herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XX/04 z XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 25 października 2004 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr XX/04

Protokół Nr XX/04
z XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 25 października 2004 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 – 1500

Obrady XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy P.Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy - wójta, jego z-cę, skarbnika gminy - oraz pozostałe osoby. Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było w tym czasie 13 radnych / spóźnił się radny Róg, nie uczestniczył w sesji radny Piechowski /. Ogółem w sesji brało udział 14 radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad sesji w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 13.09.2004 r.
 4. Informacja przewodniczącego o pracy rady.
  • informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych przewodniczącemu rady / dot. radnych/.
 5. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
  • informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych wójtowi dot. z-cy wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek org./
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i St.Czarnowie /dot.dz.nr 150/4 i nr 516/8 /.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i określenia zakazów.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia zakazów dla pomników przyrody /ujętych w uchwale Nr XXXIX / 274 / 2001 z dnia 28.12.2001r./
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 r. / dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 700 oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 17.000 zł w dz. 852/
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do stowarzyszenia pn. ”Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego /dot. radnego Piechowskiego/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do podpisania umowy z Grupą Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Zapytania sołtysów.
 17. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian - przystąpiono do kontynuowania porządku obrad sesji..

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 13.09.2004 r.

Do protokołu z dnia 13.09.2004 r. / dostarczonego radnym do zapoznania jeszcze przed dniem sesji / nie wniesiono żadnych uwag: - za jego przyjęciem głosowało 13 radnych / 1 radny był nieobecny w czasie głosowania/ Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 25.10.2004 r.

Ad. 4 Informacja przewodniczącego o pracy rady.

- informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych przewodniczącemu rady / dot. radnych/.

Informację z pracy rady w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady P.Mendak K. który m.in. stwierdził, ze w tym czasie komisje odbyły posiedzenia tj: - w dniu 18.10.04 r. wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji dot. spraw z zakresu dzisiejszej sesji, - 21.10.04 r. posiedzenie komisji rewizyjnej dot. analizy spraw związanych z umowami na ogrzewanie mieszkań w Glinnej, przetargiem na zakup opału, delegacjami, ryczałtami, rachunkami na telefony stacjonarne i komórkowe, kosztami utrzymania budynków gminnych.

Następnie przewodniczący rady zapoznał z informacją odnośnie oświadczeń majątkowych radnych, które mu złożono; m.in. poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ dokonał analizy wszystkich złożonych oświadczeń majątkowych przez 14 radnych. Złożono je wraz z kopiami zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2003 r. w określonym terminie - do 30.04.04 r. Wszystkie oświadczenia zostały wypełnione prawidłowo i starannie – za co bardzo dziękuje. Nie zauważył tam rażących nieprawidłowości. W dniu 23 lipca 2004 r. przekazał po jednym egzemplarzu oświadczeń wraz z kopią zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego w Gryfinie celem dokonania szczegółowej analizy. Informacja szczegółowa stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W dalszej części zapoznał z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie z dnia 25.10.04 r. z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2003 r. osób zobowiązanych t j. radnych i pracowników samorządowych wyższego szczebla; m.in. informuje, że w wyniku analizy oświadczeń majątkowych wraz z kserokopiami zeznań podatkowych przekazanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo oraz oświadczenia przesłanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego / dot. przewodniczącego rady / - ogółem 15 egz./ stwierdzono, że zostały one wypełnione zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu prezesa rady min. / w tym 1 oświadczenie majątkowe zostało złożone na niewłaściwym druku/. Nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości - są wypełnione prawidłowo poza drobnymi uchybieniami m.in. część radnych nie podała w pkt VIII oświadczenia wysokości uzyskanych diet w 2003 r. które nie są ujmowane w zeznaniach podatkowych, natomiast powinny być ujęte w oświadczeniach majątkowych / jako inne dochody, z tytułu pełnienia funkcji radnego/.

W oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych wyższego szczebla przesłanych do urzędu skarbowego wraz z kserokopiami zeznań podatkowych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego - ogółem 8 oświadczeń - nie stwierdzono nieprawidłowości. Zostały one wypełnione zgodnie z rozporządzeniem w określonym terminie / za wyjątkiem drobnych uchybień/.

W wyniku przeprowadzonej analizy w/w oświadczeń nie stwierdzono takich nieprawidłowości, które zobowiązywałyby urząd skarbowy do skierowania wniosku do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie o kontrolę oświadczenia majątkowego.

Szczegółowa informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 Zapoznał również z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, który dokonał analizy dwóch oświadczeń majątkowych dot. wójta gminy i przewodniczącego rady gminy. W wyniku analizy tych oświadczeń stwierdza, że oświadczenia wypełnione zostały prawidłowo, z należytą starannością .

Pismo wojewody stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 5 Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

 - informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych wójtowi / dot. z-cy wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek org./

Wójt P.Marek Woś w pierwszej kolejności zapoznał radnych z informacją dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2003 r. pracowników samorządowych. Stwierdził, że zostało mu złożonych 7 oświadczeń majątkowych wraz z kserokopiami zeznań podatkowych / PIT/ w określonym terminie. Nie stwierdził nieprawidłowości, które wymagałyby podjęcia stosownych działań. Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Następnie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, gdzie m.in. podejmował n/w działania:

