herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/82/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy.

UCHWAŁA NR XII/82/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974/ oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 /  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż najemcy, lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 5 w miejscowości Glinna, położonym na działce nr 51/4 o powierzchni 0,2441 ha, obręb ewidencyjny Glinna.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie nabywcy, przy jednorazowej  wpłacie należności, 80 % bonifikaty, zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Rady Gminy Stare Czarnowo nr IV /17 / 98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom.

§ 3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wycena  nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ogłoszenie w gazecie, opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/271/06 Rady Gminy Stare  Czarnowo z dnia 04.09.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z as a d n i e n i e
do uchwały nr XII/82/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

Zgodnie z art. 68 ust 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku , udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 , jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe.
W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Glinna na rzecz niżej wymienionego najemcy, zasadnym jest udzielenie bonifikaty w wysokości 80 %, zgodnie z zapisem zawartym w § 1 Uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo nr IV /17 / 98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom.
Pani Sylwia Litwin zam. Glinna nr 5 jest najemcą lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, posadowionym na nieruchomości gminnej – działce nr 51/4 w obrębie ewidencyjnym Glinna, na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia 20.06.2006 r.  Wyżej wymieniona złożyła wniosek o kupno lokalu mieszkalnego.
Z uwagi na nie wyrażenie zgody przez współlokatorów na kupno ww. nieruchomości przez Sylwię Litwin, należy uchylić Uchwałę Nr XXXVII/271/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 04.09.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 13:04