herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/97/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”.

UCHWAŁA NR XIII/97/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”.

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 181, poz. 1286)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Negatywnie opiniuje się projekt Rozporządzenia Wojewody  Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XIII/97/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Zgodnie z art. 19 ust 2 pkt 1 ustawy o ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póżn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo wyraziła negatywną opinię odnośnie przedłożonego projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”.
Powyższe uzasadnia się tym, iż w proponowanym planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika” proponuje się w § 7 pkt 7 rozporządzenia zapis, by ul. Chłopską będącą przedłużeniem ulicy Mącznej, na odcinku od autostrady do drogi asfaltowej Podjuchy – Binowo udostępniać wyłącznie jako drogę pieszo – rowerową. Rada Gminy mając na uwadze rozwój miejscowości Kołowo a w szczególności Binowo wg nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie może pozytywnie zaopiniować proponowanego zapisu.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2007 09:41