herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/87/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XIII/87/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz. 1171) w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów /Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Powiadamia się Skarbnika Gminy Stare Czarnowo Panią Agatę  Baran o obowiązku złożenia Radzie Gminy Stare Czarnowo oświadczenia lustracyjnego w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania niniejszej uchwały:

§ 2. Informuje się, iż niezłożenie w terminie przez osobę zobowiązaną oświadczenia lustracyjnego o którym mowa w § 1 uchwały, stanowi obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej.

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo do odbioru oświadczenia lustracyjnego i niezwłocznego przekazania go do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XIII/87/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów Dz. U. Nr 165, poz. 1171) zachodzi konieczność wezwania przez Radę Gminy Stare Czarnowo Skarbnika Gminy do ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego według nowych wzorów stanowiących załącznik do ustawy. 
Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia.   Właściwy organ, o którym mowa w art. 8 ustawy lustracyjnej, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy powiadamia osobę zobowiązaną o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia lustracyjnego oraz informuje o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2007 09:18