herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/75/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

UCHWAŁA NR XII/75/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art.18a i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143 poz. 1199; z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów.
  2. Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
  3. Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,
  4. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Stawkę roczną od posiadania psów ustala się w wysokości 20 zł od jednego psa oraz 10 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3.

  1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia  31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
  2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4.

  1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu  Gminy Stare Czarnowo.
  2. Pobór opłaty może odbywać również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi poszczególnych wsi.

§ 5. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta  przekazane do Urzędu Gminy do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 30% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/288/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:57