herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/79/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie

UCHWAŁA NR XII/79/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.
 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, ; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 , Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 , Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433 , Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na ławnika do  orzekania w sprawach rodzinnych, do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję 2008 - 2011 została wybrana;

Pani Genowefa Piskorz

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XII /79/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, Rada Gminy Stare Czarnowo winna wybrać 2 ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję lat 2008 – 2011 tj.
- 1 ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych ,
- 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy.
Działając na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia , Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie pismem z dnia 25.06.2007 r. zgłosił do Rady Gminy Stare Czarnowo 1 kandydata na ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych na kadencję 2008 – 2011 dotyczącego Pani Genowefy Piskorz.
Do dnia 30.06.2007 r. (upływał termin zgłaszania kart zgłoszeniowych) nie zgłoszono innych kandydatów, również na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ( kandydatów na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy powinni zgłaszać związki zawodowe i organizacje pracodawców).
Powołany Uchwałą Nr XI/65/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r., zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów, na posiedzeniu w dniu 2 października 2007 r. pozytywnie zaopiniował prawidłowo zgłoszoną kandydaturę na ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych.
Zgodnie z art. 163 § 1 ww. ustawy wybory ławników należy przeprowadzić najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 13:01