- został podpisany akt notarialny z Instytutem Zootechniki w Krakowie na zakup i przekazanie następujących obiektów: niedokończona budowa w Dębinie , boisko wraz z trybunami i przyległą działką w Kołbaczu, oczyszczalnia ścieków i kotłownia wraz z magazynem w Glinnej. Z wcześniejszych uzgodnień z instytutem zostają jeszcze do przejęcia na rzecz gminy mieszkania w Glinnej - to planuje się na początek przyszłego roku. Wójt wyjaśnił, że kotłownia funkcjonuje i na pewno mieszkańcy Glinnej są zadowoleni z ogrzewania mieszkań. Zostało wykonanych tam szereg prac celem usprawnienia tej kotłowni. Z wyliczeń wygląda, że gmina nie będzie do tego dokładać. Dąży się do tego, by gmina ogrzewała ten sezon grzewczy, natomiast są czynione starania dot. powstania tam „wspólnoty mieszkaniowej”, która sama by tam gospodarzyła.  – odbyła się wizyta Burmistrza Gminy Löctnitz i została podpisana wspólnie deklaracja o współpracy na temat wydania broszury reklamującej obie gminy. Będą to wykonywać studenci z Uniwersytetu Szczecińskiego a finansowane będzie to z unii europejskiej. Wykonanie - do końca I półrocza 2005r.  – podpisał protokół przejęcia działek po PKP, czyli byłych szlaków kolejowych od Śmierdnicy Las do granicy Gminy Gryfino z wyłączeniem działki – magazynu GS / który był niedawno sprzedany/ do drogi Dobropole – St.Czarnowo. Koleje nie chciały nam przekazać budynków mieszkalnych. Obecnie geodeci wydzielają to, a następnie będą dalsze negocjacje. Wcześniej już wójt sygnalizował, ze po przejęciu tych terenów zostaną tam puszczone wszystkie media. – został zakończony remont dróg rolniczych w Starym Czarnowie a przy tej okazji niektórych ulic. Droga na ul. Słonecznej została już zakończona, wykonana wg kosztorysu i projektu. Wójt stwierdził, że zrobiono dużo więcej niż planowano, jednak nie wszyscy z tego remontu są zadowoleni. Część mieszkańców ul. Słonecznej podpisało tzw. petycję adresowaną „niby” do niego, natomiast takie pismo wysyłają do inspektora nadzoru budowlanego. W piśmie piszą nie prawdziwe rzeczy, ze materiał używany do podbudowy na tej drodze jest rakotwórczy itp. Wójt wyjaśnił, że ten materiał jest sprowadzany z huty Szczecin, która musiała mieć atesty na sprzedaż tego. Więc huta nie może rozprowadzać materiałów szkodliwych, rakotwórczych. Jest zdziwiony tym, że nikt z tych osób nie przyszedł wcześniej do niego czy do pracownika ds. drogownictwa, by zapytać o tę sprawę. Uważał, że bardzo dużo zrobiono w zakresie dróg i ten remont nie jest docelowy, lecz bieżący – chodziło o wykorzystanie środków z urzędu marszałkowskiego. Również chodziło o to, żeby przed budową kanalizacji nie robić niczego trwałego a kanalizacja może się już rozpocząć na przełomie 2-3 lat. Wójt poinformował, że zmieniła się koncepcja budowy systemu kanalizacji, gdyż groziło nam wykluczenie z finansowania z unii europejskiej / efekt był za mały w stosunku do kosztów/. Dzięki pomocy Prezesa WFOŚ i GW w Szczecinie P.Pieczyńskiego zmieniła się koncepcja tj. docelowo ma być zlikwidowana oczyszczalnia ścieków w Kartnie / pozostanie jedynie przepompownia, do której będą przesyłane ścieki z Binowa / , następnie ścieki z Żelisławca i Kartno będą pobierane do przepompowni w Glinnej / nie planuje się tam oczyszczalni/ . W St.Czarnowie będzie aż 5 przepompowni do której będą po drodze pompowane ścieki z Glinnej i Dobropola . W Kołbaczu powstanie nowa oczyszczania , do której będą pompowane ścieki ze Starego Czarnowa i ścieki z Dębiny. W Żelewie pozostanie dotychczasowa oczyszczalnia / po przeprowadzonej modernizacji/. Miejscowości; Kołowo i Komorówko będą posiadały małe oczyszczalnie z tym, że na te dwie miejscowości gmina musi zabezpieczyć środki w budżecie gminy na projekt. Natomiast na wykonanie tego projektu będzie ogłoszony przetarg. Wójt uważał, że jeśli byłyby pieniądze w budżecie na projekt i będzie wybrany wykonawca, wówczas jest duża szansa, że systemy kanalizacyjne w tych dwóch miejscowościach powstaną już w II półroczu 2005 r. Musi być udział gminy w postaci projektu. Jeśli chodzi o ten duży system, to wniosek ma być złożony do ministerstwa ochrony środowiska w marcu 2005 r. / minister ma 3 m-ce na podjęcie decyzji/. Jeśli ten projekt przejdzie / wójt jest przekonany, że tak będzie /, możliwa będzie realizacja tego zadania w 2006 r. - Wójt poinformował, że zebrania wiejskie odbędą się w miesiącu listopadzie br. Wcześniej ustalono, ze zebrania będą odbywać się w m-cu październiku, lecz z uwagi na prace polowe / wykopki, buraki itp./ nie doszły do skutku. – w dalszym ciągu uczestniczył w sprawach sądowych, które się toczą nie z naszej winy. Będzie jednak jedna sprawa w sądzie grodzkim z mieszkańcem Żelewa, który nie chce udostępnić naszej drogi /wbił kamienie/ i to grozi niebezpieczeństwem. – gmina może uzyskać część majątku , który obecnie jest własnością skarbu państwa i można go skomunalizować. – wspólnie z przewodniczącym rady brał udział w uroczystości święta edukacji narodowej w Zespole Szkół w Kołbaczu. Wręczyli 6 nagród niektórym nauczycielom. – uczestniczył w spotkaniu tzw. gmin cysterskich / dołączyła się Gmina Marianowo/. Jest organizowana konferencja na m-c czerwiec 2005 r. Mają uczestniczyć tam przedstawiciele wszystkich gmin pocysterskich oraz z Europy. Ma to na celu powstanie szlaku europejskiego. – została przeniesiona biblioteka publiczna z budynku po byłej Szkole w St.Czarnowie do sali socjoterapeutycznej / przy kościele/, która w ostatnim okresie nie działała. Należało uporządkować sytuację w tym budynku, który nie jest przekwalifikowany na budynek mieszkalny a został wcześniej zasiedlony. Znajduje się tam wspólna kotłownia, są duże koszty dla gminy, były przypadki podkradania prądu z gminnego licznika i należało to uporządkować. Natomiast biblioteka będzie tutaj funkcjonować czasowo, gdyż później jej miejsce będzie w przyszłej siedzibie urzędu gminy / GOK/.  -uczestniczył również w kolegium wójtów i burmistrzów powiatu gryfińskiego, gdzie najważniejszym tematem była sprawa odpadów komunalnych. – Wójt poinformował, że na terenie puszczy bukowej jest reintrodukowana popielica. Jest to drobny gryzoń przypominający dużą mysz z dużymi ciemnymi oczami , pokryty puszystym futerkiem / przewodniczący rady uważał, że przypomina to wielkością małą wiewiórkę/. Program ten jest wykonywany z funduszy unijnych przez naukowców Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W związku z tym programem odbędą się pogadanki z mieszkańcami gminy tj, w dniu 28.10.2004 r. w Domu Dziecka w Binowie o godz. 16şş, w Urzędzie Gminy w St. Czarnowie o godz. 14łş, w Zespole Szkół w Kołbaczu o godz. 11łş. Wójt prosił sołtysów o poinformowanie mieszkańców o powyższych spotkaniach / dodatkowo będą informacje/.

