herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/99/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin

UCHWAŁA NR XIV/99/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.


w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin

Na podstawie art. 4b ust. 1, pkt 2 i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218);  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo, Leśniczówka Klęskowo w sprawie połączenia z gminą Miasto Szczecin.
 2. Konsultacje mają na celu uzyskanie od mieszkańców osad wymienionych w ust. 1 odpowiedzi na pytanie o treści:

   

  „ Czy jest Pan/Pani za połączeniem osady z Gminą Miasto Szczecin? ”.

§ 2.

 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale  zamieszkałe w osadach wymienionych w § 1 ust. 1, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.
 2. Wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach sporządza Wójt Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Konsultacje z mieszkańcami należy przeprowadzi podczas zebrań mieszkańców osad: Sosnówko, Mazurkowo, Leśniczówka Klęskowo.

§ 4.

 1. W czasie zebrań mieszkańców osad, o których mowa w § 3 ich  uczestnicy winni być poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, a następnie po dyskusji w ramach której winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia, udzielą odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2.
 2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu rubryki: „TAK” lub „NIE” na ankietach według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, które podczas zebrań zostaną wydane uprawnionym do wzięcia udziału w konsultacjach.

§ 5. Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, skład osobowy i zadania komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji określi Wójt Gminy w formie zarządzenia.

§ 6.

 1. Zebrania mieszkańców osad, o których mowa w § 3 zwołuje  Wójt Gminy Stare Czarnowo.
 2. Ogłoszenie o zebraniach w osadach, o których mowa w § 3 winno być przekazane do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń poszczególnych osad, w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo.

§ 7. Z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy złoży Radzie Gminy  Stare Czarnowo sprawozdanie na najbliższej sesji, po zakończeniu konsultacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2008 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-03-2008 14:51