herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/72/07 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu, oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań związanych z jej realizacją.

UCHWAŁA NR XII/72/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu, oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań związanych z jej realizacją.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974/oraz art. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Potwierdza się przystąpienie do realizacji inwestycji: „Budowa  Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”.
  2. Ustala się limit wydatków na budowę sali wraz z wydatkami na  prace projektowe, wnioski aplikacyjne, infrastrukturę towarzyszącą, rezerwą na roboty nieprzewidziane, łącznie z wydatkami już poniesionymi w latach 2004, 2005 i 2006 do kwoty 6.000.000 zł (słownie sześć milionów złotych).
  3. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją tej inwestycji do kwoty wymienionej w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, oraz do wystawiania weksli In blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.
  4. Zakłada się następujące finansowanie zadania w latach 2007– 2009:
    1. w roku 2007 kwota 1.454.350 zł ze środków własnych Gminy Stare Czarnowo oraz 50.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu,
    2. w roku 2008 kwota 2.126.500 zł ze środków pochodzących z kredytu oraz kwota 200.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu,
    3. w roku 2009 kwota 625.350 zł ze środków pochodzących z kredytu oraz kwota 1.250.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu.

§ 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o  dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu Gmina Stare Czarnowo zobowiązuje się do finansowania inwestycji poprzez podniesienie odpowiednio udziału własnego, w szczególności poprzez szukanie alternatywnych źródeł finansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:53