Ad. 6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik gminy P. A. Baran wyjaśniła radnym, że w informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.09.04 r. przekazanej radnym wkradł się błąd tj. na stronie 3 i 4 informacji / podane są dane pomyłkowo na dzień 31.08.04 r. /, natomiast pozostałe dane są aktualne. Dlatego też prosiła o wykreślenie tego i przekazała radnym aktualne materiały.

Następne skarbnik poinformowała, że za okres 9 miesięcy br. budżet gminy został zrealizowany po stronie dochodów w 76,14%. Oznacza to, że z kwoty 6.560.262 zł zaplanowanej na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 5.013.798 zł.

Najwięcej, bo aż 37,12% otrzymanych dochodów gmina uzyskała z subwencji i jest to kwota 1.861.280 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasiliły budżet kwotą 1.660.585 zł co stanowi 33,12% dochodów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 507.430 zł co stanowi 10.12 % dochodów.  Z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 455.439 zł. tj. 9,08%.

Istotną pozycję w całości dochodów gminy stanowią również wpływy z realizacji zadań własnych tj. 9,61%.

Jeśli chodzi o wydatki, to w ciągu dziewięciu miesięcy 2004 r. zamknęły się w kwocie 4.170.585 zł, co stanowi 65.73 % planu ogółem. Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport tj. 44,54% ogółu wydatków, na administrację publiczną przeznaczonych zostało 24,17 % ogółu wydatków, na opiekę społeczną 16,97% ogółu wydatków.

Różnica między otrzymanymi do końca września 2004 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 843.213 zł i jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłaty zobowiązań pożyczkowych tj. zapłacona zostanie kolejna rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Szczecinie a pozostała kwota przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków w następnym kwartale br.

Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2004 r. kwotę 960.000 zł:

 • 940.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
 • 40.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 28/02 .

Zostały te zobowiązania zmniejszone przez dwie spłaty tj. o kwotę 140.000 zł / w dniu 27.04.04 r. gmina dokonała spłaty raty pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 140.000 zł / oraz o kwotę 40.000 zł / w dniu 29.09.04 r. spłacona została II rata pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 40.000 zł – czym zakończono spłatę pożyczki zgodnie z umową 28/02/.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec września br. do planowanych rocznych dochodów ogółem wyniósł w końcu września 11,84%, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów otrzymanych do końca września br. wynosi 15,55 %.

Skarbnik stwierdziła, ze jest to bardzo dobry wskaźnik, natomiast nadwyżka budżetowa została przeznaczona na lokatę bezterminowa, z której będą dodatkowe środki na kolejne wydatki.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.09.2004 r. stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie zgłaszano następujące sprawy:

Radny Ruszczycki zapytał o następujące sprawy tj:

 • kiedy zostanie zlikwidowana kałuża na drodze w Kartnie ?
 • wycinka krzaków przy drogach?,
 • czy będzie dokończony remont chodnika w Żelisławcu ?.

Radny Mielnicki poruszył sprawy dot. m. Dobropole:

 • droga w kierunku P.Burakowskich;
  Czy będzie uporządkowane pobocze na tej drodze, gdyż pozostały tam wały piachu i są zasypane kamienie co utrudnia wjazd na pola rolników.
 • -świetlica;
  Zgłosił, że w kilku miejscach dach świetlicy zacieka. Są już zacieki i plamy na ścianach i odpada tynk. Od strony posesji P.Chorąży pękła ściana tej świetlicy / znajduje się tam studnia głębinowa/. Radny wnosił również o wstawienie drzwi zewnętrznych dla ochrony dzieci przed zbliżającą się zimą.
 • hydrofornia;
  Zobowiązać PUWIS Nowogard do otynkowania hydroforni /odpada tam tynk / ,
 • wnioskował o naprawę drogi od drugiej strony kościoła; - zapytał czy będzie obwałowany objazd dla autobusów ? / jest tam wysypany żwir łącznie z gruzem - z dużymi kamieniami/.

Radny Grzywiński poruszył sprawę gazociągu tj;

 • zapytał, czy gmina z tytułu tego gazociągu ma jakieś korzyści?. Jest wiadomym, że zakład gazowniczy nalicza sobie pieniądze za nasz gazociąg, natomiast co ma z tego gmina?
  Radny proponował, by zastanowić się nad sprzedażą tego gazociągu / wójt wcześniej o tym wspominał / celem odzyskania tych pieniędzy i przeznaczenie ich na przyszłe inwestycje na terenie gminy.

