herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008.

UCHWAŁA NR XIII/85/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 8.951.207 zł  z tego:

 1. dochody bieżące - 8.351.207 zł
 2. dochody majątkowe - 600.000 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 12.213.814 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.262.607 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 2.300.000 zł
 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1.000.000 zł

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne w roku 2008 (Załącznik Nr 3)  w wysokości: - 4.370.000 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 4)w wysokości - 3.300.000 zł

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 115.000 zł
 2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 40.000 zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z:

 1. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami  (Załącznik Nr 5)
 2. realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6)

§ 8 . Ustala się dotacje:

 1. podmiotową dla gminnej instytucji kultury (Załącznik Nr 7)  w wysokości - 80.000 zł
 2. celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych  (Załącznik Nr 8) w wysokości - 57.000 zł

§ 9. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 9) w wysokości:

 1. przychody - 80.000 zł,
 2. wydatki - 400.000 zł,

§ 10.

 1. Ustala się dochody w wysokości - 63.000 zł
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Ustala się wydatki w wysokości - 53.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w wysokości - 10.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500.000 zł
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 2.300.000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie  występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest  niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień  wydatków między działami,
 4. przekazywania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu  umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 6. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
  1. pracownikom - na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych  wydatków;
  2. jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym wykonującym zadania finansowe z sum na zlecenie lub z akredytyw budżetowych - na koszty wykonywanych zadań;
  3. w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach.
  4. pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w  związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych.
   Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 31-12-2007 09:15