herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/84/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

UCHWAŁA NR XII/84/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 ), oraz art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471), oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym ( Dz. U. z 1997 r. Nr 102 poz. 643; z 2000 r. Nr 48, poz. 552, Nr 53, poz. 638; z 2001 r. Nr 98, poz. 1070; z 2005 r. Nr 169, poz. 1417)  Rada Gminy w Starym Czarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego  Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33 poz. 388) z przepisem art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483).

§ 2. Reprezentowanie Gminy Stare Czarnowo w przedmiotowej sprawie powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo w osobie Pana Marka Wosia oraz ustanowionym przez niego pełnomocnikom prawnym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XII/84 /07
z dnia 29 października 2009 r.

Na terenie Gminy Stare Czarnowo znajduje się Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Spółka z o.o., należący do Instytutu Zootechniki z siedzibą w Krakowie. Instytut Zootechniki z siedzibą w Krakowie posiada status jednostki badawczo – rozwojowej, która została utworzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych. Zakład ten użytkuje na terenie Gminy grunty rolne o powierzchni 4.354 hektarów.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych, jednostki te są zwolnione z podatków, z tym że z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego zwolnienie następuje na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi iż zwalnia się od podatku od nieruchomości jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. Podstawą zwolnienia jednostek badawczo rozwojowych z podatku rolnego jest art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, natomiast z podatku leśnego art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
W związku z przysługującym jednostkom badawczo – rozwojowym zwolnieniom, ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, gwarantowała gminom pokrycie utraconych dochodów z otrzymywanej subwencji ogólnej.
Ustawę powyższą uchyliła ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. W ustawie tej nie przewidziano rekompensaty utraconych przez gminy dochodów z powodu przyznanych jednostkom badawczo – rozwojowym zwolnień. Gmina Stare Czarnowo jest gminą o charakterze rolnym, której głównym źródłem dochodu są wpływy z podatku rolnego. Grunty rolne użytkowane przez położoną na terenie Gminy Stare Czarnowo jednostkę badawczo – rozwojową zajmują areał o powierzchni 4354 ha. Gruntów rolnych użytkowanych przez rolników indywidualnych, którzy uiszczają podatek rolny jest 2284 ha. Jak wynika z powyższego, prostego porównania tych areałów, sytuacja ta ma negatywny wpływ na strukturę dochodów Gminy Stare Czarnowo. Zwolnienie z podatku rolnego i brak jego refundacji z budżetu Państwa, powoduje iż dochody własne Gminy są niższe od tych które Gmina powinna z tego tytułu uzyskiwać.
Biorąc pod uwagę fakt, iż tylko w niektórych gminach położone są jednostki badawczo – rozwojowe i tylko te gminy pozbawione są wpływów z podatku rolnego, który byłby należny od innych podmiotów, stwierdzić należy, że pozostaje to w sprzeczności z zagwarantowaną w Konstytucji zasadą równości podmiotów. Zgodnie bowiem z przepisem art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ust. 2 stanowi natomiast, iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Zróżnicowanie takie, nie znajduje żadnego uzasadnienia, tym bardziej, że ciężar funkcjonowania jednostki badawczo – rozwojowej zmuszona jest ponosić niewielka gmina rolnicza, której głównym źródłem dochodu są wpływy z podatku rolnego, podczas gdy potencjalne korzyści z działalności podmiotów zwolnionych z podatku, mają być udziałem całego Państwa – wszystkich gmin.
Stan prawny powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pozostaje zatem w sprzeczności z zagwarantowaną w Konstytucji RP zasadą równości podmiotów.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 29-11-2007 11:45