Radna Cioch wnioskowała o przedstawienie informacji dot :

 • posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 21.10.04 r. - z wyników kontroli analizowanych zagadnień / informował o tym przewodniczący rady w swoim sprawozdaniu/ ,
 • wysokości kwoty wpłat za centralne ogrzewanie za miesiąc wrzesień br. w Ginnej.
  Ta sprawa była analizowana na posiedzeniach komisji przy omawianiu zmian budżetu gminy.

Radny Kałucki poruszył sprawy dot. m. Kołbacz:

 • plac targowy;
  Uważał, że gmina powinna uporządkować ten plac -jest bardzo zabłocony, znajdują się tam dziury, kałuże. Zdaniem radnego nawiezienie kilku taczek szlaki na pewno niezbyt dużo uszczupli budżet gminy.
 • oświetlenie uliczne;
  Zgłosił, że podczas prowadzonych remontów oświetlenia ulicznego został wycięty słup oświetleniowy / znajdujący się pomiędzy ośrodkiem zdrowia a parkingiem budynków wodociągowych /. Obecnie na tym parkingu jest ciemno, znajduje się tam śmietnik ,jak również niedaleko jest przejście z przystanku do osiedla. Dlatego też wnioskował o uzupełnienie wcześniej wyciętego słupa i zamontowanie drugiego. Ponadto nie świeci następna lampa oświetleniowa na kolejnym słupie w kierunku drogi głównej,
 • zajazd na parkingu urzędu gminy;
  Są tak duże koleiny między płytami, że nie można spokojnie przejechać samochodem /a tym samym można sobie uszkodzić pojazd/. Należałoby uzupełnić tam wszystkie ubytki.

Radny Zacharski wnioskował o wycięcie suchego drzewa „jesion”, stojącego przy drodze wojewódzkiej niedaleko ośrodka w Glinnej. Zagraża on bezpieczeństwu kierowców i innych osób.

Radny Smykla poruszał sprawy dot. Dębiny tj;

 • wnioskował o wykoszenie poboczy drogi z Kołbacza do Dębiny. Na wysokości mostku, gdzie był zakładany przepust są bardzo wysokie zarośla co utrudnia widoczność,
 • zatrudnienie opiekuna do świetlicy.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i St.Czarnowie / dot. dz. nr 150/4 i nr 516/8 /.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.10 2004 r. wyraziły zgodę na sprzedaż działek nr 150/4 i nr 516/8 na poszerzenie przyległych nieruchomości w miejscowości: Binowo i Stare Czarnowo. .

Stanowiska poszczególnych komisji stanowią załącznik nr 9, 10, 11 i 12 do protokołu.

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i St.Czarnowie / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania:

- za taką uchwałą głosowało 14 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała nr XX /141/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i określenia zakazów .

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane pomniki przyrody oraz ich zakazy.

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i określenia zakazów oraz zapoznał z uzasadnieniem do projektu / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania:

- za taką uchwałą głosowało 14 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia/.

Jest to uchwała nr XX / 142/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie określenia zakazów dla pomników przyrody / ujętych w uchwale Nr XXXIX / 274 / 2001 z dnia 28.12.2001r /.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zakazy do pomników przyrody ujętych w uchwale XXXIX/274/2001 r.

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady P.K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie określeniazakazów dla pomników przyrody oraz zapoznał z uzasadnieniem do projektu / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania:

- za taką uchwałą głosowało 14 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia/.

Jest to uchwała nr XX / 143/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 r. / dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 700 oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 17.000 zł w dz. 852/

Skarbnik gminy P.A.Baran przedstawiła uzasadnienie do proponowanej uchwały dot. zmiany budżetu m.in. stwierdziła, ze zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 30.000 zł w dziale; Gospodarka mieszkaniowa wynika z planowanych wpływów z tytułu wystawianych faktur za centralne ogrzewanie dla mieszkańców Glinna za m-ce: wrzesień, październik, listopad 2004 r. Dochody te zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków - na zakup opału do kotłowni w Glinnej.

Jeśli chodzi o zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale: Pomoc społeczna w kwocie 17.000 zł - spowodowane jest to koniecznością skorygowania omyłkowego, powtórnego wprowadzenia do budżetu środków w kwocie 19.000 zł , które gmina otrzymała na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie przeznaczonych do realizacji na lata 2003/4

Zgodnie z uchwałami rady z dnia 10.12.03 r. / wprowadzono kwotę 2.000 zł/ i 30.01.04 r. / wprowadzono 17.000 zł / a następnie w dniu 22.03.04 r. wprowadzono powtórnie kwotę 17.000 zł do budżetu – stąd zaszła konieczność skorygowania wielkości planowanych dochodów i wydatków.

Dalej skarbnik wyjaśniła, że zostały wystawione faktury za ogrzewanie w Glinnej za m-c wrzesień br. na kwotę brutto – 12.412,51 zł / daje to dochód dla gminy netto 10.180 zł /. Dlatego zaplanowano w budżecie 30.000 zł na okres 3-ch miesięcy. Na dzień dzisiejszy do kasy urzędu wpłynęła z tego tytułu kwota brutto 9.970,85 zł także ok. 80 % mieszkańców zapłaciło swoje należności. Następne faktury za miesiąc październik zostaną wystawione jeszcze w tym miesiącu, gdyż część tych ludzi korzysta z dodatków mieszkaniowych. Będą te faktury rozwiezione.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany budżetu 2004 r.

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 2004 r. / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania:

- za taką uchwałą głosowało 14 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała nr XX / 144/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 20 do protokołu.

Po przegłosowaniu w/w uchwały na wniosek radnego Mielnickiego dokonano poprawki w numeracji paragrafów przegłosowanej uchwały / pomyłkowo nadano złą numerację 2-ch końcowych paragrafów uchwały/.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do stowarzyszenia pn. ”Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały przystąpienie Gminy Stare Czarnowo do stowarzyszenia j/w.

