herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/86/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/86/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,              Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 1.747 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.747 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.747 zł
  § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.747 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 33.747 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 zł
Rozdział 75022 Rady gmin 5.000 zł
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 7.000 zł
  § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000 zł
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.747 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.165 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.165 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 582 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 582 zł
 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13.000 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 13.000 zł
  § 4430 Różne opłaty i składki 13.000 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.000 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 7.000 zł
  § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7.000 zł

  § 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 32.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 27.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.000 zł
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27.000 zł
 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2007 09:17