herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/80/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”

UCHWAŁA NR XII/80/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974/ oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75, poz. 493)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Negatywnie opiniuje projekt Rozporządzenia Wojewody  Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XII /80/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. N 92, poz. 880 z póżn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo wyraziła negatywną opinię odnośnie przedłożonego projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”.
W uzasadnieniu podaje się, iż w proponowanym planie ochrony wprowadzone są pewne ograniczenia, zakazy, które w pewnej mierze wpływają niekorzystnie na prowadzenie gospodarki rolniczej przez mieszkańców Gminy Stare Czarnowo. Dotyczy to w szczególności spraw wymienionych w § 7 pkt. 3, 4, 5, 6 proponowanego rozporządzenia.
M.in. proponowane jest utrzymywanie pastwiskowo – łąkowego charakteru doliny Krzewno pomiędzy miejscowościami Kartno – Glinna – Stare Czarnowo – Babinek, z zakazem zmiany sposobu użytkowania; w tym uprawy ornej użytków zielonych , zalesienia i zabudowy, w tym również elektroenergetycznymi liniami przesyłowymi. Rolnicy nie będą mieli możliwości zmiany sposobu użytkowania ani rozbudowy.
Ogranicza się także poszerzenie trasy drogi wojewódzkiej Nr 120, jak również nie ingerowanie w obszar rezerwatu podczas poprowadzenia trasy turystycznej i ścieżki po liniach kolejowych.
Gmina Stare Czarnowo ma planowaną budowę ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej PKP biegnącej przez niektóre miejscowości i na pewno na niektórych odcinka tej ścieżki będzie trzeba ingerować w obszar rezerwatu.
Jesteśmy obwarowani już pewnymi ograniczeniami, zakazami i nakazami związanymi z Naturą 2000 , z dwiema strefami ochronnymi dot. J.Miedwie i Parku Krajobrazowego Puszczy Bukowej i wprowadzanie kolejnych ograniczeń związanych z planem ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa” dodatkowo utrudni możliwość rozwoju gminy i jej mieszkańców.
Gmina Stare Czarnowo mająca bardzo dużo już ograniczeń w zakresie jak wyżej, jak dotychczas nie ma możliwości uzyskania pomocy finansowej, dotacji, co w pewnej mierze pomogłoby zrekompensować i ułatwić życie mieszkańców gminy.
Reasumując Rada Gminy nie może zgodzić się na tak brzmiący tekst Rozporządzenia, który ewidentnie godzi na lokalną społeczność i w tak dużym stopniu zagraża egzystencji swobodnego rolnictwa na terenie gminy. Ochrona przyrody jest bardzo ważna i istotna , lecz muszą być zachowane pewne granice zakazów a jeśli takie już są , to winny być w jakiś sposób zrekompensowane.
Nadmieniam jednocześnie, iż Gmina Stare Czarnowo ubiega się o przyznanie strefy ONW , jednak jest to ze skutkiem odmownym.
Proponuję więc rozważyć taką możliwość lub zrekompensowanie strat w innej formie mieszkańcom gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe Rady Gminy Stare Czarnowo wyraziła negatywną opinie do proponowanego Rozporządzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 13:01