Dyskusja.

Przewodniczący Rady proponował, żeby na przedstawiciela gminy w „Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej” wyznaczyć Wójta Gminy P. Woś Marka.

Z tą propozycją zgodzili się pozostali radni/ wójt wyraził zgodę/. .

Natomiast jako zastępcę przedstawiciela gminy w stowarzyszeniu zaproponowano P.Łysik Arkadiusza ./ wyraził zgodę/.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do stowarzyszenia pn. ”Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej” z proponowanymi przedstawicielami / projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania: - za taką uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała nr XX / 145/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego / dot. radnego Piechowskiego /.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radego Piechowskiego.

Dyskusja.

Przewodniczący Rady P.Mendak

- zapoznał z wnioskiem radnego Piechowskiego, w którym wnosi o podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu w związku z utratą prawa wybieralności tj. zmianą miejsca zamieszkania poza obszar działania Rady Gminy Stare Czarnowo /w piśmie powołuje się na ustawę z dnia 16.07.1998 r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw/.

- następnie zapoznał z opinią prawną w tej sprawie / posiada dwie opinie prawne/, z której m.in. wynika, że wskutek wymeldowania radnego z terenu gminy i sprawdzeniu stanu rzeczywistego zaszła sytuacja wygaśnięcia mandatu radnego z mocy ustawy / art. 190 ust. 1 pkt 3 ordynacji wyborczej/. Wskutek utraty prawa wybieralności radnego, rada gminy powinna w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego, którą doręcza się zainteresowanemu, wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Przed podjęciem uchwały należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

Dalej przewodniczący rady stwierdził, że radny Piechowski złożył wniosek o podjęcie takiej uchwały, ponadto nie bierze udziału w posiedzeniach komisji od 2-ch miesięcy, w dzisiejszej sesji także nie uczestniczy.

Wyjaśnił sołtysom, że radny Piechowski zmienił miejsce zamieszkania, wymeldował się i wyprowadził na teren Gminy Kobylanka / jest potwierdzenie z ewidencji ludności w Starym Czarnowie/.

Wójt Gminy P.M. Woś poinformował, że radny Piechowski na stronie internetowej podał swoją informację o podobnej treści co we wniosku i deklarował , że nadal będzie pracował na rzecz tutejszej gminy , lecz niestety nie może sprawować mandatu radnego.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego / projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania: - za taką uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała nr XX / 146/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały wprowadzenie zmiany w § 1 uchwały dot. zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja.

Przewodniczący Rady P.Mendak zapoznał z zapisami § 1 dwóch uchwał tj. uchwały z dnia 27.10.03 r. oraz proponowanej uchwały zmieniającej ten zapis. Wyjaśnił, że zmiana polega na wykreśleniu trzech wyrazów „ ogólnodostępnych drogach leśnych , pozostałe zapisy nie ulegają zmianom.

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo. / projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania: - za taką uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie/ uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia na terenie Gminy Stare Czarnowo w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jest to uchwała nr XX / 147/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do podpisania umowy z Grupą Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały upoważnienie Wójta do podpisania umowy z Grupą Energetyczną ENEA w Szczecinie.

Dyskusja.

Skarbnik gminy P.A.Baran w uzasadnieniu tej uchwały m.in. podała, iż taka umowa zostanie podpisana z Grupą Energetyczną ENEA w celu zrealizowania przez gminę jej zadań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w energię. Będzie ona obejmowała eksploatację oświetlenia ulicznego, poprawę efektywności i jakości oświetlenia oraz wykonywanie usług oświetlenia okolicznościowego / uzgodnionego każdorazowo z gminą/ . Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania i konserwowania instalacji oświetlenia drogowego na terenie całej gminy.

Również zobowiązuje się do wykonania prac związanych z poprawą efektywności i jakości sieci i urządzeń oświetlenia drogowego określonych w opracowaniu pn. „poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy St.Czarnowo”.

Gmina będzie ponosić koszty eksploatacji oświetlenia w kwocie zryczałtowanej

w wysokości 3.389,73 zł netto miesięcznie, w kolejnych latach kwoty te podlegać będą negocjacjom oraz koszty poprawy jakości i efektywności oświetlenia poprzez ich ratalną spłatę. Koszt poprawy jakości i efektywności oświetlenia wynosi dla 309 opraw oświetleniowych – ok. 244.000 zł netto i spłacany będzie w 72 miesięcznych ratach. ( umowa może być zawarta maksymalnie na okres 6 lat po uzyskaniu zgody urzędu zamówień publicznych). Koszt poprawy efektywności i jakości oświetlenia powiększony zostanie o prowizję rekompensacyjną ustalaną miesięcznie.

Poprawa jakości i efektywności oświetlenia spowoduje oszczędności w opłatach za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia miejsc publicznych w wysokości ponad 50 % co da oszczędność energii w ciągu roku o wartości ponad 38.000 zł.

Miesięczne obciążenia gminy z tytułu opłat za energię elektryczną, opłat za konserwację i spłaty kosztów poprawy efektywności i jakości oświetlenia będą tylko nieznacznie większe od obciążeń, jakie gmina ponosiła w latach poprzednich z tytułu konserwacji oświetlenia / planuje się również zwiększenie opraw/ oraz opłat za energię elektryczną. Skarbnik poinformowała, że ze strony wykonawcy usługę świadczyć będzie Zakład Energetyczny - Oświetlenie Ulic Sp. z o.o. Szczecin - taki zapis proponowany jest w umowie / radny Kałucki uważał, że mogą oni zlecić konserwację innej firmie, lecz odpowiedzialność i tak spada na nich/. Za zgodą gminy – wyjaśniła skarbnik gminy.

