herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/70/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA  NR  XII/70/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 48.240 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 32.500 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 32.500 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 32.500 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 740 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 740 zł
  § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 740 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 15.000 zł
  § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 32.500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 32.500 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 32.500 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 32.500 zł

§ 3.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 144.740 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 104.000 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.000 zł
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 740 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 740 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 740 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.000 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 15.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 zł

§ 4.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 129.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000 zł
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 29.000 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 12.000 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 12.000 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 17.000 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 17.000 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:48