herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/91/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

UCHWAŁA NR XIII/91/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 /  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości leżących na terenie Gminy, których wartość  wzrosła w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, stawka procentowa opłaty adiacenckiej wynosi 20% przyrostu wartości nieruchomości korzystającej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XIII/91/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Jednym z elementów stanowiących dochód Gminy jest opłata adiacencka której wysokość - zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Przychody wynikające z zastosowania powyższej opłaty zwiększają potencjalne możliwości realizacji zadań publicznych stawianych przed Gminą Stare Czarnowo jak również wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2007 09:22