Radny Grzywiński zapytał, od kiedy rozpoczęłaby się modernizacja, czy to jest zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Wójt wyjaśnił, że prace modernizacyjne będą wykonywać w ciągu 30 dni od podpisania umowy, ale mogą to również zrobić w ciągu dwóch tygodni, jeśli będzie taka potrzeba. Jest zgoda prezesa zamówień publicznych na podpisanie takiej umowy na okres 6 lat. Po tym okresie, gdy już spłacone zostaną należności, wówczas gmina będzie miała korzyści.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady P.K.Mendak odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do podpisania umowy z Grupą Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 27 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania: - za taką uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała nr XX / 148/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie j/w i stanowi to wraz z uzasadnieniem załącznik nr 28 do protokołu.

Ad. 16. Zapytania sołtysów.

W tym punkcie porządku zapytania i wnioski przedstawiali n/w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Glinna P.Zaremba poruszyła dwie sprawy a mianowicie;

 • przystanek PKS
  Kiedy rozpoczną się prace remontowe?
 • wywóz śmieci
  Sołtys poinformowała, że mieszkańcy otrzymali pismo od Dyrektora P.Malinowskiego informujące o tym, że z dniem 31.10.04 r. rozwiązuje umowę z Gryfinem w sprawie wywozu nieczystości. Teraz zostaną zabrane pojemniki na śmieci i jest problem wywozu śmieci. Dotychczas były te opłaty naliczane razem z opłatami za mieszkanie.

W odpowiedzi Wójt P.Woś wyjaśnił, ze dopóki nie powstanie „wspólnota mieszkaniowa „ w Glinnej sprawa nie będzie rozwiązana. Powstały wtedy zarząd, będzie mógł podpisać m.in. umowę na wywóz śmieci, natomiast gmina nie będzie podpisywała takiej umowy. Wójt uważał, ze większość mieszkańców jest tam przekonanych co do powstania „wspólnoty”. Zauważył to na zebraniu , z którym wspólnie ze skarbnikiem gminy, swoim zastępcą uczestniczył. Są jednak osoby tzw. krzykacze ,którzy tego nie chcą, natomiast chcą , by gmina im wszystko zrobiła / podobnie jak to ma miejsce z placem zabaw.

W dyskusji radni uważali, że do czasu przejęcia tych mieszkań przez gminę ich właścicielem jest Kołbacz, który zobowiązany jest do wywozu śmieci. Czynsz nadal do Kołbacza płacą mieszkańcy.

Wójt nie zgodził się z radnymi stwierdzając, że Kołbacz miał prawo wypowiedzieć umowę na wywóz śmieci z PUK Gryfino. Stwierdził, że jest nie wykupionych 19 mieszkań w blokach i tylko to dotyczy ewentualnie gminy / że będą one gminne, lecz w przypadku, kiedy już je przejmiemy/. Dlatego też muszą jak najszybciej utworzyć tam wspólnotę mieszkaniową -- jak to zrobiono w Kołbaczu w budynkach wodociągowych. Wójt oznajmił ,że gmina na pewno w te sprawy nie będzie wchodziła a Prezes Malinowski ma prawo wystąpić do sądu o ustanowienie zarządu przymusowego. Także lepiej byłoby, gdyby mieszkańcy jak najszybciej utworzyli wspólnotę.

Radny Kałucki wyjaśnił, ze w Kołbaczu zarząd „wspólnoty mieszkaniowej” pracuje społecznie, zatrudniają zarządcę nieruchomości posiadającego uprawnienia do prowadzenia wspólnot mieszkaniowych – za kwotę 1.400 zł miesięcznie/ choć mieli propozycję za kwotę 3.000 zł/.

Zarząd podejmuje decyzje, natomiast ta osoba załatwia za nich wszystkie sprawy „papierkowe” - finansowe, sprawozdawcze, sądowe itp.

Sołtys P. Zaremba wyszła z propozycją zaproszenia radnego Kałuckiego na zebranie w Glinnej, by poinformował mieszkańców o „wspólnocie” w Kołbaczu.

Uważała, ze dotychczas za tych mieszkańców się wszystko robiło i oni obecnie muszą się nauczyć teraz tego sami i na pewno to trochę potrwa / radny Kałucki wyraził zgodę na spotkanie z mieszkańcami Glinnej/.

Sołtys Sołectwa Nieznań P.Jaskólska

 • podziękowała wójtowi za przywiezienie piasku na boisko i uzupełnienie żarówek oświetleniowych.
 • wnioskowała o ustawienie kosza na śmieci,
 • zgłosiła, że prawdopodobnie przystanek dla dzieci szkolnych znajduje się na działce nowego właściciela i należy go przenieść w inne miejsce / tak twierdzi ten właściciel/. Mają miejsce, lecz należy je odpowiednio przygotować/ znajduje się tam topola do wycięcia/ i autobus szkolny mógł tam dojechać. Retman już im zniszczył plac zabaw. Sołtys zgłosiła, że nowy właściciel wg niej się za daleko grodzi i może dojść do tego , że autobus szkolny tam nie będzie mógł dojechać po dzieci. Prosiła o sprawdzenie tego w terenie.

Ad. 17 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane wnioski i zapytania radnych i sołtysów odpowiadał Wójt Gminy P.M.Woś i tak:

 - sprawa kałuży, krzaki przy drodze, chodnik / zgłaszał radny Ryuszczycki/ Wójt poinformował, że 27.09.04 r. grupa pracowników udała się do Kartna celem podjęcia pracy w/g wcześniejszych ustaleń, lecz niestety okazało się, że ustalenia mieszkańców nie zostały dochowane/ gmina miała załatwić oznakowanie dot. wejścia na pas drogowy , kupuje rurę i daje pracowników – natomiast sołtys, mieszkańcy Kartna zobowiązali się do udostępnienia koparki /. Z uwagi braku takiego sprzętu nie doszło do rozpoczęcia pracy. To samo dotyczy muru kościelnego, gdzie miał być przygotowany piach, cement, kamienie a nasi pracownicy mieli ten mur trochę poprawić. Tutaj także nie doszło do realizacji. Wójt prosił o trochę cierpliwości odnośnie wycinki krzaków przy drogach. Są osoby bezrobotne, które będą to robić. Jeśli chodzi o chodnik, to w tym roku zarząd dróg wojewódzkich zaproponował taką umowę, że na pewne w tym roku nie będzie on robiony / chcieli finansować 1/3, natomiast gmina miałaby finansować pozostałe 2/3 kosztów/. Dlatego pozostaje na razie tak ,jak jest. Natomiast przebudowa skrzyżowania nie doszła do skutku na życzenie mieszkańców / mieszkańcy nie chcieli się zgodzić na pewne modernizacje/.

