herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/93/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.

UCHWAŁA NR XIII/93/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "h" i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 9 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 13 poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132. poz. 1111/ oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 2001 r. Nr 129. poz. 1440; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2004 r. Nr 238. poz. 2390; z 2006 r. Nr 220. poz. 1600/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie stanowiącej załącznik do uchwały nr XIX/135/04 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
    „ 1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie jest miejscowość Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 a terenem jej działania jest Gmina Stare Czarnowo w województwie zachodniopomorskim.”

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XIII/93/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
Z dnia 14 grudnia 2007 r.

W dniu 10.11.2007 r. została przeniesiona siedziba Urzędu Gminy Stare Czarnowo z ul. Szczecińskiej 23 na ul Św. Floriana 10. Wraz z przeniesieniem siedziby urzędu w nowej siedzibie tj. przy ul. Św. Floriana 10 funkcjonować zaczęła siedziba Gminnej Biblioteki w Starym Czarnowie. Celem uporządkowania danych teleadresowych Biblioteki należało dokonać zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2007 09:23