herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/111/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XIV/111/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Andrzeja Ptak z dnia 07.12. 2007 r.  na działanie Wójta Gminy Stare Czarnowo dotyczącej odmowy sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym, skargę uznaje się za całkowicie bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 07.12.2007 r. Pan Andrzej Ptak złożył skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego na działanie Wójta Gminy Stare Czarnowo, zarzucając mu, że nie sprzedał skarżącemu „obiecanej” części działki gminnej nr 403 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec. Żądanie sprzedaży przedmiotowej części działki należy rozpatrywać w kontekście przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 powołanej ustawy, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Przepis ten daje wójtowi gminy kompetencje do rozporządzania nieruchomościami należącymi do zasobu gminy, przy czym rozporządzanie to powinno odbywać się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Przepis art. 37 ust. 1 w/w ustawy ustala regułę, według której nieruchomości należące do zasobu gminy są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Odstępstwem od tej zasady są wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 cytowanego artykułu.
Ust. 2 powołanego przepisu stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34; 
2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami; 
3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy;
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny; 
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 
6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji; 
8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona; 
9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.
11) jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ust. 3 stanowi natomiast, że wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki. 
Mając na względzie powołany przepis, oraz stan faktyczny niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że nie zachodzi żadna z przesłanek do zbycia bezprzetargowego w/w nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została wystawiona do sprzedaży w drodze ustanego przetargu nieograniczonego. Działanie Wójta Gminy Stare Czarnowo należy zatem uznać za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi tryb zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości. Pokreślić także należy, że skarżący został poinformowany o planowanym przetargowym zbyciu nieruchomości i do przetargu tego nie przystąpił.
W świetle powyższego, skargę Pana Andrzeja Ptak należy uznać za całkowicie bezzasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2008 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-03-2008 14:55