– droga do P.Burakowskich, świetlica, hydrofornia, droga koło kościoła, zajad do autobusów / zgłaszał radny Mielnicki/ Droga w kierunku P.Burakowskich jest już w tym roku zakończona i nie będzie się odkrywać kamieni. Wójt uważał, że jest ona bardzo dobrze wykonana. Razem z grupą radnych ją oglądał i tak wspólnie stwierdzono / radny Mielnicki przypomniał, że chodziło mu o pobocza /. Wójt prosił radnego i sołtysa, by w przyszłości nie przedkładali takich propozycji do budżetu, gdyż zrealizowanie tych wniosków sięgnęłoby samego Dobropola kwoty ok. 1 mil. zł. Jest tam m.in. wykonanie chodnika, gdzie za ok. 3 lat ma być zrobiona kanalizacja, wówczas ten chodnik musiałby być zniszczony. Wójt prosił, by składane wnioski do budżetu były realne. Uważał, że w Dobropolu i tak zostało już dużo zrobione. Jeśli chodzi o świetlicę, to również z grupą radnych w dniu dzisiejszym tam był. Porównując to do stanu poprzedniego ocenia ją na czwórkę. Wójt uważał, że mieszkańcy sami powinni podejmować pewne inicjatywy odnośnie tej świetlicy. Odnośnie otynkowania hydroforni rozpozna czy uda się jeszcze w tym roku to wykonać. Na pewno droga koło kościoła w tym roku nie będzie zrobiona / chyba, że trafi się ktoś do odpracowania kary/. Wójt będzie czynił starania na załatwienie walca na ten objazd do autobusów, choć widzi, że ten stan się trochę poprawił, podniesiony został teren. Droga w stronę Kołbacza podobnie wyglądała, a obecnie jest w dobrym stanie. - gazociąg / zgłaszał radny Grzywiński/ Wójt stwierdził, że od samego początku był przekonany, ze zawarta umowa przez poprzednie władze z zakładem gazowniczym jest dla gminy niekorzystna. Było aż trzech kontrahentów, gdzie jeden z nich KB GAZ postawił już stację redukcyjną i umowa była już podpisana z nimi. Na koniec podpisano umowę z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie na 0,01 zł za 1mł . Za cały rok przesłano gminie kwotę 870 zł/. Wójt będzie chciał w przyszłym roku przeforsować , żeby zakład gazowniczy odkupił od gminy tą sieć a w ramach tego byłby offset – gazociąg do Glinnej. Wówczas gmina odzyskała by trochę pieniędzy, spłacono by kredyt i zostaną jeszcze środki na inwestycje. Gmina posiada dodatkowy atut jak : szlaki kolejowe. Będzie o tym informował radę na bieżąco. Coraz więcej osób podłącza się do gazociągu, ale są i tacy co podają gminę do sądu gospodarczego/ jedna osoba/, gdyż gmina nie chce jej wypłacić wszystkich wpłaconych przez nią pieniędzy / a sama podpisała umowę na ok. 2.700 zł /. Wójt wyjaśnił, że gmina musiała zapłacić za wykonanie projektu, zakupić odpowiednie mapy, poniesiono koszty / i może ta osoba z tego projektu skorzystać. - wyniki kontroli z posiedzenia komisji rewizyjnej, wpłaty za centralne ogrzewanie / zgłaszała radna Cioch/. O wynikach kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną w dniu 21.10.04 r. z analizy spraw dot. zawartych umów z lokatorami w Glinnej, kosztów telefonicznych, kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych, utrzymania budynków komunalnych przedstawiła przewodnicząca komisji P.G.Małecka; m.in. poinformowała, że komisja szczegółowo przeanalizowała umowy dot. ogrzewania i ciepłej wody zawarte z lokatorami bloków w Glinnej - umowy nie budziły zastrzeżeń komisji. Zapoznano się z kosztami telefonów stacjonarnych i komórkowych w urzędzie gminy – tutaj również nie budziły one zastrzeżeń, nawet koszty zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym i za okres 9 m-cy br. Są oszczędności w kwocie 12.000 zł / urząd podpisał umowę dodatkowo z drugim operatorem/. Przeanalizowano specyfikację na zaopatrzenie w opał kotłowni w Glinnej / przetarg odbędzie się w dniu 26.10.04 r./. Odnośnie delegacji, ryczałtów pobieranych - nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, choć koszty delegacji są zdaniem komisji wysokie. Jest wniosek komisji o przeanalizowanie czy ilość przyznanych ryczałtów jest zasadna. Komisja analizowała także koszty utrzymania budynków komunalnych / w tym budynku po byłej Szkole w St.Czarnowie/. Uważano, że przeniesienie biblioteki do innego pomieszczenia na pewno zmniejszy koszty dla gminy. Koszty ogrzewania spadną całkowicie na zamieszkujących tam lokatorów / we własnym zakresie będą ogrzewać swoje mieszkania/. Analizowano także faktury za energię elektryczną, które są bardzo wysokie. Komisja wnioskuje, żeby przeprowadzić inwentaryzację gminnych liczników, ponieważ jest kilka takich faktur, na podstawie których nie można określić jakiego budynku dotyczy ten licznik. W tej chwili odpowiedzialny pracownik ustala te sprawy w terenie / Wójt poinformował, że polecił odciąć w Kołowie w świetlicy licznik/. Na posiedzenie poproszono P.Nowickiego celem przedłożenia komisji wszelkich dokumentów związanych z remontem ulicy Słonecznej w St.Czarnowie / wpłynęła skarga mieszkańców tej ulicy, którzy wyrażają niezadowolenie z wykonywanych robót. Chodziło o materiał na nawierzchni drogi – wg mieszkańców rakotwórczy/. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów / atesty itp./ komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości / żużel wielkopiecowy, który stosowano jako nawierzchnię drogi posiada atest politechniki szczecińskiej – jako materiał czysty ekologicznie/.

