herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/92/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

UCHWAŁA NR XIII/92/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175 poz. 1462, Nr 179. poz. 1487, Nr 180. poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie,  stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/134/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 2 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:
    „ 2. Siedzibą Ośrodka jest Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XIII/92/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 12 listopada b r. zmienił lokalizację siedziby jednostki. 
W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie zmiany aktualizacyjnej w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2007 09:22