poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem Szkoły Podstawowej  w Kołbaczu i okazuje się, że  brakuje sal lekcyjnych i dzieci uczą się na plebani.  
Wg opinii męża P.Matejczyk można by było wygospodarować dodatkową powierzchnię na poddaszu szkoły z przeznaczeniem na sale lekcyjne bądź pracownie np. plastyczną, jest taka potrzeba. Przy okazji remontu, rozbudowy szkoły  można by było to poddasze wykorzystać.

Wójt P.M.Woś uważał, że plebania jest tym samym  wykorzystana i cieszy się, że dzieci się tam uczą. Wyjaśnił, że trzeba było  przenieść tam jedną klasę, gdyż ze świetlicy zrobiono stołówkę / stołówka liczyła 20 miejsc a obiadów jest  wydawanych 120 /, natomiast z tej stołówki zrobiono szatnię  Odbyło się to bez żadnych zgrzytów, komentarzy i cieszy się, że Ksiądz do tej sprawy  podszedł z dnia na dzień.
Jeśli chodzi o rozbudowę  szkoły to należy wiedzieć, ile tych dzieci będzie  kiedyś uczęszczało do poszczególnych klas.  Ma już wizję, ile tych dzieci będzie i okazuje się, że  nie będzie trzeba zabudowywać tych poddaszy.
Przypomniał że jeszcze w poprzedniej kadencji, gdy by Wójtem wszystko co rozpoczął, teraz musi kończyć.  Nawet nauczyciele siedzieli wówczas przy tych małych stołach przez 20 lat. Chciał wtedy to zmienić i zmienił to obecnie.
Było to jedno z zaleceń inspektora ds. bhp.

Przewodniczący Rady P.Mendak zapoznał  Radę z pismem P.L.i J.Lorczaków  z dnia 19.05.2003r. w sprawie  przydzielenia im części biblioteki tzw. balkonu przyległej do ich lokalu mieszkalnego. W uzasadnieniu podają, iż  zwiększenie powierzchni użytkowej ich lokalu pozwoliłoby im na  dalsze staranie się o odzyskanie syna z rodziny zastępczej, w której obecnie się znajduje.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Wójt wyjaśnił, że to pismo j/w  jest skierowane do Rady Gminy, lecz tego typu sprawami zajmuje się Wójt. Poinformował już ustnie tych Państwa, że  nie pozwoli na zmniejszenie powierzchni biblioteki gminnej w celu zwiększenia im powierzchni mieszkalnej. Uważał, że  ta biblioteka i tak jest za mała, za ciasna i jest brak czytelni. P.Lorczakowie otrzymując od  poprzedniego Zarządu Gminy lokal mieszkalny napisali oświadczenie, ze nie będą  domagać się większego lokalu. Są rodziny, które w ogóle nie posiadają mieszkania i żaden Sąd im dzieci nie zabiera z powodu braku mieszkania. Rozumie ich i docenia starania, natomiast nie może uszczuplić zasobów biblioteki przez to, że ktoś chce  mieć jeszcze 1  pokój z balkonem. Wójt  stwierdził, że  niekiedy musi podejmować niepopularne decyzje i wie, że Ci ludzie będą mieli do niego pretensję.
Jest jednak przekonany, że  ta decyzja jest jedyną, którą może podjąć.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w ten sposób na to pismo będzie odpisane. 

Poparto Wójta.

Radny Róg  wyjaśnił, że będąc w Zarządzie Gminy brał udział w oględzinach tego mieszkania. Przydzielono im to mieszkanie ze względu na tego syna, który już u nich przebywa i od miesiąca uczęszcza do Szkoły w Kołbaczu. 
Metraż dotychczasowy wystarcza im na  4 osobową rodzinę.
Także  pisanie o dodatkowe pomieszczenie na pozyskanie syna jest nieprawdą.

17. Zakończenie obrad  IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy

P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończeni obrad IX Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godz. 16.20.

  

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 09:06