Dalej wójt poinformował, że na temat wpłat za ogrzewanie w Glinnej informowała wcześniej skarbnik gminy. - plac targowy; oświetlenie uliczne, zajazd na parkingu urzędu gminy / zgłaszał radny Kałucki/. Wójt uważał, że teren placu targowego jest własnością Instytutu Zootechniki w Kołbaczu i nie widzi możliwości, żeby tam zawieźć nawet te kilka taczek szlaki. Później komisja rewizyjna będzie rozliczała z tego, że wydał pieniądze z budżetu na nie swój teren. Ewentualne rozwiązanie, to zawarcie umowy dzierżawy na ten teren a następnie pobierać od tych osób handlujących opłatę targową / rada musiałaby taką opłatę uchwalić/. Innej możliwości wójt nie widzi / radny Kałucki uważał, że jednak gmina powinna te kałuże zasypać, wykorzystując szlakę ze spółdzielni oraz osoby bezrobotne, zatrudnione w urzędzie gminy/. Wójt obiecał, że jeszcze raz postara się porozmawiać w tej sprawie z Prezesem P.Malinowskim.

Na temat lamp już informował, wiec nie będzie się powtarzał.  Jeśli chodzi o parking / zajazd / przy urzędzie gminy, to również zastanawiał się czy inwestować w to pieniądze. Widzi jednak taką potrzebę i chciałby tutaj zlikwidować płyty i nawieźć tłucznia. - wycięcie drzewa / zgłaszał radny Zacharski/. Zostanie drzewo wycięte w najbliższym czasie. - droga do Dębiny, opiekun do świetlicy / zgłaszał radny Smykla/  Wójt wystosuje pismo do zarządu dróg powiatowych w sprawie drogi do Dębiny. Stwierdzil, że ma dobre układy zarówno z zarządem dróg powiatowych jak i wojewódzkich. Jeśli chodzi o świetlicę w Dębinie, to Wójt nie będzie w nią inwestował, dopóki nie zostaną założone drzwi / taka była umowa/. – przystanek PKS, wywóz śmieci / zgłaszała sołtys Zaremba/. Przystanek wkrótce będzie remontowany, natomiast na temat wywozu śmieci już się wójt wypowiadał wcześniej w dniu dzisiejszym. - kosz na śmieci, przystanek, wycięcie drzewa / zgłaszała sołtys Jaskólska /. Wójt podziękował sołtysowi z Nieznania P.Jaskólskiej za zaangażowanie współmieszkańców przy pracach placu zabaw / gmina zrobiła tam jedynie skromny zestaw, podobny jaki jest w miejscowości Glinna /. Mieszkańcy wykonali tam natomiast piaskownicę, posiali trawę, posadzili drzewka , uporządkowali teren wokół krzyża itp. - widać tam inicjatywę. Wójt uważał, że tam, gdzie jest inicjatywa mieszkańców gmina powinna pomagać. Dlatego też dostali materiał na boisko do siatkówki, siatkę. Następnie poinformował, że przystanek zostanie przeniesiony w inne miejsce, nie ma obecnie jeszcze takiej potrzeby, gdyż nowi właściciele to jedynie zasygnalizowali. Topola zostanie wycięta a kosz ustawiony.

W dalszej części wójt / w uzupełnieniu wcześniej przedstawionego sprawozdania z działalności międzysesyjnej/ stwierdził, że nie powiedział o przejęciu od Instytutu Zootechniki w Kołbaczu przez gminę trzech budynków w Glinnej / wolnostojących/. Są one już własnością gminy, przejęte notarialnie. Wspólnie z komisją w dniu dzisiejszym oglądano również drogę do Drzenina, kotłownię w Glinnej, świetlice w Kartnie itp. W każdej miejscowości wkrótce odbędą się zebrania wiejskie, na których zostaną przedyskutowane niektóre, ważne sprawy. Wójt wyjaśnił, że nie było żadnej zmiany właściciela świetlicy w Żelisławcu, umowy nie zmieniał. Jest natomiast w umowie zapis taki, że mogą wchodzić w spółki - za zgodą gminy.

Ad. 18 Wolne wnioski.

Sołtys Sołectwa Kartno P.Golec wyjaśnił, że ani on jako sołtys, ani mieszkańcy nie zawinili w sprawie wody /kałuży/. Natomiast nie przyszli w określonym czasie pracownicy gminy / pracownicy pracowali wówczas w Kołbaczu- tak go poinformowano/, również nie było rur. Zgłosił, że jeśli chodzi o mur przy kościele, to wszystko co jest potrzebne już jest tj; piasek / wcześniej nie było /, kamień, cement i można prace wykonywać.

Wójt poinformował, że ze strony gminy były załatwione rury w Kobylance i byli pracownicy. Rury jeszcze wówczas nie zakupiono, gdyż wg informacji pracownika urzędu nie załatwiono koparki ze strony mieszkańców Kartna. Jeśli otrzyma od sołtysa informację o gotowej koparce do pracy, wtedy roboty zostaną rozpoczęte. To samo dotyczy muru kościelnego. Czeka jedynie na inicjatywę mieszkańców.

Ad. 19 Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy P. K.Mendak ogłosił zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godz. 1400

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 28-12-2004 17:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2004 17:51