herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/89/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

UCHWAŁA NR XIII/89/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie  niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.
 2. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1 z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkalnych, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.

§ 2.

 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje dodatek  mieszkaniowy uzależniony od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
  1. przy jednej osobie w rodzinie – 6%
  2. przy dwóch osobach w rodzinie – 8%
  3. przy trzech osobach w rodzinie - 10%
  4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie -12% najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 pomija się , a kwotę od co najmniej 0,50 zaokrągla się do pełnego złotego.
 2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się  wspólnie z nim zamieszkujących:
  1. małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub,
  2. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
  3. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów , nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
  5. dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów.
 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 2 ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacać dodatek.
 4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 3.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2. pobierania zasiłku społecznego,
  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
  4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 4.

 1. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w § 2 ust. 2 nauczyciel otrzymujący dodatek mieszkaniowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, dodatki nieprawnie pobrane podlegają zwrotowi.
 2. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły- Wójt Gminy Stare Czarnowo.
 3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają  zastosowanie przepisy ustawy – Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz Kodeks Pracy.

§ 6. Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXI/160/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XIII/ 89 /07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (zgodnie z art. 91d pkt 1 )organ prowadzący szkołę Rada Gminy określa w trybie regulaminu wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2007 09:20