herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/76/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008.

UCHWAŁA NR  XII/76/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.
 

w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa, określenia inkasentów  i  wynagrodzenia  za  inkaso  na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art.5, art. 6 ust.12 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2008 w wysokościach:

Lp.  Treść Stawka  
1. Od gruntów:    
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i  budynków 0,70 zł od 1m2 powierzchni
b)  od pól golfowych 0,55 zł od 1m2 powierzchni
c) pod jeziorami, zajętych na  zbiorniki wodne retencyjne lub   elektrowni wodnych 3,74 zł od 1 ha powierzchni
d) pozostałych 0,22 zł od 1m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:    
a) mieszkalnych 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych 3,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych budynków
1. garaży 5,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
2. budynków letniskowych 6,37 zł
3. pozostałych 4,30 zł
3. Od budowli :   wartości  określonej na  podstawie  art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal.ą (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr121, poz.844;z 2005r. Nr 143, poz. 1199) 
a) pola golfowe 1,85%
b) związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.:
 • rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych
 •  budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej
1,85%
c)  pozostałe budowle 2%

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

 1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty pod tymi budynkami, budynki pozostałe (z wyjątkiem garaży i domków letniskowych, będące  w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których  wyłącznym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalne, przedemerytalne lub rentowe, jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami mającymi wyłączne prawo do takich świadczeń.
  Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.
 2. Budynki zajęte przez domy dziecka z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 3.

 1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w §2 ust. 1  jest złożenie przez podatnika wniosku o zwolnienie wraz z oświadczeniem o przysługującym mu prawie do uzyskania ulgi podatkowej.
 2. Wniosek wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust.1 podatnik powinien złożyć najpóźniej do 31 stycznia roku podatkowego, w którym uzyskuje prawo do ulgi.
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa wniosek i oświadczenie, o którym mowa w ust.1 w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 5. Zgłoszenie o utracie prawa do ulgi następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie z zakresem uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa.  Inkasentami podatku od nieruchomości są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 5. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą być dokonywane  przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/290/06 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2007.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2008 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:58